Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2022

Osasto 12

SEKALAISET TULOTPDF-versio

Selvitysosa:

Osaston tuloarviot vuosina 2020—2022

    v. 2020
tilinpäätös
1000 €
v. 2021
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2022
esitys
1000 €
 
Muutos 2021—2022
    1000 € %
 
23. Valtioneuvoston kanslia 409 50 50 0
99. Valtioneuvoston kanslian muut tulot 409 50 50 0
24. Ulkoministeriön hallinnonala 29 703 21 801 37 452 15 651 72
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot 976 987 996 9 1
99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulot 28 728 20 814 36 456 15 642 75
25. Oikeusministeriön hallinnonala 156 920 150 651 153 901 3 250 2
10. Tuomioistuintulot 41 832 44 900 44 900 0
15. Yleisen edunvalvonnan tulot 27 768 29 000 29 000 0
20. Ulosottomaksut 84 101 74 000 77 000 3 000 4
21. Korot ulosoton säilytettävänä olevista varoista 0 1 1 0
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 3 220 2 750 3 000 250 9
26. Sisäministeriön hallinnonala 32 169 30 764 35 750 4 986 16
98. EU:lta saatavat tulot 23 840 28 814 33 800 4 986 17
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot 8 329 1 950 1 950 0
27. Puolustusministeriön hallinnonala 3 374 3 031 2 580 -451 -15
(01.) Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 61 0
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 18 18 0
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 3 295 3 013 2 562 -451 -15
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 453 041 2 479 705 2 554 239 74 534 3
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 132 439 131 128 127 069 -4 059 -3
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 25 487 25 234 24 453 -781 -3
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 14 564 14 419 13 973 -446 -3
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot 11 335 11 440 13 842 2 402 21
50. Siirto valtion eläkerahastosta 1 931 462 1 944 443 1 985 741 41 298 2
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 249 611 275 546 289 386 13 840 5
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut 19 894 18 095 19 135 1 040 6
60. Työturvallisuusmaksu 916 900 940 40 4
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 34 861 42 000 47 900 5 900 14
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 1 985 2 500 1 800 -700 -28
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 30 488 14 000 30 000 16 000 114
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 458 280 438 700 460 590 21 890 5
70. Opintotukitoiminnan tulot 28 231 20 000 28 000 8 000 40
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista 385 900 414 700 361 590 -53 110 -13
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 44 150 4 000 71 000 67 000 1675
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 910 681 986 083 971 693 -14 390 -1
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 530 148 536 970 529 530 -7 440 -1
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 302 165 370 000 370 000 0
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 13 853 15 000 10 000 -5 000 -33
04. EU:lta saatavat muut tulot 197 340 340 0
20. Maa- ja metsätalousministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta 28 641 29 600 27 120 -2 480 -8
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 2 861 3 300 3 100 -200 -6
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 523 620 620 0
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 5 492 5 600 4 760 -840 -15
44. Kalastonhoitomaksut 10 425 8 900 10 425 1 525 17
45. Riistanhoitomaksut 11 931 11 753 11 798 45 0
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 4 445 4 000 4 000 0
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 40 224 53 392 5 350 -48 042 -90
10. Hallinnonalan virastojen tulot 37 847 52 542 4 500 -48 042 -91
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 2 376 850 850 0
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 592 677 546 320 675 214 128 894 24
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 3 230 2 650 3 044 394 15
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 29 697 31 770 31 770 0
50. EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot 209 556 200 000 220 000 20 000 10
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 350 194 311 900 420 400 108 500 35
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 451 229 601 950 509 480 -92 470 -15
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 1 754 1 600 1 600 0
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 0 100 100 0
90. Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta 331 630 433 000 337 530 -95 470 -22
98. Valtionapujen palautukset 106 683 163 200 163 200 0
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 11 162 4 050 7 050 3 000 74
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 8 897 3 650 1 956 -1 694 -46
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 0 150 150 0
20. Siirto Valtion asuntorahastosta 6 000 2 500 1 000 -1 500 -60
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 2 897 1 000 806 -194 -19
39. Muut sekalaiset tulot 602 781 453 000 411 000 -42 000 -9
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 98 164 167 000 125 000 -42 000 -25
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 75 072 79 000 79 000 0
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 414 073 200 000 200 000 0
10. Muut sekalaiset tulot 15 472 7 000 7 000 0
(20.) Elpymis- ja palautumistukivälineen tulot 0
Yhteensä 5 740 386 5 769 097 5 819 255 50 158 1