Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag
       20. Yrkesutbildning
       80. Konst och kultur
       90. Idrottsverksamhet

Statsbudgeten 2018

10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhetPDF-versio

01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 41 254 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 400 000 euro jämfört med det belopp på 40 854 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en överföring från moment 29.10.31. Av beloppet är 200 000 euro avsedda för stöd till verksamheten vid den europeiska skolan i Helsingfors och 200 000 euro för stöd till Europaskolornas verksamhet.


2018 budget 41 254 000
2017 budget 42 183 000
2016 bokslut 43 082 000

20. Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 39 557 000 euro.

Anslaget får användas

6) till ett belopp av högst 26 300 000 euro för betalning av utgifter och understöd som föranleds av påskyndande av införandet av digitala läromedel, försök och utveckling inom digitalt lärande, språkförsök samt främjande av den grundläggande konstundervisningens tillgänglighet.

Förklaring:Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, och punkt 6 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 6 i det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 1 150 000 euro jämfört med det belopp på 38 407 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en ökad finansiering av språkförsök.


2018 budget 39 557 000
2017 I tilläggsb.
2017 budget 34 016 000
2016 bokslut 18 096 950

30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 699 768 000 euro.

Anslaget får användas

8) till ett belopp av högst 40 228 000 euro till statsunderstöd enligt 44 § 1 mom. i den ovannämnda lagen för åtgärder som främjar jämlikhet inom utbildningen, för utvecklande av kvaliteten på specialundervisningen inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt i anknytning till detta för att minska undervisningsgruppernas storlek, anställa skolgångsbiträden och motverka regional ojämlikhet i grundskolan.

Förklaring:Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, och punkt 8 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 8 i det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 3 400 000 euro jämfört med det belopp på 703 168 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av den inverkan som justeringen av det uppskattade antalet nya asylansökningar har på finansieringsbehovet inom den förberedande undervisningen före den grundläggande utbildningen och inom den grundläggande utbildningen för vuxna.

Ändringen av punkt 8 i det andra stycket i beslutsdelen gör det möjligt att använda anslaget till att motverka regional ojämlikhet i grundskolan.


2018 budget 699 768 000
2017 budget 711 542 000
2016 bokslut 707 829 589

31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 152 433 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandel i enlighet med lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) till medborgarinstitut, folkhögskolor, studiecentraler och sommaruniversitet samt läroanstalten Snellman-korkeakoulu

2) till ett belopp av högst 5 418 000 euro till understöd enligt 14 § i den ovannämnda lagen.

Enheter som berättigar till statsandel

  maximibelopp varav maximibelopp som finansieras med en statsandel på 100 % enhet
       
Statsandel för medborgarinstitutens driftskostnader 1 698 839 34 168 undervisningstimme
Statsandel för folkhögskolornas driftskostnader 241 834 28 534 studerandevecka
Statsandel för studiecentralernas driftskostnader 158 984 790 undervisningstimme
Statsandel för sommaruniversitetens driftskostnader 52 711 1 273 undervisningstimme

Av de kalkylerade studerandeveckor vid folkhögskolor som berättigar till statsandel riktas högst 4 160 studerandeveckor till Snellman-korkeakoulu, som är en läroanstalt för fritt bildningsarbete. Trots tim- eller studerandeveckokvoten får anslaget användas till betalning av statsandelar som föranleds av rättelsebeslut.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 400 000 euro jämfört med det belopp på 152 833 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en överföring från punkt 2 till moment 29.10.01.

Beslutsdelens tabell Enheter som berättigar till statsandel kompletteras jämfört med budgetpropositionen med en kolumn för maximibelopp med en statsandel på 100 %.

Jämfört med budgetpropositionen flyttas 716 000 euro från punkt 2 till punkt 1 i beslutsdelens andra stycke. Detta beror på att undervisnings- och kulturministeriet efter ansökan ska kunna besluta om en statsandelsprocent på högst 80 % för en sådan huvudman för en folkhögskola vars huvudsakliga utbildningsuppgift är att ordna utbildning för personer med svår funktionsnedsättning. På grund av den preciserade behovskalkylen i anslutning till detta minskas den finansiering som högst kan beviljas för understöd som avses i punkt 2 i beslutsdelens andra stycke.


2018 budget 152 433 000
2017 budget 146 270 000
2016 bokslut 157 610 744