Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2022

02. YhteisöveroPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 3 983 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat muut kuin säännönmukaisen verotuksen palautuksiin liittyvät oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992). Vero on 20 % yhteisön verotettavasta tuloksesta. Momentille kertyy valtion osuus vuoden aikana kertyvästä yhteisöjen tuloverosta ja yhteisön yleisradioverosta. Yhteisöveron saajia ovat valtio ja kunnat.

Yhteisöveroennusteen perusteena ovat tuoreimmat toteutumatiedot ja arviot kunkin verovuoden lopullisesta verosta. Verovuoden 2022 yhteisöveron määrää ennustetaan arvioidun yritysten tuloskehityksen perusteella vuodesta 2020 vuoteen 2022. Arvio verovuoden 2022 lopullisen yhteisöveron määrästä perustuu lisäksi verovuoden 2020 verotuksen valmistumisesta saatuihin ennakkotietoihin ja verovuoden 2021 toteutuneisiin kertymiin. Yritysten tuloskehitystä arvioidaan lähinnä kansantalouden tilinpidon toimintaylijäämän muutoksen avulla. Yritysten tuloskehitys ei täysin seuraa toimintaylijäämän muutoksia. Varsinkin voimakkaiden suhdannevaihteluiden oloissa toimintaylijäämän antama kuva yritysten tuloksista saattaa poiketa huomattavasti todellisuudesta. Ennusteen laadinnassa toimintaylijäämä tarjoaa kuitenkin luontevan lähtökohdan tarkasteltaessa yhteisöverokertymän kehitystä suhteessa koko talouden aktiviteettia kuvaavaan kasvuennusteeseen. Yhteisöveroennustetta täydennetään tarvittaessa yritysten tulostietojen ja kertymätietojen pohjalta. Yhteisövero on suhdanneherkimpiä veromuotoja, jonka tuotto on vaihdellut muita veromuotoja enemmän. Muutokset talouden kehityksessä ja yritysten tulosnäkymissä voivat nopeasti aiheuttaa suuriakin muutoksia yhteisöveron tuottoon. Vuosien 2021 ja 2022 verokertymäennusteisiin liittyy merkittävää epävarmuutta johtuen covid-19-pandemian talousvaikutuksista.

Toimintaylijäämän, yritysten tuloskehityksen ja yhteisöveron lopullisen veron arvioitu kehitys

  2019 2020
ennuste
2021
ennuste
2022
ennuste
         
Toimintaylijäämän muutos, % 1,1 1,7 6,2 5,9
Verovuoden lopullinen vero, milj. euroa 5 821 5 467 5 631 5 958
— valtion osuus yhteisöveron tuotosta, % 68,70 57,87 55,66 65,75

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen julkisten infrastruktuurihankkeiden korkovähennysrajoituksen poistamisesta. Muutos pienentää valtion yhteisöveron kertymää vuonna 2022 noin 8 milj. eurolla ja maksuunpanoa vuositasolla noin 10 milj. eurolla. Hallitusohjelman mukaisesti veroperustemuutoksen verotuottovaikutukset kompensoidaan nettomääräisesti kunnille. Kompensaatio toteutetaan muuttamalla yhteisöveron jako-osuuksia siten, että esityksen verotuotto kunnille on neutraali. Osana covid-19-pandemiaan liittyvää kuntien tukemisen toimenpiteiden kokonaisuutta kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotettiin 10 prosenttiyksiköllä verovuodelle 2021. Yhteisöverokertymän jaksotuksesta johtuen muutoksen arvioidaan vähentävän valtion yhteisöveron tilityksiä vuonna 2022 edelleen noin 80 milj. eurolla. Verotuksen maksujärjestelyjen huojentaminen vuosina 2020 ja 2021 siirtää verokertymää näiltä vuosilta yhteensä 7 milj. euroa vuodelle 2022.

Valtiolle suoritettavalla vuotuisella verolla on kerätty Yleisradio Oy:n toiminnan rahoittamiseksi tarvittavat varat vuodesta 2013 alkaen. Yhteisön yleisradioveroa kertyy lähes 30 milj. euroa vuositasolla.

Verovuoden vero kertyy useamman kalenterivuoden aikana ja näin ollen momentin kertymä koostuu eri verovuosilta tilitetystä yhteisöverosta. Verovuoden lopullisesta yhteisöverosta kertyy suurin osa saman vuoden aikana ennakoina. Verovuoden päättymisen jälkeen ennen verotuksen valmistumista maksettavien lisäennakoiden määrä vaihtelee vuosittain huomattavasti. Yrityksille myös palautetaan hakemuksesta ennakoita ennen verotuksen valmistumista. Verotuksen valmistumisen jälkeen kertyy jäännösveroja ja kertymää pienentävät yrityksille takaisin maksettavat ennakonpalautukset. Vuonna 2022 kertyy vielä veroja verovuosilta 2021 ja 2020.

Ennuste yhteisöveron kertymästä vuonna 2022

   
Yhteisöveron kertymät eri verovuosilta, milj. euroa  
— verovuodelta 2023 445
— verovuodelta 2022 4 844
— verovuodelta 2021 760
— aikaisemmilta verovuosilta 36
Yhteensä 6 085
— josta valtion osuus 3 983

Elinkeinoverotuksessa on tunnistettu 36 verotukea tai -sanktiota, joista 19:lle on voitu laskea arvio verotuen suuruudesta. Vaikutukset on arvioitu kaavamaisesti muiden verotukien vaikutuksista irrallaan, eikä yksittäisen verotuen poistaminen välttämättä kasvattaisi verotuloja tuen määrää vastaavasti. Yhteisöveromomentille kohdistuvista verotuista merkittävimpiä ovat irtaimen käyttöomaisuuden poistojärjestelmään sisältyvä verotuki, verovuositasolla arvioituna yhteensä n. 942 milj. euroa vuonna 2022, ja käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoittojen verovapaus, n. 383 milj. euroa. Irtaimen käyttömaisuuden poistojen osalta edellä arvioitu summa sisältää myös ansio- ja pääomatuloveromomentille kohdistuvaa verotukea. Irtaimen käyttöomaisuuden poisto-oikeutta kasvatettiin verovuosille 2020—2023, mikä myös kasvatti verotuen määrää. Verotukien määritelmät sekä arviot niiden vaikutuksista verotuottoihin riippuvat verotukilaskennassa käytetystä normiverojärjestelmästä ja laskentamenetelmistä. Jaksotusluonteisille verotuille arvio voidaan esittää joko verovelan korkona tai verovuositason vaikutuksena; ks. Verotuet Suomessa 2009 -raportti (VATT 2010).

Merkittävimmät verotuet (milj. euroa)

  2020 2021 2022
       
Irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenon poistaminen1) 881 933 942
Käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoiton verovapaus 365 374 383
Asuintalovaraus2) 79 81 83
Tonnistovero 21 22 22
Työnantajan koulutusvähennys3) 12 12 13
Takuuvaraus2) 10 10 11
Tutkimusyhteistyön lisävähennys 2021—2025 - 8 8

1) Verovuositason arvio. Summa sisältää myös ansio- ja pääomatuloveromomentille kohdistuvaa verotukea.

2) Verovuositason arvio. Verovelan korko arviolta 0 milj. euroa vuonna 2022.

3) Summa sisältää myös ansio- ja pääomatuloveromomentille kohdistuvaa verotukea.


2022 talousarvio 3 983 000 000
2021 III lisätalousarvio -5 000 000
2021 talousarvio 3 213 000 000
2020 tilinpäätös 2 787 601 286