Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2018

20. Eduskunnan oikeusasiamiesPDF-versio

01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 6 061 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahasta 5 468 000 euroa käytetään oikeusasiamiehen kanslian perustehtävien hoidosta aiheutuviin menoihin sekä ulkoisten ja sisäisten verkkosivustojen uudistukseen ja pohjoismaisen oikeusasiamieskokouksen järjestämiseen. Pääasialliset syyt määrärahan säästöön ovat henkilöstökulujen pieneminen ja sähköisen asianhallintaa koskevan tietojärjestelmän kehittämishankkeen valmistuminen pääosiltaan v. 2017. Kanslian yhteydessä toimivan Ihmisoikeuskeskuksen menot ovat 593 000 euroa lakisääteisten tehtävien hoitamiseen. Ihmisoikeuskeskus on toiminnallisesti itsenäinen perus- ja ihmisoikeuksia edistävä valtiollinen toimielin.

Oikeusasiamiehen kanslian tehtävät laajenivat eduskunnan 5.4.2013 hyväksyttyä lakimuutoksen, jolla oikeusasiamies nimettiin YK:n kidutuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisessa pöytäkirjassa tarkoitetuksi kansalliseksi valvontaelimeksi (ns. OPCAT-tehtävä). Suljettujen ja hoitolaitosten valvontatehtävä edellyttää lisäresursseja. Määrärahassa on otettu huomioon asiantuntijapalkkiot. Lisäksi eduskunta hyväksyi 3.3.2015 oikeusasiamieslain muutoksen, jolla YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksista joulukuussa 2006 tehdyn yleissopimuksen 33 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisen rakenteen tehtävistä huolehtiminen säädettiin Ihmisoikeuskeskuksen ja sen valtuuskunnan sekä oikeusasiamiehen tehtäväksi. Tehtävänä on yleissopimuksen täytäntöönpanon edistäminen, suojelu ja seuranta. Tehtävien hoitaminen edellyttää henkilöstöresurssien lisäämistä tehtäväalueella ja henkilöstön osaamisen vahvistamista.

Ihmisoikeuskeskus aloitti toimintansa v. 2012 ja ihmisoikeusvaltuuskunta nimitettiin eduskunnan oikeusasiamiehen päätöksellä 29.3.2012 ja siinä on lain mukaan 20—40 jäsentä. Ihmisoikeuskeskuksen johtaja toimii valtuuskunnan puheenjohtajana. Valtuuskunnan ja sen jaostojen sihteeristönä toimii Ihmisoikeuskeskus.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen (ml. Ihmisoikeuskeskus)

  2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
       
Henkilötyövuodet 57,9 57,9 57,9
Sairauspoissaolot, pv/htv 11 11 11
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro1) - 3,57 3,57

1) VMBaro-tutkimus tehdään joka toinen vuosi. Vuonna 2016 tutkimusta ei tehty. Vuonna 2015 työtyytyväisyysindeksi oli 3,8.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Säästö henkilöstökuluissa sekä sähköisen asianhallintajärjestelmän lopullisen valmistumisen johdosta -140
Yhteensä -140

2018 talousarvio 6 061 000
2017 talousarvio 6 201 000
2016 tilinpäätös 5 811 371