Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2019

Talousarvioesitys 2019PDF-versio

  euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 45 816 065 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 15 171 000 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot 9 939 000 000
02. Yhteisövero 4 428 000 000
03. Korkotulojen lähdevero 84 000 000
04. Perintö- ja lahjavero 720 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 19 785 900 000
01. Arvonlisävero 18 796 000 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 795 900 000
03. Apteekkivero 194 000 000
08. Valmisteverot 7 515 000 000
01. Tupakkavero 1 126 000 000
04. Alkoholijuomavero 1 520 000 000
05. Virvoitusjuomavero 175 000 000
07. Energiaverot 4 678 000 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero 16 000 000
10. Muut verot 3 228 000 000
03. Autovero 959 000 000
05. Varainsiirtovero 840 000 000
06. Arpajaisvero 236 000 000
07. Ajoneuvovero 1 182 000 000
08. Jätevero 11 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot 116 165 000
03. Ratavero 0
04. Eräät viestinnän maksut 21 726 000
05. Eräät liikenteen maksut 25 985 000
06. Väylämaksut 48 400 000
08. Öljyjätemaksu 4 000 000
09. Muut verotulot 6 000 000
10. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu 3 830 000
11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut 3 953 000
12. Säteilytoimintavero 2 271 000
12. SEKALAISET TULOT 5 826 362 000
24. Ulkoministeriön hallinnonala 38 524 000
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot 952 000
99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulot 37 572 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 147 550 000
10. Tuomioistuintulot 45 800 000
15. Yleisen edunvalvonnan tulot 26 000 000
20. Ulosottomaksut 73 000 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 2 750 000
26. Sisäministeriön hallinnonala 29 713 000
98. EU:lta saatavat tulot 27 763 000
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot 1 950 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 626 000
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 8 000
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 2 600 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 382 447 000
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 125 802 000
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 24 209 000
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 13 834 000
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot 10 215 000
25. Metallirahatulot 50 000
50. Siirto valtion eläkerahastosta 1 903 821 000
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 234 386 000
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut 16 930 000
60. Työturvallisuusmaksu 800 000
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 36 700 000
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 1 700 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 14 000 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 586 214 000
70. Opintotukitoiminnan tulot 18 400 000
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista 563 814 000
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 1 044 203 000
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 536 733 000
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 420 000 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 10 000 000
04. EU:lta saatavat muut tulot 558 000
20. Maa- ja metsätalousministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta 42 000 000
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 3 100 000
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 500 000
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 5 375 000
44. Kalastonhoitomaksut 9 386 000
45. Riistanhoitomaksut 11 751 000
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 4 800 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 3 350 000
10. Väyläviraston tulot 2 500 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 850 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 470 960 000
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 2 850 000
30. Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista 21 600 000
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 31 810 000
50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot 200 000 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 214 700 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 598 675 000
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 1 600 000
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 300 000
90. Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta 494 650 000
98. Valtionapujen palautukset 101 200 000
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 925 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 7 900 000
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 1 650 000
20. Siirto valtion asuntorahastosta 5 250 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 1 000 000
39. Muut sekalaiset tulot 514 200 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 173 200 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 84 000 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 250 000 000
10. Muut sekalaiset tulot 7 000 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 2 212 543 000
01. Korkotulot 43 843 000
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 5 400 000
05. Korot muista lainoista 17 657 000
07. Korot talletuksista 1 400 000
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot 19 386 000
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 1 883 000 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot 1 883 000 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 100 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 100 000 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 185 700 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 185 700 000
15. LAINAT 1 491 647 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 65 114 000
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 19 500 000
04. Muiden lainojen lyhennykset 45 614 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 1 426 533 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta 1 426 533 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä 55 346 617 000
  euroa
MÄÄRÄRAHAT
21. EDUSKUNTA 124 339 000
01. Kansanedustajat 21 810 000
01. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) 21 810 000
10. Eduskunnan kanslia 71 991 000
01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 56 358 000
02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha) 1 503 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 6 500 000
51. Avustajatuki eduskuntaryhmille (arviomääräraha) 3 630 000
70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 4 000 000
74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v) 0
20. Eduskunnan oikeusasiamies 6 205 000
01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 6 205 000
30. Ulkopoliittinen instituutti 3 759 000
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 539 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 220 000
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto 16 319 000
01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 15 669 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 650 000
90. Eduskunnan muut menot 4 255 000
50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (arviomääräraha) 4 255 000
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI 20 076 000
01. Tasavallan presidentti 2 875 000
01. Tasavallan presidentin palkkio (kiinteä määräraha) 126 000
02. Tasavallan presidentin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 199 000
20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v) 2 550 000
02. Tasavallan presidentin kanslia 17 201 000
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 201 000
02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot (siirtomääräraha 2 v) 500 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 2 500 000
75. Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) 6 000 000
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA 265 623 000
01. Hallinto 225 018 000
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 125 584 000
02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha) 6 510 000
03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v) 750 000
04. Pääministerin, kansliassa toimivien ministereiden ja heidän avustajiensa matkat (siirtomääräraha 2 v) 617 000
22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirtomääräraha 3 v) 11 400 000
24. Suomen EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v) 60 000 000
25. Terveet tilat 2028 (siirtomääräraha 3 v) 700 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 19 457 000
10. Omistajaohjaus 5 700 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 5 700 000
20. Poliittisen toiminnan avustaminen 29 635 000
50. Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 29 635 000
30. Oikeuskanslerinvirasto 3 490 000
01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 490 000
90. Muut menot 1 780 000
21. Kunniamerkit (arviomääräraha) 640 000
26. Suomi 100 (siirtomääräraha 3 v) 0
61. Jäsenmaksut ja maksuosuudet Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukselle (siirtomääräraha 2 v) 1 140 000
24. ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 121 705 000
01. Ulkoasiainhallinto 249 272 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 224 836 000
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen menot (siirtomääräraha 3 v) 952 000
21. Ulkoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 1 155 000
29. Ulkoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 16 059 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) 6 270 000
10. Kriisinhallinta 66 528 000
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (siirtomääräraha 2 v) 51 168 000
21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (kiinteä määräraha) 15 360 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 723 759 000
50. Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle 0
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 583 759 000
88. Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v) 10 000 000
89. Kehitysyhteistyön finanssisijoitukset (siirtomääräraha 3 v) 130 000 000
90. Ulkoministeriön hallinnonalan muut menot 82 146 000
50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 1 541 000
51. Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha) 45 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 76 060 000
67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (kiinteä määräraha) 100 000
68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 3 400 000
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 1 000 000
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 975 923 000
01. Ministeriö ja hallinto 145 277 000
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 20 933 000
03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 9 453 000
05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 441 000
20. Erityismenot (arviomääräraha) 31 093 000
21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 245 000
22. Toimisto- ja viestintäjärjestelmien valtavirtaistaminen (siirtomääräraha 3 v) 2 505 000
29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 44 745 000
50. Avustukset (kiinteä määräraha) 8 862 000
51. Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha) 19 000 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu 419 249 000
01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 777 000
02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 12 018 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 251 008 000
04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 72 191 000
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha) 75 255 000
20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta 101 690 000
01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 101 690 000
30. Syyttäjät 45 761 000
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 45 761 000
40. Rangaistusten täytäntöönpano 221 199 000
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 216 499 000
74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v) 4 700 000
50. Vaalimenot 42 747 000
20. Vaalimenot (arviomääräraha) 42 747 000
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 452 497 000
01. Hallinto 150 949 000
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 14 545 000
04. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v) 1 480 000
20. Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) 8 017 000
24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan (siirtomääräraha 3 v) 20 165 000
25. Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta (siirtomääräraha 3 v) 5 500 000
29. Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 100 000 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v) 225 000
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille (arviomääräraha) 1 017 000
10. Poliisitoimi 797 965 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 746 518 000
02. Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 42 279 000
20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v) 9 168 000
21. KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 0
20. Rajavartiolaitos 241 944 000
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 232 934 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v) 9 010 000
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta 68 477 000
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 15 421 000
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 51 090 000
20. Erityismenot (arviomääräraha) 1 966 000
40. Maahanmuutto 193 162 000
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 28 611 000
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (siirtomääräraha 2 v) 127 601 000
22. Vapaaehtoinen paluu (siirtomääräraha 2 v) 4 830 000
63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (arviomääräraha) 32 120 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 137 872 000
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 362 950 000
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 15 612 000
21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 2 875 000
29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 344 463 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus 2 716 374 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 941 795 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v) 772 527 000
19. Hawk Mk 51 -koneiden modifiointi (siirtomääräraha 3 v) 0
50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 2 052 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta 58 548 000
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v) 58 538 000
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 10 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 17 496 663 000
01. Hallinto 163 287 000
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 31 046 000
20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (siirtomääräraha 2 v) 445 000
21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 646 000
29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 120 780 000
69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle (kiinteä määräraha) 10 370 000
10. Verotus ja tulli 616 908 000
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 402 270 000
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 167 058 000
03. Kansallisen tulorekisterin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 11 980 000
63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha) 14 600 000
95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha) 15 000 000
97. Autoveron vientipalautus (arviomääräraha) 6 000 000
20. Palvelut valtioyhteisölle 36 672 000
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 24 622 000
02. Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot (arviomääräraha) 50 000
06. Sähköisen asioinnin ja hallinnon yhteiset palvelut (siirtomääräraha 2 v) 0
07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 000 000
10. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen investointimenot (siirtomääräraha 2 v) 7 000 000
88. Senaatti-kiinteistöt 0
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto 86 355 000
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 48 843 000
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 488 000
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 29 024 000
04. Sähköinen tunnistautuminen (arviomääräraha) 5 000 000
40. Valtion alue- ja paikallishallinto 81 281 000
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 53 012 000
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 26 417 000
03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v) 1 852 000
50. Eläkkeet ja korvaukset 5 068 688 000
15. Eläkkeet (arviomääräraha) 4 768 273 000
16. Ylimääräiset eläkkeet (arviomääräraha) 2 070 000
17. Muut eläkemenot (arviomääräraha) 2 373 000
50. Vahingonkorvaukset (arviomääräraha) 42 200 000
63. Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot (arviomääräraha) 234 386 000
95. Muiden eläkelaitosten valtion puolesta maksamien eläkemenojen ja valtiolle maksamien ennakoiden korkomenot (arviomääräraha) 19 386 000
60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot 16 815 000
02. Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha) 15 000
10. Työturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 800 000
12. Osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 16 000 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen 240 315 000
01. Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 4 700 000
02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v) 5 500 000
05. Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v) 211 015 000
20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 11 000 000
21. Kansallisen tulorekisterin toteutus (siirtomääräraha 3 v) 0
22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3 v) 0
40. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v) 8 100 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 272 640 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha) 242 640 000
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 17 000 000
33. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 13 000 000
90. Kuntien tukeminen 8 524 867 000
20. Julkisen sektorin yhteisen tietohallinnon ja tiedon hallinnan kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
22. Hallinto- ja palvelurakenteiden kehittäminen ja tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 200 000
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha) 8 490 577 000
31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki (arviomääräraha) 4 090 000
32. Valtionavustus kuntien kannustinjärjestelmiin (siirtomääräraha 3 v) 30 000 000
91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen 285 000 000
41. Energiaverotuki (arviomääräraha) 285 000 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt 2 097 235 000
03. Rahoitusvakausviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 953 000
20. Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin (siirtomääräraha 2 v) 1 700 000
40. Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille (kiinteä määräraha) 12 312 000
60. Siirto rahoitusvakausrahastoon (siirtomääräraha 3 v) 0
67. Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha) 170 000
69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha) 2 069 000 000
87. Suomen osuus Aasian infrastruktuuri-investointipankin peruspääomasta (arviomääräraha) 10 100 000
99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot 6 600 000
95. Satunnaiset säädösperusteiset menot (arviomääräraha) 300 000
96. Ennakoimattomat menot (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
97. Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha) 300 000
98. Kassasijoitusten riskienhallinta (arviomääräraha) 4 000 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 6 404 480 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 240 794 000
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 17 770 000
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 58 716 000
03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 314 000
21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 3 108 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 31 000 000
50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha) 1 337 000
51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha) 3 313 000
52. Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin (arviomääräraha) 114 000 000
53. Eräät maahanmuuttajista aiheutuvat avustukset (siirtomääräraha 2 v) 3 010 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 2 226 000
10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus 924 040 000
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 43 205 000
20. Yleissivistävän koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 14 707 000
30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 703 585 000
31. Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 155 230 000
51. Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 7 313 000
20. Ammatillinen koulutus 838 060 000
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 072 000
21. Ammatillisen koulutuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 26 737 000
30. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha) 803 251 000
33. Nuorten aikuisten osaamisohjelma (kiinteä määräraha) 0
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus 3 137 249 000
01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 11 542 000
02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 19 432 000
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 108 000
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 665 000
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 58 715 000
22. Tutkimusinfrastruktuurihankkeiden rahoitus (siirtomääräraha 3 v) 8 500 000
50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 1 750 513 000
51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha) 276 140 000
53. Rahapelitoiminnan tuotot tieteen edistämiseen (arviomääräraha) 107 567 000
54. Strateginen tutkimusrahoitus (arviomääräraha) 55 631 000
55. Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 826 464 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 19 972 000
86. Valtion rahoitus ammattikorkeakoulujen pääomaan (siirtomääräraha 2 v) 0
89. Valtion rahoitus yliopistojen pääomasijoituksiin (kiinteä määräraha) 0
70. Opintotuki 586 167 000
01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 635 000
52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha) 59 200 000
55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha) 441 206 000
57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha) 31 626 000
59. Koulumatkatuki (arviomääräraha) 53 500 000
80. Taide ja kulttuuri 443 736 000
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 115 000
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 109 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 19 999 000
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 199 000
06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 670 000
16. Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet (arviomääräraha) 19 225 000
20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset (siirtomääräraha 2 v) 15 804 000
30. Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan (kiinteä määräraha) 3 700 000
31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden, orkestereiden ja museoiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 46 482 000
35. Valtionavustus Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihankkeen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 0
40. Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon (arviomääräraha) 252 000
41. Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v) 24 648 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 915 000
51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha) 14 853 000
52. Rahapelitoiminnan tuotot taiteen edistämiseen (arviomääräraha) 246 260 000
53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha) 26 867 000
55. Digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuus ja säilyttäminen (siirtomääräraha 3 v) 1 950 000
72. Kansallisgallerian kokoelman kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v) 739 000
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v) 3 899 000
95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 50 000
96. Lahjoitus Suomalais-virolaisen kulttuurisäätiön pääomaan (siirtomääräraha 2 v) 0
90. Liikuntatoimi 157 941 000
30. Avustus Liikkuva opiskelu -ohjelmaan (siirtomääräraha 3 v) 2 800 000
50. Rahapelitoiminnan tuotot urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha) 154 667 000
52. Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille ja rahoitus liikuntatieteellisten hankkeiden arviointikustannuksiin (kiinteä määräraha) 474 000
91. Nuorisotyö 76 493 000
50. Rahapelitoiminnan tuotot nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha) 55 320 000
51. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v) 19 523 000
52. Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v) 1 650 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 574 301 000
01. Hallinto ja tutkimus 129 146 000
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 21 984 000
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 72 155 000
22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 1 343 000
23. Hallinnolliset järjestelyt (siirtomääräraha 2 v) 585 000
29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 28 540 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) 4 539 000
10. Maaseudun kehittäminen 424 949 000
40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v) 84 976 000
41. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha) 25 000 000
42. Luopumistuet ja -eläkkeet (siirtomääräraha 2 v) 40 500 000
43. Eläinten hyvinvointikorvaukset (siirtomääräraha 3 v) 67 767 000
50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v) 3 466 000
51. Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 843 000
54. Rahapelitoiminnan tuotolla rahoitettava hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 41 592 000
55. Valtionapu 4H-toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 3 305 000
63. Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 3 000 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) 153 500 000
20. Maa- ja elintarviketalous 1 781 596 000
01. Ruokaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 69 233 000
02. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
20. Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta (arviomääräraha) 5 948 000
40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v) 318 700 000
41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha) 529 700 000
43. Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 3 v) 290 710 000
44. Luonnonhaittakorvaukset (siirtomääräraha 3 v) 548 288 000
46. EU-rahoitteinen ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 10 635 000
47. Ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 2 495 000
60. Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha) 170 000
61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 3 v) 0
62. Eräät valtionavut (siirtomääräraha 2 v) 5 717 000
40. Luonnonvaratalous 187 689 000
20. Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 3 v) 3 100 000
21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v) 13 971 000
22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 5 950 000
31. Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 4 636 000
40. Eräät luonnonvaratalouden korvaukset (arviomääräraha) 1 745 000
41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 5 375 000
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v) 8 850 000
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha) 56 230 000
45. Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 5 027 000
46. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v) 39 160 000
50. Riistatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 11 751 000
51. Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 10 286 000
53. Eräät luonnonvaratalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v) 1 132 000
62. Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 20 476 000
83. Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (siirtomääräraha 3 v) 0
64. Metsähallitus 7 341 000
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 7 341 000
70. Maanmittaus ja tietovarannot 43 580 000
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 40 080 000
40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 3 500 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 858 016 000
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 401 831 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 14 589 000
21. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 1 660 000
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 384 582 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 2 v) 1 000 000
10. Liikenneverkko 1 593 853 000
01. Väyläviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 50 754 000
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v) 1 036 852 000
35. Valtionavustus länsimetron rakentamiseen (siirtomääräraha 3 v) 12 000 000
36. Valtionavustus raideliikennehankkeiden rakentamiseen (siirtomääräraha 3 v) 25 100 000
41. Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v) 1 000 000
50. Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v) 17 000 000
76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha) 34 997 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 298 150 000
79. Elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 118 000 000
20. Liikenteen ja viestinnän viranomaispalvelut 92 414 000
01. Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 77 314 000
40. Ajoneuvojen romutuspalkkio (siirtomääräraha 2 v) 0
41. Tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 9 100 000
42. Sähkökäyttöisten henkilöautojen sekä henkilöautojen kaasu- ja etanolikonversioiden hankinta- ja konversiotuki (siirtomääräraha 3 v) 6 000 000
30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut 207 801 000
42. Valtionavustus koulutuksesta (siirtomääräraha 3 v) 841 000
43. Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen (arviomääräraha) 96 000 000
51. Luotsauksen hintatuki (siirtomääräraha 2 v) 4 200 000
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 88 774 000
64. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 12 683 000
66. Yhteysalusliikennepalvelujen ostosopimukset (siirtomääräraha 3 v) 5 303 000
40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen 519 134 000
01. Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
45. Yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tuki (siirtomääräraha 3 v) 0
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v) 0
60. Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon (siirtomääräraha 3 v) 519 134 000
50. Sää-, meri- ja ilmastopalvelut 42 983 000
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 42 983 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 532 274 000
01. Hallinto 258 433 000
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 33 700 000
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 170 158 000
20. Siviilipalvelus (arviomääräraha) 4 939 000
21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 3 v) 786 000
29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 36 072 000
40. Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen (siirtomääräraha 3 v) 4 251 000
60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arviomääräraha) 20 000
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 8 507 000
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka 768 830 000
01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 32 248 000
06. Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 97 474 000
28. Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 400 000
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha) 275 500 000
41. Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin (arviomääräraha) 10 400 000
42. Kasvuekosysteemien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 5 000 000
43. Cleantech- ja biotalousratkaisujen sekä innovaatioiden kaupallistamisen tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 0
44. Kiertotalouden investointi- ja kehittämistuki (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
47. Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha) 30 777 000
48. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha) 57 800 000
49. Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 94 303 000
50. Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 2 v) 0
51. Naisille suunnattu innovaatiopalkinto (siirtomääräraha 2 v) 118 000
80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha) 0
82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha) 10 000
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) 140 000 000
87. Pääomalainat teollisuuden uudistumiseen ja yritysvetoisten liiketoimintaekosysteemien kehittämiseen (arviomääräraha) 12 000 000
89. Pääomasijoitus Business Finland Venture Capital Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 10 800 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka 415 854 000
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 171 793 000
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v) 244 061 000
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 79 499 000
01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 15 548 000
03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 7 943 000
05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 19 564 000
31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v) 0
50. Valtionavustus kuluttajajärjestölle (kiinteä määräraha) 822 000
51. Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha) 2 572 000
52. Palkkaturva (arviomääräraha) 32 000 000
53. Matkustajien paluukuljetukset ja korvaukset (siirtomääräraha 3 v) 1 000 000
95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset (arviomääräraha) 50 000
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka 419 115 000
40. Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (siirtomääräraha 3 v) 3 000 000
42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha) 8 178 000
43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha) 0
44. Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v) 6 000 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) 401 887 000
65. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha) 50 000
60. Energiapolitiikka 366 839 000
01. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 839 000
20. Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 3 420 000
40. Energiatuki (arviomääräraha) 47 250 000
41. LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha) 14 930 000
43. Kioton mekanismit (arviomääräraha) 0
44. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha) 261 400 000
45. Uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituki (siirtomääräraha 3 v) 0
46. Päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiotuki (arviomääräraha) 30 000 000
47. Sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurin edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 3 000 000
70. Kotouttaminen 223 704 000
03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 631 000
30. Valtion korvaukset kotouttamisesta (arviomääräraha) 222 073 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 15 003 104 000
01. Hallinto 89 480 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 31 769 000
04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 547 000
05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 601 000
06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 18 355 000
07. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 8 334 000
25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v) 7 000 000
29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 18 929 000
66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (siirtomääräraha 2 v) 3 945 000
02. Valvonta 64 446 000
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 11 587 000
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 11 255 000
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 282 000
07. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 24 775 000
08. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen käyttöä hallinnoivan lupaviranomaisen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 300 000
20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha) 10 247 000
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 84 152 000
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 52 228 000
25. Kansallinen genomikeskus, kansallinen syöpäkeskus ja lääkekehityskeskus (siirtomääräraha 3 v) 5 200 000
31. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
50. Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v) 23 222 000
63. Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 3 502 000
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut 4 353 960 000
50. Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen adoptioon (arviomääräraha) 11 500 000
51. Lapsilisät (arviomääräraha) 1 369 900 000
52. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha) 3 800 000
53. Sotilasavustus (arviomääräraha) 17 600 000
54. Asumistuki (arviomääräraha) 1 565 800 000
55. Elatustuki (arviomääräraha) 216 400 000
56. Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut (arviomääräraha) 50 700 000
57. Perustoimeentulotuki (arviomääräraha) 751 900 000
60. Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v) 366 360 000
20. Työttömyysturva 2 371 190 000
31. Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha) 26 840 000
50. Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha) 832 000 000
51. Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha) 0
52. Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha) 1 508 600 000
55. Valtionosuudet Työllisyysrahastolle (arviomääräraha) 3 750 000
56. Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha) 0
30. Sairausvakuutus 2 425 800 000
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 2 425 800 000
40. Eläkkeet 4 643 071 000
50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha) 63 271 000
51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 715 400 000
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 275 000 000
53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha) 11 500 000
54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha) 14 500 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha) 3 563 400 000
50. Veteraanien tukeminen 218 681 000
30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha) 1 250 000
50. Rintamalisät (arviomääräraha) 9 500 000
51. Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha) 85 378 000
52. Valtion korvaus sota- ja sotilasinvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 38 000 000
53. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 3 100 000
54. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v) 45 000
55. Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 3 500 000
56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 58 400 000
57. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 8 000
58. Rintamaveteraanien kotiin vietävät palvelut (arviomääräraha) 19 500 000
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 200 266 000
30. Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 500 000
31. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma ja eräät muut menot (siirtomääräraha 3 v) 250 000
32. Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen (kiinteä määräraha) 21 000 000
33. Valtion korvaus sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön erikoistumiskoulutukseen (arviomääräraha) 96 000 000
34. Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 15 200 000
35. Valtion rahoitus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön opiskeluterveydenhuoltoon (siirtomääräraha 2 v) 3 000 000
36. Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha) 480 000
37. Valtion korvaus kunnille laittomasti maassa oleskelevien kiireellisen sosiaalihuollon kustannuksiin (arviomääräraha) 5 346 000
38. Valtionavustus valinnanvapauden pilottihankkeiden kustannuksiin 0
40. Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin (siirtomääräraha 3 v) 28 990 000
52. Valtion rahoitus turvakotitoiminnan menoihin (siirtomääräraha 2 v) 19 550 000
63. Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (kiinteä määräraha) 2 950 000
64. Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 7 000 000
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 35 218 000
20. Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 28 990 000
21. Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2 v) 650 000
22. Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v) 550 000
50. Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 2 200 000
51. Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 1 900 000
52. Valtionavustus UKK-instituutin toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 928 000
80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta 154 990 000
40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha) 134 700 000
41. Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 1 900 000
42. Valtion korvaus poronhoitajien sijaisavun kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 250 000
50. Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin (siirtomääräraha 2 v) 18 140 000
90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen 361 850 000
50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v) 361 850 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 199 334 000
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot 57 176 000
01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 26 227 000
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 22 784 000
29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 6 435 000
65. Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon (siirtomääräraha 3 v) 1 730 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu 118 502 000
20. Ympäristövahinkojen torjunta (siirtomääräraha 3 v) 18 200 000
21. Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v) 2 640 000
22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v) 18 025 000
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 31 639 000
60. Siirto öljysuojarahastoon (siirtomääräraha 3 v) 3 000 000
61. Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 15 542 000
63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3 v) 26 630 000
65. Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto (siirtomääräraha 3 v) 1 000 000
66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 1 826 000
70. Alusinvestoinnit (siirtomääräraha 3 v) 0
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen 23 656 000
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 806 000
30. Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen (siirtomääräraha 2 v) 1 000 000
52. Avustukset asuinrakennusten sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v) 1 500 000
55. Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v) 15 500 000
60. Siirto valtion asuntorahastoon 0
64. Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v) 850 000
36. VALTIONVELAN KOROT 1 180 410 000
01. Valtionvelan korko 1 170 000 000
90. Valtionvelan korko (arviomääräraha) 1 170 000 000
09. Muut menot valtionvelasta 10 410 000
20. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha) 10 410 000
Määrärahojen kokonaismäärä 55 346 617 000