Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2020

30. SyyttäjätPDF-versio

Selvitysosa:Syyttäjälaitoksen yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ovat seuraavat:

Syyttäjälaitos on oikeusvaltiossa keskeinen kansalaisten oikeusturvan toteuttaja ja arvostettu sekä luotettu toimija, joka vaikuttaa rikoksille kielteisen yleisen mielipiteen muodostumiseen. Oikeusturva toteutuu käytännössä, rikosvastuu toteutuu tehokkaasti sekä rikollisuus ja sen haitat vähenevät ja turvallisuus ja sen tunne lisääntyvät.

Asianosaisen kannalta keskeisiä, mitattavissa olevia laatuun ja yhdenvertaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat käsittelyn nopeus ja alueelliset erot syyteharkinta-ajoissa.

Rikosprosessin laatua ja nopeutta parannetaan kehittämällä syyttäjän ja esitutkintaviranomaisen yhteistyötä, syyttäjien osaamista ja erikoistumista sekä käyttämällä tarkoituksenmukaisinta prosessimenettelyä. Rikosasioiden käsittelytapojen uudistamisella pyritään nopeampaan ja yhden­mukaisempaan käsittelyyn.

Paikallissyyttäjille saapui v. 2018 yhteensä 91 059 asiaa. Ratkaistuja asioita oli 91 966 kappaletta. Lisäksi ratkaistiin 35 918 summaarista sakkoasiaa. Saapuvien asioiden kokonaismäärään ei ole odotettavissa laskua. Syyttäjille saapuvien asioiden kokonaismäärässä esiintyy kausittaista vaihtelua, mikä johtuu mm. poliisin tutkintaresursseissa tapahtuvista muutoksista. Saapuvien asioiden vaativuuden ja ns. painotetun työmäärän arvioidaan edelleen kasvavan rikosasioiden oikeudellisten kysymysten monimutkaistumisen, rikollisuuden kansainvälistymisen ja digitalisoitumisen (kyberrikollisuus) myötä.

Tietoja henkilöstöstä

  2018
toteutuma
2019
arvio
2020
arvio
       
Syyttäjälaitos      
Henkilötyövuodet 551 530 560
— joista syyttäjiä1) 392 376 400
— joista paikallissyyttäjät 375 363 385
Työtyytyväisyysindeksi 3,5 3,5 3,5
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 5,7 7,0 7,0

1) Syyttäjiin lasketaan myös valtakunnansyyttäjän toimiston (/-viraston) neuvotteleva virkamies, ylitarkastajat ja lakimies.

01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 165 000 euroa.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut Syyttäjälaitoksen toiminnalle vuodelle 2020 alustavasti seuraavat tavoitteet:

  2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
       
Joutuisuus      
— keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk 1,7 2,0 2,0
— yli 6 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna 2 231 2 000 2 000
— yli vuoden syyteharkinnassa olleita asioita avoinna 327 300 280
Tuottavuus      
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, koko henkilöstö1) 829 887 887
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, syyttäjät) 1 165 1 249 1 249
Taloudellisuus      
— toimintamenot/ratkaisu (painotettu työmäärä), euroa 100,2 102,7 101,9

1) Painotetussa työmäärässä on otettu huomioon se, että tietyt juttutyypit ovat toisia työläämmät ja sitovat enemmän resursseja. Painotettu työmäärä lasketaan ratkaistuista jutuista, joiden aiheuttama työmäärä arvioidaan rikosnimikkeidensä perusteella keskimääräisen työmäärän mukaan. Painotettuun työmäärään vaikuttavat myös vähintään viisi istuntopäivää kestäneet käräjäoikeuskäsittelyt.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 47 035 46 061 47 465
Bruttotulot 286 300 300
Nettomenot 46 749 45 761 47 165
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 11 043    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 9 336    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmähankkeen menot (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.05) 10
Rikosasioiden käsittely (HO 2019) 1 000
Seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisy ja torjunta 57
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen palvelumaksujen nousu 26
Valtuutettujen toiminnan turvaaminen (siirto momentille 25.01.03) -10
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -17
JTS-miljardin tuottavuussäästö -120
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 626
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -85
Palkkausten tarkistukset -101
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 143
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -124
Tasomuutos -1
Yhteensä 1 404

2020 talousarvio 47 165 000
2019 I lisätalousarvio 87 000
2019 talousarvio 45 761 000
2018 tilinpäätös 45 042 000