Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

10.1. Valtion kokonaistuotto- ja kululaskelma ajalta 1.1.—30.6.2020PDF-versio

Valtio, talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot ja valtion liikelaitoskonsernit eivät laadi virallista välitilinpäätöstä kesäkuun lopun tilanteesta. Ajanjakson 1.1.—30.6.2020 kokonaistuotto- ja kululaskelman kulujäämä ei siten ole suoraan vertailukelpoinen koko vuodelta kertyvien tuottojen ja kulujen erotuksen kanssa. Esimerkiksi eräitä loppuvuodesta maksuun tulevia menoja ei ole jaksotettu kuluiksi alkuvuodelle.

Alkuvuoden 2020 kokonaislaskelmissa on nähtävissä koronaviruspandemian vaikutus Suomen talouteen. Koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi asetetut rajoitustoimet sekä ihmisten muuttunut käyttäytyminen johtivat maalis—toukokuussa yhteiskunnan sulkemiseen merkittävässä määrin. Rajoitusten vuoksi yhteiskunnallinen toiminnallisuus väheni, mikä on nähtävissä kokonaislaskelmissa paitsi toiminnan tuottojen vähenemisenä myös ennen kaikkea verotuottojen ja muiden veroluonteisista maksujen vähenemisenä. Toiminnan tuotot vähenivät noin puolella miljardilla eurolla vuoden 2019 alkupuoliskoon verrattuna, mihin vaikutti myös Rahoitusvakausrahaston alkuvuonna 2019 vastaanottama kertaerä. Verotuotot ja muut veroluonteiset maksut vähenivät noin kahdella miljardilla eurolla, arvonlisävero- sekä tulo- ja varallisuusverotuottojen vähentyessä eniten. Verokertymien laskusta noin 1,2 miljardia euroa selittyy poikkeustilanteen vuoksi luoduilla maksujärjestelyjen huojennuksilla. Rajoitusten seurauksena valtiolta on edellytetty merkittäviä tukitoimia eri yhteiskunnan aloilla, mikä on nähtävissä siirtotalouden kulujen 2,7 miljardin euron kasvuna vuoden 2019 alkupuoliskoon verrattuna. Eniten kasvoivat siirtotalouden kulut paikallishallinnolle, sosiaaliturvarahastoille ja elinkeinoelämälle sekä muut siirtotalouden kulut. Tuottojen merkittävä vähentyminen ja kulujen samanaikainen kasvu johtivat kokonaislaskelmien kulujäämän huomattavaan kasvuun.

Kaikkien kokonaislaskelmien osakokonaisuuksien (valtion talousarviotalous, talousarviotalouden ulkopuoliset valtion rahastot ja liikelaitoskonsernit) tuotto- tai kulujäämä on heikentynyt alkuvuonna 2020. Suurimpana osakokonaisuutena talousarviotalouden vaikutus kokonaislaskelmiin on kuitenkin keskeinen. Valtion kokonaistuotto- ja kululaskelman kulujäämä 1.1.—30.6.2020 oli 5 103 milj. euroa (v. 2019: 22,2 milj. euroa) ja se on kasvanut 5 081 milj. euroa. Kokonaistuotto- ja kululaskelman kulujäämä on kuitenkin kokonaislaskelmassa tehtävien eliminointien takia 581 milj. euroa (706 milj. euroa) suurempi kuin valtion talousarviotalouden, rahastojen ja liikelaitoskonsernien erillisraportoinnista suoraan yhteenlaskettu tuottojäämä.

Tuotto- ja kulujäämät tarkasteluajanjaksoilta 1.1.—30.6.2020 ja 1.1.—30.6.2019 (milj. euroa)

  Talousarviotalouden kulujäämä Rahastojen tuottojäämä Liikelaitosten voitto Kokonaislaskelmien kulujäämä
         
1—6/2019 -226 799 111 -22
1—6/2020 -5 171 559 91 -5 103

Valtion kokonaistuotto- ja kululaskelma 1.1.—30.6.2020 (1 000 euroa)1)

  Talousarviotalous Rahastot Liikelaitoskonsernit Eliminoinnit 1.1.—30.6.2020 1.1.—30.6.2019
             
TOIMINNAN TUOTOT            
Maksullisen toiminnan tuotot 360 653 26 498 156 900 4 757 539 293 631 415
Vuokrat ja käyttökorvaukset 15 436 2 373 328 233 289 106 56 936 44 079
Muut toiminnan tuotot 157 913 1 071 418 18 316 391 861 855 786 1 268 9352)
       
TOIMINNAN KULUT            
Aineet, tarvikkeet ja tavarat            
 Ostot tilikauden aikana 258 719 63 029 29 048 4 545 346 251 317 128
 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 350   109   458 3 448
Henkilöstökulut 2 424 730 3 874 48 512 384 106 2 093 010 2 121 8332)
Vuokrat 355 728 3 282 46 027 289 106 115 931 98 782
Palvelujen ostot 1 305 593 25 473 142 838 1 628 1 472 276 1 429 241
Muut kulut 382 002 42 052 45 576 7 877 461 753 398 754
Valmistevaraston lisäys (-) tai vähennys (+) 49       49 -10
Valmistus omaan käyttöön -38 763       -38 763 -29 307
Poistot 587 576 5 985 122 842   716 402 686 881
             
JÄÄMÄ I -4 741 983 956 594 68 499   -3 715 353 -3 082 322
             
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT            
Rahoitustuotot 1 000 253 359 042 2 389 68 949 1 292 736 1 380 425
Rahoituskulut 118 992 -102 015 -10 193 3 049 9 833 -467 028
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta3)     4 839   4 839 1 635
             
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT            
Satunnaiset tuotot 56 481       -56 481 94 990
Satunnaiset kulut -6 773       -6 773 -2 297
             
JÄÄMÄ II -3 573 029 1 213 622 65 533   -2 358 237 -2 074 597
             
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT            
Tuotot            
 Paikallishallinnolta 72 762       72 762 70 845
 Euroopan unionin toimielimiltä ja muilta elimiltä 744 085       744 085 741 848
 Muut siirtotalouden tuotot 1 023 604   24 879 996 879 51 604 30 717
Kulut            
 Paikallishallinnolle 7 195 479 17 028     7 212 506 6 244 802
 Sosiaaliturvarahastoille 7 696 958       7 696 958 7 165 921
 Elinkeinoelämälle 1 507 616 62 393   24 879 1 545 130 1 087 966
 Voittoa tavoittelemattomille yhteisöille 1 526 360 50 091     1 576 451 1 466 661
 Kotitalouksille 2 221 233 940     2 222 173 2 186 273
 Euroopan unionin toimielimille ja muille elimille 1 267 563       1 267 563 1 551 375
 Ulkomaille 449 701       449 701 370 178
 Muut siirtotalouden kulut (ml. yliopistot) 3 198 787 558 805   415 190 3 342 401 2 499 721
             
JÄÄMÄ III -26 796 274 524 365 90 412   -26 802 669 -23 804 085
             
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA            
Verot ja veronluonteiset maksut 21 543 466 34 643   -39 855 21 617 964 23 705 183
Muut pakolliset maksut 81 815       81 815 76 625
             
Vähemmistöosuus3)     41   41 52
             
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -5 170 994 559 008 90 453 581 317 -5 102 850 -22 225

1) Valtio, valtion talousarvion ulkopuoliset rahastot ja liikelaitokset eivät laadi välitilinpäätöstä kesäkuun lopun tilanteesta, minkä vuoksi kokonaislaskelmissa saattaa ilmetä jaksotuksen eriaikaisuuden aiheuttamia täsmäämättömyyksiä.

2) Rivit Muut toiminnan tuotot, Henkilöstökulut: tietoa 1.1.–30.6.2019 korjattu.

3) Osuus osakkuusyritysten tuloksesta, Vähemmistöosuus: Sisältää liikelaitoskonsernien tiedot.

Valtion kokonaistuotto- ja kululaskelman erien keskeisimmät muutokset verrattaessa alkuvuotta 2020 alkuvuoteen 2019 olivat:

  • — Toiminnan tuotot vähenivät 492 milj. euroa ja olivat 1 452 milj. euroa.
  • — Toiminnan kulut kasvoivat 141 milj. euroa ja olivat 5 167 milj. euroa.
  • — Rahoituskulut olivat euromääräisten velkojen negatiivisten markkinakorkojen aiheuttamien positiivisten emissioerojen takia poikkeuksellisesti negatiiviset väheten 477 milj. euroa -9,8 milj. euroon. Emissioerolla tarkoitetaan joukkovelkakirjalainan liikkeellelaskuvaiheessa syntyneiden emissiovoittojen ja –tappioiden laina-ajan kulumisen ja tilikaudella maksettujen lyhennysten perusteella kuluiksi (emissiotappiot) tai niiden oikaisuiksi (emissiovoitot) jaksotettua määrää.
  • — Siirtotalouden kulut kasvoivat 2 740 milj. euroa ja olivat yhteensä 25 313 milj. euroa.
  • — Tuotot veroista ja pakollisista maksuista vähenivät 2 082 milj. euroa ja olivat 21 700 milj. euroa.

Tyhjä elementti, POISTA