Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell

Statsbudgeten 2015

Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 29)PDF-versio

För undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på sammanlagt 6 769 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 186 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2014.

Av anslagen under huvudtiteln är andelen för statlig finansiering av högskoleundervisning och forskning 47 %, andelen för den allmänbildande utbildningen 12 %, andelen för yrkesutbildning 7 %, andelen för vuxenutbildning 8 %, andelen för studiestöd 14 % och andelen för kultur, konst, idrottsverksamhet och ungdomsarbete 11 %.

Allmänbildande utbildning och yrkesutbildning

Stärkandet av språkkunskaperna understöds genom att språkbadsverksamheten utvidgas. Som ett led i utvecklandet av den allmänbildande utbildningen understöds som en del av den allmänna utbildningen stöd för inlärning och välmående bland elever som omfattas av intensifierat och särskilt stöd inom den grundläggande utbildningen samt åtgärder för att förebygga avhopp från skolan.

Genomförandet av utbildningsgarantin för unga fortsätter genom att man säkerställer ett tillräckligt utbud av yrkesinriktad grundutbildning för unga i hela landet. Dessutom genomförs samhällsgarantin för unga genom att man vidareutvecklar studerandeurvalsprocesserna, tar i bruk en ny, enhetlig helhet för utbildning som förbereder för grundläggande yrkesutbildning samt genom att man utvecklar modeller för avläggande av grundexamen där man utnyttjar arbetsinriktade studiemetoder, studier på arbetsplatsen och olika sätt att ordna utbildning. I fortsättningen ska varje ung person som slutför den grundläggande utbildningen vara skyldig att söka sig till utbildning på det andra stadiet eller till annan fortsatt utbildning. Unga som inte får en utbildningsplats har rätt att om han eller hon så vill få påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen, utbildning som förbereder för gymnasieutbildning eller för yrkesutbildning, en verkstadsplats eller en plats inom motsvarande utbildning.

Undervisnings- och kulturministeriet har inlett utvecklandet av en molntjänst för utbildning som kommer att fungera som en del av den nationella servicekanalen. Målet är bl.a. att stödja utvecklandet av digitala läromedel och utveckla nya modeller i anslutning till det.

Det strukturella utvecklandet av nätverket för anordnare av yrkesinriktad grund- och tilläggsutbildning fortsätter och finansieringssystemet reformeras.

Finansiering av universiteten och av vetenskap

I samband med yrkeshögskolereformen som genomförs vid ingången av 2015 slopas kommunens självfinansieringsandel av yrkeshögskolornas driftskostnader och staten får hela ansvaret för finansieringen av yrkeshögskolorna. Till yrkeshögskolorna riktas 2015 ett sparbeslut på 20 miljoner euro och till universiteten ett sparbeslut på 18,5 miljoner euro. Indexhöjningen av den statliga finansieringen av universitet och yrkeshögskolor halveras. Effekten av halveringen av indexhöjningen kompenseras till vardera högskolesektorn genom ett anslagstillägg av engångsnatur år 2015. Den tilläggsfinansiering som beviljats Aalto-universitetet överförs före 2020 i jämna poster till den konkurrensutsatta finansiering som gäller samtliga universitet. År 2015 uppgår den tilläggsfinansiering som beviljats Aalto-universitetet till 58,3 miljoner euro.

För att uppnå målet med längre arbetskarriärer åtgärdas den stora anhopningen av sökande till högskolorna genom att man för en viss tid ökar antagningen till högskolor med ca 3 000 åren 2014—2015 inom branscher som är väsentliga med tanke på det framtida behovet av arbetskraft. År 2015 är staten beredd att kapitalisera yrkeshögskolorna med 50 miljoner euro. Staten förbinder sig dessutom att förse universiteten med ett trefaldigt kapital motsvarande de placeringar som de erhållit från privata investerare, dock högst 150 miljoner euro.

I samband med totalreformen av statens forskningsinstitut och forskningsfinansiering sammanslås Konsumentforskningscentralen och Rättspolitiska forskningsinstitutet med Helsingfors universitet vid ingången av 2015. I Finlands Akademis bevillningsfullmakt har som tillägg beaktats 17 miljoner euro med anledning av ett sparbeslut av engångsnatur från 2014 och som avdrag 7,5 miljoner euro som överföring till det finansiella instrumentet för strategisk forskning, 20 miljoner euro som anpassningsbesparing samt 50 miljoner euro som överföring från den statliga finansieringen av universiteten för att delas ut av Finlands Akademi på basis av en tävling. Konsekvenserna av utbetalningen av överföringen beräknas uppgå till 5 miljoner euro 2015. Från och med 2015 fattas beslut om ny strategisk forskningsfinansiering till ett värde av högst 55,6 miljoner euro.

Studiestöd

Stöd för skolresor beviljas utan självrisk och kostnadsgräns för studerande vid utbildning som förbereder för gymnasieutbildning och utbildning som förbereder för grundläggande yrkesutbildning.

Understöd för ersättning av hyreskostnader till bostadssamfunden för studerande upphör och motsvarande understöd till Studenternas hälsovårdsstiftelse halveras.

Kultur- och konstpolitik

Det säkerställs att kulturverksamhet som är beroende av finansiering genom tippningsvinstmedel har en stabil grund och verksamhetsförutsättningarna för ämbetsverk inom kulturförvaltningen säkerställs även. Det föreslås att utgiftsbesparingen på fem miljoner euro kanaliseras så att dess inverkan på ämbetsverken, inrättningarna som får statsandel samt annan verksamhet som gäller kultur och konst är så ringa som möjligt. Statsandelarna för kulturinstitutioner som finansieras med budgetmedel skärs ned med 4,45 miljoner euro, vilket kompenseras med tippningsvinstmedel.

Ungdoms- och idrottspolitik

Målet är att främja en motionsinriktad livsstil hos hela befolkningen och därigenom öka delaktigheten samt förbättra befolkningens välbefinnande och hälsa. Dessutom stöds en etisk stark elitidrott som siktar på internationella framgångar. Man deltar tillsammans med Helsingfors stad i kostnaderna för ombyggnaden av Olympiastadion som är nationellt sett betydande.

Användningen av tippningsvinstmedel

Av Veikkaus Ab:s vinstmedel beräknas inflyta 541,1 miljoner euro, av vilket 25,5 miljoner euro utgörs av outdelade vinstmedel som fonderats. I inflödet har ett extra belopp på 7 miljoner euro beaktats som ställts till förmånstagarnas förfogande ur fonden för ofördelade vinstmedel. Av vinstmedlen används i enlighet med den lag som gäller fördelning av tippningsvinstmedel minst 25 % till att främja idrott och fysisk fostran, 9 % till att främja ungdomsarbete, 17,5 % till att främja vetenskap och 38,5 % till att främja konst. Av utgifterna för vetenskap finansieras 33 % med intäkter från tippnings- och penninglotterivinstmedel. Sammanlagt 61,0 % av utgifterna för konst, kultur, idrottsverksamhet och ungdomsarbete finansieras med tippnings- och penninglotterivinstmedel.