Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. Närings- och innovationspolitik
              01. Geologiska forskningscentralens omkostnader
              06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland
              28. Främjande av materialeffektiviteten
              40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
              41. Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur
              42. Utvecklande av tillväxtekosystem och innovativ offentlig upphandling
              (43.) Stöd för kommersialisering av cleantech-lösningar och bioekonomiska lösningar samt innovationer
              44. Investerings- och utvecklingsstöd för den cirkulära ekonomin
              47. Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för bolagets förluster
              48. Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter
              49. Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet
              (50.) Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris
              51. Ett innovationspris för kvinnor
              (80.) Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet
              82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning
              83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet
              87. Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet
              89. Kapitalinvestering i Business Finland Venture Capital Ab
         30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

48. Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 57 800 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av räntestöd enligt lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter (1137/1996) och lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011)

2) till betalning av behövliga åtgärder och kostnader för skydd mot ränte- och valutarisker som föranleds Statskontoret till följd av ränteutjämningsavtal

3) till betalning av förvaltningsarvode till det ränteutjämningsbolag som avses i lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter (1137/1996), Finlands Exportkredit Ab

4) till betalning av underskottsersättning till bolaget Finlands Exportkredit Ab i enlighet med lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011).

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Syftet med beviljandet av offentligt understödda export- och fartygskrediter är att trygga att de finländska bolag som bedriver export har ett internationellt konkurrenskraftigt system för finansiering av export och fartygsleveranser, att öka kapitalvaruexporten och fartygsleveranserna från Finland samt att främja sysselsättningen för exportörer, finländska varv och underleverantörer.

Med stöd av lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011) får Finlands Exportkredit Ab ingå ränteutjämningsavtal och fatta ränteutjämningsbeslut till ett kapitalvärde av högst 22 miljarder euro samt bevilja krediter med fast eller rörlig ränta som beviljas på OECD-villkor till ett kapitalvärde på högst 22 miljarder euro.

Nyckeltal som beskriver verksamheten

 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
    
Ränteutjämningsavtal och ränteutjämningsbeslut som gäller nya exportkrediter (mn euro)5 9001)3 0003 900
Antal beviljade ränteutjämningsavtal och ränteutjämningsbeslut i slutet av året (mn euro)10 70014 40017 700

1) Omfattar lyfta krediter till fast ränta (949 mn euro) och reserveringar för vilka fattats ett ränteutjämningsbeslut (4 951 mn euro).

Utgifter som föranleds staten på grund av ränteutjämningsavtalen (1 000 euro)

 2019202020212022Sammanlagt
fr.o.m.
2019
      
Räntestöd för exportkrediter36 70061 90069 80091 000259 400
Utgifter för skyddsåtgärder21 10024 60017 1008 60071 400
Utgifter sammanlagt57 80086 50086 90099 600330 800

Ränteutjämningsavtalen och skyddet mot ränte- och valutarisker ger utöver utgifterna upphov till sådana räntegottgörelser och inkomster av skyddsåtgärder till staten som intäktsförs under moment 12.32.99. År 2017 uppgick de till staten influtna räntegottgörelserna till sammanlagt 33,3 miljoner euro, och ränteutjämningsverksamheten uppvisade ett överskott på 5,1 miljoner euro. De räntegottgörelser och inkomster av skyddsåtgärder som inflyter till staten från ränteutjämningsverksamheten bedöms uppgå till sammanlagt 34,5 miljoner euro 2018 och 43,7 miljoner euro 2019.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Precisering av förslagsanslaget10 309
Ökning av lånestocken, valutakursändringar och nya skyddsåtgärder5 191
Sammanlagt15 500

2019 budget57 800 000
2018 budget42 300 000
2017 bokslut38 381 550