Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2017

I tilläggsbudgetproposition för 2017PDF-versio

 euro
INKOMSTPOSTER
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR490 266 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet251 000 000
03. Källskatt på ränteinkomster, tillägg31 000 000
04. Skatt på arv och gåva, tillägg220 000 000
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning186 000 000
01. Mervärdesskatt, tillägg186 000 000
10. Övriga skatter52 000 000
03. Bilskatt, tillägg52 000 000
19. Övriga inkomster av skattenatur1 266 000
04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet, tillägg1 266 000
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR-1 609 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde3 788 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg3 788 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde1 550 000
98. Inkomster från EU, tillägg1 550 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde-830 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, avdrag-830 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde6 000 000
88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av penningspelsverksamhetens vinstmedel, tillägg6 000 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde19 133 000
10. Trafikverkets inkomster, tillägg19 133 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde5 500 000
90. Avkastning av penningspelsverksamhet, tillägg5 500 000
39. Övriga inkomster av blandad natur-36 750 000
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder, avdrag-36 750 000
13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST-6 800 000
01. Ränteinkomster200 000
07. Räntor på depositioner200 000
04. Andel i statens penninginstituts vinst-7 000 000
01. Andel i Finlands Banks vinst, avdrag-7 000 000
15. LÅN-178 078 000
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering-178 078 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering, avdrag-178 078 000
Inkomstposternas totalbelopp 303 779 000
 euro
ANSLAG
23. STATSRÅDETS KANSLI10 603 000
01. Förvaltning1 533 000
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg688 000
02. Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag), tillägg645 000
03. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)0
22. Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år), avdrag-100 000
23. Digitalt främjande av försöksverksamhet (reservationsanslag 3 år)100 000
24. Finlands EU-ordförandeskap (reservationsanslag 2 år)200 000
10. Ägarstyrningen8 200 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år), tillägg8 200 000
90. Övriga utgifter870 000
21. Ordnar (förslagsanslag), tillägg120 000
61. Deltagaravgifter och finansiella bidrag till Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot (reservationsanslag 2 år)750 000
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE3 719 000
01. Utrikesförvaltningen19 000
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg19 000
10. Krishantering3 700 000
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år), tillägg3 155 000
21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (fast anslag), tillägg545 000
30. Internationellt utvecklingssamarbete0
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)0
90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde0
68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen (reservationsanslag 3 år)0
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-6 589 000
01. Ministeriet och förvaltningen-6 469 000
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-89 000
03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år), tillägg100 000
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag), avdrag-6 500 000
50. Understöd (fast anslag), tillägg20 000
10. Domstolar och rättshjälp0
04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)0
40. Verkställighet av straff-120 000
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-120 000
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE18 212 000
01. Förvaltning112 000
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-3 000
24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år), tillägg115 000
10. Polisväsendet200 000
02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg200 000
21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år)0
40. Invandring17 900 000
22. Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år), tillägg3 000 000
63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag), tillägg14 900 000
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE11 949 000
10. Militärt försvar6 483 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-10 270 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år), tillägg16 753 000
30. Militär krishantering5 466 000
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år), tillägg5 466 000
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE46 823 000
01. Förvaltning375 000
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg375 000
10. Beskattningen och Tullen0
63. Återbetalda skatter (förslagsanslag)0
20. Tjänster för statssamfundet0
88. Senatfastigheter0
30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen140 000
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg140 000
40. Statens regional- och lokalförvaltning0
03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)0
50. Pensioner och ersättningar-200 000
50. Skadestånd (förslagsanslag), avdrag-200 000
70. Utvecklande av statsförvaltningen17 940 000
02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år), tillägg1 500 000
05. Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen (reservationsanslag 3 år), tillägg22 000 000
22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år), avdrag-5 560 000
80. Överföringar till landskapet Åland11 168 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg2 168 000
31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag), tillägg9 000 000
90. Stöd till kommunerna9 200 000
30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag), tillägg9 200 000
92. EU och internationella organisationer8 200 000
95. Prestationer i samband med statsborgen (förslagsanslag), tillägg8 200 000
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE20 491 000
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet-84 000
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-9 000
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-75 000
53. Vissa understöd som föranleds av asylsökande och invandrare (reservationsanslag 2 år)0
10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet0
20. Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år)0
20. Yrkesutbildning2 000 000
21. Utvecklande av yrkesutbildningen (reservationsanslag 3 år), tillägg2 000 000
40. Högskoleundervisning och forskning9 000 000
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år), tillägg9 000 000
70. Studiestöd75 000
01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år), tillägg75 000
80. Konst och kultur0
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)0
53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)0
90. Idrottsverksamhet9 500 000
50. Penningsspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av fostran inom motion och idrott (förslagsanslag), tillägg6 000 000
55. Statsunderstöd till KymiRing Oy för byggande av en idrottsplats (reservationsanslag 2 år)3 500 000
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE23 280 000
01. Förvaltning och forskning5 660 000
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg3 060 000
05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 600 000
23. Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år), tillägg1 000 000
10. Utveckling av landsbygden0
44. Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år)0
20. Jordbruk och livsmedelsekonomi6 600 000
41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag), tillägg1 100 000
46. Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år), tillägg500 000
47. Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år), tillägg2 000 000
61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år), tillägg3 000 000
40. Naturresursekonomi11 020 000
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag), tillägg11 020 000
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE42 819 000
01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter-11 000
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-11 000
10. Trafiknätet35 012 000
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg35 012 000
20. Myndighetstjänster för trafiken-825 000
01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-825 000
40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation8 643 000
44. Innovationsstöd till medierna (reservationsanslag 3 år)0
45. Stöd till nyhets- och aktualitetsverksamhet vid kanaler som betjänar allmänintresset (reservationsanslag 3 år), tillägg1 000 000
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år), tillägg7 643 000
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE25 985 000
01. Förvaltning-630 000
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)0
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-630 000
20. Närings- och innovationspolitik12 630 000
06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes (reservationsanslag 3 år), avdrag-1 370 000
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), tillägg10 000 000
42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år), tillägg4 000 000
82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag)0
83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), tillägg4 300 000
87. Kapitallån till Finnvera Abp (reservationsanslag 3 år)0
89. Kapitalinvestering i Tekes Venture Capital Ab (reservationsanslag 3 år), avdrag-4 300 000
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik10 000 000
51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år), tillägg10 000 000
40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet1 350 000
03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år), tillägg1 350 000
05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)0
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik2 000 000
41. Statsunderstöd för Finpros verksamhet (reservationsanslag 3 år), tillägg2 000 000
60. Energipolitik635 000
42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag), tillägg635 000
70. Integration0
03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)0
30. Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag)0
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE51 500 000
01. Förvaltning680 000
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg230 000
02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år), tillägg111 000
03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år), tillägg219 000
06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), tillägg120 000
03. Forskning och utveckling120 000
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), tillägg120 000
10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster-1 300 000
52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag), avdrag-1 300 000
20. Utkomstskydd för arbetslösa3 400 000
50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag)0
51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag)0
52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), tillägg3 400 000
30. Sjukförsäkring-7 500 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag), avdrag-7 500 000
40. Pensioner19 600 000
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag), tillägg19 600 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)0
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård30 000 000
31. Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)0
34. Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar (förslagsanslag)0
38. Statsunderstöd för kostnader för pilotprojekt med valfrihet (reservationsanslag 3 år)30 000 000
40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år)0
70. Hälsa och funktionsförmåga främjas0
20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år), avdrag-1 000 000
51. Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år), tillägg1 000 000
80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare1 000 000
50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år), tillägg1 000 000
90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd5 500 000
50. Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (reservationsanslag 3 år), tillägg5 500 000
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE4 987 000
01. Miljöförvaltningens omkostnader-13 000
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-13 000
10. Miljö- och naturvård5 000 000
20. Bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år), tillägg5 000 000
22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)0
20. Samhällen, byggande och boende0
02. Digitaliseringen av den byggda miljön och byggandet (reservationsanslag 3 år)0
60. Överföring till statens bostadsfond0
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN50 000 000
01. Ränta på statsskulden50 000 000
90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag), tillägg50 000 000
Anslagens totalbelopp 303 779 000