Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       20. Yrkesutbildning
       70. Studiestöd
       80. Konst och kultur
       90. Idrottsverksamhet

Statsbudgeten 2017

90. IdrottsverksamhetPDF-versio

50. Penningsspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av fostran inom motion och idrott (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 6 000 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så att förbindelser i anslutning till projektet för totalrenovering och modernisering av Olympiastadion får ingås så att de, inklusive utgifter som föranletts eller föranleds av tidigare förbindelser, under åren 2017—2027 föranleder staten sådana utgifter på sammanlagt högst 26 000 000 euro som finansieras med vinstmedel från penningspelsverksamhet, och under förutsättning att Helsingfors stad bidrar till kostnaderna för projektet med en minst lika stor del.

Förklaring:Tillägget till fullmakten, 26 miljoner euro, föranleds av att de totala kostnaderna för projektet för totalrenovering och modernisering av Olympiastadion har ökat med 52 miljoner euro så att de uppgår till 261 miljoner euro, varav statens andel är högst hälften.

Behovet av tilläggsanslag täcks genom man från detta moment intäktsför 6 miljoner euro av de outdelade tippningsvinstmedlen 2017 och resten, 20 miljoner euro, från sådana vinstmedel från penningspelsverksamheten som riktas till idrott och motion 2018—2027. Det ska ingås ett avtal med Helsingfors stad om tilläggsfinansieringen av projektet. Samtidigt ska det också avtalas om att projektet inte längre från och med 2017 ska understödjas i förväg.

Med beaktande av det föreslagna tillägget till fullmakten uppgår den statliga finansieringen av projektet för totalrenovering sammanlagt till högst 130,5 miljoner euro. I statsbudgetarna för 2011—2017 har staten anvisat sammanlagt 97,7 miljoner euro för projektet. Avsikten är att i budgeten för 2018 anvisa återstoden, 6,8 miljoner euro, av den fullmakt som antecknats i budgeten för 2015 (51,8 miljoner euro) ur outdelade tippningsvinstmedel.


2017 I tilläggsb. 6 000 000
2017 budget 154 097 000
2016 bokslut 147 120 326
2015 bokslut 147 993 082

55. Statsunderstöd till KymiRing Oy för byggande av en idrottsplats (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 500 000 euro.

Anslaget får användas till beviljande och betalning av understöd till KymiRing Oy för byggkostnader för det center för motorsport som är under byggnad. Villkoret för att bevilja och betala understödet är att det med hjälp av finansiärernas juridiskt bindande finansiella åtaganden kan konstateras att den totala finansiering som projektet för centret för motorsport kräver kommer att genomföras.

Förklaring:KymiRing Oy låter bygga ett center för motorsport på det område som man hyrt i Itis kommun. Centret består av en motorbana som uppfyller internationell standard, av banor för rallycross, carting, motocross, speedway och enduro i anslutning till motorbanan och av konstruktioner som banorna kräver. Avsikten är att i anslutning till centret för motorsport, men som en separat helhet, också uppföra ett center för körundervisning och trafiksäkerhet samt en testmiljö för fordonsindustrin. Totalkostnaden för projektet uppskattas till 23 miljoner euro, varav kostnaderna för att bygga centret för motorsport uppgår till cirka 16,5 miljoner euro.

För byggandet av ett center för motorsport har undervisnings- och kulturministeriet 2015 och 2016 beviljat KymiRing Oy statsunderstöd på sammanlagt 3 miljoner euro av finansieringen för anläggning av idrottsplatser under moment 29.90.50. Dessutom har Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland beviljat centret för motorsport understöd för utvecklande av företag 0,5 miljoner euro. Med hjälp av det föreslagna nya understödet stöds byggandet av idrottsanläggningar. Det är möjligt att också de närliggande kommunerna finansierar centret för motorsport.

Projektet genomförs enligt alliansmodellen. Destia Ab, som hör till samma koncern som det bolag som äger merparten av centrets jordområde, har utifrån ett anbudsförfarande valts till huvudentreprenör. Byggnadsarbetet med banan inleddes hösten 2015, men arbetet har avbrutits.

Avsikten med statsunderstödet är att säkra att byggnadsarbetet fortsätter och att projektet genomförs. Avsikten är att innan statsunderstödet beviljas på ett juridiskt bindande sätt säkra sig om att man genom godtagbara förbindelser har fått till stånd den helhetsfinansiering som projektet kräver och att projekt håller på att genomföras.

Till projektet hänför sig ett trafikprojekt på riksväg 12 under moment 31.10.77.


2017 I tilläggsb. 3 500 000