Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

10.2. Valtion kokonaistase 30.6.2020PDF-versio

Kokonaistaseen omaisuusrakenne poikkeaa valtion talousarviotalouden taseen omaisuusrakenteesta. Liikelaitoskonsernien omaisuuserät, kuten rakennukset ja maa-alueet, näkyvät talousarviotalouden taseessa sijoituksina liikelaitoskonsernien peruspääomiin, kun taas kokonaistaseessa ne raportoidaan omaisuuserän luonteen mukaisesti.

Alkuvuonna 2020 merkittävästi kasvanut kokonaislaskelman kulujäämä on rahoitettu pääasiassa valtion velanottoa lisäämällä. Valtion kokonaistase on kasvanut 30.6.2019 ja 30.6.2020 välillä 8 023 milj. euroa, mikä näkyy erityisesti vieraan pääoman ja rahoitusvarojen kasvuna. Vieras pääoma kasvoi 14 321 milj. euroa ja rahoitusvarat 6 899 milj. euroa vertailukauteen nähden.

Kokonaistaseessa esitetään sekä erillisinä osakokonaisuuksien taseet, joissa on huomioitu kokonaisuuksien sisäisten kirjanpitotapahtumien vaikutus, sekä näiden yhdistelmä. Laskelmassa esitetään omassa sarakkeessaan kokonaisuuksien välisten kirjanpitotapahtumien eliminoinnit.

Valtion kokonaistase 30.6.2020 (1 000 euroa)1)

  Talousarviotalous Rahastot Liikelaitoskonsernit Eliminoinnit 30.6.2020 30.6.2019
             
VASTAAVAA            
KANSALLISOMAISUUS        
Maa- ja vesialueet 39 676   1 000 297   1 039 973 1 028 670
Rakennusmaa- ja vesialueet 16 158   38 963   55 121 54 553
Rakennukset 423 557   197 063   620 621 607 375
Muu kansallisomaisuus 55 059       55 059 53 666
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 26 520       26 520 33 830
             
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET            
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET            
Aineettomat oikeudet 32 418 636 47   33 101 29 560
Muut pitkävaikutteiset menot 635 226   42 211   677 437 618 988
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 361 189   1 871   363 060 300 665
             
AINEELLISET HYÖDYKKEET        
Maa- ja vesialueet 8 732 1 182 2 895 832   2 905 746 2 900 729
Rakennusmaa- ja vesialueet 1 125 757   440 251   1 566 008 1 553 898
Rakennukset ja rakennelmat 221 612   2 941 241   3 162 855 3 196 678
Rakenteet 17 837 390   23 931   17 861 321 17 896 536
Koneet ja laitteet ja kalusteet 580 108 10 781 22 799   613 688 612 713
Muut aineelliset hyödykkeet 11 898 18 736 90 368   121 003 115 093
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 228 154   332 151 29 396 1 530 909 1 297 205
             
KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET            
Käyttöomaisuusarvopaperit 17 052 556 506 928 5 240   17 564 725 17 393 518
Liikelaitoskonsernien peruspääomat ja muun oman pääoman ehdoin sijoitetut pääomat1) 6 057 101     6 057 820 -720 -2 489
Euromääräiset sijoitukset 2 339 293 14 372 131     16 711 424 17 135 161
Valuuttamääräiset sijoitukset   4 715 133     4 715 133 4 153 822
Osuudet omistusyhteysyrityksissä2)     217 046   217 046 209 679
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä2)     59 000   59 000 61 000
             
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ 47 491 434 19 625 527 7 071 992   68 101 736 67 472 755
             
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS            
VAIHTO-OMAISUUS          
Aineet ja tarvikkeet 451 187       451 187 436 445
Keskeneräinen tuotanto 5 226       5 226 5 015
Valmiit tuotteet/Tavarat 38 739 1 284 064 12 721   1 335 524 1 185 662
Muu vaihto-omaisuus     23 951   23 951 23 775
             
PITKÄAIKAISET SAAMISET            
Pitkäaikaiset saamiset 4 102 387 23 529 41 188 1 282 790 2 884 314 2 843 958
             
LYHYTAIKAISET SAAMISET            
Myyntisaamiset 74 676 1 237 52 134 478 127 568 214 663
Lainasaamiset 5 776 1 768 201     1 773 977 1 662 617
Siirtosaamiset3) 22 342 50 984 12 727 4 510 81 543 82 988
Muut lyhytaikaiset saamiset 152 596 99 202 38 420 674 289 545 269 329
Ennakkomaksut 845 403 27 431     872 833 843 639
             
RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT LYHYTAIKAISET SIJOITUKSET          
Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot   382 769     382 769  
Muut euromääräiset sijoitukset 302 593       302 593 486 426
Valuuttamääräisten joukkovelkakirjojen ostot            
             
RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT 16 353 053 4 733 914 278 442 4 445 418 16 919 991 10 021 451
             
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 23 353 977 8 371 331 459 583   25 451 021 18 075 967
             
VASTAAVAA YHTEENSÄ 70 406 382 27 996 858 8 767 898 11 821 087 95 350 051 87 326 816
             
VASTATTAVAA            
OMA PÄÄOMA            
Valtion pääoma 1.1.1998 -30 048 198       -30 048 198 -30 048 198
Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen pääomat   -20 217 254     -20 217 254 -18 653 688
Liikelaitoskonsernien pääomat1)     6 057 820 6 057 820   531
Talousarviosiirrot   -556 810   -556 810    
Edellisten tilikausien pääoman muutos -32 724 373 48 077 799 866 636 -65 900 16 285 962 15 938 021
Tilikauden tuotto-/kulujäämä -5 170 994 559 008 90 453 581 317 -5 102 850 -22 225
             
VÄHEMMISTÖOSUUS            
Vähemmistöosuus2)     4 804   4 804 4 894
             
RAHASTOJEN PÄÄOMAT            
Muut valtion rahastot ja lahjoitetut varat 8 890       8 890 7 237
             
VARAUKSET            
Varaukset     25 154   25 154 27 925
             
VIERAS PÄÄOMA            
PITKÄAIKAINEN            
Otetut euromääräiset lainat 102 592 565   1 536 985 1 272 524 102 857 026 97 181 140
Otetut valuuttamääräiset lainat 578   1 000   1 578 3 567
Pitkäaikaiset siirtovelat 120 446       120 446 126 719
Muut pitkäaikaiset velat 467 178   1 752   468 930 517 670
             
LYHYTAIKAINEN            
Seuraavana tilikautena maksettavat lyhennykset 7 438 898       7 438 898 6 650 722
Talousarvion ulkopuol. olevien valtion rahastojen yhdystilit            
Lyhytaikaiset lainat 14 716 013   45 642 10 266 14 751 389 6 598 131
Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat 285 862       285 862 482 587
Saadut ennakot 468 334   45 537 29 396 484 475 557 423
Ostovelat 265 161 13 479 27 219 347 305 512 266 095
Siirtovelat 1 444 245 61 437 45 672 1 236 1 550 119 1 517 914
Muut lyhytaikaiset velat 6 096 395 59 200 19 223 45 472 6 129 345 6 170 472
Virhetilit -36       -36 -121
             
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 138 341 057 134 115 1 723 031 5 804 659 134 393 544 120 072 319
             
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 70 406 382 27 996 858 8 767 898 11 821 087 95 350 051 87 326 816

1) Valtio ei laadi välitilinpäätöstä kesäkuun lopun tilanteesta, minkä vuoksi kokonaislaskelmissa saattaa ilmetä jaksotuksen eriaikaisuuden aiheuttamia täsmäämättömyyksiä. Valtion talousarviotalouden ja liikelaitoskonsernien kirjaukset koskien liikelaitoskonsernien omaa pääomaa ja muuta omaa pääomaa eivät tästä syystä täsmänneet 30.6.2020 ja 30.6.2019, minkä vuoksi näille tileille jäi saldoa.

2) Osuudet omistusyhteysyrityksissä, Saamiset omistusyhteysyrityksiltä, Vähemmistöosuus: Sisältää liikelaitoskonsernien tiedot

3) Rivit Siirtosaamiset, Muut lyhytaikaiset velat: tietoa 30.6.2019 korjattu.