Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2011

01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 219 677 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen toimintamenojen maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2011 alustavasti seuraavat tavoitteet:

  2009
toteutuma
2010
arvio
2011
tavoite
       
Toiminnalliset tavoitteet      
Laitosten säilytysvarmuus, % 99,2 99,3 99,2
Vankeusvangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % 32 33 33
Vankeusvangeista toiminnoissa keskimäärin päivässä, % 60 60 60
Rangaistusajan suunnitelmat tehty, % aloittaneista rangaistusvangeista 71 70 71
Rangaistusajan suunnitelmat tehty, % toimeenpanossa olevista yhdyskuntaseuraamuksista 84 85 85
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % aloitetuista 85 85 83
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % aloitetuista 82 83 83
Tuottavuus      
Vangit, keskimäärin päivässä/htv 1,32 1,33 1,34
Yhdyskuntaseuraamuksia toimeenpanossa, keskimäärin päivässä/ htv 21,0 17,0 20,0
Seuraamuksiin liittyvät asiantuntijalausunnot vuodessa/ htv 180 - 200
Taloudellisuus      
Toimintamenot (netto) / vanki 53 295 55 300 56 600
Toimintamenot (netto) / yhdyskuntaseuraamusta suorittava 3 683 3 700 3 500

Määrärahan arvioitu käyttö
   
Rangaistusten täytäntöönpano 000
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto 000
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus 000
Terveydenhuoltoyksikkö 000
Ostopalvelut palvelukeskuksilta 000
Yhteensä 219 677 000

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Bruttomenot 227 921 233 196 233 077
Bruttotulot 15 580 14 400 13 400
Nettomenot 212 341 218 796 219 677
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 534    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 833    

Rikosseuraamuslaitoksen työtoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 10 631 10 279 9 653
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 10 632 10 661 10 461
— osuus yhteiskustannuksista 7 540 8 246 7 414
Kustannukset yhteensä 18 172 18 907 17 875
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -7 541 -8 628 -8 222
Kustannusvastaavuus,  % 59 54 54

1) Ei sisällä ateriakorvauksia ja palvelussuhdeasunnoista saatavia vuokratuloja.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Palkkausten tarkistukset (missä kertaluonteista vähennystä 3 000 euroa) 1 679
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus 593
Vuoden 2010 kertaluonteinen vähennys palkkojen tarkistuksista 7
Tuottavuustoimet (missä uusi tuottavuusohjelma -47 000 euroa ja tuottavuusmääräraha 18 000 euroa) -1 682
Vankimäärän alenemisen vaikutus muuttuviin kustannuksiin -735
Henkilöstöpoliittisten toimenpiteiden kertamenon poisto -250
Toimitilakustannukset ja kunnossapitotyöt 1 600
Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen palvelumaksujen oikaisu, siirto momentille 25.01.03 -10
Siirto momentille 26.10.01 (-4 htv) -155
Vuoden 2010 III LTA:sta johtuva muutos (siirto momentille 26.10.01 (-1 htv)) -32
Siirto momentille 25.10.03 (-2 htv), Etelä-Karjalan käräjäoikeuteen 1.4.2010 lukien -74
Muu muutos yhteensä -60
Yhteensä 881


2011 talousarvio 219 677 000
2010 III lisätalousarvio 1 063 000
2010 talousarvio 218 796 000
2009 tilinpäätös 213 640 000