Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2011

20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvontaPDF-versio

Selvitysosa:Ulosottolainsäädännön kokonaisuudistuksen viimeinen vaihe eli ulosottokaari tuli voimaan 1.1.2008. Ulosottokaaren pohjalta on jo uudistettu ulosoton paikallisorganisaatio ja keskushallinto. Sen mukaisesti maa jakautuu 22 ulosottopiiriin, ja vuoden 2010 alusta aloitti toimintansa Valtakunnanvoudinvirasto, jolle siirrettiin oikeusministeriöstä ulosottovirastojen operationaaliset tehtävät ja lääninhallitusten ulosottotehtävät. Virasto aloitti toimintansa Turussa ja Helsingissä, mutta toiminta siirtyy vuoteen 2015 mennessä kokonaisuudessaan Turkuun. Kuitenkin joitakin työpisteitä jää tuolloinkin Helsinkiin välttämättömän pääkaupunkisidonnaisen työn helpottamiseksi.

Talousrikollisuuden ja harmaan talouden vastaista toimintaa tehostetaan vahvistamalla ulosoton erikoisperintää.

Tietoja henkilöstöstä
  2009
toteutuma
2010
arvio
2011
arvio
       
Valtakunnanvoudinvirasto      
Henkilötyövuodet   21 21
Keski-ikä   47,0 47,5
Naisten osuus, %   57,0 57,0
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv   2 2
       
Ulosottovirastot      
Henkilötyövuodet 1 290 1 290 1 290
Keski-ikä 50,0 50,0 50,0
Naisten osuus, % 63,3 63,2 63,1
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 10,5 10,5 10,5
       
Konkurssiasiamiehen toimisto      
Henkilötyövuodet 10 10 10
Keski-ikä 48,4 48,5 48,6
Naisten osuus, % 54,5 54,5 54,5
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 1,9 2,0 2,0

Tuottavuusohjelman mukaiset säästövelvoitteet ulosottolaitoksessa on toteutettu.

01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 97 476 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Valtakunnanvoudinviraston, ulosottovirastojen, Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinviraston ja Konkurssiasiamiehen toimiston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat tulot, yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot sekä Konkurssiasiamiehen toimiston erityistilintarkastuksista takaisin perittävät korvaukset.

Selvitysosa:Saapuvien asioiden määrä on talouden taantuman seurauksena kääntynyt nousuun. Ulosottoon arvioidaan vuonna 2011 saapuvan 2,8 milj. asiaa (v. 2009 2,6 milj. asiaa, v. 2010 arviolta 2,7 milj. asiaa). Ulosottolaitokselle asiamäärän lisääntymisestä aiheutuvien lisäkustannusten määrä on noin seitsemän euroa asialta.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen oikeusministeriö on asettanutulosottolaitoksentoiminnalle vuodelle 2011 alustavasti seuraavat tulostavoitteet:

Tunnuslukutaulukko
  2009
toteutuma
2010
tavoite/arvio
2011
tavoite/arvio
       
Käsitellyt asiat (1 000 kpl) 2 497 2 601 2 800
Peritty (milj. €) 730 689 680
Onnistunut perintä      
Asiamääristä, % 39 42 42
Rahamääristä, % 25 23 23
Perittyjen ja varattomien rahasaamisten suhde      
Asiamääristä, % 46 45 45
Rahamääristä, % 43 37 37
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 6,5 6,2 6,0
Taloudellisuus(€/käsitelty asia)      
Ulosottovirastot 34 37 37
Tuottavuus(käsitellyt asiat/htv) 1 938 2 000 2 050

Ulosottovirastojen toiminnassa pyritään lyhyisiin käsittelyaikoihin tavoitteena velallisten lisävelkaantumisen ehkäiseminen ja luottotappioiden torjunta. Tässä tarkoituksessa virastoille on asetettu laatutavoitteita, joiden mukaan tietyt toimenpiteet pitää suorittaa kolmen kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.

Konkurssiasiamiehen toimisto. Konkurssien määrä on kääntynyt viime vuosina huomattavaan nousuun. Tämä on merkinnyt konkurssiasiamiehen toimiston työmäärän ja tehtävien lisääntymistä. Toimintaa tehostetaan työmenetelmiä ja tietoteknisiä ratkaisuja parantamalla. Julkisselvitysmenettelyllä pyritään erityisesti torjumaan harmaata taloutta ja talousrikollisuutta. Julkisselvitys käynnistetään konkurssiasiamiehen aloitteesta sellaisissa vähävaraisissa konkurssipesissä, joissa havaitaan velallisen toimintaan liittyviä erityisiä selvitystarpeita. Tavoitteena on vuosittain ottaa selvitettäväksi vähintään 60 tapausta. Julkisselvityskäytäntöjen kehittämistä jatketaan laajalla neuvonnalla ja koulutuksella. Myös konkurssipesien erityistarkastuksia kehitetään paremmin vähävaraisten konkurssipesien ja julkisselvitystilanteiden tarpeet huomioon ottaviksi. Tavoitteena on suorittaa vuosittain 120 erityistilintarkastusta. Näiden kustannuksista arvioidaan saatavan perittyä valtiolle takaisin 20—25 %.

Ulosottomaksutuloina arvioidaan momentille 12.25.20 kertyvän 58 000 000 euroa. Ulosottomaksutuloilla voidaan kattaa ulosottolaitoksen kokonaismenoista noin 60 prosenttia.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Bruttomenot 92 006 97 394 97 596
Bruttotulot 129 80 120
Nettomenot 91 877 97 314 97 476
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 440    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 641    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Palkkausten tarkistukset (missä kertaluonteista vähennystä 96 000 euroa) 923
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus 319
Vuoden 2010 kertaluonteinen vähennys palkkojen tarkistuksista 292
Tuottavuustoimet (missä uusi tuottavuusohjelma -21 000 euroa ja tuottavuusmääräraha 8 000 euroa) -1 075
Valtakunnanvoudinviraston kertamenon poisto -200
Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen palvelumaksujen oikaisu, siirto momentille 25.01.03 -15
Siirto momentille 25.01.01 -80
Muu muutos yhteensä -2
Yhteensä 162


2011 talousarvio 97 476 000
2010 III lisätalousarvio 597 000
2010 talousarvio 97 314 000
2009 tilinpäätös 94 078 000