Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2018

10. PolisväsendetPDF-versio

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 725 682 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 720 682 000 euro som föreslås i budgetproposition är tillägget 5 000 000 euro, av vilket 3 000 000 euro är ett tillägg av engångsnatur som föranleds av investeringar i materiel och utrustning för bekämpning av terrorism samt en effektivisering av återsändandet av asylsökande år 2018 och 2 000 000 euro är en överföring från moment 28.70.20 för finansiering av ett projekt för multibiometrisk identifiering för 2018.


2018 budget 725 682 000
2017 budget 696 678 000
2016 bokslut 730 286 000

02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 33 341 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det anslag på 30 141 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget 3 200 000 euro, varav 2 000 000 euro föranleds av en utgift av engångsnatur för en höjning av beredskapen för den civila underrättelseinhämtningen och investeringar i materiel och utrustning för bekämpning av terrorism, 600 000 euro för att täcka de kostnader för säkerhetsutredningar som föranleds av en ändring i säkerhetsutredningslagen samt 460 000 euro för hyreskostnader för lokaler och 140 000 euro för flyttkostnader.


2018 budget 33 341 000
2017 I tilläggsb. 200 000
2017 budget 27 391 000
2016 bokslut 24 009 000

20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (reservationsanslag 2 år)

Anslaget får användas

2) till utgifter för tolknings- och översättningstjänster för asylsökande och dem som ska avlägsnas ur landet.

Förklaring:Punkt 2 i beslutsdelen ersätter punkt 2 i det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Kompletteringen av motiveringen föranleds av att alla personer som polisen avlägsnar ur landet inte är asylsökande.


2018 budget 9 168 000
2017 budget 17 666 000
2016 bokslut 9 696 162