Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

Valtion talousarvio vuodelle 2023 PDF-versio

    1000 €
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 63 883 126
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot   31 383 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot   24 372 000
02. Yhteisövero   5 739 000
03. Korkotulojen lähdevero   50 000
04. Perintö- ja lahjavero   1 222 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut   22 985 600
01. Arvonlisävero   21 851 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero   921 000
03. Apteekkivero   213 600
08. Valmisteverot   7 221 000
01. Tupakkavero   1 215 000
04. Alkoholijuomavero   1 475 000
05. Virvoitusjuomavero   213 000
07. Energiaverot   4 302 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero   16 000
10. Muut verot   2 171 000
03. Autovero   397 000
05. Varainsiirtovero   646 000
06. Arpajaisvero   60 000
07. Ajoneuvovero   1 060 000
08. Jätevero   8 000
19. Muut veronluonteiset tulot   122 526
04. Eräät viestinnän maksut   30 312
05. Eräät liikenteen maksut   23 438
06. Väylämaksut   45 000
09. Muut verotulot   9 465
10. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu   5 230
11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut   6 248
12. Säteilytoimintavero   2 833
12. SEKALAISET TULOT 7 038 928
23. Valtioneuvoston kanslia   50
99. Valtioneuvoston kanslian muut tulot   50
24. Ulkoministeriön hallinnonala   16 028
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot   1 005
99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulot   15 023
25. Oikeusministeriön hallinnonala   165 666
10. Tuomioistuintulot   44 860
14. Oikeusapumaksutulot   3 911
15. Yleisen edunvalvonnan tulot   30 144
20. Ulosottomaksut   84 000
21. Korot ulosoton säilytettävänä olevista varoista   1
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot   2 750
26. Sisäministeriön hallinnonala   98 711
98. EU:lta saatavat tulot   96 611
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot   2 100
27. Puolustusministeriön hallinnonala   30 304
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista   18
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot   30 286
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala   2 652 950
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista   58 822
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista   23 197
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista   13 255
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot   11 540
50. Siirto valtion eläkerahastosta   2 125 515
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset   330 471
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut   19 670
60. Työturvallisuusmaksu   980
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot   50 000
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen   1 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot   18 500
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala   428 550
70. Opintotukitoiminnan tulot   33 300
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista   391 250
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot   4 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala   944 684
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot   531 430
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta   340 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta   9 000
04. EU:lta saatavat muut tulot   410
20. Maa- ja metsätalousministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta   29 000
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut   2 800
41. Tenojoen kalastuslupamaksut   50
42. Hirvieläinten metsästysmaksut   4 760
44. Kalastonhoitomaksut   10 175
45. Riistanhoitomaksut   13 059
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot   4 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala   19 082
10. Hallinnonalan virastojen tulot   18 232
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot   850
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala   988 149
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot   3 819
31. Palkkaturvamaksujen palautukset   33 230
50. EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot   257 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot   694 100
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala   545 240
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot   2 690
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot   100
90. Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta   361 750
98. Valtionapujen palautukset   163 200
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot   17 500
35. Ympäristöministeriön hallinnonala   1 514
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista   150
20. Siirto Valtion asuntorahastosta   400
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot   964
39. Muut sekalaiset tulot   1 148 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista   130 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot   79 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset   700 000
10. Muut sekalaiset tulot   7 000
20. Elpymis- ja palautumistukivälineen tulot   232 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 2 002 088
01. Korkotulot   251 088
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille   2 000
05. Korot muista lainoista   20 994
07. Korot talletuksista   208 900
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot   19 194
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot   1 597 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot   1 597 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta   0
01. Osuus Suomen Pankin voitosta   0
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset   154 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset   154 000
15. LAINAT 10 320 270
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat   149 948
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille   11 500
04. Muiden lainojen lyhennykset   138 448
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta   10 170 322
01. Nettolainanotto ja velanhallinta   10 170 322
Tuloarvioiden kokonaismäärä 83 244 412
    1000 €
MÄÄRÄRAHAT
21. EDUSKUNTA 137 097
01. Kansanedustajat   22 743
01. Kansanedustajien toimintamenot(arviomääräraha)   22 743
10. Eduskunnan kanslia   78 592
01. Eduskunnan kanslian toimintamenot(arviomääräraha)   61 122
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   6 200
51. Avustajatuki eduskuntaryhmille(arviomääräraha)   6 270
70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet(siirtomääräraha 3 v)   5 000
20. Eduskunnan oikeusasiamies   8 531
01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot(arviomääräraha)   8 531
30. Ulkopoliittinen instituutti   4 539
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   4 309
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   230
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto   17 812
01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   17 062
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   750
90. Eduskunnan muut menot   4 880
50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen(arviomääräraha)   4 880
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI 40 047
01. Tasavallan presidentti   126
01. Tasavallan presidentin palkkio(kiinteä määräraha)   126
02. Tasavallan presidentin kanslia   39 921
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   8 871
02. Entisten tasavallan presidenttien menot(siirtomääräraha 2 v)   500
20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot(siirtomääräraha 2 v)   2 550
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   8 000
75. Perusparannukset(siirtomääräraha 5 v)   20 000
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA 584 735
01. Hallinto   196 352
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   155 283
02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset(arviomääräraha)   12 392
03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot(siirtomääräraha 2 v)   980
22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta(siirtomääräraha 3 v)   7 759
25. Terveet tilat 2028(siirtomääräraha 3 v)   500
27. Kuurojen totuus- ja sovintoprosessi(siirtomääräraha 3 v)   438
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   19 000
10. Omistajaohjaus   345 700
87. Pääomasijoitus Suomen Malmijalostus Oy:lle(siirtomääräraha 3 v)   340 000
88. Osakehankinnat(siirtomääräraha 3 v)   5 700
20. Poliittisen toiminnan avustaminen   35 635
50. Puoluetoiminnan tukeminen(kiinteä määräraha)   35 635
30. Oikeuskanslerinvirasto   4 488
01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   4 488
90. Muut menot   2 560
21. Kunniamerkit(arviomääräraha)   700
66. Osallistumismaksut ja maksuosuudet Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukselle(siirtomääräraha 2 v)   1 860
24. ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 343 735
01. Ulkoasiainhallinto   291 844
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   262 819
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen menot(siirtomääräraha 3 v)   2 305
29. Ulkoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   14 220
74. Talonrakennukset(siirtomääräraha 3 v)   12 500
10. Kriisinhallinta   76 848
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot(arviomääräraha)   55 100
21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan(siirtomääräraha 2 v)   19 248
66. Rauhanvälitys(siirtomääräraha 2 v)   2 500
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö   857 278
50. Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle   0
66. Varsinainen kehitysyhteistyö(siirtomääräraha 3 v)   714 488
67. Demokratia- ja oikeusvaltiotuki(siirtomääräraha 2 v)   3 060
88. Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen(siirtomääräraha 3 v)   10 000
89. Laina- ja investointimuotoinen kehitysyhteistyö(siirtomääräraha 3 v)   129 730
90. Ulkoministeriön hallinnonalan muut menot   117 765
20. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö(siirtomääräraha 3 v)   3 000
23. Etyj-puheenjohtajuus(siirtomääräraha 2 v)   1 569
50. Eräät valtionavut(kiinteä määräraha)   2 241
51. Hädänalaisten avustaminen(arviomääräraha)   45
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(siirtomääräraha 2 v)   110 110
87. Pääomasijoitus Instex S.A.S.:lle(siirtomääräraha 3 v)   300
95. Kurssivaihtelut(arviomääräraha)   500
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 120 744
01. Ministeriö ja hallinto   172 833
01. Oikeusministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   24 320
03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   13 557
05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   10 442
20. Erityismenot(arviomääräraha)   15 013
21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   24 951
29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   50 660
50. Avustukset(kiinteä määräraha)   14 433
51. Eräät valtion maksamat korvaukset(arviomääräraha)   19 000
66. Kansainväliset jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(arviomääräraha)   457
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu   496 079
01. Korkeimman oikeuden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   9 429
02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   12 187
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   304 832
04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   91 136
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset(arviomääräraha)   78 495
20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta   112 132
01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   112 132
95. Ulosoton säilytettävänä olevien varojen korkomenot(arviomääräraha)   0
30. Syyttäjät   59 038
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   59 038
40. Rangaistusten täytäntöönpano   255 326
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   250 626
74. Avolaitostyöt(siirtomääräraha 3 v)   4 700
50. Vaalimenot   25 336
20. Vaalimenot(arviomääräraha)   25 336
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 559 345
01. Hallinto   312 385
01. Sisäministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   18 332
04. Kriisinhallintakeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   2 388
21. Sisäministeriön hallinnonalan kehittäminen(siirtomääräraha 2 v)   1 342
25. Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta(siirtomääräraha 3 v)   5 500
26. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan ohjelmakaudella 2021—2027(siirtomääräraha 3 v)   42 828
27. EU:n pelastuspalvelumekanismi CBRN-varastointi(siirtomääräraha 2 v)   59 845
29. Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   180 200
50. Eräät avustukset(siirtomääräraha 2 v)   990
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille(arviomääräraha)   960
10. Poliisitoimi   949 329
01. Poliisitoimen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   887 921
02. Suojelupoliisin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   46 890
20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot(siirtomääräraha 2 v)   7 668
21. KEJO-hankkeen yhteiset menot(siirtomääräraha 2 v)   6 850
20. Rajavartiolaitos   637 030
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   312 030
70. Rajavartiolaitoksen investoinnit(siirtomääräraha 5 v)   325 000
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta   106 578
01. Pelastustoimen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   5 046
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   72 239
03. Pelastusopiston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   18 293
20. Erityismenot(arviomääräraha)   11 000
40. Maahanmuutto   554 023
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   67 795
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto(arviomääräraha)   371 152
22. Vapaaehtoinen paluu(siirtomääräraha 2 v)   2 318
63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet(arviomääräraha)   112 758
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 6 401 265
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto   728 026
01. Puolustusministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   16 912
21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   2 875
29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   683 794
66. Jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(siirtomääräraha 2 v)   24 445
10. Sotilaallinen maanpuolustus   5 605 694
01. Puolustusvoimien toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   2 253 291
18. Puolustusmateriaalihankinnat(siirtomääräraha 5 v)   1 926 520
19. Monitoimihävittäjien hankinta(siirtomääräraha 5 v)   1 417 953
50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen(kiinteä määräraha)   7 930
30. Sotilaallinen kriisinhallinta   67 545
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot(siirtomääräraha 2 v)   67 535
95. Kurssivaihtelut(arviomääräraha)   10
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 34 226 098
01. Hallinto   218 175
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   37 044
20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus(arviomääräraha)   345
21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   3 306
25. Metallirahamenot(arviomääräraha)   5 460
29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   167 000
50. Elpymis- ja palautumissuunnitelman rahoitus työkykyhankkeeseen(siirtomääräraha 3 v)   1 500
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(siirtomääräraha 2 v)   1 200
69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle(siirtomääräraha 3 v)   2 320
10. Verotus ja tulli   696 339
01. Verohallinnon toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   411 707
02. Tullin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   200 107
03. Kansallisen tulorekisterin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   36 925
63. Takaisin maksetut verot(arviomääräraha)   6 100
95. Verotukseen liittyvät korkomenot(arviomääräraha)   21 500
97. Autoveron vientipalautus(arviomääräraha)   20 000
20. Palvelut valtioyhteisölle   71 384
01. Valtiokonttorin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   46 584
02. Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot(arviomääräraha)   600
03. Huoltovarmuuspankin palvelumaksu(arviomääräraha)   1 700
07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   2 000
09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)   5 000
10. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen investointimenot (siirtomääräraha 2 v)   15 000
11. Verkkomaksaminen(siirtomääräraha 2 v)   500
88. Senaatti-konsernin liikelaitokset   0
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto   130 884
01. Tilastokeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   53 927
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   4 507
03. Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   64 450
04. Sähköinen tunnistautuminen(arviomääräraha)   8 000
40. Valtion alue- ja paikallishallinto   73 262
01. Aluehallintoviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   71 244
03. Palvelurakenteiden ja valtion hallintorakenteiden kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)   2 018
50. Eläkkeet ja korvaukset   5 740 065
15. Eläkkeet(arviomääräraha)   5 354 542
16. Ylimääräiset eläkkeet ja muut eläkemenot(arviomääräraha)   3 049
50. Vahingonkorvaukset(arviomääräraha)   39 440
63. Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot(arviomääräraha)   323 840
95. Muiden eläkelaitosten valtion puolesta maksamien eläkemenojen ja valtiolle maksamien ennakoiden korkomenot(arviomääräraha)   19 194
60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot   18 480
02. Erikseen budjetoidut henkilöstömenot(arviomääräraha)   2 500
10. Työturvallisuuden edistäminen(siirtomääräraha 2 v)   980
12. Osaamisen kehittäminen(arviomääräraha)   15 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen   95 655
01. Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   13 933
02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät(siirtomääräraha 3 v)   8 600
05. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus(siirtomääräraha 3 v)   5 100
06. Eräät Pohjois-Atlantin puolustusliitto NATO:n jäsenyydestä aiheutuvat menot(siirtomääräraha 2 v)   15 700
20. Tuottavuuden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   30 031
23. Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke(siirtomääräraha 3 v)   1 091
40. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot(siirtomääräraha 3 v)   21 200
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle   320 967
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu(arviomääräraha)   198 416
34. Ahvenanmaan verotasoitus(arviomääräraha)   122 551
89. Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän rahoitus   21 128 002
31. Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen rahoitus(arviomääräraha)   20 777 002
32. Hyvinvointialueiden lisärahoitus(arviomääräraha)   1 000
33. Valtionavustus hyvinvointialueiden toiminnan vakiinnuttamisen ja kehittämisen kustannuksiin(siirtomääräraha 2 v)   350 000
90. Kuntien tukeminen   3 638 131
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen(arviomääräraha)   2 772 231
31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki(arviomääräraha)   11 400
32. Valtionavustus kuntien kannustinjärjestelmiin(siirtomääräraha 3 v)   3 500
35. Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä(kiinteä määräraha)   851 000
91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen   82 000
41. Energiaverotuki(arviomääräraha)   82 000
80. Lainat ja takaukset sähkön johdannaismarkkinoilla toimiville yhteisöille(siirtomääräraha 2 v)   0
92. EU ja kansainväliset järjestöt   2 001 904
03. Rahoitusvakausviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   6 248
20. Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin(siirtomääräraha 2 v)   1 000
40. Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille(kiinteä määräraha)   13 256
67. Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen(arviomääräraha)   170
68. Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin sekä Kansainvälisen rahoitusyhtiön peruspääoman korottamisesta(arviomääräraha)   14 600
69. Maksut Euroopan unionille(arviomääräraha)   1 938 000
95. Valtion takaus- ja takuusuoritukset(arviomääräraha)   28 630
99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot   10 850
95. Satunnaiset säädösperusteiset menot(arviomääräraha)   300
96. Ennakoimattomat menot(siirtomääräraha 3 v)   2 000
97. Valtion saatavien turvaaminen(arviomääräraha)   250
98. Kassasijoitusten riskienhallinta(arviomääräraha)   8 300
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 7 780 147
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot   344 847
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   22 789
02. Opetushallituksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   68 283
03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   9 781
04. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)   39 833
21. Kansainvälinen yhteistyö(siirtomääräraha 2 v)   2 337
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   34 000
30. Lasten ja nuorten harrastustoiminta(siirtomääräraha 2 v)   14 500
50. Eräät avustukset(kiinteä määräraha)   1 597
51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan(kiinteä määräraha)   3 807
52. Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin(arviomääräraha)   122 661
53. Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen(siirtomääräraha 2 v)   23 013
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille(arviomääräraha)   2 246
10. Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus ja vapaa sivistystyö   868 256
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   41 065
20. Perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot(siirtomääräraha 3 v)   48 730
30. Valtionosuus ja -avustus esi- ja perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin(arviomääräraha)   586 777
31. Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin(arviomääräraha)   182 081
51. Valtionavustus järjestöille(kiinteä määräraha)   9 603
20. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus   1 348 476
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   8 771
21. Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteiset menot(siirtomääräraha 3 v)   17 896
30. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen(arviomääräraha)   1 043 403
35. Valtionosuus ja -avustus lukiokoulutuksen käyttökustannuksiin(arviomääräraha)   278 406
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus   3 537 948
01. Suomen Akatemian toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   12 318
02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)   23 444
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   4 625
04. Varastokirjaston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   1 751
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot(siirtomääräraha 3 v)   40 616
50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan(siirtomääräraha 2 v)   1 999 188
51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat(arviomääräraha)   348 575
53. Rahapelitoiminnan tuotot tieteen edistämiseen(arviomääräraha)   74 715
54. Strateginen tutkimusrahoitus(arviomääräraha)   55 631
55. Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan(siirtomääräraha 2 v)   954 190
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille(arviomääräraha)   22 895
70. Opintotuki   823 533
01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   669
52. Opintolainojen valtiontakaus(arviomääräraha)   187 100
55. Opintoraha ja asumislisä(arviomääräraha)   515 200
57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki(arviomääräraha)   35 564
59. Koulumatkatuki(arviomääräraha)   85 000
80. Taide ja kulttuuri   613 793
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   4 595
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   2 298
04. Museoviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   25 057
05. Saavutettavuuskirjasto Celian toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   5 683
06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   7 599
16. Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet(arviomääräraha)   21 307
20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset(siirtomääräraha 2 v)   18 502
30. Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan(kiinteä määräraha)   4 200
31. Valtionosuus ja -avustus esittävän taiteen ja museoiden käyttökustannuksiin(arviomääräraha)   141 111
34. Valtionosuus ja -avustus taiteen perusopetuksen käyttökustannuksiin(arviomääräraha)   94 387
40. Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon(arviomääräraha)   252
41. Eräät käyttöoikeuskorvaukset(siirtomääräraha 3 v)   27 648
50. Eräät avustukset(siirtomääräraha 3 v)   27 274
51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille(arviomääräraha)   17 586
52. Rahapelitoiminnan tuotot taiteen edistämiseen(arviomääräraha)   180 053
53. Valtionavustus tilakustannuksiin(kiinteä määräraha)   27 113
55. Digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuus ja säilyttäminen(siirtomääräraha 3 v)   2 200
72. Kansallisgallerian kokoelman kartuttaminen(siirtomääräraha 3 v)   839
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito(siirtomääräraha 3 v)   4 049
89. Rahoitus Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiölle ja kiinteistöosakeyhtiölle(siirtomääräraha 3 v)   2 000
95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot(arviomääräraha)   40
90. Liikuntatoimi   160 202
50. Rahapelitoiminnan tuotot urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen(arviomääräraha)   120 404
52. Valtionosuudet kunnille ja liikunnan koulutuskeskuksille(arviomääräraha)   33 798
56. Liikunnan ja huippu-urheilun edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   6 000
91. Nuorisotyö   83 092
50. Rahapelitoiminnan tuotot nuorisotyön edistämiseen(arviomääräraha)   41 360
51. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö(siirtomääräraha 2 v)   22 452
52. Valtionosuudet kuntien nuorisotoimeen ja eräät avustukset(siirtomääräraha 2 v)   19 280
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 720 493
01. Hallinto ja tutkimus   145 134
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   24 511
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   81 589
22. Tutkimus ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   1 943
29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   32 652
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(arviomääräraha)   4 439
10. Maaseudun kehittäminen   498 722
40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset(siirtomääräraha 3 v)   135 500
41. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki(arviomääräraha)   35 000
42. Luopumistuet ja -eläkkeet(siirtomääräraha 2 v)   21 800
43. Eläinten hyvinvointikorvaukset (siirtomääräraha 3 v)   74 000
44. Maatalouden ja maaseudun yritystoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen(siirtomääräraha 3 v)   38 000
50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen(siirtomääräraha 3 v)   5 616
51. Porotalouden edistäminen(siirtomääräraha 2 v)   2 143
54. Rahapelitoiminnan tuotolla rahoitettava hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   39 192
55. Valtionapu 4H-toimintaan(siirtomääräraha 2 v)   4 155
63. Maaseudun kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   4 300
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen(siirtomääräraha 3 v)   139 016
20. Maa- ja elintarviketalous   1 783 097
01. Ruokaviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   83 890
20. Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta(arviomääräraha)   18 629
40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki(siirtomääräraha 2 v)   350 000
41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki(arviomääräraha)   520 600
42. Turvepeltojen ilmastotoimet(siirtomääräraha 3 v)   0
43. Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit(siirtomääräraha 3 v)   286 560
44. Luonnonhaittakorvaukset(siirtomääräraha 3 v)   495 884
46. EU-rahoitteinen ruokaketjun kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   11 030
47. Ruokaketjun kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   5 637
49. Ravinnekierrätyksen edistäminen biokaasutuotannolla(siirtomääräraha 3 v)   4 000
60. Siirto interventiorahastoon(kiinteä määräraha)   400
62. Eräät valtionavut(siirtomääräraha 2 v)   6 467
40. Luonnonvaratalous   234 646
20. Kalakannan hoitovelvoitteet(siirtomääräraha 3 v)   2 800
21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot(siirtomääräraha 3 v)   15 996
22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   14 966
31. Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen(siirtomääräraha 3 v)   8 736
40. Eräät luonnonvaratalouden korvaukset(arviomääräraha)   1 947
41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen(siirtomääräraha 3 v)   4 760
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen(siirtomääräraha 2 v)   11 336
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen(arviomääräraha)   47 497
45. Metsäluonnon hoidon edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   17 500
46. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle(siirtomääräraha 2 v)   45 999
47. Tuki joutoalueiden metsitykseen(siirtomääräraha 3 v)   5 400
50. Riistatalouden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   13 059
51. Kalatalouden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   10 975
53. Eräät luonnonvaratalouden valtionavut(siirtomääräraha 2 v)   1 132
62. Elinkeinokalatalouden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   32 543
64. Metsähallitus   8 696
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät(siirtomääräraha 3 v)   8 696
70. Maanmittaus ja asunto-osakkeiden kirjaaminen   50 198
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   48 198
40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot(siirtomääräraha 2 v)   2 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 553 502
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot   668 900
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   23 654
02. Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   103 188
03. Väyläviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   59 834
04. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   46 164
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   431 250
88. Osakehankinnat(siirtomääräraha 3 v)   4 810
10. Liikenne- ja viestintäverkot   2 029 866
20. Perusväylänpito(siirtomääräraha 3 v)   1 378 201
30. Avustukset liikenne- ja viestintäverkkoihin(siirtomääräraha 3 v)   26 583
31. Eräät avustukset(siirtomääräraha 3 v)   41 003
76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset(arviomääräraha)   34 997
77. Väyläverkon kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   441 082
78. Eräät väylähankkeet(siirtomääräraha 3 v)   0
79. Elinkaarirahoitushankkeet(siirtomääräraha 3 v)   108 000
20. Liikenteen ja viestinnän palvelut   854 736
20. Saaristo- ja yhteysalusliikenteen ostot ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   17 886
43. Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen(arviomääräraha)   89 000
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen(siirtomääräraha 3 v)   17 250
51. Avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin(siirtomääräraha 3 v)   36 074
55. Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   118 724
60. Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon(kiinteä määräraha)   575 802
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 853 536
01. Hallinto   990 505
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   39 247
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   217 678
03. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   290 426
04. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   32 400
05. Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot(siirtomääräraha 3 v)   104 498
06. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   19 846
07. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot(siirtomääräraha 3 v)   9 836
08. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   23 301
09. Energiaviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   10 087
10. Digitalisaation kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   43 500
20. Siviilipalvelus(arviomääräraha)   6 139
29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   62 072
40. Valtionavustus kestävää kasvupolitiikkaa edistäville toimijoille(siirtomääräraha 3 v)   4 421
41. Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin(arviomääräraha)   6 950
49. Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan(siirtomääräraha 2 v)   97 020
50. Valtionavustus kuluttajajärjestölle(kiinteä määräraha)   1 472
51. Valtion osuus merimiespalvelutoiminnasta(arviomääräraha)   2 572
53. Matkustajien paluukuljetukset ja korvaukset(siirtomääräraha 3 v)   400
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(siirtomääräraha 2 v)   18 590
95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset(arviomääräraha)   50
20. Uudistuminen ja vähähiilisyys   1 126 268
20. Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   4 400
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen(arviomääräraha)   489 288
41. Energiatuki(arviomääräraha)   99 676
43. Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuki(arviomääräraha)   120 000
46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki(arviomääräraha)   25 343
47. Julkisen liikennesähkön ja -kaasun lataus- ja tankkausinfrastruktuurin edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   21 500
48. Uusiutuvan energian tuotantotuki(arviomääräraha)   140 651
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan(arviomääräraha)   197 160
87. Pääomalainat teollisuuden uudistumiseen ja yritysvetoisten liiketoimintaekosysteemien kehittämiseen(arviomääräraha)   8 250
88. Pääomasijoitus Ilmastorahasto Oy:lle(siirtomääräraha 3 v)   0
89. Pääomasijoitus Lääkekehityskeskus Oy:lle(siirtomääräraha 3 v)   20 000
30. Työllisyys ja yrittäjyys   955 907
32. Valtionavustus kunnille Ohjaamoiden monialaisuuden vahvistamiseen(siirtomääräraha 2 v)   0
33. Turveyrittäjien avustaminen(siirtomääräraha 2 v)   20 585
40. Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen(siirtomääräraha 3 v)   11 921
41. Valtionavustus Työkanava Oy:n toimintaan(siirtomääräraha 3 v)   10 000
42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen(arviomääräraha)   25 030
44. Alueellinen kuljetustuki(siirtomääräraha 3 v)   6 300
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut(siirtomääräraha 2 v)   217 670
52. Palkkaturva(arviomääräraha)   33 460
55. Toimet työurien pidentämiseksi(arviomääräraha)   31 125
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin(arviomääräraha)   583 316
87. Pääomasijoitus Työkanava Oy:lle(siirtomääräraha 2 v)   7 000
95. Vaikuttavuusinvestointien tuotonmaksu (arviomääräraha)   9 500
40. Yritysten erityisrahoitus   536 603
42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi(arviomääräraha)   1 200
46. Yöjunarungon vaunukaluston hankinta(arviomääräraha)   490
47. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset(arviomääräraha)   45 071
48. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille(arviomääräraha)   78 600
49. Takautuvasti maksettava sähköhyvitys(arviomääräraha)   288 000
60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin(arviomääräraha)   13 154
82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan(arviomääräraha)   10
89. Pääomasijoitus Business Finland Venture Capital Oy:lle(siirtomääräraha 3 v)   110 000
95. Tuotonvaihtosopimus- ja suojausmenot(arviomääräraha)   78
50. Kotoutuminen ja kansainvälinen osaaminen   244 253
03. Kotoutumisen ja työvoiman maahanmuuton edistäminen(siirtomääräraha 2 v)   7 241
30. Valtion korvaukset kotoutumisen edistämisestä(arviomääräraha)   237 012
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 16 213 676
01. Hallinto   148 404
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   33 849
04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   966
05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   2 810
06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   21 068
07. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 3 v)   9 105
08. Vankiterveydenhuollon yksikön ulkopuoliset terveyspalvelut(arviomääräraha)   2 800
25. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen tiedonhallinta (siirtomääräraha 3 v)   40 210
29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   32 000
66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet(siirtomääräraha 2 v)   5 596
02. Valvonta   87 679
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   19 652
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   16 264
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   4 949
07. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   29 132
08. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietolupaviranomaisen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)   2 200
09. Lääkeasioiden tiekartan toimeenpano(siirtomääräraha 3 v)   1 000
20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot(arviomääräraha)   14 482
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta   109 746
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   79 165
50. Valtionosuus Työterveyslaitoksen toimintaan(siirtomääräraha 2 v)   23 644
63. Eräät erityishankkeet(siirtomääräraha 3 v)   6 937
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut   4 664 900
50. Perhe-etuudet(arviomääräraha)   1 611 300
53. Sotilasavustus(arviomääräraha)   20 200
54. Asumistuki(arviomääräraha)   1 739 200
56. Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut(arviomääräraha)   58 500
57. Perustoimeentulotuki(arviomääräraha)   722 600
60. Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut(siirtomääräraha 2 v)   513 100
20. Työttömyysturva   2 319 419
31. Valtion korvaus hyvinvointialueille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä(arviomääräraha)   30 484
50. Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta(arviomääräraha)   836 535
52. Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta(arviomääräraha)   1 448 900
55. Valtionosuudet Työllisyysrahastolle(arviomääräraha)   3 500
30. Sairausvakuutus   2 305 700
50. Korvaukset rajat ylittävästä terveydenhuollosta (arviomääräraha)   10 000
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista(arviomääräraha)   2 295 700
40. Eläkkeet   5 274 446
50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista(arviomääräraha)   63 300
51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista(arviomääräraha)   794 251
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista(arviomääräraha)   503 500
53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä(arviomääräraha)   18 200
54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista(arviomääräraha)   14 395
60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista(arviomääräraha)   3 880 800
50. Veteraanien tukeminen   158 381
30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon(arviomääräraha)   700
50. Rintamalisät(arviomääräraha)   5 700
51. Sotilasvammakorvaukset(arviomääräraha)   33 000
52. Valtion korvaus sota- ja sotilasinvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten kustannuksiin(siirtomääräraha 2 v)   17 000
53. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan(siirtomääräraha 2 v)   1 360
54. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille(siirtomääräraha 2 v)   13
55. Eräät kuntoutustoiminnan menot(siirtomääräraha 2 v)   600
56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot(siirtomääräraha 2 v)   20 000
57. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan(siirtomääräraha 2 v)   8
58. Rintamaveteraanien kotiin vietävät palvelut (arviomääräraha)   80 000
60. Sosiaali- ja terveydenhuollon tukeminen   460 023
01. Kansallinen lapsistrategia-toiminto(siirtomääräraha 2 v)   840
30. Valtion korvaus terveydenhuollon ja sosiaalihuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin(siirtomääräraha 3 v)   350
31. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)   2 800
32. Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen sekä sosiaalityön yliopistotasoiseen tutkimukseen(kiinteä määräraha)   30 000
33. Valtion korvaus sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön erikoistumiskoulutukseen(arviomääräraha)   108 000
34. Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista, potilassiirroista ja lääketieteellisistä asiantuntijalausunnoista aiheutuviin kustannuksiin(arviomääräraha)   15 200
35. Valtion rahoitus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön opiskeluterveydenhuoltoon(siirtomääräraha 2 v)   67 500
36. Valtionavustus sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi(kiinteä määräraha)   1 662
37. Valtion korvaus hyvinvointialueille kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden henkilöiden kiireellisen sosiaalihuollon kustannuksiin(arviomääräraha)   2 000
38. Valtionavustus julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-kustannuksiin(siirtomääräraha 2 v)   0
39. Palvelurakenteen kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   9 500
40. Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin(siirtomääräraha 2 v)   36 635
52. Valtion rahoitus turvakotitoiminnan menoihin(siirtomääräraha 2 v)   25 150
61. Elpymis- ja palautumissuunnitelman rahoitus sosiaali- ja terveydenhuoltoon(siirtomääräraha 3 v)   149 786
63. Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan(kiinteä määräraha)   3 500
64. Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin(siirtomääräraha 3 v)   7 100
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen   184 688
20. Rokotteiden hankinta(siirtomääräraha 3 v)   178 140
21. Terveysvalvonta(siirtomääräraha 2 v)   460
22. Tartuntatautien valvonta(siirtomääräraha 2 v)   460
50. Terveyden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   1 800
51. Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin(siirtomääräraha 3 v)   2 900
52. Valtionavustus UKK-instituutin toimintaan(kiinteä määräraha)   928
80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta   126 690
40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin(arviomääräraha)   107 200
41. Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin(siirtomääräraha 2 v)   1 900
42. Valtion korvaus poronhoitajien sijaisavun kustannuksiin(siirtomääräraha 2 v)   450
50. Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin(siirtomääräraha 2 v)   17 140
90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen   373 600
50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen(arviomääräraha)   373 600
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 374 232
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot   76 420
01. Ympäristöministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   34 088
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   26 599
29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   12 435
65. Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon(siirtomääräraha 3 v)   3 298
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu   199 497
20. Ympäristövahinkojen ehkäiseminen ja jälkihoito(siirtomääräraha 3 v)   5 620
21. Eräät luonnonsuojelun menot(siirtomääräraha 3 v)   12 790
22. Eräät ympäristömenot(siirtomääräraha 3 v)   11 615
23. Itämeren ja vesien suojelun edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   12 635
31. Avustukset kuntien ilmastosuunnitelmiin(siirtomääräraha 3 v)   2 631
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät(siirtomääräraha 3 v)   53 522
60. Siirto Öljysuojarahastoon(siirtomääräraha 3 v)   4 000
61. Vesien- ja ympäristönhoidon tukeminen(siirtomääräraha 3 v)   47 892
63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot(siirtomääräraha 3 v)   46 630
66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(siirtomääräraha 2 v)   2 162
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen   98 315
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   8 170
04. Rakennetun ympäristön digitaalisen rekisterin ja alustan luominen (siirtomääräraha 3 v)   2 300
06. Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma(siirtomääräraha 3 v)   2 000
31. Asumisneuvonnan kehittäminen ja laajentaminen(siirtomääräraha 3 v)   4 000
34. Avustukset kuntien kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumiseen (siirtomääräraha 3 v)   10 860
35. Avustukset alueiden käytön ja rakentamisen digitalisaatioon(siirtomääräraha 3 v)   2 880
37. Avustukset vihreää siirtymää tukevan rakentamisen toteuttamiseen(siirtomääräraha 3 v)   2 355
52. Avustukset asuinrakennusten sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen(siirtomääräraha 3 v)   18 500
53. Avustukset työpaikkakiinteistöjen sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen(siirtomääräraha 3 v)   1 000
54. Avustukset asuntoyhteisöille takautuvasta hyvityksestä sähkökeskuslämmitykseen(siirtomääräraha 3 v)   3 500
55. Avustukset korjaustoimintaan(siirtomääräraha 3 v)   450
56. Avustukset asuinrakennusten öljy- ja kaasulämmityksestä luopumiseksi(siirtomääräraha 3 v)   40 600
60. Siirto Valtion asuntorahastoon   0
64. Avustukset rakennusperinnön hoitoon(siirtomääräraha 3 v)   1 700
36. VALTIONVELAN KOROT 2 335 760
01. Valtionvelan korko   2 318 000
90. Valtionvelan korko(arviomääräraha)   2 318 000
09. Muut menot valtionvelasta   17 760
20. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta(arviomääräraha)   17 760
Määrärahojen kokonaismäärä 83 244 412