Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell

Statsbudgeten 2015

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 30)PDF-versio

För jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på sammanlagt 2 661 miljoner euro, vilket innebär en ökning på ca 2 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2014. Besparingarna inom förvaltningsområdet ökar med drygt 100 miljoner euro jämfört med föregående år. Av den totala besparingen hänför sig ungefär hälften till jordbruket och livsmedelsekonomin. Anslagsnivån höjs dock av de ökade anslagen för inledandet av programmet för utveckling av landsbygden och Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program. De beräknade inkomsterna ökar med ca 513 miljoner euro, dvs. ca 80 procent, när inkomsterna från EU ökar till följd av verkställandet av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Av anslagen under huvudtiteln utgör andelen för utveckling av landsbygden 15 %, andelen för jordbruket och livsmedelsekonomin 69 %, andelen för naturresursekonomin 8 % och andelen för lantmäteriverksamhet och datalager 2 %.

Förvaltning och forskning

För att förbättra forskningens effektivitet och produktiviteten i verksamheten överförs följande institutioners uppgifter och resurser till Naturresursinstitutet som inrättas vid ingången av 2015: Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, Skogsforskningsinstitutet och uppgifter som gäller statistik och informationshantering vid Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral.

Utvecklande av landsbygden

Målet är att stärka landsbygdens livskraft och en mångsidig företagsamhet på landsbygden samt främja jordbrukets struktur- och produktionsutveckling. Ett viktigt redskap är programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020, och åtgärderna i det genomförs 2015. Anslagen ökar med 41,1 miljoner euro, vilket främst beror på genomförandet av de nya åtgärderna i landsbygdsprogrammet. Systemet med avträdelsestöd fortsätter till utgången av 2018.

Jordbruk och livsmedelsekonomi

Målet är att förbättra verksamhetsförutsättningarna för primärproduktionen och förädlingen av livsmedel, trygga människors, djurs och växters hälsa, främja djurens välbefinnande samt främja ansvaret inom livsmedelskedjan. Man försöker nå dessa mål med hjälp av EU:s gemensamma jordbrukspolitik och nationell stödpolitik, forskning, rådgivning och tillsyn samt genom att utveckla samarbetet mellan den offentliga och den privata sektorn. Anslagen minskar med sammanlagt 65,9 miljoner euro, och största inverkan har de ökade besparingarna och budgeteringen av omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi som en del av Naturresursinstitutet. I miljöersättningarna föreslås ett tillägg på 22 miljoner euro.

Naturresursekonomi

Målet för naturresursekonomin, som omfattar fiskeri-, vilt-, skogs- och vattenhushållning samt allmänna naturresursfrågor, är hållbar vård och användning av förnybara naturresurser och hanteringen av risker i anslutning till dem. Genom förvaltningens åtgärder skapas förutsättningar för en konkurrenskraftig affärsverksamhet som baserar sig på ett hållbart nyttjande av naturresurser. Åtgärderna medför även att behoven i fråga om nyttjandet och skyddet av naturresurser samordnas och att välfärd skapas genom användning av naturen för rekreation.

I anslaget har som ett tillägg beaktats 34,8 miljoner euro med anledning av inledandet av Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program. Anslagen minskar dock med sammanlagt 33,6 miljoner euro. Minskningen beror på att Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet överförs till Naturresursinstitutet samt på att anslagen har minskat för statsunderstödda projekt, vilka är skogsvårds- och grundförbättringsarbeten i privata skogar, tillvaratagande av energivirke samt vatten- och avloppsprojekt. Effektiviteten i fråga om nationella stöd för hållbart skogsbruk ska ökas genom ändringar av stödsystemet. Stöden i fråga ingår inte i stöden för utveckling av landsbygden och kräver således separat godkännande av EU.

Lantmäteri och datalager

Förvaltningsområdets uppgifter i fråga om informationstjänst och geografisk information kommer vid ingången av 2015 att koncentreras till Lantmäteriverket, varvid Geodetiska institutets uppgifter och största delen av uppgifterna vid jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral överförs till Lantmäteriverket. Anslagen minskar med 8,5 miljoner euro. Fastighets- och terrängdatasystemet tryggar för sin del grunden för det enskilda markägandet och det nationella garantisystemet och tillgången till information om fastigheter och terräng. Öppnandet av datalager fortsätter i enlighet med planerna.