Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag
       20. Yrkesutbildning
       80. Konst och kultur
       90. Idrottsverksamhet

Statsbudgeten 2018

31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 152 433 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandel i enlighet med lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) till medborgarinstitut, folkhögskolor, studiecentraler och sommaruniversitet samt läroanstalten Snellman-korkeakoulu

2) till ett belopp av högst 5 418 000 euro till understöd enligt 14 § i den ovannämnda lagen.

Enheter som berättigar till statsandel

  maximibelopp varav maximibelopp som finansieras med en statsandel på 100 % enhet
       
Statsandel för medborgarinstitutens driftskostnader 1 698 839 34 168 undervisningstimme
Statsandel för folkhögskolornas driftskostnader 241 834 28 534 studerandevecka
Statsandel för studiecentralernas driftskostnader 158 984 790 undervisningstimme
Statsandel för sommaruniversitetens driftskostnader 52 711 1 273 undervisningstimme

Av de kalkylerade studerandeveckor vid folkhögskolor som berättigar till statsandel riktas högst 4 160 studerandeveckor till Snellman-korkeakoulu, som är en läroanstalt för fritt bildningsarbete. Trots tim- eller studerandeveckokvoten får anslaget användas till betalning av statsandelar som föranleds av rättelsebeslut.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 400 000 euro jämfört med det belopp på 152 833 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en överföring från punkt 2 till moment 29.10.01.

Beslutsdelens tabell Enheter som berättigar till statsandel kompletteras jämfört med budgetpropositionen med en kolumn för maximibelopp med en statsandel på 100 %.

Jämfört med budgetpropositionen flyttas 716 000 euro från punkt 2 till punkt 1 i beslutsdelens andra stycke. Detta beror på att undervisnings- och kulturministeriet efter ansökan ska kunna besluta om en statsandelsprocent på högst 80 % för en sådan huvudman för en folkhögskola vars huvudsakliga utbildningsuppgift är att ordna utbildning för personer med svår funktionsnedsättning. På grund av den preciserade behovskalkylen i anslutning till detta minskas den finansiering som högst kan beviljas för understöd som avses i punkt 2 i beslutsdelens andra stycke.


2018 budget 152 433 000
2017 budget 146 270 000
2016 bokslut 157 610 744