Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
         10. Trafiknätet
         20. Myndighetstjänster för trafik och kommunikation
              01. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader
              (40.) Skrotningspremie för fordon
              41. Främjande av säkerhetsverksamheten inom vägtrafiken
              42. Stöd för anskaffning av eldrivna personbilar samt stöd för gas- och etanolkonverteringar av personbilar
         30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
         40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
         50. Väder-, havs- och klimattjänster
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

41. Främjande av säkerhetsverksamheten inom vägtrafiken (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 9 100 000 euro.

Av anslaget får understöd beviljas i enlighet med statsrådets förordning om statsunderstöd för främjande av säkerhetsverksamhet för vägtrafik (1207/2016):

1) för allmän säkerhetsverksamhet för vägtrafik

2) för utvecklingsprojekt, försök och säkerhetsundersökningar.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Med anslaget främjas förverkligandet av de trafikpolitiska mål som gäller vägtrafikens säkerhet. Anslaget baserar sig på den trafiksäkerhetsavgift som tas ut hos försäkringsbolag och som intäktsförs under moment 11.19.05.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

  
Allmän säkerhetsverksamhet för vägtrafik8 900
Utvecklingsprojekt, försök och säkerhetsundersökningar200
Sammanlagt9 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Avdrag av för högt belopp som betalats 2018-1 390
Nivåjustering-1 390
Trafiksäkerhet och tjällossningspaket2 780
Sammanlagt0

2019 budget9 100 000
2018 budget9 100 000
2017 bokslut9 100 000