Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2019

04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksutPDF-versio

01. Arvonlisävero

Momentille arvioidaan kertyvän 18 796 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu arvonlisäverolakiin (1501/1993). Merkittävimmän osan arvonlisäverotuksen veropohjasta muodostaa kotitalouksien kulutus, josta kertyy noin 65 % arvonlisäveron tuotosta. Arvonlisäveroa kertyy myös verovapailta sektoreilta ja toimialoilta. Niillä ei ole veron vähennysoikeutta, joten ostojen sisältämät arvonlisäverot kerryttävät valtion verotuottoa. Arvonlisäveroa kertyy siten valtiosektorin ja julkisen sektoriin luettavien sosiaaliturvarahastojen välituotekäytöstä ja investoinneista. Kuntien ja kuntayhtymien välituotekäytöstä ja investoinneista kerätään myös arvonlisäveroa, mutta koska kerätyt verot palautetaan paikallishallinnolle, ne eivät lisää valtionbudjetissa näytettäviä arvonlisäverotuottoja.

Lisäksi arvonlisäveroa kertyy ns. muun verovapaan toiminnan välituotekäytöstä ja investoinneista. Näitä ovat rahoitus- ja vakuutustoiminta, asuntojen omistus ja vuokraus sekä yksityinen terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut. Arvonlisäveroa kertyy myös mm. kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen välituotekäytöstä ja investoinneista.

Arvonlisäveron veropohjan keskeisten erien muutos, %

  2017 2018
ennuste
2019
ennuste
       
Kotitalouksien verollisten kulutusmenojen veropohja 1,6 3,3 2,9
Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö -1,6 3,1 1,2
Muun verovapaan toiminnan välituotekäyttö 3,6 5,0 3,5

Arvonlisäveron kertymä koostuu Verohallinnon ja Tullin kantamista arvonlisäveroista sekä muiden valtion tilivirastojen suoraan arvonlisäveromomentille kirjaamista määristä. Aikaisempina vuosina Tulli on kantanut arvonlisäveron Euroopan unionin ulkopuolisesta tuonnista kokonaan, mutta vuoden 2018 alusta lähtien arvonlisäverorekisterissä olevilta asiakkailta kerättävät maahantuonnin arvonlisäverot siirtyivät Verohallinnon kerättäväksi. Tullin tehtävänä on lähinnä yksityishenkilöiltä kerättävä tuonnin arvonlisävero, jonka osuus EU:n ulkopuolisen tuonnin arvonlisäverosta on vain n. 1 %.

Arvonlisäverokertymästä vähennettävät palautukset koostuvat arvonlisäverovelvollisille ilmoitusten, hakemusten ja muutosten johdosta palautetuista veroista. Varsinaisen veron lisäksi palautuksiin sisältyy kunnille palautettu arvonlisävero, joka on viime vuosina ollut keskimäärin n. 2,5 mrd. euroa vuosittain.

Arvonlisäveron kertymät (milj. euroa)

  2017
tilinpäätös
2018
talousarvio
2019
esitys
       
Verohallinnon bruttokertymä 28 325 30 991 34 014
Tullilaitoksen nettokertymä 2 691 30 80
Arvonlisäverokertymä muista valtion tilivirastoista 19 49 37
Verohallinnon maksamat palautukset -13 488 -13 159 -15 335
Arvonlisäverokertymä yhteensä 17 547 17 911 18 796

Arvonlisäveroennusteen osuvuus riippuu keskeisesti siitä, miten kulutuksen kokonaisarvon kehitys ja kohdentuminen kyetään ennakoimaan. Muutokset kulutuksessa vaikuttavat nykyisen kulutuksen lisäksi ennustettuun tulevaan kulutukseen ja sitä kautta ennustettuun arvonlisäveropohjaan.

Tuottoennusteessa on otettu huomioon arvonlisäveron verotuet, jotka muodostuvat alennetuista verokannoista. Verotuiksi määritellään myös joitain EU:n arvonlisäverodirektiivistä poikkeavia eriä sekä arvonlisäveron alarajaan liittyvä huojennus. Arvonlisäverotukseen kohdistuu 20 verotukea vuonna 2019. Niiden kokonaissumman arvioidaan olevan n. 3,2 mrd. euroa.

Arvonlisäveroon kohdistuvat verotuet (milj. euroa)

  2017 2018 2019
       
Elintarvikkeiden ja rehujen alennettu alv-kanta (14 %) 1 204 1 234 1 265
Ravintola- ja ateriapalvelujen alennettu alv-kanta (14 %) 537 556 576
Lääkkeiden alennettu alv-kanta (10 %) 340 348 356
Henkilökuljetusteen alennettu alv-kanta (10 %) 256 265 274
Majoituspalvelujen alennettu alv-kanta (10 %) 98 101 105
Muut verotuet 581 594 606
Verotuet yhteensä 3 016 3 098 3 182

2019 talousarvio 18 796 000 000
2018 I lisätalousarvio 109 000 000
2018 talousarvio 17 911 000 000
2017 tilinpäätös 17 547 147 195

02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero

Momentille arvioidaan kertyvän 795 900 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta (664/1966). Vero on tarkoitettu ensi vaiheessa vakuutuslaitosten kannettavaksi ja siirrettäväksi vakuutuksenottajien rasitukseksi. Esimerkiksi henkilövakuutukset on kuitenkin vapautettu verosta. Vakuutusmaksuvero täydentää arvonlisäveroa, koska arvonlisäverotuksessa vakuutuspalvelut on jätetty verotuksen ulkopuolelle. Vakuutusmaksuveron verokanta on seurannut yleisen arvonlisäverokannan kehitystä. Vuonna 2019 vero on 24 % vakuutusmaksun verottomasta arvosta.


2019 talousarvio 795 900 000
2018 talousarvio 813 000 000
2017 tilinpäätös 767 635 691

03. Apteekkivero

Momentille arvioidaan kertyvän 194 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Tulot ovat apteekkiverosta annetun lain (770/2016) mukaisia maksuja.

Apteekkiverosta annetun lain taulukkoa on tarkoitus tarkistaa siten, että tarkistus perustuu toteutuneeseen kokonaisliikevaihdon muutokseen vuodesta 2016 vuoteen 2017. Tarkistettua apteekkiverotaulukkoa sovelletaan vuonna 2019 apteekkiveroon, joka määrätään vuoden 2018 liikevaihdon perusteella.


2019 talousarvio 194 000 000
2018 talousarvio 171 700 000
2017 tilinpäätös 180 920 773