Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag
       01. Förvaltningen

Statsbudgeten 2018

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningenPDF-versio

01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 47 299 000 euro.

Fullmakt

Statistikcentralen får ingå avtal i anslutning till projektet om värdering av byggnader och andra förbindelser så att de åren 2018—2023 får föranleda staten utgifter på högst 5 600 000 euro.

Förklaring:Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, och punkten Fullmakt i beslutsdelen fogas som punkt Fullmakt i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 1 285 000 euro jämfört med det belopp på 46 014 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av utgifter för projektet om värdering av byggnader.

För projektet måste Statistikcentralen förnya systemet för byggnadsklassificering och inhämta de uppgifter som behövs av utomstående experter så att uppgifterna levereras mot betalning. Finansieringen täcker de kostnader som fastställs i avtal mellan Statistikcentralen och leverantören, inklusive arvode för publicering av uppgifterna.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

  2018 2019 2020 2021 2022— Sammanlagt
fr.o.m.
2018
             
Förbindelser 2018 1 285 595 930 930 1 860 5 600
Utgifter sammanlagt 1 285 595 930 930 1 860 5 600

2018 budget 47 299 000
2017 budget 47 138 000
2016 bokslut 50 179 000

02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 412 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 100 000 euro jämfört med det anslag på 3 312 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av deltagande i Helsinki Graduate School of Economics’ verksamhet.


2018 budget 3 412 000
2017 budget 3 382 000
2016 bokslut 3 714 000

03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 33 469 000 euro.

Fullmakt

År 2018 får det inom ramen för det totala beloppet för den tidigare beviljade fullmakten för identifikationsavgifter ingås avtal och förbindelser till ett belopp som motsvarar det belopp av fullmakten som inte har använts.

Förklaring:Det första stycket i beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, och punkten Fullmakt i beslutsdelen fogas som punkt Fullmakt i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det anslag på 25 836 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget 7 633 000 euro, varav 5 000 000 euro föranleds av utgifterna för 2018 för fullmakten för identifikationsavgifter, 333 000 euro föranleds av en överföring från moment 28.01.01, 775 000 euro föranleds av en överföring från moment 28.70.01, 525 000 euro föranleds av en överföring från moment 28.90.20 med anledning av att vissa informations- och kommunikationstekniska uppgifter inom den offentliga förvaltningen överförs till Befolkningsregistercentralen och 1 000 000 euro föranleds av en överföring från moment 28.20.01 med anledning av att Medborgarrådgivningen överförs till Befolkningsregistercentralen.


2018 budget 33 469 000
2017 III tilläggsb. 300 000
2017 I tilläggsb. 140 000
2017 budget 9 620 000
2016 bokslut 7 623 000