Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2011

01. HallintoPDF-versio

Selvitysosa:Pääluokan perusteluissa todetaan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet valtioneuvoston kanslian osalta.

Hallitusohjelman seurantaa ja siihen liittyviä menettelyitä selvitetään. Eduskuntavaalien jälkeen muodostettava hallitus päättää hallitusohjelman toteuttamisen ja seurannan muodoista.

Kriisijohtamista ja tilannekuvatoimintaa tukevia toiminnallisia sekä teknisiä ratkaisuja kehitetään myös valtioneuvoston kansliassa käytettävyyden ja toimintavarmuuden parantamiseksi. Kanslia tukee edelleen kriisijohtamiseen liittyvän tutkimuksen, koulutuksen ja tiedotuksen vahvistamista. Tavoitteena on valtioneuvoston toimintakyvyn turvaaminen kaikissa olosuhteissa.

Tavoitetaso: Kriisijohtamismalli on käytössä kaikilla hallinnon tasoilla.

Mittarit: Turvallisuusjärjestelyjen ja kriisijohtamismallin toimivuutta testataan harjoituksissa, erikseen seurataan turvallisuusjärjestelyjen ja kriisinhallinnan koulutus- ja harjoitustilaisuuksien määriä ja tilaisuuksiin osallistuvien määriä suhteutettuna henkilötyövuosiin.

Sukupuolten tasa-arvotavoitteita edistetään EU-rekrytoinneissa. Suomalaisten toimielimissä työskentelevien virkamiesten edistymistä tuetaan kiinteästi mm. tiedottamalla avautuvista mahdollisuuksista ja järjestämällä neuvontaa sekä tarvittaessa varsinaista valmennusta. Johtajatasolla (director) Suomella on vajausta muihin samankokoisiin vanhoihin jäsenmaihin verrattuna. Tilanteen korjaamiseksi komissiossa on perustettu sisäinen etenemismahdollisuuksien parantamisohjelma keskijohdolle (yksikönpäälliköt ja apulaisyksikönpäälliköt) sekä henkilöille, joilla on edellytyksiä edetä muutaman vuoden päästä. Ohjelmaan on valittu 10 suomalaista, joista 5 on naisia.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

Valtioneuvoston kanslian henkilöstösuunnittelun tavoitteena on oikein mitoitettu ja osaava henkilöstö, joka työskentelee hyvässä työyhteisössä, jota seurataan ja kehitetään asetettujen tavoitteiden mukaisesti vuosittain. Työyhteisön kehittämisen tukena käytetään myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa sekä toiminnallista tasa-arvoryhmää.

  2009 toteutuma 2010 tavoite 2011 tavoite
       
Fyysinen hyvinvointi      
— sairauspoissaolopäivä/htv 9,8 7,0 7,0
Työtyytyväisyys      
— työtyytyväisyysindeksi 3,4 3,5 3,5
Johtaminen 3,4 3,5 3,5
Koulutusindeksi 5,3 5,4 5,4

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 27 777 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) ministereiden turvallisuus- ja virka-autokuljetuspalveluihin, valtioneuvoston yhteiseen varautumiseen sekä ministeriöiden keskitetysti hoidettuihin turvallisuuspalveluihin

2) tulevaisuusselontekoihin

3) EU-tiedonhallintaan

4) ministeriöiden kansalliskielten säädöskääntämiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Palkkausten tarkistukset 144
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus 59
Tuottavuustoimet (-2 htv) -60
Siirto momentille 23.30.01 -47
Siirto momentilta 31.10.01 (1 htv) 35
Siirto momentilta 28.20.06 468
Muut menot 80
Uudelleenkohdentaminen 7
Tasokorotus 71
Yhteensä 757


2011 talousarvio 27 777 000
2010 III lisätalousarvio 127 000
2010 talousarvio 27 020 000
2009 tilinpäätös 27 281 000

02. Ministereiden ja heidän erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 5 045 000 euroa.

Henkilöstön määrä on enintään 52, josta 20 valtioneuvoston jäsentä ja 32 erityisavustajaa.

Selvitysosa:Pääministerin ja hänen erityisavustajiensa matkat maksetaan momentin 23.01.20 määrärahoista ja muut menot valtioneuvoston kanslian toimintamenomäärärahoista. Valtioneuvoston kansliassa toimivien muiden ministereiden kanslian toimialasta johtuvat matkat ja vieraanvaraisuus maksetaan momentilta 23.01.20 samoin kuin muun ministerin yksinomaan valtioneuvoston kanslian toimialalla toimivan erityisavustajan matkat. Muiden ministereiden ja heidän erityisavustajiensa matkat, työterveys, koulutus- ja muut vastaavat menot maksetaan sijoitusministeriöiden toimintamenomäärärahoista.


2011 talousarvio 5 045 000
2010 talousarvio 5 045 000
2009 tilinpäätös 4 752 143

20. Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 867 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Eurooppa-neuvoston kokouksista sekä pääministerin matkoista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) valtioneuvoston kansliassa toimivien muiden ministerien valtioneuvoston kanslian toimialasta johtuvien matkustusmenojen korvaamisen sekä ministerin vieraanvaraisuuteen

3) pääministeriä välittömästi avustavien henkilöiden ja turvamiesten sekä muun ministerin yksinomaan valtioneuvoston kanslian toimialalla toimivan erityisavustajan matkustusmenojen korvaamiseen.


2011 talousarvio 867 000
2010 talousarvio 867 000
2009 tilinpäätös 703 205

29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 3 000 000 euroa.


2011 talousarvio 3 000 000
2010 talousarvio 3 000 000
2009 tilinpäätös 2 868 042