Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell

Statsbudgeten 2015

Försvarsministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 27)PDF-versio

För försvarsministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på 2 687 miljoner euro, vilket innebär en minskning på 63 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2014. Anslagsminskningen beror på utgiftsbesparingar som hänför sig till försvarsmaktens omkostnader och anskaffning av försvarsmateriel samt materiel- och förvaltningsutgifter för den militära krishanteringen. I utgifterna för försvarsmaktens omkostnader (exkl. löneutgifter) samt utgifterna för den militära krishanteringen görs en föregripande kostnadsnivåjustering på 1,5 % i enlighet med etablerad praxis. Kostnadsnivåjustering av anskaffningen av materiel har 2015 frysts av besparingsskäl.

Av anslagen under huvudtiteln är andelen för det militära förvaret 85 % och andelen för den militära krishanteringen 1 %.

Försvarsmaktens nya beställningsfullmakter enligt budgetpropositionen för 2015 och de tidigare beviljade beställningsfullmakterna föranleder utgifter på sammanlagt 623 miljoner euro år 2015 och på sammanlagt 1 453 miljoner euro åren efter budgetåret.

Militärt försvar

För försvarsmaktens omkostnader föreslås 1 843 miljoner euro, vilket innebär en minskning på 15 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2014.

Utbildnings- och övningsverksamheten vid försvarsmakten ska efter den sänkta nivån 2012—2014 återställas till en nivå som motsvarar utbildningskraven för krigstida trupper.

Budgetpropositionen innehåller en beställningsfullmakt på 581 miljoner euro som omfattar att från Millog Oy utvidga partnerskapet i fråga om underhållet av arméns och marinens materiel. Utgifterna som beställningsfullmakten medför förläggs till åren 2015—2020, och den ersätter den tidigare beställningsfullmakten för anskaffning av underhållstjänster som gäller arméns materiel.

Försvarsmaktens årsverken minskar med ca 1 700 årsverken jämfört med 2014, vilket i huvudsak föranleds av de strukturella lösningarna i försvarsmaktsreformen samt utvidgningen av partnerskapet för underhåll av materiel och överföringen av säkerhetsnätsverksamheten till Suomen Turvallisuusverkko Oy.

För anskaffning av försvarsmateriel föreslås anslag på 447 miljoner euro, vilket innebär en minskning på 24 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2014. Minskningen beror i huvudsak på utgiftsbesparingar enligt regeringsprogrammet och överföringen av anslag till försvarsmaktens omkostnader.

Budgetpropositionen innehåller en beställningsfullmakt på 156 miljoner euro för att förbättra det militära försvarets prestationsförmåga. Utgifterna för beställningsfullmakten 2015 för att utveckla försvarsmaktens materiel förläggs till åren 2015—2019.

Militär krishantering

För försvarsministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på 38 miljoner euro för materiel- och förvaltningsutgifter för den militära krishanteringen, vilket innebär en minskning på 23 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2014. Krishanteringen behandlas även i den allmänna motiveringen till utrikesministeriets förvaltningsområde under rubriken krishantering.