Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2022

01. Ansio- ja pääomatuloverotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 10 582 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat muut kuin säännönmukaisen verotuksen palautuksiin liittyvät oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992). Momentille kertyvät luonnollisten henkilöiden ansiotuloista valtion progressiivisen tuloveroasteikon mukaan maksettava vero ja kaksiportaisen veroasteikon mukaan maksettava pääomatulovero. Lisäksi momentille kertyvät rajoitetusti verovelvollisten maksama lähdevero sekä henkilön yleisradiovero.

Verotuloennusteen pohjana ovat viimeksi valmistuneen verotuksen eli verovuoden 2019 ansio- ja pääomatuloverojen määrät. Ennuste vuoden 2022 verokertymästä perustuu vuosien 2020 ja 2021 verokertymätietoihin sekä ennusteeseen veronalaisten tulojen kehityksestä vuosina 2020—2022. Ennusteessa huomioidaan veroperusteisiin vuosina 2020 ja 2021 tehdyt ja vuodelle 2022 esitettävät muutokset sekä ennakkotiedot verovuoden 2020 verotuksen valmistumisesta. Vuosien 2021 ja 2022 verokertymäennusteisiin liittyy merkittävää epävarmuutta johtuen covid-19-pandemian talousvaikutuksista, joiden ennustaminen on erittäin vaikeaa.

Ansiotulojen merkittävin erä on palkkatulot, joiden kehitykseen vaikuttavat työllisyyden ja ansiotason kehitys. Toinen merkittävä ansiotuloerä on eläketulot, joiden arvioidaan kasvavan palkkatuloja nopeammin lähivuosina eläkkeelle siirtyvien määrän kasvaessa ja keskimääräisen eläketulon noustessa. Palkkatulojen arvioidaan supistuneen vuonna 2020 covid-19-kriisin seurauksena ja palaavan kasvu-uralle vuonna 2021. Palkkatulojen supistuminen jäi vuonna 2020 pandemian alkuvaiheessa arvioitua pienemmäksi, samoin kuin työttömyysetuuksien kasvu. Työttömyysturvaetuuksien arvioidaan kasvaneen huomattavasti vuonna 2020 ja supistuvan vuosina 2021 ja 2022. Pääomatulojen arvioidaan supistuneen vuonna 2020 ja palaavan kasvu-uralle vuosina 2021 ja 2022. Pääomatuloja ovat mm. luovutusvoitot, osinkotulot, vuokratulot, puun myyntitulot sekä yritystulon pääomatulo-osuus. Näistä merkittävimpiä ovat osinkotulot sekä luovutusvoitot, joita syntyy muun muassa arvopaperi- ja kiinteistökaupasta ja joiden kehitys riippuu varallisuusarvojen kehityksestä.

Veronalaisten ansio- ja pääomatulojen arvioitu kehitys

Veronalaiset tulot, taso ja muutos 2020
ennuste
milj. €
% 2021
ennuste
milj. €
% 2022
ennuste
milj. €
%
             
Ansiotulot, mistä 139 746 1,7 143 407 2,6 147 406 2,8
— palkkatulot 92 108 -0,1 95 332 3,5 98 669 3,5
— eläketulot 33 748 2,8 34 485 2,2 35 561 3,1
— työttömyysturvaetuudet 4 918 39,0 4 317 -12,2 3 637 -15,8
             
Pääomatulot, mistä 12 986 -2,7 14 476 11,5 14 952 3,3
— luovutusvoitot 4 865 15,6 5 275 8,4 5 455 3,4
— osinkotulot 4 278 -11,4 5 015 17,2 5 115 2,0

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi vuoden 2022 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Pääministeri Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti ansiotuloveroperusteisiin ehdotetaan tehtäväksi ansiotasoindeksin muutosta vastaava indeksitarkistus. Kotitalousvähennystä korotetaan vuosina 2022 ja 2023 kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön osalta. Lisäksi kotitalousvähennystä korotetaan öljylämmityksestä luopumisen osalta lämmitystapamuutosten tukemiseksi. Muutos on määräaikainen ja se on voimassa vuosina 2022—2027. Vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvoa alennetaan 85 eurolla kuukaudessa vuosille 2022—2025. Lisäksi asuntolainan korkovähennysoikeutta supistetaan hallitusohjelman mukaisesti. Vähennysoikeutta supistetaan vuosina 2021—2023 viisi prosenttiyksikköä vuodessa siten, että vuonna 2023 asuntolainan korkojen vähennyskelpoisuus poistuu kokonaan. Verotuksen maksujärjestelyjen huojentaminen vuosina 2020 ja 2021 siirtää verokertymää näiltä vuosilta vuodelle 2022. Muutosten vaikutus valtion ansio- ja pääomatuloverojen tuottoon on esitetty alla olevassa taulukossa.

Ansio- ja pääomatuloverotukseen esitettävien veroperustemuutosten vaikutus valtion verotuottoon vuonna 2022 ja vuositasolla (milj. euroa)

  Vaikutus verokertymään
vuonna 2022
Vaikutus maksuunpantujen verojen määrään verovuositasolla
     
Ansiotuloverotuksen indeksitarkistus -233 -254
Asuntolainan korkovähennysoikeuden rajaaminen 6 7
Kotitalousvähennyksen korottaminen kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön osalta -16 -32
Kotitalousvähennyksen korottaminen öljylämmityksestä luopumisen osalta -3 -6
Vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvon alentamien -2 -2
Yhteensä -248 -287
— josta verotuottoa lisäävät 6 7
— josta verotuottoa vähentävät -254 -294
Maksujärjestelyjen huojennuksen vaikutus kertymäaikatauluun 22 -

Kunkin verovuoden ansio- ja pääomatulovero kertyy useamman kalenterivuoden aikana, joten momentin kertymä koostuu eri verovuosilta maksuunpantujen verojen tilityksistä. Momentin kertymään vaikuttavat myös verontilityksissä sovellettavat veronsaajien jako-osuudet ja niiden mahdolliset oikaisut. Ansio- ja pääomatuloverojen kertymäaikataulua sekä jako-osuuksia ja niiden merkitystä tuloennusteessa on kuvattu tarkemmin valtiovarainministeriön muistiossa Budjettitalouden tuloarvioiden laadintamenettelyt valtiovarainministeriössä (www.vm.fi).

Verovuosina 2019—2022 maksuunpantujen verojen määrät (milj. euroa)

  2019
toteutuma
2020
ennuste
2021
ennuste
2022
ennuste
         
Progressiivinen tulovero 5 666 5 753 6 053 6 121
Pääomatulovero 3 049 3 091 3 440 3 549
Yleisradiovero 504 511 514 524

Arvio valtion ansio- ja pääomatuloveron kertymästä vuonna 2022 (milj. euroa)

   
Ansio- ja pääomatulovero 9 598
Rajoitetusti verovelvollisten maksama lähdevero 460
Yleisradiovero 524
Yhteensä 10 582

Ansio- ja pääomaverotuloennusteeseen liittyvät riskit aiheutuvat yleensä suurelta osin pääomatuloennusteen epävarmuudesta sekä mahdollisista veronsaajien jako-osuuksien oikaisuista. Myös lähdeveron tuotto on vaihdellut arvaamattomasti, pääasiassa johtuen aikaisempina vuosina maksettujen lähdeverojen palautuksista. Pääomatulojen kehitys on epätasaisempaa kuin ansiotulojen ja ne reagoivat talouden suhdanteisiin ansiotuloja voimakkaammin. Lisäksi pääomatulojen ennustamista vaikeuttaa se, että niistä saadaan suhteellisen vähän toteutumatietoa ennen verotuksen valmistumista. Vuoden 2022 talousarvioesitystä laadittaessa tuoreimmat valmistuneen verotuksen mukaiset tiedot pääomatuloista ovat vuodelta 2019. Talousarviovuoteen ja sitä edeltävään verovuoteen liittyvät jako-osuuksien oikaisut saattavat muuttaa momentin kertymää useilla kymmenillä tai jopa sadoilla miljoonilla euroilla. Etenkin suhdannekäänteiden yhteydessä näitä muutoksia on vaikea ennakoida. Vuoden 2022 ennusteessa, samoin kuin vuoden 2021 ennusteessa, merkittävin riski liittyy covid-19-kriisin vaikutusten arviointiin.

Ansio- ja pääomatuloverotuksessa on määritelty 51 verotukea, joista 38:lle pystytään esittämään arvio tuen määrästä. Vaikutukset on arvioitu kaavamaisesti muiden verotukien vaikutuksista irrallaan, eikä yksittäisen verotuen poistaminen välttämättä kasvattaisi verotuloja tuen määrää vastaavasti. Osa ansio- ja pääomatuloverotuksen verotuista on luonteeltaan enemmän verotuksen yleiseen tasoon vaikuttavia vähennyksiä kuin suppealle ryhmälle kohdennettuja tukia. Tällaisia vähennyksiä ovat esimerkiksi ansiotulovähennys ja työtulovähennys, joilla säädellään työhön kohdistuvaa verorasitusta, sekä eläketulovähennykset, joilla säädellään eläkkeiden verotuksen tasoa. Erityistapaus on laskennallisen asuntotulon verovapaudesta muodostuva verotuki, joka on ennemminkin teoreettinen verotuki kuin varsinainen verotuksessa myönnettävä huojennus.

Ansio- ja pääomatuloverotuksen verotukien arvioidaan vähentävän kaikkien veronsaajien verotuottoja yhteensä noin 18,9 mrd. euroa (sisältäen laskennallisen asuntotulon verovapaudesta muodostuvan verotuen, n. 4,3 mrd. euroa) v. 2022. Tästä valtion veroihin kohdistuva vaikutus on noin 10 mrd. euroa.

Ansio- ja pääomatuloverotuksen verotukien euromäärää kasvattaa vuonna 2022 kotitalousvähennyksen korottaminen ja työsuhdeautojen verotuen laajentaminen. Asuntolainan korkovähennyksen supistaminen pienentää verotukien euromäärää.

Arvio ansio- ja pääomatuloverotuksen verotuista vuosina 2020—2022 (milj. euroa, kaikki veronsaajat yhteensä)

  2020 2021 2022
       
Lakisääteisten eläke-, työttömyysvakuutus- ja sairausvakuutusmaksujen vähennyskelpoisuus 3 850 3 575 3 675
Työtulovähennys 3 639 3 810 3 805
Kotitalousvähennys 365 385 430
Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen vähennyskelpoisuus 205 190 195
Valtionverotuksen eläketulovähennys 235 185 230
Vapaaehtoisen eläkevakuutusmaksun vähennyskelpoisuus 75 60 60
Lapsilisien verovapaus 490 490 490
Eräiden muiden sosiaalietuuksien verovapaus 980 985 985
Asuntolainan korkojen vähennyskelpoisuus 52 25 15
Laskennallisen asuntotulon verovapaus 4 100 4 300 4 300
Oman asunnon myyntivoiton verovapaus (suuruusluokka-arvio) 1 500 1 500 1 500
Muut 3 213 3 272 3 212
Yhteensä 18 704 18 777 18 897
     

2022 talousarvio 10 582 000 000
2021 III lisätalousarvio -107 000 000
2021 I lisätalousarvio 207 000 000
2021 talousarvio 9 712 000 000
2020 tilinpäätös 9 317 154 368