Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
         10. Trafiknätet
              01. Trafikledsverkets omkostnader
              20. Bastrafikledshållning
              35. Statsunderstöd för byggandet av västmetron
              36. Statsunderstöd för spårvägsprojekt
              41. Statsbidrag för byggande och upprätthållande av vissa flygplatser
              50. Statsunderstöd för underhåll och förbättring av enskilda vägar
              76. Anskaffning av och ersättningar för mark- och vattenområden
              77. Utveckling av trafikledsnätet
              79. Livscykelsfinansieringsprojekt
         20. Myndighetstjänster för trafik och kommunikation
         30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
         40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
         50. Väder-, havs- och klimattjänster
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

10. TrafiknätetPDF-versio

Förklaring: Statens trafiknät består av landsvägsnätet, bannätet och farleder. Landsvägsnätets längd var 77 993 km, bannätets 5 926 km och farledernas 16 286 km vid utgången av 2017. Motsvarande bokföringsvärde för trafikledsegendomen var 15 miljarder euro för landsvägsnätets del, 4,6 miljarder euro för bannätets del och 0,2 miljarder euro för farledernas del. Trafikledernas återanskaffningsvärde är mångdubbelt.

Balansvärde för trafiknätet (mn euro)

 20172018 (uppskattning)2019 (uppskattning)
    
Väg14 95314 89814 217
Järnvägar4 6714 7914 537
Farleder206238232
Sammanlagt19 83019 92718 986

Det eftersatta underhållet i fråga om landsvägar, järnvägar och farleder uppgick år 2017 till sammanlagt ca 2,5 miljarder euro. Med eftersatt underhåll avses den penningsumma som behövs för att trafiklederna ska vara i gott skick enligt dagens behov. Med gott skick avses en sådan teknisk-ekonomisk nivå på vilken trafikledens servicenivå är tillräcklig i förhållande till trafikledens trafikvolym och betydelse och på vilken upprätthållandet av servicenivån inte blir orimligt dyrt. Av anslagen för bastrafikledshållning är 90 miljoner euro anslag som överförts från utvecklingsprojekt och med vilket det eftersatta underhållet fås under kontroll och trafikförhållandena förbättras.

Trafikledsverket ansvarar för statens väg-, ban- och farledsnät samt upprätthållandet av servicenivån i trafiken på de trafikleder som förvaltas av staten. Verket upprätthåller och utvecklar trafiksystemet i samarbete med andra aktörer. Verket främjar trafiktjänsterna och en fungerande marknad för dem.

Trafikledsverkets roll vid förverkligandet av de samhälleliga effektmålen och förvaltningsområdets prioriteringar är att:

 • — se till att trafiknäten motsvarar transportbehov som är viktiga med tanke på näringslivet och konkurrenskraften och möjliggör trygga, miljömässigt ansvarsfulla och ändamålsenliga sätt att röra sig
 • — genomföra åtgärder med hjälp av vilka ökningen av det eftersatta underhållet av trafikledsnätet förhindras på ett kontrollerat sätt med beaktande av kundernas behov
 • — säkerställa driftssäkerheten i trafiken
 • — minska användningen av fossila bränslen i trafiken genom att förbättra det trafikledsnät som stöder bioekonomin
 • — förbättra trafikledshållningens energieffektivitet
 • — skapa förutsättningar för utveckladet av passagerarnas rese- och informationstjänster
 • — säkerställa förutsättningar för öppnandet av konkurrensen i fråga om järnvägstrafiken
 • — främja en automatisering av trafiken
 • — öppna och utnyttja den information som verket producerar för att få till stånd nya affärsmöjligheter
 • — säkerställa informationssäkerheten inom verkets informationssystem och datakommunikation för att främja utnyttjandet av verkets informationslager.

Inkomster av och utgifter för Trafikledsverket (mn euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Omkostnader (01)77,473,050,8
Inkomster av verksamheten1,61,10,4
Omkostnader79,074,151,2
Bastrafikledshållning (20)1 202,31 406,81 036,9
Inkomster60,953,651,6
— Banavgift42,945,045,0
— Övriga inkomster18,08,66,6
Utgifter1 263,21 460,41 088,5
Underhåll802,8803,2780,6
— Skötsel354,3339,7373,2
— Användning48,049,457,6
— Reparation400,5414,1349,8
Förbättring och planering94,071,854,1
— Investeringar i förbättring av trafikleder41,133,431,6
— System för trafikledning19,621,0-
— Planering33,317,422,5
Trafiktjänster123,8132,4153,8
— Informations- och styrningstjänster för trafiken71,077,6103,8
— Landsvägsfärjetrafik49,149,350,0
— Sjökartläggning3,75,5-
Minskandet av det eftersatta underhållet242,6453,0100,0
Utvecklingsinvesteringar (76, 77, 78, 79)442,1495,0451,2
Anskaffning av och ersättningar för mark- och vattenområden (76)18,235,035,0
Utvecklande av trafikledsnätet (77)279,1335,0298,2
Vissa trafikledsprojekt (78)51,5--
Livscykelsfinansieringsprojekt (79)93,3125,0118,0
Nettoutgifter sammanlagt1 721,81 974,81 538,9
    
Bruttoutgifter sammanlagt1 784,32 029,51 590,9

Utvecklingen av uppgifter gällande verksamheten enligt lagen om farledsavgift samt intäkter av farledsavgifter (11.19.06)

 2017
utfall
2018
uppskattning
förändring2019
uppskattning
förändring
      
Verksamhet som täcks med farledsavgifter     
Utländsk godstrafik vid havskusten, mn ton97 60699 7532,2 %101 9482,2 %
Passagerartrafik, mn resenärer19,219,62,1 %20,02,1 %
Intäkter av farledsavgifter, 1 000 euro47 33647 9001,2 %48 4001,0 %
Övriga intäkter, 1 000 euro16921829 %100-54,1 %
Kostnader, 1 000 euro82 11891 13211,0 %94 3243,5 %
Kostnadsmotsvarighet57,9 %52,8 %-5,1 %-enh51,4 %-1,4 %-enh

01. Trafikledsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 50 754 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till utgifter för samarbetsprojekt i närområdena

2) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en proposition med förslag till lag om inrättande av Transport- och kommunikationsverket, ändring av lagen om Trafikverket och till vissa lagar som har samband med dem.

Trafikledsverket har till uppgift att svara för upprätthållandet och utvecklandet av servicenivån för trafiken på de trafikleder som förvaltas av staten. Genom sin verksamhet främjar verket hela trafiksystemets funktion, trafiksäkerheten och en balanserad och hållbar utveckling inom regionerna.

Trafikledsverket har bl.a. till uppgift att

 • — svara för de statliga väg- och bannät som verket är huvudman för, för utvecklandet av dem samt för samordnandet av åtgärder som gäller dem i hela landet
 • — delta i trafiksystemplaneringen och i beredningen av åtgärder som gäller trafiknäten samt i markanvändningssamarbetet
 • — delta i samordningen av trafiken och markanvändningen
 • — begränsa miljöolägenheter som orsakas av trafiken
 • — svara för trafikstyrningen
 • — främja digitaliseringen och automatiseringen av transportservice och trafiksystem
 • — svara för underhållet av landsvägarna och upprätthållandet av deras servicenivå, för genomförandet av viktiga vägprojekt och för riksomfattande uppgifter inom väghållningen samt för planering, byggande och underhåll av järnvägar och farleder och för upprätthållandet av deras servicenivå
 • — svara för den operativa styrningen av närings-, trafik- och miljöcentralerna inom sitt ansvarsområde och samordningen av väghållningen vid centralerna
 • — svara för och administrera informationsresurser som gäller trafikleder och sörja för statistikföringen inom verksamhetsområdet
 • — trygga vintersjöfartens förutsättningar
 • — främja en fungerande marknad för trafik- och farledshållning
 • — inom den egna verksamheten sörja för beredskapen för störningssituationer under normala förhållanden och för undantagsförhållanden samt inom sitt verksamhetsområde främja samhällets allmänna beredskap för störningssituationer under normala förhållanden och för undantagsförhållanden
 • — slå vakt om och sköta kulturhistoriskt värdefulla fastighetsobjekt, kulturmiljöer och kulturegendom som verket har i sin besittning.

De centrala verksamhetsmål för 2019 som kommunikationsministeriet preliminärt ställer upp för Trafikledsverket är följande:

Resultatmål2017 utfall2018 mål2019 mål
    
PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING   
1. Marknaden och tjänsterna i fråga om trafik och kommunikation   
Marknaden fungerar opartiskt
och utvecklingen av den främjas
   
Innovativa upphandlingar och försök  Riktlinjerna för upphandling
har omarbetats för att möjliggöra
ny slags affärsverksamhet.
Försöken har påskyndat
utvecklingen och användningen
av nya tjänster.
Opartiskhet
i fråga om bannätets användning och tjänster
  Bangårdarna fungerar
konkurrensneutralt. Bannätsförvaltarens
tjänster har
beskrivits och prissatts. Nya
verksamhetsmodeller för kapacitetsförvaltningen
har utarbetats och ibruktagandet
har schemalagts.
2. Energireformen inom trafiksektorn   
Energieffektiviteten inom ansvarsområdet förbättras   
Trafiksystemets effektivitet  Betydande åtgärder och projekt
som främjar
ett hållbart trafiksystem
har genomförts.
Energieffektiviteten och miljömedvetenheten
inom trafiken har främjats
(t.ex. tågtrafikens
energieffektivitet, digitalisering).
Energieffektivitet i Trafikledsverkets upphandlingar  De nya riktlinjerna
för krav på energieffektivitet
i upphandlingar har omarbetats.
3. Utnyttjande av information samt affärsmöjligheter   
Informationen har tillfört ny affärsverksamhet samt
effektiviserat logistiken och trafikledshållningen
   
Automatiserade transporter och
utnyttjande av information
  Verket har deltagit utifrån sin roll i utvecklandet av ekosystem, försök och informationsunderlag i fråga om automatiserade transporter.
Verkställande av satellitnavigering  De åtgärder för 2019 enligt SATNAV-förvaltningsområdets åtgärdsplan som verket ansvarar för har genomförts.
Utvecklande av smarta infrastrukturtillgångar och av hanteringen av infrastrukturens skick  Nya informationskällor och nya analyser har utnyttjats som en del av förvaltningen av infrastrukturtillgångarna och utvecklandet av trafiksystemet
4. Förtroende för digitala tjänster   
Informationen, systemen och näten är tillförlitliga   
Säkerställande av informationssäkerheten och dataskyddet
vid ledningen av den intelligenta trafiken och trafiken
  Informationssäkerhetskraven har beaktats
vid insamling,
hantering och distribution av information och
i upphandlingskontraktet om
ledningen av trafiken.
De digitala tjänsterna är tillgängliga   
Tillgängligheten hos digitala tjänster inom trafik och kommunikation  Verket har genomfört de åtgärder i åtgärdsprogrammet digitala transport- och kommunikationstjänster görs tillgängliga som är på dess ansvar och har lämnat en halvtidsrapport.
5. Trafik- och kommunikationsnäten   
Förvaltningen av trafikledsegendomen är systematisk   
Förvaltningen av trafikledsegendomen  En strategisk plan
för förvaltningen av egendomen
har utarbetats och de centrala åtgärderna
har planerats i relation till servicenivån och finansieringen.
Trafiknäten motsvarar de transportbehov som är viktiga med tanke på näringslivet och konkurrenskraften    
Verkställande av lagen om trafiksystem
och landsvägar
  Genomförandet av reformerna
inom trafiksystemet har inletts i samarbete med kommunerna och andra aktörer.
Kundtillfredsställelse  Svaren från mätningar av kundtillfredsställelse
har analyserats och beslut om behövliga åtgärder har fattats.
Förseningar i fjärr- och närtågstrafiken
på grund av banhållningen
  Förseningar på grund av banhållningen
har minskat
Driftssäkerheten och säkerheten i näten och på systemnivå förbättras   
Driftssäkerheten i näten och på
trafiksystemnivå
  Bannätets driftssäkerhet
har förbättrats med hjälp livscykelhantering
och utvecklande av planeringen
av bannätets användning.
Kvaliteten på vinterväghållningen på vägnätet
och hur väl vinterväghållningen motsvarar kundernas behov
har säkerställts.
Säkerhetsstyrningssystem och
riskhantering
  Säkerhetsstyrningssystemen
är integrerade i verkets
ledningssystem och fungerar
högklassigt.
Verkets riskhantering är
systematisk och samordnad.
Övervakningen av serviceproducenter och servicekedjor
har förbättrats.
Övervakning av trafikledernas servicenivå  Digital information om
trafikledernas skick,
trafikanordningar, trafikmarkeringar,
trafiksituationer och störningar har producerats
och analyserats.
Näten möjliggör nya innovativa
tjänster
   
Näten skapar möjligheter för
utvecklandet av nya tjänster
  De ändringsbehov i fråga om näten
som krävs när det gäller trafiken och logistiken samt servicen och servicekoncepten i anslutning till dem har identifierats och medtagits i planerna.
Finland är ett ledande land för 5G-teknologi   
Genomförande och främjande av 5G-projektet  Projektet har genomförts i enlighet med projektplanen.
FUNKTIONELL EFFEKTIVITET   
Produktivitet och totalekonomi1)   
Ökning av arbetets produktivitet, %1,31,0 
Ökning av den totala produktiviteten, %-2,10,2 
Kostnadsmotsvarighet vid avgiftsbelagd verksamhet, %116120120

1) Trafikverkets mål 2017—2018; för 2019 har de ännu inte fastställts

Vid dimensioneringen av anslaget har dessutom den uppgiftshelhet som överförs till Transport- och kommunikationsverket, som inrättas den 1 januari 2019, beaktats. Av denna anledning har 6 664 000 euro från momentet överförts till moment 31.20.01 Transport- och kommunikationsverkets omkostnader. Denna summa innehåller löneutgifter och övriga utgifter motsvarande 78 årsverken.

I samband med ämbetsverksreformen inom förvaltningsområdet kommer från verkets uppgifter till Transport- och kommunikationsverket att överföras myndighetsuppgifter, bl.a. ordnandet av sjökartläggningen, beviljandet av stöd till handelsfartyg och uppgifter i anknytning till utvecklingen av kollektivtrafiken. Trafikledsverket koncentrerar sig på upprätthållandet av servicenivån på vägar, järnvägar och farleder, utvecklandet av trafik- och farlederna, främjandet av automatiseringen samt samordningen av trafiken och markanvändningen.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter79 00074 11451 154
Bruttoinkomster1 6251 100400
Nettoutgifter77 37573 01450 754
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år15 068  
— överförts till följande år12 006  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Omfördelning av omkostnadsbesparingen från moment 31.01.01-33
Uppgifter som överförs till trafikledningsbolaget (-175 årsv.) (överföring till moment 31.10.20)-16 317
Uppgifter som överförs till Transport- och kommunikationsverket (-78 årsv.) (överföring till moment 31.20.01)-6 664
Överföring från moment 31.20.01 (1 årsv.)118
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-210
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-52
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-33
Indexhöjning av hyresutgifterna25
Lönejusteringar1 754
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-910
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-391
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-176
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-18
Temporär sänkning av StPL-avgiften509
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen204
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-66
Sammanlagt-22 260

Momentets rubrik har ändrats.


2019 budget50 754 000
2018 I tilläggsb.535 000
2018 budget73 014 000
2017 bokslut74 313 000

20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 036 852 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för uppgifter som hänförs till skötsel, användning och reparation av trafikledsnätet, livscykelhantering, egendomsförvaltning, planering, investeringar för att förbättra trafiklederna, trafikledningssystem samt styrning av och information om trafiken, forsknings- och utvecklingsverksamhet samt isbrytning, landsvägsfärjetrafiken och andra uppgifter som den som upprätthåller trafikleder, banor eller farleder har ansvar för samt till betalning av skadestånd som föranleds av trafikledshållningen. För den serviceavgift som grundar sig på det serviceavtal som ska ingås med det trafikledningsbolag som bildas får högst 103 817 000 euro användas.

2) till kostnader för andra åtgärder i anslutning till väg- eller banhållarens uppgifter än byggande och underhåll av landsvägar eller järnvägar enligt särskilda avtal

3) i enlighet med omkostnadsanslagets användningsändamål med standardinnehåll till uppgörande av sådana nödvändiga lagstadgade skyldigheter som får föranleda utgifter också under kommande finansår

4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

5) tillfälligt till betalning av materialleveranser för banhållningen innan materialet hänförs till de projekt för utveckling av trafikleder som budgeterats under investeringsutgiftsmomenten.

Vid nettobudgeteringen beaktas banavgiften, inkomsterna från den samfinansierade verksamheten, inkomsterna av tillståndsavgiften för Saima kanal, inkomsterna av den avgiftsbelagda serviceverksamheten och inkomsterna av försäljningen av egendom med undantag för intäkterna av försäljningen av fast egendom och inkomster av skadestånd från trafikledshållningen.

Fullmakt

Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal

1) för en sjuårig avtalsperiod för upphandling av isbrytartjänster som tillhandahålls av två isbrytare av kategori A så att de får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 90 000 000 euro

2) för en sjuårig avtalsperiod för upphandling av isbrytartjänster som tillhandahålls av en isbrytare av kategori C så att de får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 19 000 000 euro

3) enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts.

Förklaring: Trafikledsverket har konkurrensutsatt isbrytartjänsterna för isbrytare av kategori A och vid anbudsförfarandet var det endast Arctia Icebreaking Ab som erbjöd tjänster. Trafikledsverket har fattat ett villkorligt upphandlingsbeslut, tills riksdagen har beviljat fullmakt för upphandlingen. Avtalsperioden är sju år och inleds den 15 januari 2019. Avtalsperioden löper ut den 30 april 2025. Avtalet omfattar två isbrytare av kategori A (Fennica och Nordica).

Trafikledsverket har konkurrensutsatt isbrytartjänster för en isbrytare av kategori C och vid anbudsförfarandet var det endast Alfons Håkans AS, filial i Finland som erbjöd tjänster. Trafikledsverket har fattat ett villkorligt upphandlingsbeslut, tills riksdagen har beviljat fullmakt för upphandlingen. Avtalsperioden är sju år och inleds den 1 januari 2019. Avtalsperioden löper ut den 30 april 2025. Avtalet omfattar en isbrytare av kategori C (Zeus of Finland).

Det befintliga trafiknätet underhålls med åtgärder enligt bastrafikledshållningen. Med anslagen för bastrafikledshållningen finansieras väg- och banhållning samt farledshållning. I trafikledshållningen prioriteras åtgärder för att säkerställa den dagliga framkomligheten i trafiknätet, kvaliteten på högtrafikerade och för näringslivet viktiga delar av trafiknätet och trafiksäkerheten samt de möjligheter digitaliseringen medför.

Vid dimensioneringen av anslaget har 45,0 miljoner euro beaktats som nettobudgeterade inkomster av banavgiftens grundavgift och 6,6 miljoner euro av andra inkomster av trafikledshållningen (bl.a. fastighetsintäkter och kanalavgifter).

Vid dimensioneringen av anslaget har man beaktat också den tilläggsfinansiering på 100 miljoner euro för minskning av det eftersatta underhållet i enlighet med regeringens strategiska mål. Man strävar efter att efter att dämpa ökningen av det eftersatta underhållet och tryggar trafikledernas skick med beaktande av i synnerhet behoven inom näringslivet. Åtgärder riktas även till att utveckla de trafikmässiga förhållandena, genom vilket bl.a. verksamhetsförutsättningarna för näringslivet, trafiksäkerheten och pendlingstrafiken förbättras.

Trafikcentralerna under Trafikledsverket sköter den operativa trafikstyrningen inom sjötrafiken och vägtrafiken samt övervakar och samordnar ledningen av järnvägstrafiken. Trafikledsverkets operativa 24/7 servicefunktioner inom trafikledningen samt funktioner nära förknippade med dem överförs till det nya helt statsägda bolag med specialuppgift som ska bildas. Trafikledningsbolaget inleder sin verksamhet den 1 januari 2019. Den personalen som arbetar inom Trafikledsverkets trafikstyrnings- och trafikledningstjänster ska övergå i aktiebolagets tjänst. Trafikledsverket ska för trafikledningen betala det framtida bolaget en serviceavgift som bygger på ett serviceavtal. Serviceavgiften betalas med ett belopp på 103,8 miljoner euro under momentet för bastrafikledshållning.

Vid dimensioneringen av anslaget har dessutom anslagen för bastrafikledshållningen för den uppgiftshelhet som överförs till Transport- och kommunikationsverket, som inrättas den 1 januari 2019, beaktats. Av denna anledning har 9 843 000 euro överförts till moment 31.20.01. Denna summa innehåller de utgifter som betalats under momentet för bastrafikledshållningen för uppgiftshelheten, såsom utgifterna för informationsförvaltning och projekt.

Produktgrupperna för trafikledshållningen revideras vid ingången av 2019 och är som följer: underhåll (skötsel och reparation), förbättring och planering samt trafiklednings- och trafikstyrningstjänster. Dessa är vidare uppdelade i de delar som nämns i momentets beslutsdel. Finansieringen av bastrafikledshållningen är nästan till 60 % bunden till över ettåriga indexbundna avtal.

Genom skötsel (431 mn euro) garanteras den dagliga framkomligheten i trafiknätet. För trafiknätets underhåll används 373 miljoner euro och för isbrytning 58 miljoner euro. Dessa åtgärder prioriteras i hela trafikledshållningen. Utgifterna för isbrytning är dimensionerade enligt 650 driftsdagar för isbrytarna och kostnadsmotsvarigheten för uppgifterna enligt lagen om farledsavgift uppskattas vara 51,4 % år 2019. Behovet av tilläggsanslag, 7,558 miljoner euro, för isbrytaren Polaris täcks av intäktsföringen av TEN-T-stöden för vintersjöfartsprojektet WINMOS med 22,62 miljoner euro för byggande av isbrytare under moment 12.31.10 under åren 2014—2017. Europeiska kommissionen har den 17 april 2018 godkänt användningen av stödet för det föreslagna ändamålet. Syftet med farledsavgiften är att täcka de kostnader som föranleds av byggande, skötsel och upprätthållande av farleder för handelssjöfarten samt de kostnader som föranleds av fartygstrafikservicen och isbrytarassistansen. Den tillfälliga halveringen av farledsavgiften har förlängts till åren 2019—2020.

Ett belopp på 350 miljoner euro används för reparation av trafiklederna. Vid reparationerna ser man över skador som föranleds av att trafiknätet och dess specialkonstruktioner slits och blir äldre och förnyar konstruktioner med försvagad funktion. Största delen av finansieringen för reparationer (319 miljoner euro) används till livscykelhantering. Åtgärderna består av systematisk reparation och modernisering av delar av trafikledsnätet eller ett stort enskilt objekt. Genom dessa åtgärder förebyggs sådana olägenheter för trafiken som föranleds av försämring av trafiknätets skick och förbättras trafikens säkerhet, framkomlighet och punktlighet. Utöver finansieringen för reparationer används 90 miljoner euro av den finansiering som överförts från stora utvecklingsprojekt för att få den ökande eftersättningen av underhållet att stanna av.

För förbättring och planering används 54 miljoner euro och genom dem upprätthålls trafikledernas servicenivå på den nivå som den ökade trafiken och ändringarna i markanvändningen förutsätter. Genom finansieringen genomförs mindre byggnadsarbeten med tillhörande projektplanering samt planeringen av det s.k. en timmes tåget (10 miljoner euro). I finansieringen av förbättring ingår bl.a. 8 miljoner euro för att förbättra järnvägarnas plankorsningar.

För trafiktjänster används 154 miljoner euro. Trafiktjänsterna består av trafikstyrning och trafikinformation som skaffas hos trafikledningsbolaget (104 miljoner euro) samt ordnande av landsvägsfärjetrafik (50 miljoner euro).

Som väg- och banhållare kan staten i enlighet med ett separat avtal också ta del i kostnaderna för annat än byggande och underhåll av landsvägar och järnvägar om åtgärden hänför sig till en väg- eller banhållares uppgifter. Det handlar alltid om specialsituationer där trafiksystemets funktion eller säkerhet förutsätter att trafikledshållaren finansierar en åtgärd någon annanstans än på vägområdet på en landsväg eller någon annanstans än på järnvägsområdet och trafikledshållaren anser att åtgärden är nödvändig. Till exempel kan s.k. kalla rastplatser som tidigare byggts på landsvägsområdet i fortsättningen byggas också utanför landsvägsområdet i anslutning till service som riktar sig till vägtrafikanterna. I fortsättningen är det också möjligt för banhållaren att delta t.ex. i ordnandet av sådan anslutningsparkering som behövs för bannätet på en fastighet som angränsar till järnvägsområdet.

Utgångspunkten för planeringen av den grundliga reparationen av stambanan ska vara att resan mellan Helsingfors centralstation och Tammerfors järnvägsstation inte får ta längre än en timme med sedvanlig materiel.

Avsikten är att använda planeringspengar också för att påskynda den allmänna planeringen av en snabb järnvägsförbindelse mellan Helsingfors och Åbo och till att inleda planeringen av banan.

Inkomster av och utgifter för bastrafikledshållningen per trafikform åren 2017—2019 (mn euro)

 2017 bokslut2018 ordinarie budget2019 budgetprop.
 bruttoutgifterbruttoinkomsternettoutgifterbruttoutgifterbruttoinkomsternettoutgifterbruttoutgifterbruttoinkomsternettoutgifter
          
Väghållning7761765769-769569-569
Banhållning457534145925353941551364
Farledshållning941931001991051104
Sammanlagt1 327551 2721 461541 4071 089521 037

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bolagiseringen av trafikledningstjänsterna (överföring från moment 31.10.01)16 317
Bortfall av en post av engångsnatur-11 800
Förbättrande av plankorsningar-2 000
Minskandet av det eftersatta underhållet-40 000
Planeringen av stambanan1 000
Ring I i Bredvik (överföring till moment 31.10.77)-13 000
Spareffekten av bolagiseringen av trafikledningen-1 400
Trafiksäkerhet och tjällossningspaket1 220
Uppgifter som överförs till Transport- och kommunikationsverket (överföring till moment 31.20.01)-9 843
Återföring av planeringspengar5 000
Ökning av isbrytarkostnaderna på grund av isbrytaren Polaris7 558
Sparbeslut-10 000
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015)-313 000
Sammanlagt-369 948

2019 budget1 036 852 000
2018 I tilläggsb.15 540 000
2018 budget1 406 800 000
2017 bokslut1 271 800 000

35. Statsunderstöd för byggandet av västmetron (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 12 000 000 euro.

Anslaget får användas för byggandet av västmetron i Esbo från Mattby till Stensvik.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: I och med det fortsatta projektet med byggandet av västmetron ska västmetron förlängas från Mattby till Stensvik i Esbo. Understödet betalas till Esbo stad i efterhand på basis av de faktiska kostnaderna från föregående år, men så att statsunderstödet har betalats första gången 2017 för de faktiska understödsberättigande utgifterna 2014—2016. Det fortsatta projektet med byggandet av västmetron bedöms framskrida så att statsunderstöd betalas till ett belopp av 12,0 miljoner euro år 2019, ett belopp av 97,313 miljoner euro år 2020 och ett belopp av 16,0 miljoner euro år 2021. Maximibeloppet av understödet enligt kostnadsnivån för MAKU-index november 2013 (136,72 poäng 2005 =100) är 240 miljoner euro.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

 201920202021Sammanlagt fr.o.m. 2019
     
Mattby—Stensvik12 00097 31316 000125 313
Sammanlagt12 00097 31316 000125 313

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändrad tidsmässig fördelning-19 500
Sammanlagt-19 500

2019 budget12 000 000
2018 budget31 500 000
2017 bokslut83 000 000

36. Statsunderstöd för spårvägsprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 25 100 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd för byggande av snabbspårvägen Spår-Jokern och en spårväg i Tammerfors (fas 1).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

Trafikledsverket får förbinda sig till understöd av projekten snabbspårvägen Spår-Jokern och spårvägen i Tammerfors (fas 1 och 2) till den del tidigare beviljade fullmakter för dessa ändamål inte har använts.

Förklaring: Spår-Jokern är en regional ringformad kollektivtrafikförbindelse som genomförs i form av en snabbspårväg från Östra Centrum via Sockenbacka och Alberga till Kägelviken. Understöd betalas till Helsingfors och Esbo stad i efterhand på basis av de faktiska kostnaderna från föregående år, men så att statsunderstödet betalas första gången 2018 för de faktiska understödsberättigande utgifterna 2016—2017. Projektet snabbspårvägen Spår-Jokern beräknas framskrida så att det i statsunderstöd betalas 5,5 miljoner euro 2019, 30,0 miljoner euro 2020, 30,0 miljoner euro 2021 och 18,2 miljoner euro senare. Understödets maximibelopp är 84,0 miljoner euro.

I den första fasen av projektet spårvägen i Tammerfors byggs spårväg på sträckan Hervanta—centrum—Tays och i andra fasen mellan centrum och Lentävänniemi. Understödet betalas till Tammerfors stad i efterhand på basis av de faktiska kostnaderna från föregående år, men så att statsunderstödet betalas första gången 2018 för de faktiska understödsberättigande utgifterna 2016—2017. Statsunderstödet är högst 71,0 miljoner euro på det sättet att den första fasens andel är högst 55,05 miljoner euro och den andra fasens andel är högst 15,95 miljoner euro. Den första fasen av projektet spårvägen i Tammerfors beräknas framskrida så att det i statsunderstöd betalas 19,6 miljoner euro år 2019, 18,7 miljoner euro år 2020 och 0,95 miljoner euro år 2021. Kostnaderna för den andra fasen, sammanlagt 15,95 miljoner euro, beräknas fördela sig så att det i statsunderstöd betalas 7,95 miljoner euro 2021 och 8,0 miljoner euro 2022.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

 2019202020212022Sammanlagt
fr.o.m.
2019
      
Snabbspårvägen Spår-Jokern5 50030 00030 00018 20083 700
Spårvägen i Tammerfors, 1 fasen19 60018 700950-39 250
Spårvägen i Tammerfors, 2 fasen--7 9508 00015 950
Utgifter sammanlagt25 10048 70038 90026 200138 900

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring9 000
Sammanlagt9 000

2019 budget25 100 000
2018 budget16 100 000
2017 bokslut

41. Statsbidrag för byggande och upprätthållande av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av statsunderstöd till verksamhets- och investeringsutgifter för de flygplatser som ligger utanför Finavias flygplatsnät.

Förklaring: På beviljande av understöd tillämpas utöver statsunderstödslagen (688/2001) meddelandet från kommissionen om riktlinjer för statligt stöd till flygplatser och flygbolag (EUT 2014/C 99/03) samt kommissionens förordning 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget och senare gjorda ändringar i förordningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-1 490
Sammanlagt-1 490

2019 budget1 000 000
2018 I tilläggsb.2 000 000
2018 budget2 490 000
2017 bokslut1 150 000

50. Statsunderstöd för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 17 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) i enlighet med lagen (358/1962) och förordningen (1267/2000) om enskilda vägar till betalning av statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar

2) till att stödja rådgivning och handledning av väglag och till produktion av material och tjänster som stöder detta.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Avsikten är att anslaget ska användas för att understödja underhåll och förbättring av enskilda vägar. Anslaget får användas för att trygga lika möjligheter till mobilitet samt till understöd för vägar som den fasta bosättningen och näringslivet behöver.

Statsbidraget inriktas i första hand på vägförbättringar samt på stöd till användning och underhåll av färjor. Det finns ca 55 000 km vägar som är berättigade till statsbidrag, och det har bildats ca 16 000 väglag för att sköta dessa vägar. Antalet specialobjekt som understöds är ca 20.

Understöd beviljas bara för förbättring av de broar och stora vägtrummor som med tanke på framkomligheten på vägen är mest brådskande eller för reparation av skador på vägen. Stödet kan maximalt uppgå till 75 % av de faktiska godkända kostnaderna. För sedvanliga vägförbättringsobjekt utgör stödets andel för närvarande 50 % och i vissa av de mest betydande broobjekten högst 75 %. Kommunernas stöd för objekt av detta slag har varierat mellan 0—20 %. Det stöd som används för specialobjekt som erhåller understöd uppgår till ca 2,3 miljoner euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring4 000
Sammanlagt4 000

2019 budget17 000 000
2018 budget13 000 000
2017 bokslut13 000 000

76. Anskaffning av och ersättningar för mark- och vattenområden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 34 997 000 euro.

Anslaget får användas

1) förutom till betalning av jordområden och ersättningar enligt landsvägslagen (503/2005) även till betalning av nödvändiga utgifter i anslutning till dessa

2) till betalning av fastighetsförrättningsavgifter enligt lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995)

3) till förvärv av bytesmark som kan användas för sådana områden som behövs för landsvägar och järnvägar och för ägoregleringar samt till ersättningar innan godkännandet av en väg- eller järnvägsplan äger rum

4) till betalning av köpeskillingar och ersättningar för jordområden som skaffas för verksamhet enligt banlagen (110/2007) samt till betalning av nödvändiga utgifter i anslutning till dessa

5) till betalning av anskaffningsutgifterna för jord- och vattenområden som behövs för byggandet av trafikleder och andra jord- och vattenbyggnadsobjekt

6) till betalning av ersättningar enligt vattenlagen (587/2011)

7) till betalning av ersättningar enligt lagen om enskilda vägar (358/1962).

Förklaring: Avsikten är att 28 440 000 euro ska användas för anskaffningar, ersättningar och inlösen i fråga om vägområden, 6 540 000 euro för anskaffningar, ersättningar och inlösen i fråga om banområden och 17 000 euro för anskaffningar och ersättningar i fråga om jord- och vattenområden.


2019 budget34 997 000
2018 budget34 997 000
2017 bokslut18 178 677

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 298 150 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter som föranleds av genomförandet av sådana investeringar för utveckling av trafikledsnätet som är budgeterade under momentet

2) till utgifter som föranleds av projektplanering av investeringsprojekt som finansieras under momenten för investeringsutgifter innan det i samband med statsbudgeten fattas ett beslut om inledande av projektet.

Fullmakt

Fullmakt att ingå förbindelser för farledsprojekt som beslutats tidigare budgetår.

Trafikledsverket bemyndigas att ingå förbindelser för nedan i tabellen specificerade projekt som det beslutats om i tidigare budgetar på det sättet att de utgifter som föranleds staten inklusive de tidigare förbindelserna uppgår högst till det belopp som nämns i tabellen:

Trafikledsprojekt från tidigare budgetår

 Maximibeloppet för utgifter som av förbindelserna föranleds staten, inkl. utgifter som föranleds av förbindelser som ingåtts tidigare budgetår (euro)
  
Vägprojekt 
Rv 6 Villmanstrand—Imatra177 000 000
Sv 51 Kyrkslätt—Stensvik80 000 000
E18 Fredrikshamns omfartsväg180 000 000
Rv 19 Seinäjoki östra omfartsväg77 900 000
Rv 8 Åbo—Björneborg92 500 000
Anslutningsförbindelser för Västmetron19 900 000
Rv 4 vid Rovaniemi25 000 000
Rv 5 vid S:t Michel27 000 000
Lv 101 förbättring av Ring I32 000 000
Rv 6 Taavetti—Villmanstrand76 000 000
Sv 77 Viitasaari—Keitele13 000 000
Rv 3 Tammerfors—Vasa, vid Laihela, 1 fasen27 000 000
Rv 22 Uleåborg—Kajana—Vartius15 000 000
Rv 8 väginvesteringar som föranleds av kärnkraftverket i Pyhäjoki22 500 000
Rv 4 Uleåborg—Kemi140 000 000
Rv 5 S:t Michel—Juva121 000 000
Rv 12 Lahtis södra ringväg198 000 000
Rv 12 Tillola—Keltti14 000 000
Ring I i Bredvik20 000 000
Anslutande trafik till utbyggnaden av västmetron7 000 000
Rv 4 Kirri—Tikkakoski139 000 000
  
Banprojekt 
Ringbanan517 000 000
Österbottenbanan674 000 000
Mellersta Böle, spår i väster48 800 000
Triangelspåret i Riihimäki12 500 000
Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, 1 fasen150 000 000
Förbättringen av funktionsdugligheten hos bangården i Helsingfors60 000 000
Luumäki—Imatra—ryska gränsen, förbättring av järnvägsförbindelsen165 000 000
Elektrifiering av banavsnittet Björneborg—Tallholmen5 700 000
Elektrifiering av Nystadsbanan21 000 000
  
Farledsprojekt 
Havsfarleden till Raumo31 500 000
Förflyttning av Nyslotts djupfarled40 000 000
Havsfarleden till Karleby45 000 000
Havsfarleden till Nordsjö12 500 000
  
Gemensamma trafikledsprojekt 
Trafikförbindelser för Äänekoski bioproduktfabrik173 000 000

Förklaring: Under momentet budgeteras alla anslag för farledsprojekt som genomförs med direkt finansiering från statsbudgeten. Projektens externa finansieringsandelar beaktas under moment 12.31.10 i de fall där Trafikledsverket betalar i första hand och därefter fakturerar den externa parten. På motsvarande sätt minskar behovet av anslag under detta moment. Med externa finansieringsandelar avses att andra aktörer deltar i kostnaderna för farledsprojekt som hör till statens ansvar.

Projekt

 GodkäntFärdigt för trafikFullmakt att ingå avtal
mn €
Den ext. finansieringens andel av fullmakten att ingå avtal
mn €
Beräknad användning
mn €
Anslag 2019
mn €
Senare finansieringsbehov
mn €
        
Oavslutade trafikledsprojekt       
Vägprojekt       
Rv 4 Uleåborg—KemiBudget 2017/tilläggsbudget 20182021140,0 54,536,149,4
Rv 5 S:t Michel—JuvaBudget 20172021121,0 47,034,040,0
Rv 12 Lahtis södra ringvägBudget 20172021198,0 78,056,763,3
Ring I i BredvikBudget 2018202120,0 2,015,03,0
Rv 4 Kirri—TikkakoskiBudget 20182021139,0 6,330,3102,4
        
Banprojekt       
Mellersta Böle, spår i västerBudget 2014/tilläggsbudget 2018202048,8 36,03,0-
Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, 1 fasenBudget 20152020150,0 68,725,455,9
Förbättringen av funktionsdugligheten hos bangården i HelsingforsBudget 2016202060,0 39,013,87,2
Luumäki—Imatra—ryska gränsen, förbättring av järnvägsförbindelsenBudget 20172022165,0 41,034,989,1
Elektrifiering av NystadsbananTilläggsbudget 2017202121,0 10,09,02,0
        
Farledsprojekt       
Förflyttning av Nyslotts djupfarledBudget 2015201940,0 36,04,0-
Havsfarleden till KarlebyBudget 2018202045,0 15,025,05,0
Havsfarleden till NordsjöBudget 2018202012,5 1,06,05,5
        
Gemensamma trafikledsprojekt       
Annan planering av utvecklingsprojekt    -5,0-
Oavslutade trafikledsprojekt sammanlagt  1 160,3 434,5298,2422,8

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

 2019202020212022—Sammanlagt fr.o.m. 2019
      
Oavslutade trafikledsprojekt293 150245 200169 1008 500715 950
Utgifter sammanlagt293 150245 200169 1008 500715 950

Fullmakterna för tidigare år beräknas bli förnyade till ett belopp av ca 470 miljoner euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Förändring av behovet av anslag för trafikledsprojekt-1 800
Ring I i Bredvik (överföring från moment 31.10.20)13 000
Rv 4 Kirri-Tikkakoski motorväg, ändrad tidsmässig fördelning av anslaget-15 000
Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors-Riihimäki, ändrad tidsmässig fördelning av anslaget-15 000
Återföring av planeringspengar (överföring till moment 31.10.20)-5 000
Nivåförändring-13 000
Sammanlagt-36 800

2019 budget298 150 000
2018 I tilläggsb.24 500 000
2018 budget334 950 000
2017 bokslut308 100 000

79. Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 118 000 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter som föranleds av utvecklingsinvesteringar i trafikledsnätet som genomförs som livscykelprojekt.

Fullmakt

Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts.

Förklaring: Under momentet budgeteras de anslag som behövs för statens medfinansieringsandel i alla livscykelprojekt. År 2019 finansieras fyra livscykelprojekt under momentet.

Projekt

 GodkäntFärdigt för trafikFullmakt att ingå avtal
mn €
Beräknad användning
mn €
Anslag 2019
mn €
Senare finansieringsbehov
mn €
       
Oavslutade livscykelprojekt      
E18 Muurla—LojoI Tilläggsbudget för 20042008700,0411,334,0254,7
E18 Forsby—KotkaBudget 20102014650,0254,850,0345,2
E18 Fredrikshamn—VaalimaaBudget 20142018660,060,030,0570,0
Fast förbindelse till KarlöBudget 20182021116,92,04,0110,9
Sammanlagt  2 126,9728,1118,01 280,8

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

2019202020212022–Sammanlagt fr.o.m. 2018
      
Förbindelser som ingåtts före år 2019118 000112 800115 8001 052 2001 398 800

Fullmakterna för tidigare år beräknas bli förnyade till ett belopp av ca 400 miljoner euro. Förnyandet av fullmakterna föranleds av nya avtal som ingås när projekten framskrider.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Förändring av behovet av anslag för trafikledsprojekt-7 000
Sammanlagt-7 000

2019 budget118 000 000
2018 budget125 000 000
2017 bokslut107 000 000