Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

10. Ympäristön- ja luonnonsuojeluPDF-versio

22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 750 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 750 000 euroa ympäristölupien käsittelyyn kohdennettaviin väliaikaisiin lisävoimavaroihin (RRF pilari1) ja 1 000 000 euroa ravinteiden kierrätykseen (RRF pilari1) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää maaperän- ja vesiensuojelun päivystysajan korvausten maksamiseen.

Selvitysosa:Lisäys ja momentin perustelujen täydennys aiheutuvat EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitettavista menoista. EU:n elpymisväline voidaan ottaa käyttöön, kun neuvoston päätös Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä on hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa niiden valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti ja päätös on sen jälkeen tullut voimaan.

Lisämäärärahalla toteutetaan Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Rahoitus on osa pilaria 1.

Määrärahan 750 000 euron lisäyksen kustannukset liittyvät energiainfrastruktuuri-investointeihin ja puhtaan vedyn, CCS & CCU:n investointeihin. RRF-investoinnit on tarkoitus käynnistää mahdollisimman pian. Jouheva käynnistys varmistetaan luvitusprosessien riittävillä lupavoimavaroilla. Lisäys kohdennetaan ELY-keskusten ympäristövastuualueelle.

Määrärahan 1 000 000 euron lisäyksellä tuetaan ravinteiden kierrätystä edistäviä TKI-investointeja. Lisäys edistää elpymis- ja palautumissuunnitelman vihreää siirtymää tukevaa ympäristökestävyyttä ja luontopohjaisia ratkaisuja. Ravinteiden kierrätyksellä edistetään siirtymää kiertotalouteen ja vähennetään Itämeren ja vesistöjen ravinnekuormitusta sekä kasvihuonekaasupäästöjä. Hankkeiden valinnassa huomioidaan vaikutukset etenkin ilmastonmuutokseen, rehevöitymiseen ja luonnon monimuotoisuuteen. Toimilla on myös työllistävä vaikutus.


2021 III lisätalousarvio 1 750 000
2021 talousarvio 24 435 000
2020 tilinpäätös 24 335 000
2019 tilinpäätös 18 175 000