Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

10. Muut verotPDF-versio

03. Autovero

Momentille arvioidaan kertyvän 541 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu autoverolakiin (777/2020). Autovero määräytyy ajoneuvon hiilidioksidipäästön ja sen hinnan perusteella. Autoveroprosentti vaihtelee 0—48,9 prosentin välillä hiilidioksidipäästöstä riippuen WLTP-mittaustavan mukaisesti. Autot, joiden käyttövoimana on yksinomaan sähkö tai vety, on vapautettu autoverosta 1.10.2021 lähtien. Pakettiautojen verotus vastaa henkilöautojen verotusta, mutta kookkaiden pakettiautojen veroa alennetaan kokonaismassan perusteella.

Autoveron tuoton kehitys riippuu sekä verotettavien ajoneuvojen määrän että keskimääräisen veron kehityksestä. Autojen rekisteröintimäärän ennustetaan nousevan vuosien 2020—2022 matalalta tasolta hieman vuonna 2023, mutta samalla sähköautojen myyntiosuuden kasvun sekä polttomoottoriautojen päästötasojen laskun myötä keskimääräinen autoveron määrä jatkaa selvää alenemistaan. Autoveron tuottoa korotti kertaluonteisesti vuonna 2022 vuoden 2021 alusta voimaan tullut verotusmenettelyn muutoksen seurauksena syntynyt käytettyjen autojen veropäätösten käsittelyruuhka. Tämän takia vuoden 2021 autoverokertymästä n. 100 milj. euroa siirtyi kertyväksi vasta vuoden 2022 puolella. Käsittelyruuhkan ennakoidaan jatkuvan yhä siten, että vuoden 2022 verotuottoa siirtyy kertyväksi vuonna 2023 n. 33 milj. euroa.

Vuonna 2021 täyssähköautojen autoveron alennuksen yhteydessä päätettiin korottaa vastaavasti täyssähköautojen ajoneuvoveron perusveroa. Veronkorotus tulee voimaan 1.10.2023 jälkeisille veropäiville.

Autoveron veropohjan keskeisten erien arvioitu kehitys

  2021 2022 ennuste 2023 ennuste
  kpl keskim.
vero, euroa
kpl keskim.
vero, euroa
kpl keskim.
vero, euroa
             
Uudet henkilöautot 93 000 3 700 85 000 3 300 110 000 2 800
Käytetyt henkilöautot 44 600 4 000 46 000 3 300 47 000 2 800

Ensirekisteröityjen uusien henkilöautojen keskimääräinen hiilidioksidipäästö vuonna 2021 oli arviolta noin 103 g/km WLTP-mittaustavan mukaisesti. Uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet vuodesta 2008 lähtien.

Autoveron arvioitu kertymä eri ajoneuvoryhmistä (milj. euroa)

  2021
tilinpäätös
2022
talousarvio
2023
esitys
       
Henkilöautot 442 491 463
Pakettiautot 63 78 62
Moottoripyörät 13 14 12
Muut ajoneuvot 6 6 4
Yhteensä 524 589 541

Merkittävin autoveroennusteen riski liittyy verotettaviksi tulevien ajoneuvojen kysyntään. Uusien henkilöautojen kysynnän poikkeaminen ennustetusta 10 000 kappaleella vaikuttaisi verotuottoon n. 30 milj. euroa.

Autoverotukseen sisältyy useita verotukia. Tavallisten taksien verotuki poistui vuonna 2022.

Autoveron arvioitu verotuki (milj. euroa)

  2021 2022 2023
       
Tavallisten taksien verotuki 1 1 -
Invalidien autoverotuki 2 2 2
Pelastusautojen, sairasautojen, inva- ja esteettömien taksien, matkailuautojen sekä muiden ajoneuvojen verotuet 110 110 110

2023 talousarvio 541 000 000
2022 II lisätalousarvio -137 000 000
2022 talousarvio 726 000 000
2021 tilinpäätös 524 117 488

05. Varainsiirtovero

Momentille arvioidaan kertyvän 984 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu varainsiirtoverolakiin (931/1996). Vuonna 2023 varainsiirtoveron määrä on 4 % kiinteistöjen kauppahinnasta. Asunto-osakeyhtiön, keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ja kiinteistöyhtiön osakkeiden omistusoikeuden luovutuksesta suoritettavan varainsiirtoveron määrä on 2 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta. Muiden kuin asunto- tai kiinteistöyhtiöiden osakkeiden omistusoikeuden luovutuksesta suoritettavan varainsiirtoveron määrä on 1,6 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta.

Varainsiirtoveron tuotosta suurin osa kertyy asunto- ja kiinteistökaupasta. Varainsiirtoveron tuotto vaihtelee vuosittain huomattavasti johtuen muun muassa veron piiriin kuuluvien yritysjärjestelyjen määrän vaihtelusta, samoin kuin asunto- ja kiinteistömarkkinoiden suhdannevaihteluista. Talousarvioesityksessä on käytetty oletusta, että vuonna 2023 asunto-osakekaupan arvo nousisi 2,8 % sekä kiinteistökaupan arvo nousisi 2,8 %. Varainsiirtovero tulee suorittaa 2—6 kuukauden kuluessa, uusien asunto-osakkeiden tapauksessa tätäkin myöhemmin, minkä johdosta asunto- ja kiinteistökaupassa tapahtuvat muutokset näkyvät varainsiirtoveron kertymässä jopa vuoden viiveellä.

Varainsiirtoveroon kohdistuu 11 verotukea, joista kolmelle pystytään laskemaan arvo. Merkittävimmät varainsiirtoverotuksen verotuet ovat ensiasunnon ostajien vapautus varainsiirtoverosta ja se, että julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopaperien kauppa ei kuulu varainsiirtoveron piiriin.

Varainsiirtoverotuksen merkittävimmät verotuet (milj. euroa)

  2021 2022 2023
       
Ensiasunnon luovutuksen varainsiirtoverovapaus 125 125 125
Julkisesti listatun arvopaperin varainsiirtoverovapaus 2 000 2 000 2 000
Yhteensä 2 125 2 125 2 125

2023 talousarvio 984 000 000
2022 talousarvio 987 000 000
2021 tilinpäätös 994 596 669

06. Arpajaisvero

Momentille arvioidaan kertyvän 60 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu arpajaisverolakiin (552/1992). Vero kertyy lähes kokonaan yksinoikeudella toimeenpannuista arpajaisista, joista vero kerätään rahapanosten ja maksettujen voittojen erotuksesta.

Arpajaisverokannan määräaikainen alennus jatkuu vuonna 2023, mutta verokanta nousee 1,6 prosenttiyksikköä vuoden 2022 tasosta. Muutos kasvattaa arpajaisveron tuottoa n. 16 milj. euroa vuonna 2023 ja vuositasolla n. 19 milj. euroa. Määräaikaisella alennuksella kompensoidaan edunsaajille rahapelitoiminnan tuottojen tuloutuksen laskua vuosien 2021, 2022 ja 2023 osalta.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi arpajaislain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, mikä nostaa arpajaisveron tuottoarviota 2 milj. eurolla vuonna 2023.


2023 talousarvio 60 000 000
2022 talousarvio 53 000 000
2021 tilinpäätös 81 266 212

07. Ajoneuvovero

Momentille arvioidaan kertyvän 1 060 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu ajoneuvoverolakiin (1281/2003). Vero koostuu perusverosta ja käyttövoimaverosta.

Perusveroa kannetaan henkilö- ja pakettiautoista. Perusvero on määräytynyt vuodesta 2011 alkaen ajoneuvon hiilidioksidipäästön perusteella. Jos hiilidioksidipäästön määrästä ei ole merkintää ajoneuvorekisterissä, vero perustuu ajoneuvon kokonaismassaan. Veroa kannetaan vain niiltä päiviltä, joilta ajoneuvo on ilmoitettu liikennekäyttöön.

Henkilö- ja pakettiautojen keskimääräisen perusveron määrä (euroa vuodessa)

  2020 2021 2022
ennuste
       
Henkilöautot 210 202 190
Pakettiautot 348 348 338

Käyttövoimaveroa määrätään ajoneuvolle, jota käytetään muulla voimalla tai polttoaineella kuin moottoribensiinillä. Henkilö- ja pakettiautojen käyttövoimaveron tarkoituksena on tasata eri polttoaineiden tai käyttövoiman toisistaan poikkeavasta verotuksesta johtuvaa verorasituksen eroa. Koska käyttövoimavero on kiinteä ja polttoaineverotus taas riippuu ajoneuvokohtaisesta polttoainekulutuksesta ja ajosuoritteesta, verorasituksen tasaus toteutuu keskimääräisyyksiin perustuvilla oletuksilla. Muiden ajoneuvojen kuin henkilöautojen käyttövoimaverolla on fiskaalisia ja EU-oikeudellisia perusteita.

Ajoneuvoveron kertymän jakautuminen perusveroon ja käyttövoimaveroon ajoneuvolajeittain (milj. euroa)

  2021
tilinpäätös
2022
talousarvio
2023
esitys
       
Perusvero      
— henkilöautot 578 555 488
— pakettiautot 118 101 109
Käyttövoimavero      
— henkilöautot 331 343 352
— pakettiautot 34 33 36
— kuorma-autot 59 58 60
Maksutapalisä 14 14 14
Yhteensä 1 134 1 104 1 060

Ajoneuvoverotukseen sisältyvien verotukien yhteismääräksi arvioidaan 19 milj. euroa. Merkittävin verotuki on invalidien vapautus ajoneuvoveron perusverosta, jonka suuruudeksi arvioidaan 15 milj. euroa.


2023 talousarvio 1 060 000 000
2022 talousarvio 1 104 000 000
2021 tilinpäätös 1 133 795 941

08. Jätevero

Momentille arvioidaan kertyvän 8 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu jäteverolakiin (1126/2010). Jäteveroa suoritetaan lain verotaulukossa mainitusta kaatopaikalle toimitetusta hyödyntämiskelpoisesta jätteestä. Jäteveron määrä on 70 euroa tonnilta jätettä.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi jäteverolain muuttamisesta. Esityksessä jäteveroa ehdotetaan korotettavaksi vuoden 2023 alusta. Lisäksi esitykseen sisältyisi ehdotus jäteveron veropohjan laajentamisesta tiettyihin hyödyntämiskelpoisiin jätteisiin.


2023 talousarvio 8 000 000
2022 talousarvio 6 000 000
2021 tilinpäätös 3 112 846