Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017
   Allmän motivering
        ALLMÄN MOTIVERING
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2017

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2017.

Ekonomiska utsikter

Finlands ekonomi är inne i en snabb tillväxtfas. Det förutspås att Finlands BNP kommer att växa med 2,9 % år 2017. Under det första halvåret har det kommit nya tecken på att den positiva konjunkturen fortsätter, bl.a. en ökning i nya beställningar inom industrin, ökad omsättning inom den privata tjänsteproduktionen och en fortsatt stark byggnation i tillväxtcentrumen.

Den privata konsumtionen fortsätter att öka i år tack vare den förbättrade sysselsättningen. Tyngdpunkten inom de privata investeringarna håller på att förflyttas från byggande mot produktionsmässiga investeringar inom industrin. Tillväxtförutsättningarna förbättras inom exporten, eftersom den världsomfattande efterfrågan växer och företagens kostnadskonkurrenskraft förbättras. Utrikeshandeln börjar stödja tillväxten av BNP efter en negativ period som varat i flera år.

Den brett baserade och snabba ökningen i ekonomisk aktivitet har ökat sysselsättningen under det första halvåret 2017, men arbetslösheten har knappt minskat. Trenden i arbetslöshetsgraden ligger fortsatt på 8,7 procent.

Inkomstposter

Kalkylen över ordinarie inkomster höjs med ett nettobelopp på 1,047 miljarder euro. De beräknade skatteinkomsterna höjs med 1,035 miljarder euro baserat på den allmänna ökningen i den ekonomiska aktiviteten samt faktorer av engångsnatur som gör att skatteutfallet blir större än beräknat. De största tilläggen gäller samfundsskatten och arvs- och gåvoskatten. Intäktskalkylen för samfundsskatten höjs med 810 miljoner euro och för arvs- och gåvoskatten med 200 miljoner euro. På basis av uppgifter från Skatteförvaltningen handlar det i fråga om båda skatterna till största delen om en tillfällig ökning av inkomsterna som inte påverkar utfallet 2018. Intäkterna av arvs- och gåvoskatten ökar i år på grund av den effektiviserade behandlingen av arvs- och gåvoskatteposterna vid Skatteförvaltningen.

Den positiva utvecklingen i konsumentförtroendet syns i det förutspådda konsumtionsbeteendet och återspeglas också i intäkterna av mervärdesskatt och bilskatt. Intäktskalkylen för mervärdesskatten höjs med 158 miljoner euro och intäkterna av bilskatten med 32 miljoner euro. På basis av uppgifterna för det första halvåret sänks däremot intäktskalkylen för skatten på vissa försäkringspremier, punktskatten på tobak, överlåtelseskatten och avfallsskatten. Intäktskalkylen för skatt på alkoholdrycker sänks med 30 miljoner euro. Ändringen baserar sig på att den nya alkohollagen beräknas träda i kraft senare än avsett.

Kalkylen över inkomster av blandad natur höjs med 11,6 miljoner euro på grund av den höjda intäktskalkylen för avkastning av penningspelsverksamhet.

Ändringar i anslagen

För rehabilitering av frontveteraner och tjänster som tillhandahålls i hemmet föreslås ett tilläggsanslag på sammanlagt 11,6 miljoner euro, för att alla veteraner ska ha tillgång till tjänster som är avsedda för dem. Tilläggsanslaget täcks genom intäktsföring av Penningautomatföreningens outnyttjade medel. Av tilläggsanslaget anvisas 2,98 miljoner euro för rehabilitering av frontveteraner och 8,66 miljoner euro för tjänster som stöder boende i hemmet.

Balans och statsskulden

Med beaktande av ökningen av de ordinarie inkomsterna med 1,047 miljarder euro och ökningen av anslagen med 19 miljoner euro minskar den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2017 statens behov av nettoupplåning med 1,028 miljarder euro. Statens nettoupplåning beräknas uppgå till ca 4,4 miljarder euro 2017. Statsskulden beräknas vid utgången av 2017 uppgå till 107 miljarder euro, vilket är ca 48 % i förhållande till bruttonationalprodukten.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro

 2016
Bokslut
2017
Godkänd
budget
(budget+tilläggsbudget)
2017
Regeringens
proposition
2017
Sammanlagt
     
Anslag sammanlagt
(exkl. minskning av statsskulden)
54 41955 7961955 815
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36)1 5211 358-1 358
     
Inkomstposter sammanlagt
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering)
49 53850 3881 04751 435
— Skatteinkomster41 78742 1531 03543 188
— Övriga inkomster7 7508 235128 247
Nettoupplåning och skuldhantering
(mom. 15.03.01)
2 4745 408-1 0284 380
— Nettoupplåning2 2295 458-1 0284 430
— Skuldhantering245-50--50

Ramen för valperioden

Efter tilläggsbudgetpropositionen uppgår nivån för de utgifter som omfattas av ramen till 44 782 miljoner euro år 2017. Den ofördelade reserven för 2017 uppgår således till ca 95 miljoner euro.