Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag
       01. Förvaltningen

Statsbudgeten 2018

92. EU och internationella organisationerPDF-versio

60. Överföring till fonden för finansiell stabilitet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 18 493 000 euro.

Anslaget får användas till överföring av medel till den fond som avses i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet för vidareöverföring som stabilitetsavgift till EU:s gemensamma resolutionsfond.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Momentet fogas till budgetpropositionen.

Enligt 8 kap. 2 § 9 mom. i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014) ska Verket för finansiell stabilitet beakta bankskatt som med stöd av lagen om tillfällig bankskatt (986/2012) influtit under den tid lagen varit i kraft och som överförts till stabilitetsfonden när verket fastställer stabilitetsavgifter på så sätt att de avgiftsskyldigas stabilitetsavgift från och med år 2015 minskas. När stabilitetsavgiften bestäms ska bankskatten från och med år 2015 räknas de skattskyldiga instituten till godo i samma förhållande som de har betalat bankskatt så länge som de medlen räcker till.

Det treåriga reservationsanslag som beviljades i budgeten för 2015 blir oanvänt till ett belopp av 18 493 000 euro, som ombudgeteras till motsvarande ändamål som tidigare.


2018 budget 18 493 000

69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 881 000 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 103 000 000 euro jämfört med det belopp på 1 984 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds närmast av effekten av EU:s tilläggsbudget på Finlands avgifter till EU och av justeringar som gäller prisindex.


2018 budget 1 881 000 000
2017 III tilläggsb.
2017 budget 1 903 000 000
2016 bokslut 1 951 000 000