Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

10. Tuomioistuimet ja oikeusapuPDF-versio

Selvitysosa:Tuomioistuinten hyvä ja tehokas toiminta on edellytys perus- ja ihmisoikeusvaatimusten mukaisen oikeusturvan toteutumiselle sekä oikeusvarmuudelle, jota vaaditaan niin talouselämässä kuin kansalaisten keskinäisten suhteiden järjestämisessä. Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilyttäminen sekä ristiriitojen selvittäminen tasapuolisin menettelyin ennalta asetettujen yleisten sääntöjen pohjalta edellyttävät hyvin toimivaa oikeusjärjestelmää. Riippumattoman tuomioistuinlaitoksen tulee turvata, että jokainen voi yhteiskunnassa luottaa oikeuksiensa toteutumiseen.

Vaikuttavuustavoitteena on, että riita-, rikos- ja hallintolainkäyttöasiat ratkaistaan viivytyksettä, laadukkaasti ja edullisesti. Tuomioistuinten työvälineitä kehitetään käyttäjäystävällisiksi ja toimintaa tukeviksi siten, että oikeudenkäynneissä voidaan mahdollisimman laajasti hyödyntää sähköisiä aineistoja. Työmenetelmät ja toimintatavat voidaan tällöin kehittää sellaisiksi, että ne tukevat asioiden käsittelyn joutuisuutta ja laatua.

Oikeusasteiden roolien ja tehtävien tulee olla selkeitä. Oikeudenkäynnin painopisteen tulee olla ensimmäisessä asteessa. Laadukkaasti toimiva ensimmäinen oikeusaste lisää luottamusta ja vähentää tarvetta muutoksenhakuun. Ylimpien oikeusasteiden toiminta painottuu ennakkoratkaisuihin.

Vaikuttavuustavoitteena on, että perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat asioiden käsittelyssä ja ratkaisemisessa. Kansallisen lainsäädännön lisäksi oikeusturvatehtävistä on säädetty kansainvälisin sopimuksin. Euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuin arvioi oikeuskäytännössään sitä, miten jäsenvaltiot noudattavat kansainvälistä ihmisoikeussopimusta.

Yleisissä tuomioistuimissa käsitellään ja ratkaistaan rikosoikeudellista vastuuta koskevat syyteasiat sekä yksityisoikeudellisia oikeussuhteita koskevat riita-asiat ja hakemusasiat. Yleiset tuomioistuimet huolehtivat siten rikosvastuun toteuttamisesta kaikilla yksityisen ja yhteiskunnallisen toiminnan aloilla. Ne vastaavat myös oikeussuojan antamisesta yksityishenkilöille, yrityksille ja muille yhteisöille niiden keskinäisissä suhteissa sekä myös suhteissa julkisyhteisöihin silloin, kun kysymys ei ole hallinto-oikeudellisen lainsäädännön soveltamisesta.

Hallintotuomioistuimilta haetaan muutosta viranomaisten eri hallinnonaloilla ja -tasoilla tekemiin päätöksiin. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut, mutta myös muiden hallintotuomioistuinten ratkaisut ohjaavat koko julkisen vallankäytön lainmukaisuutta ja oikeusturvan toteutumista. Ratkaisuilla ja käsittelyajoilla on myös vaikutuksia yhteiskunnan toimintaan ja kilpailukykyyn. Niin yksilön kuin yhteiskunnankin kannalta on tärkeää turvata asioiden joutuisa käsittely ja päätösten oikeusvarmuus.

Koronavirus covid-19 on vaikuttanut tuomioistuinten toimintaan voimakkaasti. Asioiden käsittely ruuhkautui koronaviruspandemian vuoksi merkittävästi erityisesti käräjäoikeuksissa, joissa valtaosa asioista käsitellään suullisissa istunnoissa. Vireillä olevien asioiden määrä kasvoi pandemian aikana, koska toimenpiteet viruksen leviämisen estämiseksi ja terveysturvallisuuden varmistamiseksi rajoitti suullisten istuntojen järjestämistä.

Oikeusavun ja talous- ja velkaneuvonnan tavoitteena on, että jokainen saa tarpeellisen avun oikeudelliseen ja velkaantumiseen liittyvään ongelmaansa, vaikka hänen taloudellinen asemansa olisi heikko. Taloustilanteen yleinen heikkeneminen lisää talous- ja velkaneuvonnan palvelun tarvetta.

Yleisen edunvalvonnan tavoitteena on, että asiakkaiden edut ja oikeudet tulevat valvotuiksi, vaikka hän ei itse siihen kykenisi toimintakyvyn rajoitusten vuoksi.

Kuluttajariitalautakunta ennaltaehkäisee, sovittelee ja ratkaisee lautakunnan toimivaltaan kuuluvia asioita puolueettomasti, asiantuntevasti ja taloudellisesti.

Oikeusavun, talous- ja velkaneuvonnan ja yleisen edunvalvonnan vaikuttavuustavoitteet

— Ylivelkaantumista ehkäistään eri viranomaisten yhteistyöllä. Parannetaan kansalaisten avunsaantia henkilökohtaisen talouden hallinnassa ja ehkäistään kansalaisten velkaongelmien muodostumista. Talous- ja velkaneuvonnan yhteyteen perustettu talousosaamisen toiminto edistää kansalaisten talousosaamista ja koordinoi talousosaamisen toimijoiden työtä. Talousosaamisen vahvistamiseksi jatketaan ennakoivan talousneuvonnan toteuttamista yhteistyössä talous- ja velkaneuvonnan, ulosoton, hyvinvointialueiden, järjestöjen ja muiden viranomaisten toimintaa.

— Käsittelyketjut ja -menettelyt määräytyvät asian laadun ja vaativuuden mukaan. Oikeusavun asianajoprosessin toimivuutta kehitetään yhtenäistämällä toimintatapoja. Yleisen edunvalvonnan riskienhallintaa ja laatumittaristoa kehitetään edelleen.

— Oikeudellinen ongelma ratkaistaan mahdollisemman varhaisessa vaiheessa. Edistetään sovittelupalvelujen käyttöä oikeusaputoimistoissa.

— Sähköinen asiointi ja muut neuvontapalvelut ovat asiakaslähtöisiä. Asiakkaalle tarjotaan palvelua eri kanavien kautta asiakkaan tarpeet huomioiden ja asiointia ohjaten.

Tietoja henkilöstöstä

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
arvio
       
Tuomioistuinlaitos      
Henkilöstömäärä, htv 3 441 3 417 3 449
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 6,3 6,5 6,5
Oikeusapu- ja edunvalvontapiirit      
Henkilöstömäärä, htv 1 188 1 210 1 216
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 8,7 9,0 9,0
Kuluttajariitalautakunta      
Henkilöstömäärä, htv 34 30 34
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 5,5 6,0 6,0

01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 095 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista mukaisesti perittäviä maksuja eikä menoina näistä johtuvia poistoja.

Selvitysosa:Korkein oikeus on ylin tuomioistuin riita- ja rikosasioissa. Sen tehtävänä on valituslupajärjestelmän pohjalta yksittäisiä valitusasioita tutkimalla ja ratkaisemalla antaa oikeuskäytäntöä ohjaavia ja yhtenäistäviä ennakkopäätöksiä lain tulkinnasta ja soveltamisesta. Lisäksi korkein oikeus käsittelee ja ratkaisee ylimääräistä muutoksenhakua koskevia asioita sekä antaa tasavallan presidentille lausuntoja armahdusasioissa ja Ahvenanmaan itsehallintoa koskevissa asioissa. Korkein oikeus valvoo alempien tuomioistuinten lainkäyttöä.

Tunnuslukutaulukko

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
arvio
       
Ratkaistut asiat, kpl 1 855 2 050 2 050
— annetut asiaratkaisut valitusasioissa 115 120 120
— julkaistut ratkaisut 93 100 100
Keskimääräinen käsittelyaika (kk)      
— kaikki asiat 5,0 5,5 5,5
— valituslupa-asiat 4,0 4,0 4,0
— asiaratkaisut 15,3 17,0 17,0
Toiminnallinen tehokkuus      
— taloudellisuus (€/asia) 4 466 4 500 4 500
— tuottavuus (asia/htv) 26 26 26

Korkeimman oikeuden suoritteista tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista mukaisesti perittävinä maksuina arvioidaan kertyvän 320 000 euroa momentille 12.25.10.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 8 715 8 971 9 102
Bruttotulot 5 10 7
Nettomenot 8 710 8 961 9 095
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 558    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 818    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan IT-palveluiden keskittäminen (siirto momentille 25.01.21) -20
Oikeudenhoidon turvaaminen 73
JTS-miljardin tuottavuussäästö -22
Matkustussäästö -13
Palkkausten tarkistukset 135
Toimistotilasäästö -19
Yhteensä 134

2023 talousarvio 9 095 000
2022 II lisätalousarvio 110 000
2022 talousarvio 8 961 000
2021 tilinpäätös 8 970 000

02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 782 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista mukaisesti perittäviä maksuja eikä menoina näistä johtuvia poistoja.

Selvitysosa:Korkein hallinto-oikeus ratkaisee hallintopäätöksistä tehdyt valitukset ylimpänä oikeusasteena. Korkein hallinto-oikeus myös valvoo hallintolainkäyttöä. Muutoksenhaku hallinto-oikeuksien päätöksiin edellyttää säännön mukaan valituslupaa. Korkein hallinto-oikeus myös valvoo hallintotuomioistuinten lainkäyttöä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisemista asioista lähes 90 % koskee alueellisten hallinto-oikeuksien antamia päätöksiä. Lisäksi korkein hallinto-oikeus ratkaisee muun muassa markkinaoikeuden sekä valtioneuvoston päätöksistä tehdyt valitukset. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapuvista asioista suurimpia asiaryhmiä ovat ulkomaalaisasiat, sosiaali- ja terveydenhuolto, rakentaminen ja ympäristö, verotus, valtio-oikeus ja yleishallinto sekä taloudellinen toiminta kuten kilpailuasiat ja julkiset hankinnat. Vuonna 2015 kansainvälistä suojelua hakevien määrä kasvoi huomattavasti. Turvapaikka- ja muiden ulkomaalaisasioiden määrän arvioidaan edelleen pysyvän vuoden 2015 tasoa selvästi korkeampana.

Tunnuslukutaulukko

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
arvio
       
Ratkaistut asiat, kpl 5 081 4 000 4 700
— Ulkomaalaisasiat 2 037 1 500 2 000
— Muut asiat 3 044 2 500 2 700
Keskimääräinen käsittelyaika (kk) 8,1 7,0 7,0
— Ulkomaalaisasiat 7,4 6,0 6,0
— Muut asiat 8,5 8,0 8,0
Toiminnallinen tehokkuus      
— taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 2 482 2 500 2 500
— tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 41 43 43

Korkeimman hallinto-oikeuden suoritteista tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista mukaisesti perittävinä maksuina arvioidaan kertyvän 900 000 euroa momentille 12.25.10.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 13 511 13 072 14 794
Bruttotulot 12 20 12
Nettomenot 13 499 13 052 14 782
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 248    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 229    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan IT-palveluiden keskittäminen (siirto momentille 25.01.21) -34
Oikeudenhoidon turvaaminen 73
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -200
Toimitilojen peruskorjaus ja tilatehokkuuden parantaminen 650
Turvapaikanhakijoiden oikeusturva ja perheenyhdistäminen 83
Turvapaikanhakijoiden oikeusturva ja perheenyhdistäminen (maahanmuuttokokonaisuus) 1 000
JTS-miljardin tuottavuussäästö -26
Matkustussäästö -11
Palkkausten tarkistukset 214
Toimistotilasäästö -19
Yhteensä 1 730

2023 talousarvio 14 782 000
2022 II lisätalousarvio 1 154 000
2022 talousarvio 13 052 000
2021 tilinpäätös 13 481 000

03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 292 594 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös Tuomioistuinviraston menoihin.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista mukaisesti perittäviä maksuja eikä menoina näistä johtuvia poistoja.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen lähestymiskieltoon liittyvän lainsäädännön uudistamiseksi, jolla parannetaan lähestymiskiellon tehokkuutta ja uhrin turvallisuutta. Sääntelyn täytäntöönpanon vaikutuksia on lisäksi momentille 12.25.10, 25.10.04, 25.30.01 ja 25.40.01 sekä sisäministeriön pääluokkaan.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen eräiden vihreän siirtymän hankkeiden väliaikaista etusijaa aluehallintovirastojen lupakäsittelyssä vuosina 2023—2026 ja hallintotuomioistuimissa vuosina 2023—2028 koskevaksi lainsäädännöksi.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen lapsiin kohdistuvien rikosten kiireellisestä käsittelystä. Lain täytäntöönpanon vaikutuksia on lisäksi momentille 25.30.01 sekä sisäministeriön pääluokassa.

Tuomioistuinvirasto tukee ja ohjaa tuomioistuinlaitosta siten, että tuomioistuinlaitoksen toiminta on vaikuttavaa ja oikeusturva toteutuu tehokkaasti.

Tuomioistuimet ratkaisevat niiden käsiteltäväksi tulleet asiat ja siten tuottavat oikeusturvaa. Tuomioistuinten toimintaa kuvaavat keskeiset indikaattorit on kuvattu oheisessa tunnuslukutaulukossa.

Tunnuslukutaulukko

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
arvio
       
Hovioikeudet      
Ratkaistut asiat, kpl 7 816 8 220 8 300
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 6,4 6,5 6,4
Taloudellisuus (€/työmäärä) 2 120 1 874 1 850
Tuottavuus (työmäärä/htv) 42 42 44
       
Käräjäoikeudet      
Ratkaistut asiat yhteensä, kpl 554 652 580 000 560 000
— Rikosasiat 55 695 60 300 58 000
— Laajat riita-asiat 8 559 8 800 8 700
— Summaariset asiat 417 951 420 000 405 000
       
Keskimääräinen käsittelyaika, kk      
— Rikosasiat 5,8 6,0 5,5
— Laajat riita-asiat 9,7 10,0 9,5
— Summaariset asiat 2,6 2,6 2,6
— Velkajärjestelyasiat 5,8 5,8 5,8
Taloudellisuus (€/työmäärä) 647 650 650
Tuottavuus (työmäärä/htv) 117 115 115
       
Hallinto-oikeudet      
Ratkaistut asiat, kpl 17 894 17 435 19 000
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 9,6 9,7 9,5
Taloudellisuus (€/työmäärä) 1 565 1 530 1 500
Tuottavuus (työmäärä/htv) 51 50 53
       
Vakuutusoikeus      
Ratkaistut asiat, kpl 3 757 4 500 4 500
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 12,2 11,0 11,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 2 349 1 840 1 800
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 33 40 40
       
Markkinaoikeus      
Ratkaistut asiat, kpl 510 580 600
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 7,9 8,5 8,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 6 521 5 534 5 500
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 13 15 16
       
Työtuomioistuin      
Ratkaistut asiat, kpl 116 120 120
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 14,3 12,0 11,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 10 216 8 937 9 000
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 12 13 14

Tuomioistuinten suoritteista tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista mukaisesti perittävinä maksuina arvioidaan kertyvän 43,64 milj. euroa momentille 12.25.10.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 290 028 282 327 293 294
Bruttotulot 799 1 000 700
Nettomenot 289 229 281 327 292 594
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 25 844    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 32 707    

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Yleiset tuomioistuimet 202 116
Hallintotuomioistuimet 62 500
Tuomioistuinvirasto 6 500
Tietohallinto- ja muut menot 21 478
Yhteensä 292 594

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Euroopan patenttituomioistuimen jäsenmaksu (siirto momentille 25.01.01) -200
Hallinnonalan IT-palveluiden keskittäminen (siirto momentille 25.01.21) -1 846
Hallinto-oikeuksien ympäristö-, maankäyttö- ja rakennusasioiden käsittelyaikojen lyhentäminen 3 000
Hyvinvointialueiden vaikutus tuomioistuimiin 2 500
Ilmoittajansuojasääntelyn täytäntöönpanon vaikutukset 70
Istuntosalivarustelu (HO 2019) 200
Kuopion oikeustalon liitännäiskustannukset 860
Lapsiin kohdistuvien rikosten kiireellinen käsittely 326
Lähestymiskiellon tehostaminen 227
Näytön keskittäminen käräjäoikeuksiin -2 740
Näytön keskittäminen käräjäoikeuksiin (HO 2019) 1 000
Näytön keskittämisen videotallennusjärjestelmän vaativat lisäkustannukset 530
Oikeudenhoidon turvaaminen 2 148
Seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus 348
Sähkön tehoreserviä koskeva muutoksenhaku 46
Turvapaikanhakijoiden oikeusturva ja perheenyhdistäminen -371
Turvapaikanhakijoiden oikeusturva ja perheenyhdistäminen (maahanmuuttokokonaisuus) 2 500
JTS-miljardin tuottavuussäästö -598
Matkustussäästö -450
Palkkausten tarkistukset 4 111
Toimistotilasäästö -394
Yhteensä 11 267

2023 talousarvio 292 594 000
2022 II lisätalousarvio 9 675 000
2022 talousarvio 281 327 000
2021 tilinpäätös 296 092 000

04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 84 377 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetussa laissa (477/2016) ja talous- ja velkaneuvonnasta annetussa laissa (813/2017) tarkoitettujen oikeusapu- ja edunvalvontapalveluiden ja talous- ja velkaneuvontapalveluiden ostamisesta valtiolle aiheutuvien menojen maksamiseen sekä kuluttajariitalautakunnasta annetussa laissa (8/2007) tarkoitettujen menojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetun lain 18 §:ssä tarkoitettuja yleisen edunvalvonnan päämiehen varoista perittäviä palkkioita ja korvauksia.

Momentille nettoutettavista tuloista oikeusavun saajan hävinneen vastapuolen korvaukset oikeudenkäyntikuluista budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Oikeusaputoimistoihin arvioidaan saapuvan 48 000 asiaa (41 681 asiaa v. 2021 ja arvio 47 400 asiaa v. 2022). Oikeusaputoimistojen jonotusajan tavoite on keskimäärin 11 päivää v. 2023 (13 päivää v. 2021 ja 11 päivää v. 2022). Oikeusaputoimistoihin v. 2021 saapuneista asioista 86 % oli siviili- ja hallinto-oikeudellisia asioita ja 14 % rikosasioita.

Yleisen edunvalvonnan palveluja ostetaan kunnilta ja yksityiseltä palveluntuottajalta silloin, kun se on tarpeen palveluiden alueellisen saatavuuden turvaamiseksi. Ostopalvelun osuus on noin 10 % v. 2023.

Kuluttajariitalautakuntaan arvioidaan saapuvan 6 900 asiaa (5 694 asiaa v. 2021 ja arvio 6 900 asiaa v. 2022).

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen oikeusministeriö on alustavasti asettanut oikeusapu- ja edunvalvontapiireille ja kuluttajariitalautakunnalle seuraavat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023:

Oikeusapu ja talous- ja velkaneuvonta

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
       
Oikeusapu      
Käsitellyt asiat, kpl 43 957 47 500 48 000
Chat ja oikeusapuohjaus, kpl 11 467 12 300 13 000
Oikeusapupäätökset yksityisille asiamiehille, kpl 23 975 24 000 24 500
Taloudellisuus (euroa/painotettu työmäärä) 151 153 153
Tuottavuus (painotettu työmäärä/htv) 382 400 400
Talous- ja velkaneuvonta      
Käsitellyt asiat, kpl 22 144 36 000 37 000
Taloudellisuus (euroa/asia) 229 329 300
Tuottavuus (asia/htv) 238 181 190

Yleinen edunvalvonta

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
       
Päämiesten määrä, kpl 43 165 44 400 45 300
— edunvalvontatoimisto 39 025 40 300 41 200
— edunvalvonta ostopalveluna 4 140 4 100 4 100
Taloudellisuus (bruttomeno/päämies) 784 810 810
Tuottavuus (päämiesmäärä/htv) 66 66 66

Kuluttajariitalautakunta

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
       
Käsitellyt valitukset, kpl 6 672 6 500 6 500
Taloudellisuus (€/käsitelty asia) 391 330 330
Tuottavuus (käsitellyt asiat/htv) 194 200 200
Kokonaiskäsittelyaika, kk 13,9 13,0 12,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 83 280 87 244 88 277
Bruttotulot 3 712 3 900 3 900
Nettomenot 79 568 83 344 84 377
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 14 753    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 18 699    

Oikeusavun palkkioista säädetään valtioneuvoston asetuksessa oikeusavun palkkioperusteista (290/2008).

Valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetun lain (477/2016) mukaisesti perittävinä palkkioina arvioidaan kertyvän noin 30 144 000 euroa momentille 12.25.15.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan IT-palveluiden keskittäminen (siirto momentille 25.01.21) -581
Koronaviruspandemiasta aiheutunut maksutulojen väheneminen -500
Kuluttajariitalautakunnan asiamäärän kasvu 260
Lähestymiskiellon tehostaminen 30
Oikeudenhoidon turvaaminen 736
Oikeusaputoimistojen htv-sidonnainen lisämäärärahatarve (maahanmuuttokokonaisuus) 240
Seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus 225
JTS-miljardin tuottavuussäästö -179
Matkustussäästö -283
Palkkausten tarkistukset 1 211
Toimistotilasäästö -126
Yhteensä 1 033

2023 talousarvio 84 377 000
2022 II lisätalousarvio 1 082 000
2022 talousarvio 83 344 000
2021 tilinpäätös 83 514 000

50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 76 770 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) oikeusapulaissa (257/2002)

2) yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa (57/1993)

3) oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetussa laissa (689/1997) säädettyjen korvausten maksamiseen

4) konkurssilain (120/2004) mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkioihin sekä julkisselvityksestä aiheutuvien muiden konkurssimenettelyn menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Oikeusapu 68 170
Yksityishenkilön velkajärjestely 1 700
Syytteestä vapautetun oikeudenkäyntikulujen korvaus 4 900
Konkurssilain mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkiot sekä julkisselvityksestä aiheutuvat muut konkurssimenettelyn menot (enintään) 2 000
Yhteensä 76 770

Vuonna 2021 yksityiset oikeusavustajat hoitivat 37 1811) oikeusapuasiaa. Oikeusapulain mukaiset yksityisten avustajien korvaukset olivat noin 73,5 milj. euroa v. 2021. Yksityishenkilön velkajärjestelylain mukaiset korvaukset olivat noin 1,1 milj. euroa v. 2021. Syytteestä vapautettujen oikeudenkäyntikulujen korvaukset olivat noin 5,7 milj. euroa v. 2021. Konkurssilain mukaisten julkisselvittäjien palkkiot ja muut julkisselvitysmenot olivat yhteensä noin 1,8 milj. euroa v. 2021.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Menoarviomuutos -10 000
Seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus 415
Yksityisten avustajien palkkioiden kasvu (maahanmuuttokokonaisuus) 420
Yhteensä -9 165

2023 talousarvio 76 770 000
2022 II lisätalousarvio 728 000
2022 talousarvio 85 935 000
2021 tilinpäätös 82 078 618