Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2020

Valtion talousarvio vuodelle 2020 PDF-versio

    1000 €
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 41 952 995
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot   13 007 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot   9 427 000
02. Yhteisövero   2 716 000
03. Korkotulojen lähdevero   38 000
04. Perintö- ja lahjavero   826 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut   18 787 000
01. Arvonlisävero   17 797 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero   802 000
03. Apteekkivero   188 000
08. Valmisteverot   7 166 000
01. Tupakkavero   1 011 000
04. Alkoholijuomavero   1 480 000
05. Virvoitusjuomavero   206 000
07. Energiaverot   4 454 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero   15 000
10. Muut verot   2 859 000
03. Autovero   751 000
05. Varainsiirtovero   762 000
06. Arpajaisvero   179 000
07. Ajoneuvovero   1 158 000
08. Jätevero   9 000
19. Muut veronluonteiset tulot   133 995
04. Eräät viestinnän maksut   43 515
05. Eräät liikenteen maksut   20 629
06. Väylämaksut   50 160
09. Muut verotulot   9 455
10. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu   4 330
11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut   3 635
12. Säteilytoimintavero   2 271
12. SEKALAISET TULOT 5 592 081
23. Valtioneuvoston kanslia   150
99. Valtioneuvoston kanslian muut tulot   150
24. Ulkoministeriön hallinnonala   27 401
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot   978
99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulot   26 423
25. Oikeusministeriön hallinnonala   151 851
10. Tuomioistuintulot   41 900
15. Yleisen edunvalvonnan tulot   28 200
20. Ulosottomaksut   79 000
21. Korot ulosoton säilytettävänä olevista varoista   1
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot   2 750
26. Sisäministeriön hallinnonala   34 385
98. EU:lta saatavat tulot   32 435
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot   1 950
27. Puolustusministeriön hallinnonala   4 155
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot   8
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista   18
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot   4 129
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala   2 448 508
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista   127 958
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista   24 624
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista   14 071
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot   11 440
50. Siirto valtion eläkerahastosta   1 939 507
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset   256 728
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut   18 630
60. Työturvallisuusmaksu   850
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot   37 700
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen   3 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot   14 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala   451 445
70. Opintotukitoiminnan tulot   21 000
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista   392 300
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot   38 145
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala   978 201
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot   536 970
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta   370 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta   10 000
04. EU:lta saatavat muut tulot   340
20. Maa- ja metsätalousministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta   27 280
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut   3 200
41. Tenojoen kalastuslupamaksut   620
42. Hirvieläinten metsästysmaksut   5 600
44. Kalastonhoitomaksut   8 561
45. Riistanhoitomaksut   11 710
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot   3 920
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala   45 291
10. Hallinnonalan virastojen tulot   44 441
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot   850
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala   607 734
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot   2 724
31. Palkkaturvamaksujen palautukset   31 810
50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot   190 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot   383 200
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala   451 560
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot   1 600
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot   100
90. Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta   335 860
98. Valtionapujen palautukset   103 200
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot   10 800
35. Ympäristöministeriön hallinnonala   8 400
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista   1 350
20. Siirto Valtion asuntorahastosta   6 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot   1 050
39. Muut sekalaiset tulot   383 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista   110 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot   66 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset   200 000
10. Muut sekalaiset tulot   7 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 1 456 081
01. Korkotulot   44 181
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille   4 500
05. Korot muista lainoista   18 069
07. Korot talletuksista   1 800
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot   19 812
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot   1 050 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot   1 050 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta   188 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta   188 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset   173 900
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset   173 900
15. LAINAT 19 748 540
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat   98 028
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille   18 300
04. Muiden lainojen lyhennykset   79 728
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta   19 650 512
01. Nettolainanotto ja velanhallinta   19 650 512
Tuloarvioiden kokonaismäärä 68 749 697
    1000 €
MÄÄRÄRAHAT
21. EDUSKUNTA 127 106
01. Kansanedustajat   22 250
01. Kansanedustajien toimintamenot(arviomääräraha)   22 250
10. Eduskunnan kanslia   72 985
01. Eduskunnan kanslian toimintamenot(arviomääräraha)   56 901
02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot(arviomääräraha)   484
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   6 500
51. Avustajatuki eduskuntaryhmille(arviomääräraha)   5 100
70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet(siirtomääräraha 3 v)   4 000
20. Eduskunnan oikeusasiamies   7 226
01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot(arviomääräraha)   7 226
30. Ulkopoliittinen instituutti   3 814
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   3 594
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   220
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto   16 454
01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   15 804
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   650
90. Eduskunnan muut menot   4 377
50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen(kiinteä määräraha)   4 377
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI 16 143
01. Tasavallan presidentti   2 875
01. Tasavallan presidentin palkkio(kiinteä määräraha)   126
02. Tasavallan presidentin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   199
20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot(siirtomääräraha 2 v)   2 550
02. Tasavallan presidentin kanslia   13 268
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   8 268
02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot(siirtomääräraha 2 v)   500
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   2 000
75. Perusparannukset(siirtomääräraha 3 v)   2 500
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA 923 086
01. Hallinto   176 158
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   131 459
02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset(arviomääräraha)   11 500
03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot(siirtomääräraha 2 v)   995
04. Pääministerin, kansliassa toimivien ministereiden ja heidän avustajiensa matkat(siirtomääräraha 2 v)   865
22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta(siirtomääräraha 3 v)   10 839
24. Suomen EU-puheenjohtajuus(siirtomääräraha 2 v)   0
25. Terveet tilat 2028(siirtomääräraha 3 v)   1 500
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   19 000
10. Omistajaohjaus   705 700
88. Osakehankinnat(siirtomääräraha 3 v)   705 700
20. Poliittisen toiminnan avustaminen   35 635
50. Puoluetoiminnan tukeminen(kiinteä määräraha)   35 635
30. Oikeuskanslerinvirasto   3 513
01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   3 513
90. Muut menot   2 080
21. Kunniamerkit(arviomääräraha)   700
61. Jäsenmaksut ja maksuosuudet Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukselle(siirtomääräraha 2 v)   1 380
24. ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 364 329
01. Ulkoasiainhallinto   270 380
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   239 721
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen menot(siirtomääräraha 3 v)   2 978
21. Ulkoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   2 005
29. Ulkoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   13 376
74. Talonrakennukset(siirtomääräraha 3 v)   12 300
10. Kriisinhallinta   72 165
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot(siirtomääräraha 2 v)   53 080
21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan(kiinteä määräraha)   16 585
22. Rauhanvälitys(kiinteä määräraha)   2 500
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö   928 266
50. Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle   0
66. Varsinainen kehitysyhteistyö(siirtomääräraha 3 v)   735 536
67. Demokratia- ja oikeusvaltiotuki(siirtomääräraha 2 v)   3 000
88. Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen(siirtomääräraha 3 v)   60 000
89. Kehitysyhteistyön finanssisijoitukset(siirtomääräraha 3 v)   129 730
90. Ulkoministeriön hallinnonalan muut menot   93 518
50. Eräät valtionavut(kiinteä määräraha)   1 741
51. Hädänalaisten avustaminen(arviomääräraha)   45
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(siirtomääräraha 2 v)   87 632
68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö(siirtomääräraha 3 v)   3 000
87. Pääomasijoitus Instex S.A.S.:lle(siirtomääräraha 3 v)   100
95. Kurssivaihtelut(arviomääräraha)   1 000
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 984 381
01. Ministeriö ja hallinto   160 932
01. Oikeusministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   23 788
03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   10 141
05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   8 090
20. Erityismenot(arviomääräraha)   33 993
21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   2 578
29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   49 810
50. Avustukset(kiinteä määräraha)   13 532
51. Eräät valtion maksamat korvaukset(arviomääräraha)   19 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu   436 950
01. Korkeimman oikeuden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   8 843
02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   11 911
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   261 254
04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   79 187
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset(arviomääräraha)   75 755
20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta   104 318
01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   104 296
95. Ulosoton säilytettävänä olevien varojen korkomenot(arviomääräraha)   22
30. Syyttäjät   51 541
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   51 541
40. Rangaistusten täytäntöönpano   227 118
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   222 418
74. Avolaitostyöt(siirtomääräraha 3 v)   4 700
50. Vaalimenot   3 522
20. Vaalimenot(arviomääräraha)   3 522
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 708 778
01. Hallinto   163 586
01. Sisäministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   15 072
04. Kriisinhallintakeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   2 233
20. Tietohallinnon yhteiset menot(siirtomääräraha 2 v)   1 594
24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan(siirtomääräraha 3 v)   27 967
25. Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta(siirtomääräraha 3 v)   5 500
29. Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   110 000
50. Eräät avustukset(siirtomääräraha 2 v)   260
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille(arviomääräraha)   960
10. Poliisitoimi   853 094
01. Poliisitoimen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   802 366
02. Suojelupoliisin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   49 120
20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot(siirtomääräraha 2 v)   1 608
20. Rajavartiolaitos   428 504
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   268 494
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta(siirtomääräraha 5 v)   160 010
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta   83 029
01. Pelastustoimen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   19 648
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   59 615
20. Erityismenot(arviomääräraha)   3 766
40. Maahanmuutto   180 565
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   57 387
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto(siirtomääräraha 2 v)   97 433
22. Vapaaehtoinen paluu(siirtomääräraha 2 v)   1 530
63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet(arviomääräraha)   24 215
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 213 912
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto   386 523
01. Puolustusministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   16 821
21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   2 875
29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   366 827
10. Sotilaallinen maanpuolustus   2 767 993
01. Puolustusvoimien toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   1 974 943
18. Puolustusmateriaalihankinnat(siirtomääräraha 5 v)   779 398
19. Monitoimihävittäjien hankinta(siirtomääräraha 5 v)   10 000
50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen(kiinteä määräraha)   3 652
30. Sotilaallinen kriisinhallinta   59 396
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot(siirtomääräraha 2 v)   59 386
95. Kurssivaihtelut(arviomääräraha)   10
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 20 721 063
01. Hallinto   199 115
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   34 924
20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus(siirtomääräraha 2 v)   845
21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   3 306
25. Metallirahamenot(arviomääräraha)   2 350
29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   133 320
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(siirtomääräraha 2 v)   1 000
69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle(siirtomääräraha 3 v)   23 370
10. Verotus ja tulli   673 701
01. Verohallinnon toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   426 600
02. Tullin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   171 856
03. Kansallisen tulorekisterin toimintamenot(siirtomääräraha 3 v)   12 245
63. Takaisin maksetut verot(arviomääräraha)   39 000
95. Verotukseen liittyvät korkomenot(arviomääräraha)   15 000
97. Autoveron vientipalautus(arviomääräraha)   9 000
20. Palvelut valtioyhteisölle   57 004
01. Valtiokonttorin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   34 454
02. Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot(arviomääräraha)   50
07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 3 v)   2 000
09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)   5 000
10. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen investointimenot (siirtomääräraha 2 v)   15 000
11. Verkkomaksaminen(siirtomääräraha 2 v)   500
88. Senaatti-kiinteistöt   0
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto   115 728
01. Tilastokeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   48 738
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   3 784
03. Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   56 206
04. Sähköinen tunnistautuminen(arviomääräraha)   7 000
40. Valtion alue- ja paikallishallinto   59 807
01. Aluehallintoviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   59 585
03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet(siirtomääräraha 3 v)   222
50. Eläkkeet ja korvaukset   5 175 367
15. Eläkkeet(arviomääräraha)   4 857 179
16. Ylimääräiset eläkkeet ja muut eläkemenot(arviomääräraha)   4 008
50. Vahingonkorvaukset(arviomääräraha)   37 640
63. Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot(arviomääräraha)   256 728
95. Muiden eläkelaitosten valtion puolesta maksamien eläkemenojen ja valtiolle maksamien ennakoiden korkomenot(arviomääräraha)   19 812
60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot   18 865
02. Erikseen budjetoidut palkkamenot(arviomääräraha)   15
10. Työturvallisuuden edistäminen(siirtomääräraha 2 v)   850
12. Osaamisen kehittäminen(arviomääräraha)   18 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen   81 375
01. Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   40 200
02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät(siirtomääräraha 3 v)   10 500
20. Tuottavuuden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   10 172
21. Kansallisen tulorekisterin toteutus(siirtomääräraha 3 v)   1 000
22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki(siirtomääräraha 3 v)   5 783
23. Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke(siirtomääräraha 3 v)   5 620
40. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot(siirtomääräraha 3 v)   8 100
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle   242 567
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu(arviomääräraha)   218 247
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle(arviomääräraha)   7 300
32. Erityinen avustus Ahvenanmaan maakunnalle(siirtomääräraha 3 v)   5 000
33. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle(arviomääräraha)   12 020
90. Kuntien tukeminen   11 447 255
20. Julkisen sektorin yhteisen tietohallinnon ja tiedon hallinnan kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   2 000
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen(arviomääräraha)   8 651 855
31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki(arviomääräraha)   400
32. Valtionavustus kuntien kannustinjärjestelmiin(siirtomääräraha 3 v)   10 000
34. Valtionavustus sairaanhoitopiireille koronaviruspandemiasta aiheutuviin kustannuksiin(siirtomääräraha 2 v)   400 000
35. Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä(kiinteä määräraha)   2 383 000
91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen   270 000
41. Energiaverotuki(arviomääräraha)   270 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt   2 131 753
03. Rahoitusvakausviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   3 633
20. Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin(siirtomääräraha 2 v)   3 000
40. Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille(kiinteä määräraha)   12 600
67. Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen(arviomääräraha)   170
68. Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin sekä Kansainvälisen rahoitusyhtiön peruspääoman korottamisesta(arviomääräraha)   14 300
69. Maksut Euroopan unionille(arviomääräraha)   2 087 000
87. Suomen osuus Aasian infrastruktuuri-investointipankin peruspääomasta(arviomääräraha)   11 050
99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot   248 526
95. Satunnaiset säädösperusteiset menot(arviomääräraha)   185 626
96. Ennakoimattomat menot(siirtomääräraha 3 v)   12 000
97. Valtion saatavien turvaaminen(arviomääräraha)   300
98. Kassasijoitusten riskienhallinta(arviomääräraha)   50 600
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 7 474 920
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot   311 364
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   17 797
02. Opetushallituksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   67 956
03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   6 682
21. Kansainvälinen yhteistyö(siirtomääräraha 2 v)   2 661
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   32 000
30. Koululaisten harrastustoiminnan kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)   10 000
50. Eräät avustukset(kiinteä määräraha)   1 737
51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan(kiinteä määräraha)   8 179
52. Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin(arviomääräraha)   115 596
53. Jatkuva oppimisen ja osaamisen kehittäminen(siirtomääräraha 2 v)   46 510
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille(arviomääräraha)   2 246
10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus   1 176 690
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   36 245
20. Perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen yhteiset menot(siirtomääräraha 3 v)   118 415
30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin(arviomääräraha)   824 771
31. Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin(arviomääräraha)   186 766
51. Valtionavustus järjestöille(kiinteä määräraha)   10 493
20. Ammatillinen koulutus   984 909
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   8 105
21. Ammatillisen koulutuksen yhteiset menot(siirtomääräraha 3 v)   12 706
30. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen(arviomääräraha)   964 098
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus   3 483 358
01. Suomen Akatemian toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   10 840
02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)   19 608
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   1 096
04. Varastokirjaston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   1 714
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot(siirtomääräraha 3 v)   37 119
50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan(siirtomääräraha 2 v)   1 941 209
51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat(arviomääräraha)   343 268
53. Rahapelitoiminnan tuotot tieteen edistämiseen(arviomääräraha)   71 322
54. Strateginen tutkimusrahoitus(arviomääräraha)   54 631
55. Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan(siirtomääräraha 2 v)   949 472
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille(arviomääräraha)   20 079
89. Valtion rahoitus yliopistojen pääomasijoituksiin(kiinteä määräraha)   33 000
70. Opintotuki   645 667
01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   641
52. Opintolainojen valtiontakaus(arviomääräraha)   106 800
55. Opintoraha ja asumislisä(arviomääräraha)   453 000
57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki(arviomääräraha)   31 626
59. Koulumatkatuki(arviomääräraha)   53 600
80. Taide ja kulttuuri   584 863
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   12 125
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   3 200
04. Museoviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   24 099
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   5 461
06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   7 127
16. Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet(arviomääräraha)   19 485
20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset(siirtomääräraha 2 v)   14 924
30. Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan(kiinteä määräraha)   5 812
31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden, orkestereiden ja museoiden käyttökustannuksiin(arviomääräraha)   125 506
40. Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon(arviomääräraha)   252
41. Eräät käyttöoikeuskorvaukset(siirtomääräraha 3 v)   26 648
50. Eräät avustukset(siirtomääräraha 3 v)   107 784
51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille(arviomääräraha)   16 355
52. Rahapelitoiminnan tuotot taiteen edistämiseen(arviomääräraha)   182 410
53. Valtionavustus tilakustannuksiin(kiinteä määräraha)   25 442
55. Digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuus ja säilyttäminen(siirtomääräraha 3 v)   1 950
72. Kansallisgallerian kokoelman kartuttaminen(siirtomääräraha 3 v)   729
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito(siirtomääräraha 3 v)   5 504
95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot(arviomääräraha)   50
90. Liikuntatoimi   192 406
30. Avustukset Liikkuva opiskelu, Liikkuva varhaiskasvatus ja Liikkuva aikuinen -ohjelmiin sekä liikuntapaikkarakentamiseen(siirtomääräraha 3 v)   34 415
50. Rahapelitoiminnan tuotot urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen(arviomääräraha)   101 888
52. Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille ja rahoitus liikuntatieteellisten hankkeiden arviointikustannuksiin(kiinteä määräraha)   50 803
56. Liikunnan ja huippu-urheilun edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   5 300
91. Nuorisotyö   95 663
50. Rahapelitoiminnan tuotot nuorisotyön edistämiseen(arviomääräraha)   36 680
51. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö(siirtomääräraha 2 v)   37 013
52. Eräät avustukset(siirtomääräraha 2 v)   21 970
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 875 206
01. Hallinto ja tutkimus   134 021
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   23 754
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   76 733
22. Tutkimus ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   1 343
29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   27 652
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(arviomääräraha)   4 539
10. Maaseudun kehittäminen   519 309
40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset(siirtomääräraha 3 v)   88 326
41. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki(arviomääräraha)   15 000
42. Luopumistuet ja -eläkkeet(siirtomääräraha 2 v)   45 300
43. Eläinten hyvinvointikorvaukset (siirtomääräraha 3 v)   62 767
44. Maatalouden ja maaseudun yritystoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen(siirtomääräraha 3 v)   60 000
50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen(siirtomääräraha 3 v)   5 826
51. Porotalouden edistäminen(siirtomääräraha 2 v)   1 843
54. Rahapelitoiminnan tuotolla rahoitettava hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistäminen(siirtomääräraha 2 v)   40 092
55. Valtionapu 4H-toimintaan(siirtomääräraha 2 v)   4 355
63. Maaseudun kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   6 100
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen(arviomääräraha)   189 700
20. Maa- ja elintarviketalous   1 898 519
01. Ruokaviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   77 161
20. Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta(arviomääräraha)   5 948
40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki(siirtomääräraha 2 v)   323 000
41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki(arviomääräraha)   526 200
43. Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit(siirtomääräraha 3 v)   246 200
44. Luonnonhaittakorvaukset(siirtomääräraha 3 v)   531 788
46. EU-rahoitteinen ruokaketjun kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   10 910
47. Ruokaketjun kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   4 045
48. Peltorakenteen kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   500
60. Siirto interventiorahastoon(kiinteä määräraha)   200
61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon(siirtomääräraha 3 v)   166 800
62. Eräät valtionavut(siirtomääräraha 2 v)   5 767
40. Luonnonvaratalous   260 843
20. Kalakannan hoitovelvoitteet(siirtomääräraha 3 v)   3 200
21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot(siirtomääräraha 3 v)   23 948
22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   31 895
31. Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen(siirtomääräraha 3 v)   18 566
40. Eräät luonnonvaratalouden korvaukset(arviomääräraha)   1 745
41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen(siirtomääräraha 3 v)   5 600
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen(siirtomääräraha 2 v)   8 850
43. Valtion rahoitusosuus Ähtärin eläinpuisto Oy:lle jättiläispandojen kuluihin(siirtomääräraha 2 v)   1 500
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen(arviomääräraha)   56 230
45. Metsäluonnon hoidon edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   9 527
46. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle(siirtomääräraha 2 v)   39 286
50. Riistatalouden edistäminen(siirtomääräraha 2 v)   16 610
51. Kalatalouden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   9 511
53. Eräät luonnonvaratalouden valtionavut(siirtomääräraha 2 v)   1 132
62. Elinkeinokalatalouden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   33 243
64. Metsähallitus   14 218
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät(siirtomääräraha 3 v)   14 218
70. Maanmittaus ja tietovarannot   48 296
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   45 796
40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot(arviomääräraha)   2 500
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 900 552
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot   662 001
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   16 525
02. Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   80 186
03. Väyläviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   50 109
04. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   45 723
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   432 087
88. Osakehankinnat(siirtomääräraha 2 v)   37 371
10. Liikenne- ja viestintäverkot   2 216 183
20. Perusväylänpito(siirtomääräraha 3 v)   1 481 720
30. Avustukset liikenne- ja viestintäverkkoihin(siirtomääräraha 3 v)   143 180
31. Eräät avustukset(siirtomääräraha 3 v)   55 800
76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset(arviomääräraha)   34 997
77. Väyläverkon kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   391 686
79. Elinkaarirahoitushankkeet(siirtomääräraha 3 v)   108 800
20. Liikenteen ja viestinnän palvelut   1 022 368
43. Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen(arviomääräraha)   80 000
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen(siirtomääräraha 3 v)   10 605
51. Avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin(siirtomääräraha 3 v)   61 041
54. Saaristo- ja yhteysalusliikenteen ostot ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   19 136
55. Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   319 474
60. Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon(siirtomääräraha 3 v)   532 112
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 6 305 400
01. Hallinto   872 361
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   37 137
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   187 350
03. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   243 137
04. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   34 386
05. Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot(siirtomääräraha 3 v)   112 280
06. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   18 200
07. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot(siirtomääräraha 3 v)   7 272
08. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   20 625
09. Energiaviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   7 029
20. Siviilipalvelus(arviomääräraha)   4 939
21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 3 v)   0
29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   57 072
40. Valtionavustus kestävää kasvupolitiikkaa edistäville toimijoille(siirtomääräraha 3 v)   7 651
41. Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin(arviomääräraha)   5 200
49. Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan(siirtomääräraha 2 v)   107 703
50. Valtionavustus kuluttajajärjestölle(kiinteä määräraha)   1 122
51. Valtion osuus merimiespalvelutoiminnasta(arviomääräraha)   2 572
53. Matkustajien paluukuljetukset ja korvaukset(siirtomääräraha 3 v)   400
54. Korvaukset matkustajille matkapakettien peruuntumisesta(arviomääräraha)   2 000
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(siirtomääräraha 2 v)   16 236
95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset(arviomääräraha)   50
20. Uudistuminen ja vähähiilisyys   2 331 709
20. Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   4 420
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen(arviomääräraha)   1 113 301
41. Energiatuki(arviomääräraha)   60 750
42. Kiertotalouden ekosysteemien ja osaamisalustojen kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   1 000
43. Yritysvetoisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sekä kiertotalouden ja toimialojen kasvun tukeminen(siirtomääräraha 3 v)   87 550
44. Kiertotalouden investointituki(siirtomääräraha 3 v)   1 000
45. LNG-terminaalien investointituki(arviomääräraha)   0
46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki(arviomääräraha)   13 488
47. Sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurin edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   7 400
48. Uusiutuvan energian tuotantotuki(arviomääräraha)   336 600
66. Siirrot EU:n innovaatiorahastoon(arviomääräraha)   62 000
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan(arviomääräraha)   312 200
87. Pääomalainat teollisuuden uudistumiseen ja yritysvetoisten liiketoimintaekosysteemien kehittämiseen(arviomääräraha)   32 000
88. Pääomasijoitus Ilmastorahasto Oy:lle(siirtomääräraha 3 v)   300 000
30. Työllisyys ja yrittäjyys   1 550 758
30. Valtionavustus kunnille yksinyrittäjien tukemiseen (siirtomääräraha 2 v)   250 000
31. Ravitsemisyrittäjien tukeminen (arviomääräraha)   130 000
40. Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen(siirtomääräraha 3 v)   50 000
42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen(arviomääräraha)   291 378
44. Alueellinen kuljetustuki(siirtomääräraha 3 v)   6 000
46. Päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiotuki(arviomääräraha)   78 000
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut(siirtomääräraha 2 v)   332 914
52. Palkkaturva(arviomääräraha)   32 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin(arviomääräraha)   380 166
95. Vaikuttavuusinvestointien tuotonmaksu (arviomääräraha)   300
(40.) Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä   0
40. Yritysten erityisrahoitus   1 354 223
42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi(arviomääräraha)   0
43. Yritysten kustannustuki(arviomääräraha)   680 000
47. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset ja korkotuet(arviomääräraha)   33 691
48. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille(arviomääräraha)   67 400
60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin(arviomääräraha)   20
82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan(arviomääräraha)   10
87. Pääomasijoitus Suomen Malmijalostus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)   150 000
88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuusijoitus Oy:lle(siirtomääräraha 3 v)   400 000
89. Pääomasijoitus Business Finland Venture Capital Oy:lle(siirtomääräraha 3 v)   14 900
95. Tuotonvaihtosopimus- ja suojausmenot(arviomääräraha)   8 202
(50.) Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka   0
50. Kotouttaminen   196 349
03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen(siirtomääräraha 2 v)   11 031
30. Valtion korvaukset kotouttamisesta(arviomääräraha)   185 318
(60.) Energiapolitiikka   0
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 17 815 464
01. Hallinto   121 082
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   33 811
04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   1 283
05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   991
06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   20 291
07. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 3 v)   8 532
25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät(siirtomääräraha 3 v)   22 400
29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   19 229
66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet(siirtomääräraha 2 v)   14 545
02. Valvonta   78 052
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   14 278
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   12 797
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   7 019
07. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   26 267
08. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietolupaviranomaisen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)   5 200
20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot(arviomääräraha)   12 491
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta   125 942
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   74 098
25. Kansalliset osaamiskeskittymät(siirtomääräraha 3 v)   7 000
31. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   10 000
50. Valtionosuus Työterveyslaitoksen toimintaan(siirtomääräraha 2 v)   24 442
63. Eräät erityishankkeet(siirtomääräraha 3 v)   10 402
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut   4 573 900
50. Perhe-etuudet(arviomääräraha)   1 611 400
53. Sotilasavustus(arviomääräraha)   17 000
54. Asumistuki(arviomääräraha)   1 582 400
56. Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut(arviomääräraha)   50 800
57. Perustoimeentulotuki(arviomääräraha)   757 000
58. Määräaikainen covid-19 epidemiakorvaus(siirtomääräraha 2 v)   60 000
60. Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut(siirtomääräraha 2 v)   495 300
20. Työttömyysturva   3 643 866
31. Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä(arviomääräraha)   28 366
50. Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta(arviomääräraha)   1 605 400
52. Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta(arviomääräraha)   2 007 100
55. Valtionosuudet Työllisyysrahastolle(arviomääräraha)   3 000
30. Sairausvakuutus   1 999 800
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista(arviomääräraha)   1 999 800
40. Eläkkeet   4 982 745
50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista(arviomääräraha)   61 224
51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista(arviomääräraha)   729 900
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista(arviomääräraha)   389 950
53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä(arviomääräraha)   12 571
54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista(arviomääräraha)   14 800
60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista(arviomääräraha)   3 774 300
50. Veteraanien tukeminen   322 678
30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon(arviomääräraha)   1 050
50. Rintamalisät(arviomääräraha)   12 000
51. Sotilasvammakorvaukset(arviomääräraha)   62 000
52. Valtion korvaus sota- ja sotilasinvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten kustannuksiin(siirtomääräraha 2 v)   25 000
53. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan(siirtomääräraha 2 v)   2 500
54. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille(siirtomääräraha 2 v)   20
55. Eräät kuntoutustoiminnan menot(siirtomääräraha 2 v)   2 500
56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot(siirtomääräraha 2 v)   38 000
57. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan(siirtomääräraha 2 v)   8
58. Rintamaveteraanien kotiin vietävät palvelut (arviomääräraha)   179 600
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto   528 626
30. Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin(siirtomääräraha 3 v)   2 150
31. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)   1 600
32. Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen(kiinteä määräraha)   25 000
33. Valtion korvaus sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön erikoistumiskoulutukseen(arviomääräraha)   96 000
34. Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista, potilassiirroista ja lääketieteellisistä asiantuntijalausunnoista aiheutuviin kustannuksiin(arviomääräraha)   15 200
35. Valtion rahoitus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön opiskeluterveydenhuoltoon(siirtomääräraha 2 v)   6 400
36. Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi(kiinteä määräraha)   480
37. Valtion korvaus kunnille laittomasti maassa oleskelevien kiireellisen sosiaalihuollon kustannuksiin(arviomääräraha)   5 346
38. Valtionavustus julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19 kustannuksiin(siirtomääräraha 2 v)   206 000
39. Palvelurakenteen kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   108 910
40. Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin(siirtomääräraha 3 v)   28 990
52. Valtion rahoitus turvakotitoiminnan menoihin(siirtomääräraha 2 v)   22 550
63. Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan(kiinteä määräraha)   3 050
64. Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin(siirtomääräraha 3 v)   6 950
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen   910 573
20. Rokotteiden hankinta(siirtomääräraha 3 v)   243 740
21. Terveysvalvonta(siirtomääräraha 2 v)   545
22. Tartuntatautien valvonta(siirtomääräraha 2 v)   660 460
50. Terveyden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   2 000
51. Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin(siirtomääräraha 3 v)   2 900
52. Valtionavustus UKK-instituutin toimintaan(siirtomääräraha 2 v)   928
80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta   143 200
40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin(arviomääräraha)   122 750
41. Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin(siirtomääräraha 2 v)   1 900
42. Valtion korvaus poronhoitajien sijaisavun kustannuksiin(siirtomääräraha 2 v)   410
50. Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin(siirtomääräraha 2 v)   18 140
90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen   385 000
50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen(arviomääräraha)   385 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 407 947
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot   70 806
01. Ympäristöministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   35 701
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   23 440
29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   9 435
65. Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon(siirtomääräraha 3 v)   2 230
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu   259 071
20. Ympäristövahinkojen torjunta(siirtomääräraha 3 v)   4 400
21. Eräät luonnonsuojelun menot(siirtomääräraha 3 v)   35 390
22. Eräät ympäristömenot(siirtomääräraha 3 v)   24 335
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät(siirtomääräraha 3 v)   71 462
61. Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   46 792
63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot(siirtomääräraha 3 v)   74 630
66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(siirtomääräraha 2 v)   2 062
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen   78 070
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   6 115
04. Rakennetun ympäristön digitaalisen rekisterin ja alustan luominen (siirtomääräraha 3 v)   7 300
30. Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen(siirtomääräraha 2 v)   1 000
32. Avustukset asunnottomuuden poistamiseksi ja asunnottomuuden tilastoinnin kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   3 300
34. Avustukset kuntien kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumiseen (siirtomääräraha 3 v)   14 895
37. Avustukset tuulivoimakaavoitukseen (siirtomääräraha 3 v)   2 000
52. Avustukset asuinrakennusten sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen(siirtomääräraha 3 v)   7 000
55. Avustukset korjaustoimintaan(siirtomääräraha 3 v)   5 290
56. Avustukset asuinrakennusten öljylämmityksestä luopumiseksi(siirtomääräraha 3 v)   28 670
60. Siirto Valtion asuntorahastoon   0
64. Avustukset rakennusperinnön hoitoon(siirtomääräraha 3 v)   2 500
36. VALTIONVELAN KOROT 911 410
01. Valtionvelan korko   898 000
90. Valtionvelan korko(arviomääräraha)   898 000
09. Muut menot valtionvelasta   13 410
20. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta(arviomääräraha)   13 410
Määrärahojen kokonaismäärä 68 749 697