Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
              29. Arvonlisäveromenot
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         90. Eduskunnan muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

10. Eduskunnan kansliaPDF-versio

01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 53 394 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahaan sisältyy eduskunnan kansliaan palvelussuhteessa olevien kansanedustajien avustajien palkkaus- ja muita henkilöstömenoja, matkakustannuksia ja matkapuhelinkuluja yhteensä 4 109 000 euroa. Lisäksi määrärahaa voidaan käyttää eduskuntaryhmien toiminnan edellyttämien tilojen, kalusteiden ja laitteiden ylläpitoon ja hankintaan sekä henkilökunnan työterveyshuoltoon siten kuin kansliatoimikunta päättää.

Eduskuntaryhmien palveluksessa olevien avustajien tukirahaa varten on momentti 21.10.51.

Peruskorjauksesta johtuvat kiinteistötoimiston ja turvallisuusosaston käyttömenot maksetaan momentilta 21.10.02.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteisten lisäysten poisto -965
Siirto momentille 21.10.51 -651
Toimintamenojen lisäys peruskorjaushankkeen valmistumisen johdosta 11
Tasomuutos 965
Yhteensä -640

2018 talousarvio 53 394 000
2017 talousarvio 54 034 000
2016 tilinpäätös 51 922 361

02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 2 482 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää peruskorjauksesta johtuviin tila- ja aluevuokriin, kalusteiden korjaus- ja kunnossapitokustannuksiin, väistötilojen muutos-, tietojärjestelmä- ja laitekustannuksiin, urakoiden vähäisiin jälkitöihin, kalusteiden täydennyshankintoihin, rakennusaikaisiin vakuutuksiin, peruskorjauksesta johtuvan määräaikaisen henkilökunnan palkkaukseen, asiantuntija- ja suunnittelukustannuksiin sekä muutto- ja kuljetuskustannuksiin.

Selvitysosa:Määrärahasta osoitetaan ohjeellisesti kiinteistötoimiston käyttöön 2 132 000 euroa ja turvallisuusosaston käyttöön 350 000 euroa peruskorjauksen jälkitöihin. Tarvittaessa määrärahaa voidaan käyttää myös muiden yksiköiden vastuulla oleviin kustannuksiin.

Peruskorjaushankkeeseen sisältyvien kaluste- ja laitteistokustannusten arvioidaan olevan kymmenen vuotta kestävän hankkeen aikana yhteensä noin 20 milj. euroa. Tilapäistilojen ja -järjestelyjen, jälkitöiden sekä muuttojen kustannusten arvioidaan olevan yhteensä noin 25 milj. euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Peruskorjaukseen liittyvien toimintamenojen muutos -4 411
Yhteensä -4 411

2018 talousarvio 2 482 000
2017 talousarvio 6 893 000
2016 tilinpäätös 4 518 535

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 6 800 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille on budjetoitu koko pääluokan arvonlisäveromenot lukuun ottamatta momenteille 21.30.29 ja 21.40.29 budjetoituja arvonlisäveromenoja.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -8 700
Yhteensä -8 700

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2018 talousarvio 6 800 000
2017 talousarvio 15 500 000
2016 tilinpäätös 15 168 268

51. Avustajatuki eduskuntaryhmille (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 3 531 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kansliatoimikunnan ns. ryhmäkansliamallia koskevan päätöksen (4.3.2015 § 3) mukaisen tuen maksamiseen niille eduskuntaryhmille, joiden kansanedustajien avustajat ovat siirtyneet ryhmäkanslioiden palvelukseen.

Kansliatoimikunta antaa tarvittaessa tarkentavia ohjeita ryhmäkansliamalliin liittyvän tuen suuruudesta, siirtymisen ehdoista ja ajankohdista sekä muista malliin liittyvistä periaatteista.

Selvitysosa:Ryhmäkansliamallin tukisummaa tarkistetaan vuosittain siihen sisältyvien palkkaus- ja henkilöstösivukulujen, ateriaedun verotusarvon, matkakustannusten ja hallintokulujen muutosten mukaisesti. Tarkistukset tehdään virkatyönä hallinto- ja palveluosastolla. 1.3.2017 tarkistuksesta lukien tukisumma on 3 382,00 euroa edustajaa kohden kuukaudessa. Korvaus tarkistetaan vuosittain. Avustajatukea maksetaan 87 kansanedustajan mukaan.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Avustajatuen korvausperusteen tarkistus 1.3.2017 lukien 90
Siirto momentilta 21.10.01 651
Yhteensä 741

2018 talousarvio 3 531 000
2017 talousarvio 2 790 000
2016 tilinpäätös 2 799 022

70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 4 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tietohallinnon kone- ja laitehankintoihin sekä niiden käyttöön liittyvien uusien tai nykyisiä sovellutuksia korvaavien kehittämishankkeiden maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahan pieneminen johtuu Eduskuntatalon peruskorjauksen valmistumisesta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tietojärjestelmien kehittämishankkeet suunnitelmien mukaisesti -1 325
Yhteensä -1 325

2018 talousarvio 4 000 000
2017 talousarvio 5 325 000
2016 tilinpäätös 2 390 000

74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 4 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää eduskunnan rakennusten peruskorjausten jälkitöihin.

Selvitysosa:Peruskorjausohjelman mukaan vuoden 2018 määräraha 4,0 milj. euroa käytetään Eduskuntatalon peruskorjauksen ja muiden rakennusten jälkitöihin. Summaan sisältyy jälkitöiden suunnittelu- ja valvontakustannuksia.

Vuonna 2007 alkaneen ja vuonna 2017 valmistuvan peruskorjaushankkeen kokonaiskustannukset ovat arviolta yhteensä 272,5 milj. euroa. Ne jakaantuvat siten, että maanpäällisten tilojen rakentamiskustannukset ovat 195,2 milj. euroa ja maanalaisten tilojen 77,3 milj. euroa. Vuodesta 2007 vuoden 2016 loppuun mennessä peruskorjauksen toteutuneet menot ovat olleet 217,4 milj. euroa.

Lisäksi hankkeeseen sisältyy kaluste- ja laitekustannuksia, tilapäistilojen ja -järjestelyjen sekä muuttojen kustannuksia, jotka maksetaan momentilta 21.10.02.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Peruskorjauksen eteneminen suuunnitelmien mukaisesti -40 000
Yhteensä -40 000

2018 talousarvio 4 000 000
2017 talousarvio 44 000 000
2016 tilinpäätös 32 000 000