Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2011

30. SyyttäjätPDF-versio

Selvitysosa:Syyttäjälaitoksen vaikuttavuustavoitteena on huolehtia rikosvastuun toteuttamisesta osana rikosasioiden käsittelyketjua tehokkaasti ja laadukkaasti asianosaisten oikeusturva huomioon ottaen. Asianosaisten kannalta keskeisiä mitattavissa olevia laatuun ja yhdenvertaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat käsittelyn nopeus ja erot syyttäjänvirastojen välisissä syyteharkinta-ajoissa. Talousrikosasioiden käsittelyä tehostetaan ja nopeutetaan talousrikollisuuden ja harmaan talouden vähentämistä koskevan hallituksen toimintaohjelman mukaisesti. Lisätään syyttäjän osallistumista esitutkintaan tavoitteena tukea esitutkinnan laadun parantamista ja kirjallisten tutkintasuunnitelmien lisäämistä. Voimavaroja kohdistetaan myös lähisuhdeväkivaltaan liittyvien rikosten käsittelyyn.

Paikallissyyttäjille saapui vuonna 2009 noin 85 000 asiaa. Ratkaistujen asioiden määrä oli noin 84 000. Lisäksi ratkaistiin noin 260 000 rangaistusmääräysasiaa. Sekä saapuvien että ratkaisujen asioiden määrän arvioidaan pysyvän samalla tasolla.

Tietoja henkilöstöstä
  2009
toteutuma
2010
arvio
2011
arvio
       
Syyttäjälaitos      
Henkilötyövuodet 529 533 530
— joista syyttäjiä1) 343 351 350
— joista paikallissyyttäjät 324 332 331
Keski-ikä 47,4 47,0 46,5
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 6,9 8,0 7,0

1) Syyttäjiin lasketaan myös valtakunnansyyttäjänviraston syyttäjätoimivaltaa saaneet neuvotteleva virkamies ja ylitarkastajat.

Tuottavuusohjelman mukainen säästövelvoite syyttäjälaitoksessa on kolme henkilötyövuotta vuonna 2011.

01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 42 225 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtakunnansyyttäjänviraston, syyttäjänvirastojen ja Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviraston toimintamenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut syyttäjälaitoksen toiminnalle vuodelle 2011 alustavasti seuraavat tavoitteet:

  2009
toteutuma
2010
arvio
2011
tavoite
       
Joutuisuus      
— keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk 2,0 2,2 2,0
— yli 6 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna 1 886 1 630 1 500
— yli vuoden syyteharkinnassa olleita asioita avoinna 182 175 150
Tuottavuus      
— ratkaistut asiat/htv (koko henkilöstö) 171 166 166
— ratkaistut asiat/htv (syyttäjät) 260 250 250
Taloudellisuus      
— toimintamenot/ratkaisu, € 408 439 440

Määrärahan arvioitu käyttö
   
Valtakunnansyyttäjänvirasto 3 826 000
Paikalliset syyttäjäyksiköt 35 516 000
Yhteiset menot 2 883 000
Yhteensä 42 225 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Palkkausten tarkistukset 383
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus 144
Tuottavuustoimet -185
Ruanda ja WinCapita -juttujen kertamenon poisto -1 068
WinCapita-juttu 868
Vuoden 2010 kertaluonteisen lisäyksen poisto -1 650
Talousrikosten torjunta 500
Lähisuhdeväkivallan torjunta 500
Toimitilakustannukset 56
Vuoden 2010 III LTA:sta johtuva muutos (siirto momentilta 24.01.01 (1 htv)) 135
Muu muutos yhteensä -1
Yhteensä -318


2011 talousarvio 42 225 000
2010 III lisätalousarvio 394 000
2010 talousarvio 42 543 000
2009 tilinpäätös 39 893 000