Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 2 246 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) rasismin ja etnisen syrjinnän ehkäisemiseen ja niiden vastaiseen tiedottamiseen, koulutukseen sekä seurantaan ja eri väestöryhmien välisen vuorovaikutuksen edistämiseen sekä järjestöille myönnettäviin avustuksiin

2) maahanmuuttajajärjestöjen toteuttaman hanketoiminnan tukemiseen

3) kotoutumista edistävien hankkeiden toteuttamiseen, EU:n rahoittamien kotoutumista edistävien hankkeiden kansalliseen vastinrahoitukseen sekä kotouttamista edistävään tiedottamiseen

4) ihmiskaupan uhrien tunnistamiseen tähtäävään etsivään työhön ja neuvontatyöhön

5) kotoutumisen edistämisestä annetun lain 22 §:n mukaiseen omaehtoiseen opiskeluun ja muihin yksilöllisesti sovittuihin kotouttamista edistäviin toimenpiteisiin osallistuvien tapaturmakorvausten ja ryhmävastuuvakuutuksen maksamiseen sekä Valtiokonttorin näistä perimien hoitokulujen maksamiseen

6) enintään 1 585 000 euroa kotouttamisen osaamiskeskuksen menoihin

7) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Määrärahaa saa käyttää myös siirtomenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Maahanmuuttajien palveluprosessia, kotoutumiskoulutusta ja muita maahanmuuttajille suunnattuja palveluja kehitetään maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistämiseksi. Kotoutumiskoulutuksen vaikuttavuutta parannetaan kehittämällä koulutukseen ohjausta, muun muassa ottamalla käyttöön koko maassa Koulutusportti-järjestelmä, kehittämällä kielitaidon testausta ja koulutuksen sisältöä, kuten työelämälähtöisiä kotoutumiskoulutuksen malleja.

Kotouttamisen osaamiskeskuksen toiminnassa keskeisiä tehtäväalueita ovat kotouttamisen tuloksellisuuden arvioinnin ja seurannan kehittäminen, toimintatapojen ja -mallien arviointi sekä hyvien käytäntöjen levittäminen ja juurruttaminen. Osaamiskeskus kehittää asiantuntijoiden osaamista, tukee kotouttamisen toimijaverkostojen yhteistyötä. Osaamiskeskuksen toimintaan sisältyy myös kotoutumisen, kotouttamisen ja etnisten suhteiden seurantajärjestelmä, sekä maahanmuuttajille kotoutumislain 7 § nojalla annettavan Perustietoa Suomesta -aineiston ylläpito.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Rasismin ja etnisen syrjinnän ehkäiseminen, seuranta ja koulutus 161 000
Kotouttamistoimet 500 000
Kotouttamisen osaamiskeskus (enintään) 1 585 000
Yhteensä 2 246 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Osaamiskeskuksen palkkaus- ja muut menot (siirto momentille 32.01.01) -45
Yhteensä -45

2015 talousarvio 2 246 000
2014 talousarvio 2 291 000
2013 tilinpäätös 661 000