Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell

Statsbudgeten 2015

Justitieministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 25)PDF-versio

För justitieministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på 901 miljoner euro, vilket är 1 miljon euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2014. När effekten av bruttobudgeteringen av allmänna intressebevakningstjänster och överföringen av ombudsmän (23 miljoner euro) inte beaktas, är anslagsnivån för förvaltningsområdet 22 miljoner euro lägre än anslagsnivån 2014. Behovet av anslag för rättsväsendets och Brottspåföljdsmyndighetens viktiga informationssystemprojekt är 2015 dock 10 miljoner euro mindre än anslagsnivån 2014 framför allt med anledning av fördröjningen av projekten.

Av anslagen under huvudtiteln är andelen för rättssäkerheten 58 %, andelen för bekämpning av brottslighet 26 % och andelen för valutgifter 2 %.

Barnombudsmannens byrå, jämställdhetsombudsmannens byrå och diskrimineringsombudsmannens byrå samt diskriminerings- och jämställdhetsnämnden överförs till justitieministeriets förvaltningsområde från ingången av 2015.

Rättssäkerhet

Rättssäkerheten utvecklas och anpassas till de allt stramare ekonomiska ramarna utifrån riktlinjerna enligt reformprogrammet för rättsvården för åren 2013—2025 och responsen i yttrandena om programmet. Avsikten är att utvidga den fortsatta handläggningen vid hovrätterna under 2015. Syftet är att skapa förutsättningar för att resurser i större utsträckning kanaliseras till ärenden där det finns ett klart behov av rättsskydd. Arbetet med att utveckla åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas system för verksamhetsstyrning och dokumentförvaltning (AIPA) fortsätter för att stödja effektiva arbetsmetoder och förbättra produktiviteten. Med tanke på rättssäkerheten, förtroendet och samhällets konkurrenskraft är det viktigt att rättsväsendets handlingskraft bevaras och att behandlingstiderna inte förlängs.

Bekämpning av brottsligheten

Lagstiftningen om samhällspåföljder reformeras 2015. Tyngdpunkten flyttas från slutna till öppna anstalter och till övervakad frihet på prov. Helhetsprocessen för förvandlingsstraff för böter reformeras. Målet är att förtydliga och effektivisera förfarandet med förvandlingsstraff.

Genomförandet av Brottspåföljdsmyndighetens projekt för verksamhetsutveckling och ett klientdatasystem (Roti) fortsätter.

Uppgifter i anslutning till inledande av verkställighet av fängelsestraff ska centraliseras till Brottspåföljdsmyndigheten från och med den 1 mars 2015.

Rättspolitiska forskningsinstitutet flyttas till Helsingfors universitet vid ingången av 2015.