Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2006 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 119/2005 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
        Talouskehitys
        Tuloarviot
        Määrärahat ja tasapaino
        EU-puheenjohtajuuskausi
        Kuntien valtionosuudet
        Uudet palkkausjärjestelmät
        Muut määrärahat
        Vaalikauden kehys
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2006

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan vuoden 2006 talousarvioesitystä (HE 119/2005 vp) täydentävä hallituksen esitys. Hallituksen esitys vuoden 2006 talousarvioksi annettiin eduskunnalle 16.9.2005 eikä valtiovarainvaliokunta ole vielä antanut siitä mietintöään.

Talouskehitys

Suomen bruttokansantuotteen kasvu jää kuluvana vuonna 2,1 prosenttiin. Vuonna 2006 kasvun ennakoidaan nousevan 3,2 prosenttiin ja tukeutuvan niin kulutukseen, investointeihin kuin ulkomaiseen kysyntäänkin. Laaja-alaisella kasvulla on varsin myönteisiä vaikutuksia myös työllisyyskehitykseen. Kuluttajahintojen nousua jarruttaa mm. kilpailu. Valtionvelan ennuste eroaa 16.9.2005 julkaistusta valtiovarainministeriön kansantalousosaston ennusteesta siten, että valtionvelan suhteessa bruttokansantuotteeseen arvioidaan supistuvan nopeammin kuin talousarvioesityksen pohjana olevassa ennusteessa.

Taulukko 1. Kansantalouden kehitys

 20022003*2004*2005**2006**
      
Bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa140,9143,8149,7153,0159,3
Bruttokansantuote, määrän muutos, %2,22,43,62,13,2
Työttömyysaste, %9,19,08,88,27,5
Työllisyysaste, %67,767,367,268,068,2
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %1,60,90,21,01,3
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), %5,04,14,13,53,7

Taulukko 2. Julkisen talouden keskeisiä tunnuslukuja kansantalouden tilinpidon mukaan

 20022003*2004*2005**2006**
 suhteutettuna bruttokansantuotteeseen, prosenttia
      
Verot ja sosiaaliturvamaksut45,544,544,244,644,2
Julkisyhteisöjen menot49,850,951,151,651,1
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto4,22,31,91,81,8
  Valtionhallinto1,40,40,2-0,5-0,5
  Paikallishallinto-0,2-0,6-0,7-0,5-0,4
  Sosiaaliturvarahastot3,02,52,32,82,7
     Työeläkelaitokset3,02,72,62,72,6
     Muut sosiaaliturvarahastot0,0-0,2-0,20,10,1
Julkisyhteisöjen velka (EMU)42,345,245,142,941,9
Valtionvelka 42,144,042,639,438,1

Tuloarviot

Varsinaisten tulojen arviota ehdotetaan korotettavaksi nettomääräisesti 301 milj. eurolla. Verotuloarvioita ehdotetaan korotettavaksi 311 milj. eurolla. Arvonlisäveron tuottoarviota ehdotetaan korotettavaksi 112 milj. euroa, autoveron tuottoarviota 100 milj. euroa ja varainsiirtoveron tuottoarviota 99 milj. euroa näiden veropohjien kasvettua aiempaa arvioitua nopeammin vuonna 2005. Yksityinen kulutuskysyntä ja erityisesti autojen ja kestokulutustavaroiden kulutus on kasvanut nopeammin kuin talousarvioesitystä annettaessa arvioitiin.

Määrärahat ja tasapaino

Talousarvioesityksen määrärahoihin ehdotetaan 79 milj. euron lisäystä. Budjettitalouden alijäämä pienenee täydentävän esityksen johdosta 222 milj. eurolla. Vuoden 2006 talousarvion kattamiseksi ehdotettavan velanoton määrä supistuu siten 396 milj. euroon.

EU-puheenjohtajuuskausi

Suomi toimii EU-puheenjohtajamaana jälkimmäisen vuosipuoliskon 2006. Puheenjohtajuuskauden menoihin ehdotetaan lisäystä 4,4 milj. euroa, jolloin määrärahojen yhteissumma on 40,8 milj. euroa vuonna 2006.

Kuntien valtionosuudet

Kuntien valtionosuuksia ehdotetaan kuntien verotuloihin perustuvien tasauserien nettolisäysten ja -vähennysten muuttumisesta johtuen lisättäväksi 25,7 milj. euroa.

Uudet palkkausjärjestelmät

Useille virastoille ehdotetaan lisämäärärahoja uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisen johdosta. Sopimuksia uusista palkkausjärjestelmistä on tehty 96 virastossa ja näiden sopimusten piirissä on 74 prosenttia valtion henkilöstöstä.

Muut määrärahat

Ansiopäivärahamenojen kasvu lisää valtionosuuksia työttömyyskassoille 28 milj. eurolla.

Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotukeen ehdotetaan 13,4 milj. euron vähennystä siirtona Maatilatalouden kehittämisrahastoon.

Vaalikauden kehys

Vuoden 2006 kehystasoon tehdään noin 4 milj. euron kustannustasokorotus syksyllä 2005 sovittujen uusien palkkausjärjestelmien käyttöönoton johdosta. Korotuksen jälkeen kehystaso on 29 833 milj. euroa. Kehykseen kuuluvien määrärahojen yhteissummaksi vuodelle 2006 hallitus ehdottaa 29 620 milj. euroa, jolloin jakamattomaksi varaukseksi jää 213 milj. euroa lisäbudjettitarpeita varten. Kehyksen ulkopuolisiksi menoiksi vuodelle 2006 ehdotetaan 9 912 milj. euroa.

Käsiteltävänä olevien ja nyt arvioitujen tuloarviomuutosten jakaantuminen osastoittain, euroa
 OsastoHallituksen esitys talousarvioksi Täydentävä
esitys
Yhteensä
     
11.Verot ja veronluonteiset tulot33 098 949 000311 000 00033 409 949 000
12.Sekalaiset tulot4 482 373 0008 500 0004 490 873 000
13.Korkotulot ja voiton tuloutukset1 024 895 000-19 000 0001 005 895 000
15.Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta)228 864 000-228 864 000
Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta)38 835 081 000300 500 00039 135 581 000
     
Nettolainanotto ja velanhallinta (mom.15.03.01)617 354 000-221 537 000395 817 000
Yhteensä39 452 435 00078 963 00039 531 398 000

Käsiteltävänä olevien ja nyt ehdotettujen määrärahamuutosten jakaantuminen pääluokittain, euroa
 PääluokkaHallituksen esitys talousarvioksi Täydentävä
esitys
Yhteensä
     
21.Eduskunta104 480 000-104 480 000
22.Tasavallan presidentti11 465 000150 00011 615 000
23.Valtioneuvosto72 529 0002 000 00074 529 000
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala895 437 000-53 000895 384 000
25.Oikeusministeriön hallinnonala692 700 0002 422 000695 122 000
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala1 545 639 0002 257 0001 547 896 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala2 273 933 000102 0002 274 035 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala5 787 698 0004 577 0005 792 275 000
29.Opetusministeriön hallinnonala6 456 689 0007 976 0006 464 665 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala2 700 067 000394 0002 700 461 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala1 722 550 0005 608 0001 728 158 000
32.Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala971 635 0001 331 000972 966 000
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala11 262 550 00052 199 00011 314 749 000
34.Työministeriön hallinnonala1 965 218 000-1 965 218 000
35.Ympäristöministeriön hallinnonala751 845 000-751 845 000
36.Valtionvelan korot2 238 000 000-2 238 000 000
Yhteensä39 452 435 00078 963 00039 531 398 000