Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell

Statsbudgeten 2015

Inrikesministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 26)PDF-versio

För inrikesministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på sammanlagt 1 219 miljoner euro, vilket är ca 47 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2014. Minskningen av anslagen beror både på de sparkrav som regeringen beslutat om och att anslagen för de många IKT-projekt som pågått inom inrikesministeriets förvaltningsområde minskat. Av anslagen under huvudtiteln är andelen för polisväsendet 61 %, andelen för gränsbevakningsväsendet 19 %, andelen för räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten 6 % och andelen för invandringen 5 %.

Inom inrikesministeriets förvaltningsområde färdigställs under 2015 och 2016 projekt inom informationsförvaltningen som kommer att fungera med TUVE som plattform och som stöder sig på myndighetsradionätet (VIRVE).

Polisväsendet

Enligt riktlinjerna i reformen av förvaltningsstrukturen inom polisförvaltningen (Pora III) fortsätter reformen av servicenätverket och dessutom främjas genomförandet av vissa datatekniska utvecklingsåtgärder, t.ex. projektet för utveckling av tillståndstjänsterna och projektet för utveckling av den automatiska trafikövervakningen. Den målsatta funktionella nivån för polisverksamheten och polisens resurser bedöms på nytt så att de motsvarar de ekonomiska yttre ramarna. Dessutom utreds bl.a. vilka funktionella, ekonomiska och personella effekter centraliseringen av polisens ekonomi- och personaltjänster och eventuellt andra stödtjänster har. Polisinrättningarnas ledningsstrukturer och polisens nuvarande nätverk av verksamhetsställen bedöms och möjligheterna att utveckla polisens avgiftsbelagda verksamhet undersöks.

En mer omfattande bedömning av olika organisatoriska lösningsmodeller för säkerhetsmyndigheterna och en utredning av möjligheterna till författningsändringar som sparar polisens resurser övervägs.

Medborgarnas starka förtroende för polisens förmåga att förebygga, avslöja och utreda brott ska bevaras. Polisen genomför ett effektiviserat program för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Man fortsätter att genomföra strategin för förebyggande verksamhet och deltar i genomförandet av både strategin för bekämpning av organiserad brottslighet och strategin för bekämpning av terrorism. För tryggande av polisens verksamhet anvisas 6,5 miljoner euro.

Gränsbevakningsväsendet

Gränsbevakningsväsendet fortsätter projektet för modifiering och G-underhåll av tre SuperPuma-helikoptrar, för vilket det föreslås ett anslag på 4,7 miljoner euro. För anskaffningar för utrustning av utsjöbevakningsfartyget Turva och eventuella behövliga ändringar i fartygets funktion föreslås ett anslag på 3 miljoner euro.

Gränsbevakningsväsendets verksamhet påverkas i störst utsträckning av läget i Ryssland och i Östersjöområdet samt utvecklingen av gränstrafiken. Tyngdpunkten för gränsbevakningsväsendets verksamhet ligger vid östgränsen, där en trovärdig och självständig funktionsförmåga upprätthålls. Krisberedskapen och det militära försvarets skyldigheter sköts fullt ut. Genomflödeskapaciteten vid gränsövergångsställena utvecklas.

Räddningsväsendet och nödcentralerna

Räddningsverken har som mål att uppnå en bestående besparing på minst 7,5 miljoner euro per år fram till år 2017 utan att sänka servicenivån.

Nödcentralsverksamheten effektiviseras och verksamhetens produktivitet ökas genom att man utvecklar Nödcentralsverkets strukturer. Verksamheten vid nödcentralerna och hos de myndigheter som utnyttjar nödcentralstjänster förenhetligas på riksnivå i fråga om larmtjänsterna. Nödcentralsverksamheten och datasystemen revideras före utgången av 2016 så att nödcentralerna kan bilda nätverk i syfte att stödja varandra vid arbetstoppar och vid störningar.

Invandring

Den sänkta anslagsnivån för Migrationsverket, mottagandet av asylsökande och samhällsorienteringen för återflyttare förutsätter att antalet asylsökande i stort sett hålls på den nuvarande nivån, att asylansökningar behandlas allt snabbare och i synnerhet att de personer som beviljas asyl så snabbt som möjligt blir utplacerade i kommunerna.

År 2013 var antalet asylsökande i Finland 3 238 när det år 2012 var 3 129. Inkvarteringskapaciteten kommer att anpassas så att den överensstämmer med antalet sökande.