Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2005
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2005

Valtion talousarvio vuodelle 2005PDF-versio

TULOARVIOT

 
Osasto 11euroa
11.VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT31 572 708 000
01.Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot12 996 800 000
01.Tulo- ja varallisuusvero12 373 000 000
02.Korkotulojen lähdevero175 000 000
03.Perintö- ja lahjavero448 800 000
04.Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut11 604 000 000
01.Arvonlisävero11 053 000 000
02.Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero436 000 000
03.Apteekkimaksut115 000 000
08.Valmisteverot4 565 000 000
01.Tupakkavero538 000 000
04.Alkoholijuomavero968 000 000
05.Virvoitusjuomavero36 000 000
07.Energiaverot3 010 000 000
08.Juomapakkausten ympäristöohjaukseen liittyvä vero13 000 000
10.Muut verot2 383 085 000
03.Autovero1 294 000 000
05.Varainsiirtovero374 000 000
06.Arpajaisvero126 000 000
07.Ajoneuvovero536 085 000
08.Jätevero53 000 000
19.Muut veronluonteiset tulot23 823 000
02.Lästimaksut953 000
03.Ratavero16 500 000
04.Viestintämarkkinamaksu, teleurakointimaksu ja tietoturvamaksu3 070 000
08.Öljyjätemaksu3 100 000
09.Muut verotulot200 000
 
Osasto 12
12.SEKALAISET TULOT4 569 696 000
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala1 338 000
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot1 338 000
25.Oikeusministeriön hallinnonala88 350 000
01.Tuomioistuintulot30 000 000
47.Ulosottomaksut48 000 000
50.Rangaistusten täytäntöönpanon tulot10 200 000
99.Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot150 000
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala145 196 000
98.Euroopan aluekehitysrahastosta saatavat tulot144 246 000
99.Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot950 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala1 702 000
20.Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista17 000
22.Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot8 000
99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot1 677 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala1 514 404 000
07.Siirto valtion eläkerahastosta1 189 444 000
25.Vakuutusmaksut vahingon- ym. korvauksista23 300 000
28.Kuntien osuudet verotuskustannuksista113 002 000
29.Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista30 819 000
30.Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista17 244 000
49.Tullilaitoksen tulot7 325 000
51.Metallirahatulot28 650 000
63.Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset6 000 000
87.Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta10 000 000
90.Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot19 420 000
91.Euroopan unionilta saatavat tulot matkakustannusten korvaamiseen3 200 000
99.Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot66 000 000
29.Opetusministeriön hallinnonala411 808 000
43.Ylioppilastutkintolautakunnan tulot8 000
70.Opintotukitoiminnan tulot22 900 000
88.Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista381 900 000
99.Opetusministeriön hallinnonalan muut tulot7 000 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala959 937 000
01.EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta saatavat tulot877 897 000
02.EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosastosta saatavat tulot30 713 000
03.EU:n kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineeltä saatavat tulot6 200 000
04.EU:lta saatavat muut tulot1 096 000
20.Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta7 350 000
40.Vesioikeudelliset kalatalousmaksut2 100 000
41.Tenojoen kalastuslupamaksut500 000
42.Hirvieläinten metsästysmaksut3 718 000
43.Viehekalastusmaksut2 500 000
44.Kalastuksenhoitomaksut6 800 000
45.Riistanhoitomaksut6 960 000
60.Metsäntutkimuslaitoksen tulot2 000 000
71.Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen tulot2 702 000
72.Lihantarkastustoiminnan tulot240 000
73.Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tulot7 534 000
74.Kasvinjalostusmaksut757 000
99.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot870 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala34 124 000
24.Tiehallinnon tulot1 000 000
30.Merenkulkulaitoksen tulot17 000
40.Radanpidon tulot2 000 000
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot31 107 000
32.Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala28 560 000
10.Rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön sekä työvoima- ja elinkeinokeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista2 220 000
20.Turvatekniikan keskuksen tulot1 340 000
30.Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista14 000 000
99.Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan muut tulot11 000 000
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala455 440 000
05.Vakuutusvalvontaviraston tulot
08.Kansanterveyslaitoksen tulot700 000
09.Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tulot1 120 000
92.Raha-automaattiyhdistyksen tuotto423 445 000
98.Valtionapujen palautukset30 000 000
99.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot175 000
34.Työministeriön hallinnonala190 317 000
40.Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot165 130 000
70.Palkkaturvamaksujen palautukset23 327 000
99.Työministeriön hallinnonalan muut tulot1 860 000
35.Ympäristöministeriön hallinnonala139 020 000
07.Siirto valtion asuntorahastosta130 000 000
40.Alueellisten ympäristökeskusten tulot300 000
60.Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista5 400 000
70.Asuntotoimen tulot20 000
99.Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot3 300 000
39.Muut sekalaiset tulot599 500 000
01.Sakkorahat65 000 000
02.Verotukseen liittyvät korkotulot75 000 000
04.Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset35 000 000
07.Valtiolle valtion eläkerahaston ulkopuolella tuloutettavat korvaukset2 000 000
10.Muut sekalaiset tulot2 500 000
50.Nettotulot osakemyynnistä420 000 000
 
Osasto 13
13.KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET928 345 000
01.Korkotulot163 985 000
04.Korot valtion lainoista liikelaitoksille86 450 000
05.Korot muista lainoista15 035 000
07.Korot talletuksista62 500 000
03.Osinkotulot560 000 000
01.Osinkotulot560 000 000
04.Osuus valtion rahalaitosten voitosta100 000 000
01.Osuus Suomen Pankin voitosta100 000 000
05.Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset104 360 000
01.Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset104 360 000
 
Osasto 15
15.LAINAT539 795 000
01.Valtiolle takaisin maksettavat lainat352 390 000
02.Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille159 250 000
04.Muiden lainojen lyhennykset193 140 000
03.Valtion nettolainanotto ja velanhallinta187 405 000
01.Nettolainanotto ja velanhallinta187 405 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

37 610 544 000

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 21euroa
21.EDUSKUNTA97 461 000
01.Kansanedustajat20 291 000
21.Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha)20 291 000
02.Eduskunnan kanslia56 480 000
19.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)4 200 000
21.Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha)52 280 000
09.Valtiontilintarkastajat1 779 000
21.Valtiontilintarkastajien toimintamenot (arviomääräraha)1 779 000
14.Eduskunnan oikeusasiamies4 039 000
21.Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha)4 039 000
40.Valtiontalouden tarkastusvirasto11 424 000
19.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)428 000
21.Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)10 996 000
99.Eduskunnan muut menot3 448 000
21.Käyttövarat eduskuntaryhmille ryhmäkanslioita varten (kiinteä määräraha)3 448 000
 
Pääluokka 22
22.TASAVALLAN PRESIDENTTI8 505 000
01.Tasavallan presidentti305 000
01.Presidentin palkkio ja edustusrahat (kiinteä määräraha)262 000
21.Presidentin käyttövarat (kiinteä määräraha)43 000
02.Tasavallan presidentin kanslia8 200 000
19.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)1 000 000
21.Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)6 379 000
27.Eläkkeellä olevien presidenttien menot (kiinteä määräraha)240 000
75.Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v)581 000
 
Pääluokka 23
23.VALTIONEUVOSTO48 899 000
01.Valtioneuvosto5 322 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha)5 322 000
02.Valtioneuvoston kanslia27 050 000
19.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)2 500 000
21.Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)21 550 000
22.EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 3 v)3 000 000
03.Oikeuskanslerinvirasto2 740 000
21.Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 740 000
27.Poliittisen toiminnan avustaminen12 020 000
50.Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha)12 020 000
99.Valtioneuvoston muut menot1 767 000
21.Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha)812 000
24.Kunniamerkit (arviomääräraha)471 000
25.Jatkosodan ihmisluovutukset -tutkimushanke (siirtomääräraha 2 v)484 000
 
Pääluokka 24
24.ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA822 019 000
01.Ulkoasiainhallinto196 440 000
19.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)14 800 000
21.Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)174 985 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v)4 805 000
76.Kiinteistöjen ja huoneistojen hankkiminen (siirtomääräraha 3 v)1 850 000
30.Kansainvälinen kehitysyhteistyö460 222 000
66.Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)457 922 000
67.Taloudellinen, teollinen ja teknologinen yhteistyö kehitysmaiden kanssa (siirtomääräraha 3 v)2 300 000
50.Lähialueyhteistyö24 208 000
66.Lähialueyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)24 208 000
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot141 149 000
01.Euroopan parlamentin jäsenten palkkaukset (arviomääräraha)960 000
21.Tilapäinen edustus kansainvälisissä neuvotteluissa (arviomääräraha)2 213 000
22.Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)46 640 000
25.Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha)14 392 000
50.Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)1 383 000
51.Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha)39 000
66.Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha)74 505 000
67.Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v)1 000 000
95.Kurssivaihtelut (arviomääräraha)17 000
 
Pääluokka 25
25.OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA662 212 000
01.Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset85 465 000
19.Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)39 000 000
21.Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)30 415 000
22.Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)6 450 000
29.Erityismenot (arviomääräraha)500 000
51.Eräät valtion maksamat korvaukset ja avustukset (arviomääräraha)9 100 000
10.Tuomioistuinlaitos219 920 000
21.Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)7 100 000
22.Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)8 600 000
23.Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)197 820 000
29.Erityismenot (arviomääräraha)6 400 000
30.Oikeudelliset palvelut ja julkinen oikeusapu55 300 000
21.Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)20 900 000
50.Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha)34 400 000
40.Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta79 056 000
21.Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)79 056 000
50.Rangaistusten täytäntöönpano188 850 000
21.Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)182 950 000
74.Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v)5 900 000
60.Syyttäjälaitos30 411 000
21.Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)30 411 000
70.Vaalimenot3 210 000
21.Vaalimenot (arviomääräraha)3 210 000
 
Pääluokka 26
26.SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA1 504 060 000
01.Sisäasiainministeriö87 716 000
19.Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)60 000 000
21.Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)21 704 000
22.Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v)5 212 000
63.Julkiset palvelut verkkoon -hanke (siirtomääräraha 2 v)800 000
02.Ulkomaalaisvirasto12 960 000
21.Ulkomaalaisviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)12 960 000
05.Lääninhallitukset52 110 000
21.Lääninhallitusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)52 110 000
06.Rekisterihallinto27 971 000
21.Rekisterihallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)27 971 000
07.Kihlakunnat43 937 000
21.Kihlakunnanvirastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)43 937 000
75.Poliisitoimi559 705 000
21.Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)556 205 000
22.Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha)3 500 000
80.Pelastustoimi66 463 000
21.Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)61 103 000
22.Erityismenot (arviomääräraha)1 650 000
31.Valtionosuudet ja -avustukset (siirtomääräraha 2 v)3 710 000
90.Rajavartiolaitos190 417 000
21.Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)189 155 000
74.Rakentaminen (siirtomääräraha 3 v)1 262 000
97.Avustukset kunnille232 453 000
31.Kuntien yleinen valtionosuus ja verotuloihin perustuvat tasaukset (arviomääräraha)157 853 000
32.Kuntien yhdistymisavustukset ja kuntajako sekä kuntien yhteistoiminnan tukeminen (arviomääräraha)41 000 000
34.Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus (kiinteä määräraha)30 000 000
35.Holhoustoimen edunvalvonta (arviomääräraha)3 550 000
80.Korkotuet ja velkojen vakautuslainat kunnille (arviomääräraha)50 000
98.Alueiden kehittäminen230 328 000
43.Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v)29 905 000
61.Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha)126 426 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sisäasiainministeriön osalta (arviomääräraha)29 402 000
63.Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v)44 595 000
 
Pääluokka 27
27.PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA2 137 411 000
01.Puolustusministeriö209 684 000
19.Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)196 350 000
21.Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)13 334 000
10.Puolustusvoimat1 885 858 000
16.Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 2 v)577 129 000
21.Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 308 729 000
30.Kansainvälinen rauhanturvaamistoiminta40 209 000
22.Rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenot (arviomääräraha)40 209 000
99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut menot1 660 000
50.Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha)1 650 000
95.Kurssivaihtelut (arviomääräraha)10 000
 
Pääluokka 28
28.VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA5 565 792 000
01.Valtiovarainministeriö81 099 000
19.Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)45 000 000
21.Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)27 736 000
22.Valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)7 353 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus valtiovarainministeriön osalta (arviomääräraha)169 000
89.Osakkeiden myyntijärjestelyt ja hankinnat (siirtomääräraha 2 v)841 000
03.Valtion taloudellinen tutkimuskeskus3 678 000
21.Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)3 678 000
05.Valtiokonttori41 582 000
21.Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)41 218 000
22.Valtion eläkelautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)364 000
07.Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset3 059 380 000
05.Vakinaiset eläkkeet, perhe-eläkkeet sekä kuntoutustuet (arviomääräraha)2 966 370 000
06.Ylimääräiset eläkkeet (arviomääräraha)20 350 000
07.Muut eläkemenot (arviomääräraha)27 630 000
50.Tapaturmakorvaukset ja muut vahingonkorvaukset (arviomääräraha)38 830 000
63.Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot (arviomääräraha)6 000 000
95.Valtion maksettavaksi tulevat korot liikaa saaduista ennakkotuloista viimeisenä eläkelaitoksena (arviomääräraha)200 000
18.Verohallinto344 890 000
21.Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)344 890 000
39.Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle183 904 000
30.Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha)168 404 000
31.Verohyvitys (arviomääräraha)12 000 000
40.Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha)3 500 000
40.Tullilaitos131 052 000
21.Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)127 052 000
70.Kaluston hankinta (siirtomääräraha 2 v)4 000 000
52.Tilastokeskus40 626 000
21.Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)40 626 000
80.Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet17 399 000
21.Henkilöstön sopeuttamisen tukeminen (siirtomääräraha 2 v)169 000
23.Työsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 2 v)1 050 000
24.Työhyvinvoinnin tuki (siirtomääräraha 2 v)500 000
25.Valtion henkilöstöjärjestelyt (siirtomääräraha 2 v)530 000
26.EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v)5 000 000
27.Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)10 000 000
60.Valtion maksu Koulutusrahastosta johtuvista menoista (arviomääräraha)150 000
81.Eräät hallinnonaloittain jakamattomat menot84 562 000
01.Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkaukset (arviomääräraha)1 177 000
02.Eräät muut palkat ja virkasuhteen ehtoja koskevat päätökset (arviomääräraha)168 000
25.Euroopan unionin osallistuminen matkakustannusten korvauksiin (siirtomääräraha 2 v)3 200 000
95.Lakiin tai asetukseen perustuvat menot, joita varten talousarvioon ei ole erikseen merkitty määrärahaa (arviomääräraha)17 000
96.Edeltä arvaamattomat tarpeet (siirtomääräraha 3 v)80 000 000
82.Korvaukset rahastoille ja rahoituslaitoksille5 165 000
44.Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille (kiinteä määräraha)5 165 000
84.Kansainväliset rahoitusosuudet1 405 000
66.Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha)170 000
68.Suomen maksuosuus Pohjoismaiden Ympäristörahoitusyhtiön pääomasta (arviomääräraha)1 235 000
90.Suomen maksuosuudet Euroopan unionille1 513 000 000
69.Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha)1 513 000 000
99.Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menot58 050 000
63.Verosta vapautuksen johdosta takaisin maksetut verot (arviomääräraha)8 000 000
95.Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha)50 000
97.Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha)50 000 000
 
Pääluokka 29
29.OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA6 147 267 000
01.Opetusministeriö229 610 000
19.Opetusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)125 000 000
21.Opetusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)21 648 000
22.Kehittämistoiminta (siirtomääräraha 3 v)3 785 000
26.Eräät kopiointi- ja käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 2 v)10 063 000
50.Eräät avustukset (kiinteä määräraha)485 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus opetusministeriön osalta (arviomääräraha)67 129 000
70.Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v)1 500 000
05.Kirkollisasiat2 542 000
21.Ortodoksisen kirkollishallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 787 000
50.Eräät avustukset (kiinteä määräraha)755 000
07.Opetushallitus18 409 000
21.Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)18 409 000
08.Kansainvälinen yhteistyö10 821 000
22.Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)790 000
25.Kansainvälinen kulttuuriyhteistyö (siirtomääräraha 2 v)6 019 000
50.Eräät avustukset (kiinteä määräraha)1 860 000
66.Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)2 152 000
10.Yliopisto-opetus ja -tutkimus1 322 692 000
21.Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 220 197 000
22.Yliopistolaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)23 892 000
23.Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)7 851 000
24.Harjoittelukoulujen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)70 752 000
20.Ammattikorkeakouluopetus348 311 000
22.Ammattikorkeakoululaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)4 886 000
25.Ammattikorkeakoulujen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)2 068 000
30.Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)341 357 000
40.Yleissivistävä koulutus1 871 400 000
21.Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)42 100 000
25.Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)2 649 000
30.Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)1 756 430 000
34.Valtionosuus yleissivistävien ja ammatillisten oppilaitosten sekä ammattikorkeakoulujen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)69 700 000
51.Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha)521 000
60.Ammatillinen koulutus573 506 000
21.Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)30 959 000
24.Työssäoppiminen ja harjoittelutoiminta (siirtomääräraha 2 v)3 026 000
25.Ammatillisen koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)1 499 000
30.Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)429 502 000
31.Valtionosuus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha)107 140 000
76.Kiinteistöjen hankinta (siirtomääräraha 3 v)1 380 000
69.Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö320 066 000
21.Opetusalan koulutuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)412 000
22.Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2 v)13 904 000
25.Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)2 927 000
30.Valtionosuus kansalaisopistojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)76 780 000
31.Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha)109 171 000
34.Valtionavustus aikuisten koulutustason kohottamisohjelmaan (siirtomääräraha 3 v)26 000 000
50.Valtionosuus kansanopistojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)46 627 000
51.Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)17 425 000
52.Valtionosuus ja -avustus aikuiskoulutuksen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)2 000 000
53.Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha)7 181 000
55.Valtionosuus opintokeskusten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)13 226 000
56.Valtionosuus kesäyliopistojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)4 413 000
70.Opintotuki745 144 000
22.Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)586 000
52.Opintolainojen valtiontakaus ja korkotuki (arviomääräraha)24 100 000
55.Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)672 000 000
57.Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha)18 800 000
58.Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen (siirtomääräraha 2 v)2 958 000
59.Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha)26 700 000
88.Tiede239 883 000
21.Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)31 440 000
22.Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)13 608 000
23.Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 740 000
24.Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 498 000
25.Eräiden teosten laatiminen ja hankkiminen (siirtomääräraha 2 v)300 000
50.Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v)102 298 000
53.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen edistämiseen (arviomääräraha)75 739 000
66.Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)12 260 000
90.Taide ja kulttuuri344 218 000
21.Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)3 341 000
22.Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)16 550 000
23.Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 555 000
24.Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)15 811 000
25.Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)5 855 000
26.Suomen elokuva-arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)3 417 000
27.Valtion elokuvatarkastamon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)537 000
30.Valtionosuudet ja -avustukset yleisten kirjastojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)31 783 000
31.Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha)15 794 000
32.Valtionosuudet ja -avustukset museoille (arviomääräraha)4 098 000
33.Valtionosuus ja -avustus kuntien kulttuuritoimintaan (arviomääräraha)6 650 000
34.Valtionosuus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin (arviomääräraha)6 000 000
40.Korvaus Suomenlinnan Liikenne Oy:lle (arviomääräraha)252 000
50.Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)8 055 000
51.Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha)10 841 000
52.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha)190 377 000
53.Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha)15 135 000
54.Valtionavustus Suomen Kansallisteatterin peruskorjauksen lainanhoitokuluihin (kiinteä määräraha)3 561 000
70.Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v)500 000
72.Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v)589 000
75.Perusparannukset ja talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v)2 500 000
95.Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha)17 000
98.Liikuntatoimi88 297 000
50.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha)86 324 000
52.Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille (kiinteä määräraha)1 973 000
99.Nuorisotyö32 368 000
50.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha)29 520 000
51.Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen ja ennaltaehkäisevä huumetyö (siirtomääräraha 2 v)2 848 000
 
Pääluokka 30
30.MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA2 722 079 000
10.Maaseudun kehittäminen171 117 000
50.Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v)11 340 000
54.Hevostalouden edistäminen totopeleistä valtion osuutena kertyvillä varoilla (arviomääräraha)7 182 000
55.Valtionapu 4H-toimintaan (kiinteä määräraha)4 520 000
61.Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)60 574 000
62.Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha)84 578 000
63.Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)2 923 000
20.Maatalous2 108 264 000
21.Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)31 255 000
22.Torjunta-ainetarkastukset (arviomääräraha)430 000
40.Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v)608 620 000
41.EU-tulotuki (arviomääräraha)515 372 000
42.Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v)3 400 000
43.Maatalouden ympäristötuki (siirtomääräraha 2 v)321 900 000
44.Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v)422 673 000
45.Luopumistuet ja -korvaukset ja pellonmetsitystuki (siirtomääräraha 2 v)150 100 000
46.Markkinoinnin ja tuotannon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)4 702 000
47.Laatujärjestelmien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)1 513 000
48.Puutarhatalouden erityistoimenpiteet (arviomääräraha)355 000
49.Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha)41 300 000
60.Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha)1 000 000
61.Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (kiinteä määräraha)5 644 000
40.Kala-, riista- ja porotalous57 965 000
21.Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)16 421 000
25.Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 2 v)2 100 000
41.Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (arviomääräraha)3 718 000
42.Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v)2 300 000
43.Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)1 608 000
50.Metsästyksen ja riistanhoidon edistäminen (siirtomääräraha 2 v)7 053 000
51.Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)6 208 000
52.Tenojoen kalastuslupamaksut ja viehekalastusmaksut (arviomääräraha)2 600 000
62.Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v)15 200 000
77.Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha 3 v)757 000
50.Vesitalous26 986 000
22.Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 2 v)6 413 000
30.Vesihuoltolaitteiden rakentamisen korkotuki (arviomääräraha)1 600 000
31.Avustukset yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin (siirtomääräraha 3 v)5 454 000
43.Eräät valtion maksettavaksi määrätyt korvaukset (arviomääräraha)420 000
48.Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v)841 000
77.Vesistö- ja vesihuoltotyöt (siirtomääräraha 3 v)12 258 000
60.Metsätalous161 900 000
21.Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)39 046 000
24.Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)6 071 000
25.Metsäpuiden siemenhuolto (kiinteä määräraha)910 000
42.Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille (kiinteä määräraha)43 677 000
43.Eräät korvaukset (arviomääräraha)285 000
44.Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha)63 380 000
45.Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v)5 725 000
50.Eräät metsätalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v)2 585 000
83.Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (siirtomääräraha 3 v)221 000
70.Maanmittaus ja paikkatietojen yhteiskäyttö54 289 000
21.Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)47 160 000
22.Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)3 129 000
40.Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha)4 000 000
71.Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos25 288 000
21.Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)23 958 000
28.Rokotteet ja seerumit (arviomääräraha)1 330 000
72.Elintarvikevirasto5 489 000
21.Elintarvikeviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)5 489 000
73.Kasvintuotannon tarkastuskeskus14 798 000
21.Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)14 798 000
90.Hallinto95 272 000
19.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)25 000 000
21.Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)36 040 000
22.Tietojärjestelmien kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)5 000 000
23.Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)14 505 000
25.Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha)1 580 000
26.Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)729 000
27.Yhteistutkimukset (siirtomääräraha 3 v)7 110 000
41.Eräät korvaukset (arviomääräraha)1 945 000
47.Kasvinjalostustoiminnan edistäminen (arviomääräraha)673 000
66.Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha)2 690 000
91.Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta711 000
21.Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)711 000
 
Pääluokka 31
31.LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA1 760 998 000
01.Liikenne- ja viestintäministeriö21 097 000
21.Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)14 247 000
22.Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)6 850 000
20.Ajoneuvohallintokeskus9 472 000
21.Ajoneuvohallintokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)9 472 000
24.Tiehallinto704 616 000
21.Perustienpito (siirtomääräraha 2 v)570 770 000
76.Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha)23 546 000
78.Eräät tiehankkeet (arviomääräraha)89 300 000
79.Jälkirahoitus-, kokonaisrahoitus- ja elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v)21 000 000
25.Tienpidon valtionavut13 100 000
50.Valtionapu yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v)13 100 000
30.Merenkulkulaitos22 120 000
21.Merenkulkulaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)17 070 000
76.Maa- ja vesialueiden hankinta (arviomääräraha)50 000
77.Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
78.Eräät vesiväylähankkeet (arviomääräraha)5 000 000
32.Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminen73 488 000
40.Lastialusten hankintojen tukeminen (arviomääräraha)19 000
41.Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon merkittyjen lastialusten ja kolmansien maiden välillä liikennöivien matkustaja-alusten kilpailuedellytysten turvaaminen (arviomääräraha)46 738 000
42.Ulkomaanliikenteen matkustaja-alusten ja -autolauttojen kilpailuedellytysten turvaaminen (arviomääräraha)22 462 000
50.Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha)953 000
51.Luotsauksen hintatuki (siirtomääräraha 2 v)3 316 000
40.Ratahallintokeskus411 973 000
21.Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v)285 000 000
76.Rataverkon maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha)1 473 000
77.Rataverkon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)11 000 000
78.Eräät ratahankkeet (arviomääräraha)114 500 000
79.Radioverkon rakentaminen
52.Ilmaliikenteen korvaukset ja valtionavut5 575 000
41.Valtionapu eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (kiinteä määräraha)1 000 000
43.Korvaus Ilmailulaitokselle valmiustehtävistä (kiinteä määräraha)4 575 000
60.Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet87 072 000
42.Valtionavustus koulutuksesta (kiinteä määräraha)841 000
63.Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)78 275 000
64.Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)7 956 000
70.Viestintävirasto3 816 000
21.Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)3 816 000
72.Viestinnän korvaukset ja avustukset13 614 000
42.Sanomalehdistön tuki (kiinteä määräraha)13 614 000
80.Ilmatieteen laitos30 516 000
21.Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)30 516 000
81.Merentutkimuslaitos8 299 000
21.Merentutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)8 299 000
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot356 240 000
19.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)291 500 000
40.Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)942 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus liikenne- ja viestintäministeriön osalta (arviomääräraha)13 293 000
78.Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentaminen (arviomääräraha)50 000 000
88.Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)505 000
 
Pääluokka 32
32.KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA972 128 000
10.Hallinto149 678 000
19.Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)36 000 000
21.Kauppa- ja teollisuusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)22 906 000
22.Työvoima- ja elinkeinokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)73 996 000
24.Tutkimus- ja selvitystoiminta (siirtomääräraha 3 v)6 324 000
66.Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha)6 900 000
92.Korvaus valtion ydinjätehuoltorahastolle (arviomääräraha)3 542 000
95.Maanomistajien osuus vanhoista kaivospiirimaksuista (arviomääräraha)10 000
20.Teknologia- ja innovaatiopolitiikka534 691 000
21.Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)40 822 000
22.Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)68 978 000
23.Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)9 651 000
24.Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 889 000
25.Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)5 198 000
26.Teknologian kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)26 570 000
27.Teknologinen tutkimustoiminta (arviomääräraha)151 286 000
28.Hanke- ja ohjelmatoiminnan selvitys- ja kehittämismenot (siirtomääräraha 2 v)13 870 000
40.Avustukset teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomääräraha)145 931 000
41.Valtionavustus eräille yhteisöille keksintö-, laatu- ja standardisointitoimintojen edistämiseksi (siirtomääräraha 3 v)6 433 000
83.Lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomääräraha)64 063 000
30.Yrityspolitiikka175 187 000
21.Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 177 000
41.Toimintatuki Finnvera Oyj:lle (kiinteä määräraha)336 000
42.Finnvera Oyj:n korkotuet (arviomääräraha)16 400 000
43.Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset (arviomääräraha)22 200 000
44.Alueellinen kuljetustuki (arviomääräraha)3 540 000
45.Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)19 755 000
47.Valtionavustus kehittämispalvelutoimintaan ja eräille yhteisöille (siirtomääräraha 3 v)3 561 000
48.Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha)6 300 000
49.Korkotuki Suomen Vientiluotto Oy:n myöntämille luotoille (arviomääräraha)20 000
60.Siirrot valtiontakuurahastoon (arviomääräraha)14 000 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön osalta (arviomääräraha)87 898 000
40.Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka17 362 000
21.Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)5 781 000
24.Kuluttajavalituslautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 094 000
26.Kilpailuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)5 003 000
31.Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v)4 811 000
50.Valtionavustus kuluttajajärjestöille (kiinteä määräraha)673 000
50.Kansainvälistymispolitiikka59 297 000
21.Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)16 201 000
40.Toimialakohtainen yritysten kansainvälistyminen (arviomääräraha)19 000 000
41.Avustus ulkomaankauppaa edistäville järjestöille ja Finpro ry:lle (kiinteä määräraha)24 096 000
60.Energiapolitiikka31 980 000
21.Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)830 000
27.Energiansäästön ja uusiutuvan energian käytön edistäminen ja energiatiedotus (siirtomääräraha 3 v)3 400 000
40.Energiatuki (arviomääräraha)27 700 000
50.Eräät energiataloudelliset avustukset (siirtomääräraha 3 v)50 000
70.Omistajapolitiikka3 933 000
80.Lainat Airbus-yhteistyöhankkeille (siirtomääräraha 2 v)2 551 000
88.Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)1 382 000
 
Pääluokka 33
33.SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA9 868 008 000
01.Sosiaali- ja terveysministeriö66 054 000
19.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)15 000 000
21.Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)34 214 000
29.Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän edistäminen tietoteknologian avulla sekä siihen tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen (siirtomääräraha 2 v)460 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sosiaali- ja terveysministeriön osalta (arviomääräraha)4 815 000
63.Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v)7 375 000
67.Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (arviomääräraha)4 190 000
02.Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus22 400 000
21.Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)22 400 000
03.Työttömyysturvalautakunta1 795 000
21.Työttömyysturvalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 795 000
04.Tarkastuslautakunta1 777 000
21.Tarkastuslautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 777 000
06.Terveydenhuollon oikeusturvakeskus4 876 000
21.Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 676 000
26.Mielentilatutkimustoiminnan menot (arviomääräraha)2 200 000
07.Työterveyslaitos39 950 000
50.Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v)37 250 000
51.Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (kiinteä määräraha)2 700 000
08.Kansanterveyslaitos43 270 000
21.Kansanterveyslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)33 870 000
26.Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v)9 400 000
09.Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus4 930 000
21.Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)4 930 000
10.Säteilyturvakeskus11 400 000
21.Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)11 400 000
11.Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus2 574 000
21.Lääkelaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 249 000
22.Lääkehoidon kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 325 000
12.Valtion koulukodit588 000
21.Valtion koulukotien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)588 000
13.Työsuojelun piirihallinto22 800 000
21.Työsuojelupiirien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)22 800 000
14.Valtion mielisairaalat607 000
21.Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)607 000
15.Perhekustannusten tasaus1 428 900 000
51.Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen lapseksiottamiseen (arviomääräraha)11 100 000
52.Lapsilisät (arviomääräraha)1 416 800 000
53.Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha)1 000 000
16.Yleinen perhe-eläke39 300 000
60.Yleinen perhe-eläke (arviomääräraha)39 300 000
17.Työttömyysturva696 500 000
50.Valtionosuus työttömyyskassoille (arviomääräraha)541 000 000
51.Työttömyysturvalain mukainen perusturva (arviomääräraha)87 000 000
53.Valtionosuus koulutuspäivärahasta (arviomääräraha)9 500 000
54.Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha)24 000 000
55.Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha)35 000 000
18.Sairausvakuutus1 064 000 000
60.Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha)1 064 000 000
19.Eläkevakuutus1 608 401 000
50.Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha)37 000 000
51.Valtion osuus maatalousyrittäjien eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)414 100 000
52.Valtion osuus yrittäjien eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)60 000 000
53.Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha)1 000
60.Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)1 097 300 000
20.Tapaturmavakuutus13 000 000
53.Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha)13 000 000
21.Rintamaveteraanieläkkeet90 700 000
52.Rintamalisät ja asumistuki (arviomääräraha)90 700 000
22.Sotilasvammakorvaukset ja eräät kuntoutustoiminnan menot245 308 000
50.Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha)242 400 000
56.Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v)2 760 000
57.Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v)140 000
59.Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v)8 000
23.Muu sodista kärsineiden turva2 550 000
30.Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha)2 550 000
28.Muu toimeentuloturva41 460 000
50.Sotilasavustus (arviomääräraha)15 200 000
51.Maahanmuuttajan erityistuki (arviomääräraha)17 060 000
60.Pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuki (arviomääräraha)9 200 000
32.Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto3 773 488 000
30.Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin (arviomääräraha)3 529 400 000
31.Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveyspalvelujen perustamiskustannuksiin (arviomääräraha)800 000
32.Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille erikoissairaanhoitolain mukaiseen tutkimustoimintaan (kiinteä määräraha)38 047 000
33.Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha)90 170 000
34.Valtion korvaus kunnille mielentilatutkimuspotilaista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha)2 370 000
35.Valtion korvaus lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän menoihin (kiinteä määräraha)55 271 000
36.Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin (siirtomääräraha 3 v)54 430 000
39.Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (kiinteä määräraha)3 000 000
33.Eräät sosiaali- ja terveydenhuollon menot6 325 000
23.Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha)6 025 000
31.Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha)300 000
53.Terveyden edistäminen ja terveysvalvonta9 860 000
23.Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2 v)950 000
24.Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v)1 360 000
50.Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)7 550 000
57.Lomatoiminta201 750 000
40.Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha)187 000 000
50.Valtion korvaus Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle ja kunnille maatalousyrittäjien lomituspalvelujen hallintomenoihin (kiinteä määräraha)14 750 000
92.Raha-automaattiyhdistyksen tuoton käyttö423 445 000
50.Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arviomääräraha)313 000 000
55.Valtion korvaus sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)59 707 000
58.Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v)2 950 000
59.Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v)47 788 000
 
Pääluokka 34
34.TYÖMINISTERIÖN HALLINNONALA2 164 015 000
01.Työhallinto58 116 000
19.Työministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)19 520 000
21.Työministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)22 327 000
22.Työvoimaopiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)759 000
23.Työelämäohjelmat ja työpoliittinen tutkimus (siirtomääräraha 3 v)5 000 000
63.Valtionavustus työelämäohjelmahankkeisiin (siirtomääräraha 3 v)8 980 000
67.Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet (arviomääräraha)1 530 000
05.Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus222 640 000
61.Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha)137 055 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta (arviomääräraha)85 585 000
06.Työvoimapolitiikan toimeenpano1 774 680 000
21.Työvoima-asiain paikallishallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)134 583 000
31.Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha)6 500 000
50.Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososiaaliset edut (arviomääräraha)132 993 000
51.Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (kiinteä määräraha)476 886 000
52.Työmarkkinatuki (arviomääräraha)995 208 000
64.Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha)28 510 000
07.Pakolais- ja siirtolaisuusasiat79 961 000
21.Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion osalta (arviomääräraha)7 326 000
29.Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha)900 000
30.Valtion korvaus kunnille eräiden Suomeen muuttavien henkilöiden toimeentulotuen sekä heille annetun sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksiin (arviomääräraha)9 300 000
31.Syrjinnän vastainen toiminta (siirtomääräraha 3 v)100 000
63.Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha)62 335 000
99.Työministeriön hallinnonalan muut menot28 618 000
23.Siviilipalvelus (arviomääräraha)3 818 000
50.Palkkaturva (arviomääräraha)24 000 000
51.Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha)800 000
 
Pääluokka 35
35.YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA682 690 000
01.Ympäristöministeriö23 152 000
21.Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)23 152 000
10.Ympäristön suojelu25 158 000
27.Ympäristövahinkojen torjunta (arviomääräraha)2 467 000
60.Siirto öljysuojarahastoon (siirtomääräraha 3 v)1 736 000
63.Ympäristönsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v)1 750 000
65.Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto (siirtomääräraha 3 v)1 364 000
66.Romuajoneuvojen jätehuoltoavustus (siirtomääräraha 3 v)6 000 000
67.Ympäristöyhteistyön edistäminen Suomen lähialueen maissa (siirtomääräraha 3 v)2 441 000
77.Ympäristötyöt (siirtomääräraha 3 v)9 400 000
20.Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu69 385 000
22.Luonnonsuojelualueiden hoito ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)23 905 000
37.Avustukset kuntien kaavoitukseen ja maankäytön ohjaukseen (siirtomääräraha 3 v)925 000
63.Eräät luonnonsuojeluun liittyvät korvaukset (siirtomääräraha 3 v)16 600 000
64.Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v)850 000
74.Luonnonsuojelualueiden talonrakennustyöt (siirtomääräraha 3 v)505 000
76.Luonnonsuojelualueiden hankkiminen (siirtomääräraha 3 v)26 600 000
30.Asumisen edistäminen429 500 000
54.Asumistuki (arviomääräraha)429 500 000
60.Siirto valtion asuntorahastoon
40.Alueelliset ympäristökeskukset64 471 000
21.Alueellisten ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)64 471 000
50.Ympäristölupavirastot4 551 000
21.Ympäristölupavirastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)4 551 000
60.Suomen ympäristökeskus24 013 000
21.Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)24 013 000
70.Valtion asuntorahasto4 558 000
21.Asuntorahaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)4 558 000
99.Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot37 902 000
19.Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)8 880 000
22.Kehittäminen ja suunnittelu (siirtomääräraha 2 v)12 900 000
26.Eräät korvaukset (siirtomääräraha 2 v)270 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus ympäristöministeriön osalta (arviomääräraha)10 765 000
63.EU:n ympäristörahaston osallistuminen ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin (siirtomääräraha 3 v)2 000 000
65.Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)1 587 000
66.Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha)1 500 000
 
Pääluokka 36
36.VALTIONVELAN KOROT2 447 000 000
01.Euromääräisen velan korko2 371 000 000
90.Euromääräisen velan korko (arviomääräraha)2 371 000 000
03.Valuuttamääräisen velan korko58 000 000
90.Valuuttamääräisen velan korko (arviomääräraha)58 000 000
09.Muut menot valtionvelasta18 000 000
21.Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha)18 000 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

37 610 544 000