Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

01. HallintoPDF-versio

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 2 122 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 350 000 euroa covid-19-epidemiatilanteen aiheuttamaan terveysturvallisuusviestintään ja muihin viestintätoimiin, 900 000 euroa koronavirustilanteen välttämättömiin muihin menolisäyksiin, 750 000 euroa siirtona momentilta 28.70.20 Valtioneuvoston yhteinen palveluhallintajärjestelmä (Virkku) -hankkeen jatkorahoitukseen, 120 000 euroa siirtona momentilta 24.01.01 ulkoministeriön video- ja av-laitteiden ylläpitoon, 36 000 euroa siirtona momentilta 32.01.01 laajennettuun hankintatukeen, 12 000 euroa siirtona momentilta 29.01.01 opetus- ja kulttuuriministeriön arkistojen järjestämiseen ja 200 000 euroa Teams-palvelun ylläpitomenoihin sekä vähennyksenä 124 000 euroa siirtona momentille 24.01.01 TORI-lain ulkopuolisten lisenssien maksamiseen ja 122 000 euroa omakustannusperiaatteen toteuttamisesta Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa.


2021 III lisätalousarvio 2 122 000
2021 talousarvio 135 094 000
2020 tilinpäätös 132 324 000
2019 tilinpäätös 126 865 000

26. Saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 2 150 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) saamelaisten totuus- ja sovintokomission työstä ja totuus- ja sovintoprosessin edistämisestä aiheutuviin menoihin

2) valtionavustusten maksamiseen totuus- ja sovintoprosessin edistämis- ja toteutustoimiin

3) enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen totuus- ja sovintokomission sihteeristön tehtäviin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Vuoden 2019 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 1 350 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahasta 1 350 000 euroa on peruutetun määrärahan uudelleenbudjetointia ja 800 000 euroa on saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin edistämisen turvaamiseksi.

Momentilta maksetaan saamelaisten totuus- ja sovintokomission työstä ja totuus- ja sovintoprosessin edistämisestä aiheutuvat menot. Momentilta varaudutaan maksamaan tukea myös psykososiaalisen tuen järjestämiseksi tai palvelujen ostoa. Totuus- ja sovintoprosessissa edistetään dialogia saamelaisväestön kanssa, tiivistetään pohjoismaisen tason yhteistoimintaa totuus- ja sovintoprosessien osalta sekä vastataan ilmenneisiin tiedontarpeisiin.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2021 III lisätalousarvio 2 150 000
2019 tilinpäätös 1 500 000