Hoppa till innehåll
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              20. Siviilipalvelus
         50. (32.70) Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 0

05. (32.20.06) Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 99 471 000 euroa.

Määrärahasta voidaan suorittaa myös ennakkomaksuja Business Finland -yhtiölle siltä Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandille ostettavien palvelujen osalta.

Selvitysosa:Business Finland -kokonaisuus muodostuu Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä.

Business Finland edistää elinkeinojen kehittymistä teknologian, innovaatioiden ja kasvurahoituksen keinoin. Tämä uudistaa elinkeinoja, kasvattaa jalostusarvoa ja tuottavuutta, lisää vientiä ja yritysten kansainvälistymistä, parantaa työelämän laatua sekä luo näin työllisyyttä ja hyvinvointia. Tulokset saavutetaan asiakkaiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla sekä kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisellä, joihin Business Finland kannustaa rahoituksellaan, ohjelmatoiminnalla sekä kansainvälistymis- ja muilla neuvontapalveluilla hyödyntäen myös kansainvälisiä kumppanuuksia. Business Finland edistää toiminnallaan myös Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja pääomasijoituksia sekä Suomeen suuntautuvaa ulkomaista matkailua. Business Finlandin Talent-toiminnalla tuetaan kansainvälisten osaajien sijoittumista Suomeen ja asiantuntemuksen hyödyntämistä yritysten kasvussa, kansainvälistymisessä ja uudistumisessa sekä investointien kasvussa.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa asiakkaita ovat yritykset sekä tutkimus- ja julkiset organisaatiot. Kansainvälistymispalveluja Suomessa ja ulkomailla suunnataan erityisesti pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien vahvistamiseen ja toimintaedellytysten kehittämiseen. Yhteistyö ulkoasiainhallinnon edustustojen kanssa vahvistaa Team Finland -verkoston palvelukykyä maailmalla.

Ulkomaisten investointien ja pääomien hankinnassa kohteena ovat erityisesti osaamisintensiiviset alat, korkean lisäarvon tuotanto sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioinvestoinnit. Matkailun edistämisessä vahvistetaan ja kehitetään Suomen matkailumaakuvaa, matkailupalvelujen vientiä ja kysyntää yhdessä matkailualojen ja muiden toimijoiden kanssa sekä tuetaan matkailuyritysten kansainvälistymistä.

Hallitusohjelman mukaisesti Business Finland kohdentaa toimintaansa kiertotalouden, elintarvike- ja puutuotealan ohjelmatoimintaan, matkailun edistämisohjelmaan sekä luovien alojen kasvua tukevaan Creative Business Finland -ohjelmaan.

Suomi osallistuu Dubain maailmannäyttelyyn vuosina 2020—2021. Tavoitteena on edistää suomalaisten yritysten kansainvälistymistä ja parantaa Suomen houkuttelevuutta matkailulle ja investoinneille maakuvaa vahvistamalla. Business Finlandille arvioidaan aiheutuvan näyttelyyn osallistumisesta vuosina 2019—2021 yhteensä 10 milj. euron kustannukset, joista elinkeinoelämä kattaa vähintään puolet.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Business Finlandille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2020:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
       
Innovaatiorahoitustyön kokonaiskustannus/myönnetty rahoitus (%) 3,5 < 3,5 < 3,5
Business Finlandin asiakkaiden suositteluhalukkuus (-100—100) 65 > 56 > 56

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Innovaatiotoiminnan edistäminen, kansainvälistymispalvelut, hanke- ja ohjelmatoiminta sekä Suomeen suuntautuvien ulkomaisten investointien ja pääomasijoitusten edistäminen 77 171 000
Toimialakohtainen kasvukokonaisuus 5 500 000
Kiertotalouden edistäminen 2 000 000
Creative Business Finland 1 000 000
Talent-toiminta 2 000 000
Dubain maailmannäyttelyyn osallistuminen 2 000 000
Suomeen suuntautuvan matkailun edistäminen 9 800 000
Yhteensä 99 471 000

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio

2020
esitys
       
Bruttomenot 81 969 97 574 99 571
Bruttotulot -373 100 100
Nettomenot 82 342 97 474 99 471
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 11 736    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 16 594    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Audiovisuaalisen kannustinjärjestelmän käyttöönotto (siirto momentille 29.10.20) -250
Audiovisuaalisen kannustinjärjestelmän käyttöönotto (siirto momentille 32.01.21) -250
Creative Business Finland (HO 2019 kertaluonteinen) 1 000
Matkailu 4.0 -hanke -6 350
Määräaikainen kiertotalouden investointi- ja innovaatiotuki (HO 2019 kertaluonteinen) 2 000
Palkkaus- ja muut menot (siirto momentilta 32.01.02) 86
Talent-toiminta (HO 2019) 2 000
Team Finland -ohjelmatoiminta -5 000
Toimialakohtainen kasvukokonaisuus (HO 2019 kertaluonteinen) 5 500
Viennin ja kansainvälistymisen edistäminen (HO 2019) 5 000
Vientikeskusverkosto, määräaikaisen lisäyksen päättyminen -1 000
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -12
JTS-miljardin tuottavuussäästö -94
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 441
Palkkausten tarkistukset -87
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 101
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -1 000
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -87
Tasomuutos -1
Yhteensä 1 997

2020 talousarvio 99 471 000
2019 talousarvio 97 474 000
2018 tilinpäätös 87 200 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2019 vp (12.12.2019)

Momentille esitetään nettomäärärahaksi 99,5 milj. euroa.

Valiokunta nostaa esiin ulkomaisten investointien tärkeyden kasvun edistäjänä. Lisäksi valiokunta pitää tärkeänä yritysten kansainvälistymisvalmiuksien vahvistamista. Erityisesti pk-yritysten yhteistyötä ja kansainvälistymistä on syytä tukea. Positiivista on, että yhteistyön vahvistaminen ulkoasiainhallinnon edustustojen ja Team Finland -verkoston välillä on parantanut palvelukykyä maailmalla. Resurssien riittävyyttä on seurattava huolella.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 99 471 000 euroa.

Määrärahasta voidaan suorittaa myös ennakkomaksuja Business Finland -yhtiölle siltä Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandille ostettavien palvelujen osalta.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu Business Finlandin asiantuntijaresurssien lisäämisestä uusien hakemusten nopean käsittelyn varmistamiseksi.


2020 II lisätalousarvio 10 000 000
2020 talousarvio 99 471 000
2019 tilinpäätös 97 474 000
2018 tilinpäätös 87 200 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 2 763 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 1 000 000 euroa aiheutuu valmistavan teollisuuden uusia asiakkuuksia tukevista toimenpiteistä, 700 000 euroa sahateollisuuden menekinedistämisohjelmasta ja 1 063 000 euroa on momentilla 32.01.40 peruutetun määrärahan uudelleenbudjetointia HXIP-hävittäjähankinnan teolliseen yhteistyöhön.


2020 IV lisätalousarvio 2 763 000
2020 II lisätalousarvio 10 000 000
2020 talousarvio 99 471 000
2019 tilinpäätös 97 474 000
2018 tilinpäätös 87 200 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 2 763 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 46 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2020 VII lisätalousarvio 46 000
2020 IV lisätalousarvio 2 763 000
2020 II lisätalousarvio 10 000 000
2020 talousarvio 99 471 000
2019 tilinpäätös 97 474 000
2018 tilinpäätös 87 200 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 46 000 euroa.