Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2016

20. Liikenteen viranomaispalvelutPDF-versio

Selvitysosa:Liikenteen viranomaispalveluilla turvataan liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta sekä luodaan edellytyksiä liikennejärjestelmän ja siihen liittyvien palvelujen innovatiiviseen kehittämiseen.

01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 826 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.

Selvitysosa:Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa kaikkien liikennemuotojen viranomaispalveluista. Liikenteen viranomaispalvelut liittyvät liikennejärjestelmän turvallisuuteen, tietovarantoihin, toimintavarmuuteen ja markkinoihin.

Liikenteen turvallisuusviraston tehtävänä on muun muassa:

 • — liikenteen verotus-, rekisteröinti- ja valvontatehtävät
 • — liikennejärjestelmän lupa-ja valvontatehtävät
 • — liikennealan koulutukseen ja tutkintojen järjestämiseen liittyvät tehtävät
 • — viraston toimialaan kuuluvat liikennemarkkinoihin liittyvät tehtävät
 • — liikenteen turvallisuuden edistämiseen ja liikenteen ympäristövaikutuksiin kuuluvat tehtävät
 • — liikenteen viestintä- ja valistustehtävät
 • — liikennejärjestelmän toimivuuden varmistaminen normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

Liikenteen turvallisuusviraston Trafin rooli hallinnonalan painopisteiden toteuttamisessa on:

 • — edistää liikenteen palvelumarkkinoiden ja asiakaslähtöisten palvelujen syntymistä mahdollistavalla sääntelyllä, suunnitelmallisella vaikuttamisella ja kokeiluilla
 • — pyrkiä ohjaamaan kuluttajakysyntää liikenteen energiareformia tukevilla palveluilla
 • — avata ja hyödyntää tietoa uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja liikennepalvelujen aikaansaamiseksi
 • — turvata liikenne- ja viestintäyhteyksiä parantamalla liikenteen toimintavarmuutta ja turvallisuutta

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Liikenteen turvallisuusvirastolle vuodelle 2016 seuraavat keskeiset toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja muita tavoitteita.

Tulostavoite 2014
toteutunut
2015
talousarvio
2016
tavoite
       
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA      
Liikenteen ja viestinnän palvelumarkkinat ja palvelut      
Liikennejärjestelmän sääntely on tarkoituksenmukaista ja toimialan kehityksen mahdollistavaa.     Nykyisen sääntelyn purkamis- ja keventämismahdollisuudet arvioitu ja ryhdytty toimenpiteisiin. Uusissa säädös- ja määräyshankkeissa sääntelyn tehokkuus otettu huomioon
Virasto vaikuttaa suunnitelmallisesti merkittäviin asioihin liikenteen kansainvälisessä, EU- ja kansallisessa toimintäympäristössä. Vaikuttamisessa asioiden valmistelu tapahtuu tiiviisti sidosryhmien kanssa yhteistyötä tehden.     Vaikuttamissuunnitelma on päivitetty säännöllisesti. Suunnitelma on toteutunut ja se on arvioitu
Liikenteen energiareformi      
Kuluttajien kysynnän ohjaaminen puhtaampiin ajoneuvoihin     Toimenpiteet toteutettu
Tiedon hyödyntäminen ja liiketoimintamahdollisuudet      
Liikenteen tietoa hyödyntämällä luodaan uusia toimintatapoja, palveluja, innovaatioita ja liiketoimintamahdollisuuksia.     Liikenteen tiedon hyödyntämistä koskeva tiekartta on päivitetty ja tiekartta on toteutunut
Liikenne- ja viestintäyhteydet      
Liikennejärjestelmän toimintavarmuus ja turvallisuus     Liikenteen toimintavarmuutta ja turvallisuutta on parannettu äly- ja tietopalveluilla sekä poikkihallinnollista yhteistyötä vahvistamalla
Palvelutaso      
       
Asiakastyytyväisyys, asiakkaat (asteikko 1—5) 3,6 3,6 3,6
Asiakastyytyväisyys, sidosryhmät (asteikko 1—5) 3,6 3,6 3,6
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS      
Viranomaistehtävät      
Viraston palveluja kehittämällä tuotetaan kustannussäästöjä.     Toiminnan tehokkuus paranee koko palveluketjussa
TUOTTAVUUS      
Työn tuottavuuden kasvu-% vähintään -1,65 1 1
Kokonaistuottavuuden kasvu-% vähintään -1,71 2 2
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo, %) 105 101...107 101...107

Liikenteen turvallisuusviraston bruttomenot ovat noin 128,8 milj. euroa. Tästä maksullisen toiminnan tuloilla katetaan 81,0 milj. euroa ja 47,8 milj. euroa nettomäärärahalla. Nettomäärärahan mitoituksessa on otettu huomioon momentille 11.19.05 budjetoitua lentoliikenteen valvontamaksua vastaavat menot 11,5 milj. euroa sekä momentille 11.19.07 budjetoitua katsastustoiminnan valvontamaksua vastaavat menot 7,3 milj. euroa. Ajoneuvoverotustehtävän menot ovat 11,16 milj. euroa. Keskeisimmät julkisoikeudelliset suoritteet tulonmuodostuksen kannalta ovat tieliikenteen ajoneuvojen rekisteröintiin ja liikenteeseen ottoon, ajokokeisiin, tutkintoihin ja ajokortteihin liittyvät suoritteet sekä erilaiset henkilöiden pätevyyteen liittyvät suoritteet.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma

2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 138 150 134 630 138 066
Bruttotulot 90 571 85 041 90 240
Nettomenot 47 579 49 589 47 826
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 15 051    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 15 685    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
Julkisoikeudelliset suoritteet 77 223 75 824 81 023
— Ajoneuvojen rekisteröinti 36 132 33 975 32 433
— Ajo-oikeudet ja tutkinnot 30 356 27 451 35 274
— Luvat ja valvonta 10 736 14 398 13 316
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) 8 977 9 217 9 217
Tuotot yhteensä 86 200 85 041 90 240
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
Julkisoikeudelliset suoritteet 73 993 75 627 80 985
— Ajoneuvojen rekisteröinti 33 801 30 675 30 819
— Ajo-oikeudet ja tutkinnot 26 769 25 611 34 144
— Luvat ja valvonta 13 423 19 341 16 022
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) 8 487 8 612 9 217
Kustannukset yhteensä 82 480 84 239 90 202
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)      
Julkisoikeudelliset suoritteet 3 230 197 38
— Ajoneuvojen rekisteröinti 2 331 3 300 1 614
— Ajo-oikeudet ja tutkinnot 3 587 1 840 1 130
— Luvat ja valvonta -2 687 -4 943 -2 706
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) 490 605 -
Kustannusvastaavuus yhteensä 3 720 802 38
       
Kustannusvastaavuus, %      
Julkisoikeudelliset suoritteet 104 100 100
— Liikennevälineiden rekisteröinti 107 111 105
— Pätevyyksien rekisteröinti 113 107 103
— Tutkinnot, luvat ja valvonta 80 74 83
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) 106 107 -
Kustannusvastaavuus, % yhteensä 104 101 100

Veroluonteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Tuotot      
Lentoliikenteen valvontamaksu 11 045 11 100 11 451
Katsastustoiminnan valvontamaksu 4 817 7 260 7 260
Tuotot yhteensä 15 862 18 360 18 711
       
Kustannukset      
Lentoliikenteen valvontamaksu 11 420 11 870 11 870
Katsastustoiminnan valvontamaksu 3 466 7 329 7 260
Kustannukset yhteensä 14 886 19 199 19 130
       
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-)      
Lentoliikenteen valvontamaksu -375 -770 -419
Katsastustoiminnan valvontamaksu 1 351 -69 -
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) yhteensä 976 -839 -419
       
Kustannusvastaavuus, %      
Lentoliikenteen valvontamaksu 97 94 96
Katsastustoiminnan valvontamaksu 139 99 100
Kustannusvastaavuus, % 107 96 98

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Merenkulun erityisasiantuntija (siirto momentille 24.01.01) -283
Rikkidirektiivin valvonta 200
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -24
Palkkaliukumasäästö -135
Palkkausten tarkistukset 99
Toimintamenojen tuottavuussäästö -254
Toimintamenosäästö (HO 2015) -320
Vuokramenojen indeksikorotus 15
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -48
Tasomuutos -1 013
Yhteensä -1 763

2016 talousarvio 47 826 000
2015 I lisätalousarvio -243 000
2015 talousarvio 49 589 000
2014 tilinpäätös 48 213 000

(40.) Ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilu (siirtomääräraha 2 v)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2015 talousarvio 3 000 000