Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
              01. Kommunikationsministeriets omkostnader
              21. Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde
              88. Aktieförvärv
         10. Trafiknätet
         20. Myndighetstjänster för trafik och kommunikation
         30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
         40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
         50. Väder-, havs- och klimattjänster
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas1 000 000 euro.

Anslaget får användas till bolagisering av Trafikledsverkets trafikledningsfunktioner och till att öppna persontrafiken på järnvägarna för konkurrens samt i anslutning till ägarstyrningen av de bolag som lyder under kommunikationsministeriets ägarstyrning

1) till betalning av teckningspriset för de aktier som staten tecknar vid aktieemissioner i bolag med statlig majoritet eller i statens intressebolag eller vid bildandet av nya statligt ägda bolag

2) till betalning av andra utgifter för ägar- och företagsarrangemang och till betalning av sådana utgifter i anslutning till försäljning av statens aktier och ägarstyrningen som inte ingår i omkostnadsmomentet

3) för tecknande av sådana särskilda rättigheter som berättigar till aktier, såsom konverteringslån, och som avses i 10 kap. i aktiebolagslagen (624/2006) eller till betalning av direkta utgifter som förorsakas av derivatavtal. Om tecknandet grundar sig på lån, får ett lån som kan omvandlas i aktier stå utan säkerhet.

Förklaring: Bolag som lyder under kommunikationsministeriets ägarstyrning är Finrail Oy, Air Navigation Services Finland Oy och Cinia Group Ab. Dessutom omfattar ministeriets ansvarsområde Rundradion Ab, för vars styrning ett av riksdagen valt förvaltningsråd svarar. Vid kommunikationsministeriet inleddes det 2017 två betydande projekt som ledde till ett ökat antal bolag inom ministeriets ansvarsområde. I det ena projektet ska Trafikledsverkets nuvarande trafikledningsfunktioner inom väg-, sjö- och järnvägstrafiken den 1 januari 2019 bolagiseras till ett helt och hållet statsägt bolag med specialuppgifter. Det nya trafikledningsbolaget och de nuvarande statliga trafikledningsbolagen Air Navigation Services Finland Oy och Finrail Oy bildar vid ingången av 2019 en koncern där dotterbolagen svarar för trafikledningstjänsterna enligt respektive transportslag. För ägarstyrningen av koncernen svarar kommunikationsministeriet. I det andra projektet är det meningen att öppna persontrafiken på järnvägarna för konkurrens. En förutsättning för det är att det skapas konkurrensneutrala förhållanden på järnvägsmarknaden. För att detta ska kunna genomföras differentieras tre separata statsbolag ur VR-Group Ab: ett materielbolag, ett service- och underhållsbolag och ett fastighetsbolag. För ägarstyrningen av de bolag med specialuppgifter som är under bildning svarar kommunikationsministeriet.

Utgifter som föranleds av eller hänför sig till ägar- och företagsarrangemang eller till försäljning av aktier är utöver kostnaderna för arrangemangen och åtgärderna och beredningen av dessa dessutom sådan partiell återbäring av köpesumman som grundar sig på avtalsvillkor i köpebrevet som gäller prisjusteringar samt ersättningar som säljaren ska betala. Som utgifter som hänför sig till ägarstyrningen räknas förvaltningskostnader för aktier och värdeandelar, kostnader för rådgivnings- och utbildningstjänster för ministeriet, kostnader i anslutning till upprätthållandet av kunnandet inom ägarstyrningen när det gäller ansvarsområde och företagsarrangemang samt kostnader för samarbetet mellan ägarna och andra liknande kostnader.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-1 000
Sammanlagt-1 000

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget1 000 000
2018 budget2 000 000