Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

19. Muut veronluonteiset tulotPDF-versio

04. Eräät viestinnän maksut

Momentille arvioidaan kertyvän 30 312 000 euroa.

Selvitysosa:Tietoyhteiskuntamaksu 4 400 000 euroa sekä televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksu 1 000 000 euroa perustuvat lakiin sähköisen viestinnän palveluista (917/2014). Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen, jolla muutetaan sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia sekä Liikenne- ja viestintävirastosta annettua lakia. Esityksessä esitetään tietoyhteiskuntamaksun korottamista 0,135 prosenttiin tietoyhteiskuntamaksun alaisen teleyrityksen Suomessa harjoittamansa teletoiminnan liikevaihdosta maksun määräämistä edeltävältä tilikaudelta. Tietoyhteiskuntamaksun korotuksella katetaan Liikenne- ja viestintävirastolle sijaintitietopalvelusta aiheutuvia vuosittaisia toiminta- ja ylläpitokustannuksia.

Postitoiminnan valvontamaksu 1 326 000 euroa perustuu postilakiin (415/2011). Varmennemaksu 266 000 euroa perustuu lakiin vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista (617/2009).

Edellä mainittuja maksuja arvioidaan kertyvän yhteensä 6 992 000 euroa. Näistä toiminnoista aiheutuvat menot on otettu huomioon momentin 31.01.02 määrärahan mitoituksessa.

Toimilupamaksu, yhteensä 19 920 000 euroa, perustuu eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annettuun lakiin (462/2009) ja lakiin sähköisen viestinnän palveluista (917/2014). Liikenne- ja viestintävirasto perii 700 megahertsin, 3500 megahertsin ja 26 gigahertsin taajuusalueilla vuonna 2016, 2018 ja 2020 toteutettujen huutokauppojen tuloksen perusteella toimiluvan saaneilta teleyrityksiltä lain edellyttämän toimilupamaksun. Toimilupamaksut tuloutetaan tasaerissä toimilupakauden viiden ensimmäisen vuoden aikana. Samoin Liikenne- ja viestintävirasto perii vuonna 2009 toteutetun huutokaupan tuloksen perusteella toimiluvan saaneilta teleyrityksiltä lain edellyttämän toimilupamaksun.

Lisäksi momentille arvioidaan kertyvän sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 288 §:n perusteella perittäviä markkinaehtoisia taajuusmaksuja 3 400 000 euroa.


2023 talousarvio 30 312 000
2022 talousarvio 30 012 000
2021 tilinpäätös 43 098 612

05. Eräät liikenteen maksut

Momentille arvioidaan kertyvän 23 438 000 euroa.

Selvitysosa:Lentoliikenteen valvontamaksu 6 900 000 euroa perustuu lakiin lentoliikenteen valvontamaksusta (1249/2005). Katsastustoiminnan valvontamaksu 7 438 000 euroa perustuu lakiin katsastustoiminnan valvontamaksusta (960/2013). Näistä toiminnoista aiheutuvat menot on otettu huomioon momentin 31.01.02 määrärahan mitoituksessa.

Tieliikenteen liikenneturvallisuusmaksu 9 100 000 euroa perustuu lakiin liikenneturvallisuusmaksusta (471/2016). Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain ja liikennevakuutuslain muuttamisesta. Esityksellä korotetaan liikennevakuutustoimintaa harjoittavien vakuutusyhtiöiden maksamaa liikenneturvallisuusmaksua. Jatkossa liikenneturvallisuusmaksu on 1,3 prosenttia vakuutusyhtiön vuosittain liikennevakuutuksesta saamasta maksutulosta. Esityksen tavoitteena on, että liikenneturvallisuusmaksulla kerätyt varat vastaavat paremmin ennaltaehkäisevään liikenneturvallisuustyöhön vuosittain tarvittavaa rahoitusta. Tieliikenteen turvallisuustoiminnan määrärahalla edistetään tieliikenteen turvallisuutta koskevien liikennepoliittisten tavoitteiden toteutumista. Tästä toiminnasta aiheutuvat menot on otettu huomioon momentin 31.20.51 määrärahan mitoituksessa.


2023 talousarvio 23 438 000
2022 talousarvio 18 738 000
2021 tilinpäätös 22 897 583

06. Väylämaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 45 000 000 euroa.

Selvitysosa:Väylämaksu perustuu väylämaksulakiin (1122/2005), jonka perusteella Suomen vesialueella kauppamerenkulkua harjoittavasta aluksesta suoritetaan valtiolle väylämaksua.

Väylämaksun puolitusta jatketaan vuonna 2023. Vuoden 2023 arvio väylämaksukertymästä perustuu vuoden 2021 toteutumaan 44,7 milj. euroa sekä päivitettyihin arvioihin vuoden 2022 väylämaksukertymästä.


2023 talousarvio 45 000 000
2022 talousarvio 51 000 000
2021 tilinpäätös 44 667 005

09. Muut verotulot

Momentille arvioidaan kertyvän 8 965 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille tuloutetaan kaikki sellaiset verot ja veronluonteiset tulot, joiden osalta ei ole katsottu kertymän vähäisyyden vuoksi tarpeelliseksi pitää omaa tulomomenttia. Momentille kertyy lähinnä ennen vuotta 2014 voimassa olleiden veroperusteiden mukaisia veroja ja maksuja.

Momentille tuloutetaan myös lakiin säätiön valvontamaksusta (1048/2013) ja lakiin tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuista (1512/2015) perustuvat tulot. Näillä maksuilla rahoitettavat menot on otettu huomioon momentilla 32.01.07.

Lisäksi momentille tuloutetaan alkoholivalvonnan vuosimaksut. Näillä maksuilla rahoitetut menot on otettu huomioon momentilla 28.40.01.


2023 talousarvio 8 965 000
2022 II lisätalousarvio -590 000
2022 talousarvio 9 555 000
2021 tilinpäätös 12 099 572

10. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu

Momentille arvioidaan kertyvän 5 530 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain (950/2012) muuttamisesta.

Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut perustuvat lakiin sähkö- ja maakaasuverkkomaksusta (950/2012). Verkkomaksutulojen arvioidaan olevan 5 270 000 euroa vuonna 2023. Verkkomaksuilla rahoitettavat menot on otettu huomioon momentilla 32.01.09.

Perämeren tuulivoima-alueelta perittävä tuulivoimamaksu perustuu lakiin tuulivoiman kompensaatioalueista (490/2013). Kaikki syöttötariffijärjestelmässä olevat voimalat ovat jo tuulivoimamaksunsa hoitaneet. Vuonna 2023 tuulivoimamaksuja kerätään 260 000 euroa, josta 100 000 euroa tulee yhdeltä preemiojärjestelmään tarjouskilpailussa hyväksytyltä laitokselta ja 160 000 euroa yhdeltä markkinaehtoisesti rakennettavalta laitokselta.


2023 talousarvio 5 530 000
2022 talousarvio 4 963 000
2021 tilinpäätös 4 395 261

11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 3 408 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi.

Maksu perustuu Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annettuun lakiin (1197/2014). Momentille tuloutetaan Rahoitusvakausviraston luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä perimät hallintomaksut, joilla katetaan viraston toiminnasta aiheutuvat kulut.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.92.03.


2023 talousarvio 3 408 000
2022 talousarvio 3 388 000
2021 tilinpäätös 3 009 837

12. Säteilytoimintavero

Momentille arvioidaan kertyvän 2 833 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat säteilylaissa (859/2018) tarkoitettuja valvontamaksuja.

Säteilyturvakeskuksen perimät veronluonteiset valvontamaksut perustuvat tarkastustoiminnan toteutuneisiin kustannuksiin pohjautuvaan kustannusarvioon. Veron määrää tarkistetaan tarvittaessa kustannustason muuttuessa.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi Säteilyturvakeskuksesta ja säteilylain muuttamisesta.


2023 talousarvio 2 833 000
2022 talousarvio 2 630 000
2021 tilinpäätös 2 568 535