Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2019

10. Muut verotPDF-versio

03. Autovero

Momentille arvioidaan kertyvän 959 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu autoverolakiin (1482/1994). Vuoden 2008 alusta sekä uusien että käytettyjen henkilöautojen autovero on määräytynyt hiilidioksidipäästön perusteella. Vero määräytyy ajoneuvon yleisestä kuluttajahinnasta ja sen osuus vaihtelee 3,3—50 prosentin välillä hiilidioksidipäästöstä riippuen. Pakettiautojen verotus vastaa henkilöautojen verotusta, mutta kookkaiden pakettiautojen veroa alennetaan kokonaismassan perusteella.

Autoverotusta kevennetään asteittain hallituskaudella yhteensä n. 182 milj. euroa. Ensimmäiset veronkevennykset tulivat voimaan vuosien 2016, 2017 ja 2018 alusta ja viimeisin tulee voimaan vuoden 2019 alussa. Veronkevennyksen asteittaisella voimaantulolla pyritään hillitsemään käyttäytymisvaikutuksia sekä välttämään kertaluonteisen suuren veromuutoksen aiheuttamia autokaupan markkinahäiriöitä ja varastoarvojen äkillistä alenemista sekä kuluttajien kannalta epäoikeudenmukaisia vaikutuksia.

Autoveron tuoton kehitys riippuu sekä verotettavien ajoneuvojen määrän että keskimääräisen veron kehityksestä. Autoveron tuoton kannalta uusien henkilöautojen myynnin kehityksellä on suuri merkitys. Uusia henkilöautoja ennakoidaan verotettavan n. 124 000 kpl vuonna 2018. Vuonna 2019 uusien autojen hankinnan oletetaan kasvavan muutamalla tuhannella kappaleella vuodesta 2018.

Autoverotaulukot sopeutetaan uuteen WLTP-päästömittaustapaan 1.9.2018 voimaan tulevalla muutoksella, jolla huomioidaan mittaustavan muutoksesta aiheutuva hiilidioksidipäästöarvojen nousu. Sopeutetut verotaulukot vastaavat keskimäärin nykyistä verotasoa ja muutoksen arvioidaan olevan autoveron tuoton kannalta neutraali. Uuden verotaulukon esitetään tulevan voimaan 1.9.2018. Vastaavasti 1.1.2019 voimaantuleva verotaulukko on sopeutettu samalla tavalla.

Tavallisten taksien autoverotuki poistuu asteittain vuoteen 2023 mennessä. Vuoden 2019 heinäkuussa verotuki pienenee 3 000 eurosta 2 400 euroon autoa kohden, minkä arvioidaan lisäävän autoveron tuottoa vuositasolla noin miljoona euroa.

Autoveron veropohjan keskeisten erien arvioitu kehitys

  2017 2018 ennuste 2019 ennuste
  kpl keskim.
vero, euroa
kpl keskim.
vero, euroa
kpl keskim.
vero, euroa
             
Uudet henkilöautot 116 300 6 500 124 000 6 100 127 000 5 800
Uudet pakettiautot 15 600 4 500 16 000 4 300 17 000 4 100

Uusien henkilöautojen keskimääräinen hiilidioksidipäästö vuonna 2017 oli n. 118 g/km. Uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet tasaisesti vuodesta 2008 lähtien. Keskimääräisten päästöjen lasku pienentää verokertymää veroprosentin määräytyessä päästöjen perusteella. Autoveron tuottoon on vaikuttanut viime vuosina myös käytettynä maahantuotujen autojen autoveroon liittyvät palautukset.

Autoveron arvioitu kertymä eri ajoneuvoryhmistä (milj. euroa)

  2017
tilinpäätös
2018
talousarvio
2019
ennuste
       
Henkilöautot 894 809 860
Pakettiautot 82 79 75
Moottoripyörät 10 11 11
Muut ajoneuvot 9 12 13
Autoveron palautukset -18 - -
Yhteensä 977 911 959

Merkittävin autoveroennusteen riski liittyy verotettaviksi tulevien ajoneuvojen kysyntään. Uusien henkilöautojen kysynnän poikkeaminen ennustetusta 10 000 kappaleella vaikuttaisi verotuottoon n. 55 milj. euroa.

Autoveron verotukien yhteismääräksi arvioidaan n. 86 milj. euroa vuonna 2019.

Autoveron arvioitu verotuki (milj. euroa)

  2017
tilinpäätös
2018
ennuste
2019
ennuste
       
Muuttoautojen verotuki 4 - -
Taksien verotuki 7 9 7
Invalidien autoverotuki 3 3 3
Pelastusautojen, sairasautojen, inva- ja esteettömien taksien, matkailuautojen sekä muiden ajoneuvojen verotuet 75 76 76
Yhteensä 89 88 86

2019 talousarvio 959 000 000
2018 I lisätalousarvio 65 000 000
2018 talousarvio 911 000 000
2017 tilinpäätös 977 138 446

05. Varainsiirtovero

Momentille arvioidaan kertyvän 840 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu varainsiirtoverolakiin (931/1996). Vuonna 2019 varainsiirtoveron määrä on 4 % kiinteistöjen kauppahinnasta. Asunto-osakeyhtiön, keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ja kiinteistöyhtiön osakkeiden omistusoikeuden luovutuksesta suoritettavan varainsiirtoveron määrä on 2 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta. Muiden kuin asunto- tai kiinteistöyhtiöiden osakkeiden omistusoikeuden luovutuksesta suoritettavan varainsiirtoveron määrä on 1,6 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta.

Varainsiirtoveron tuotosta suurin osa kertyy asunto- ja kiinteistökaupasta. Varainsiirtoveron tuotto vaihtelee vuosittain huomattavasti johtuen muun muassa veron piiriin kuuluvien yritysjärjestelyjen määrän vaihtelusta, samoin kuin asunto- ja kiinteistömarkkinoiden suhdannevaihteluista. Talousarvioesityksessä on käytetty oletusta, että vuonna 2019 asunto-osakekaupan arvo nousisi 3,2 % sekä kiinteistökaupan arvo nousisi 2,2 %. Varainsiirtovero tulee suorittaa 2—6 kuukauden kuluessa, uusien asunto-osakkeiden tapauksessa tätäkin myöhemmin, minkä johdosta asunto- ja kiinteistökaupassa tapahtuvat muutokset näkyvät varainsiirtoveron kertymässä jopa vuoden viiveellä.

Varainsiirtoveroon kohdistuu 12 verotukea, joista neljälle pystytään laskemaan arvo. Merkittävimmät varainsiirtoverotuksen verotuet ovat ensiasunnon ostajien vapautus varainsiirtoverosta ja se, että julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopaperien kauppa ei kuulu varainsiirtoveron piiriin.

Varainsiirtoverotuksen merkittävimmät verotuet (milj. euroa)

  2017 2018 2019
       
Ensiasunnon luovutuksen varainsiirtoverovapaus 95 95 95
Julkisesti listatun arvopaperin varainsiirtoverovapaus 2 000 2 000 2 000
Yhteensä 2 095 2 095 2 095

2019 talousarvio 840 000 000
2018 talousarvio 786 000 000
2017 tilinpäätös 775 097 440

06. Arpajaisvero

Momentille arvioidaan kertyvän 236 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu arpajaisverolakiin (552/1992). Vero on 12 % yksinoikeudella toimeenpantujen arpajaisten ja totopelien tuotosta. Vero kertyy lähes kokonaan yksinoikeudella toimeenpannuista arpajaisista, joista vero kerätään rahapanosten ja maksettujen voittojen erotuksesta.


2019 talousarvio 236 000 000
2018 talousarvio 235 000 000
2017 tilinpäätös 227 056 868

07. Ajoneuvovero

Momentille arvioidaan kertyvän 1 182 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu ajoneuvoverolakiin (1281/2003). Veron päivää kohden kannettava määrä on perusveron osuus lisättynä käyttövoimaveron osuudella.

Perusveroa kannetaan henkilö- ja pakettiautoista. Perusvero on määräytynyt vuodesta 2011 alkaen ajoneuvon hiilidioksidipäästön perusteella. Jos hiilidioksidipäästön määrästä ei ole merkintää ajoneuvorekisterissä, vero perustuu ajoneuvon suurimpaan sallittuun kokonaismassaan. Käyttövoimaveroa määrätään ajoneuvolle, jota käytetään muulla voimalla tai polttoaineella kuin moottoribensiinillä. Veroa kannetaan vaan niiltä päiviltä, joilta ajoneuvo on ilmoitettu liikennekäyttöön.

Käyttövoimaveron tarkoituksena on tasata eri polttoaineiden tai käyttövoiman toisistaan poikkeavasta verotuksesta johtuvaa verorasituksen eroa. Tämä koskee henkilöautoja. Koska käyttövoimavero on kiinteä ja polttoaineverotus taas riippuu ajoneuvokohtaisesta polttoainekulutuksesta ja ajosuoritteesta, verorasituksen tasaus toteutuu keskimääräisyyksiin perustuvilla oletuksilla. Muiden ajoneuvojen kuin henkilöautojen käyttövoimaverolla on fiskaalisia ja EU-oikeudellisia perusteita.

Ajoneuvoveron perusvero sopeutetaan uuteen WLTP-päästömittaustapaan 1.1.2019 voimaantulevalla muutoksella, jolla huomioidaan mittaustavan muutoksesta aiheutuva hiilidioksidipäästöarvojen nousu. Sopeutetut verotaulukot vastaavat keskimäärin nykyistä verotasoa ja muutoksen arvioidaan olevan ajoneuvoveron tuoton kannalta neutraali. Uutta verotaulukkoa sovelletaan uusille autoille 1.1.2020 alkaville veropäiville. Ennen uuden verotaulukon voimaantuloa ajoneuvoveron tuoton arvioidaan kasvavan n. 2 milj. euroa.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen ajoneuvoverolain muuttamisesta. Ajoneuvoveroa ehdotetaan alennettavaksi vuositasolla 50 milj. eurolla vuoden 2020 alun jälkeen alkavilta veropäiviltä. Koska ajoneuvovero kannetaan etukäteen juoksevalta 12 kuukauden mittaiselta verokaudelta, on korotuksella vaikutusta jo vuoden 2019 verokertymään.

Ajoneuvoveron kertymän jakautuminen perusveroon ja käyttövoimaveroon ajoneuvolajeittain (milj. euroa)

  2017
tilinpäätös
2018
talousarvio
2019
esitys
       
Perusvero      
— henkilöautot 648 654 640
— pakettiautot 119 125 118
— kuorma-autot - - -
Käyttövoimavero      
— henkilöautot 302 297 318
— pakettiautot 30 30 32
— kuorma-autot 56 55 59
Maksutapalisä 14 13 15
Yhteensä 1 169 1 174 1 182

Ajoneuvoverotuksen merkittävin verotuki on invalidien vapautus ajoneuvoveron perusverosta. Verotukien yhteismääräksi arvioidaan 16 milj. euroa.


2019 talousarvio 1 182 000 000
2018 talousarvio 1 174 000 000
2017 tilinpäätös 1 169 155 429

08. Jätevero

Momentille arvioidaan kertyvän 11 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu jäteverolakiin (1126/2010). Vuonna 2017 jäteveroa korotettiin 55 eurosta 70 euroon jätetonnilta. Jäteveron veropohja on pienentynyt vuoden 2011 veromuutoksen jälkeen noin 90 %.


2019 talousarvio 11 000 000
2018 talousarvio 16 000 000
2017 tilinpäätös 12 143 271