Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2014

Valtion talousarvio vuodelle 2014 PDF-versio

    1000 €
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 39 559 348
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot   12 329 500
01. Ansio- ja pääomatuloverot   9 046 000
02. Yhteisövero   2 477 000
03. Korkotulojen lähdevero   159 000
04. Perintö- ja lahjavero   510 000
05. Pankkivero   137 500
06. Voimalaitosvero   0
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut   17 522 200
01. Arvonlisävero   16 618 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero   748 000
03. Apteekkimaksut   156 200
08. Valmisteverot   6 722 000
01. Tupakkavero   743 000
04. Alkoholijuomavero   1 442 000
05. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero   250 000
07. Energiaverot   4 272 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero   15 000
10. Muut verot   2 829 000
03. Autovero   940 000
05. Varainsiirtovero   711 000
06. Arpajaisvero   235 000
07. Ajoneuvovero   873 000
08. Jätevero   70 000
19. Muut veronluonteiset tulot   156 648
02. Lästimaksut   800
03. Ratavero   18 000
04. Eräät viestinnän maksut   28 422
05. Lentoliikenteen valvontamaksu   11 100
06. Väylämaksut   83 010
07. Katsastustoiminnan valvontamaksu   4 785
08. Öljyjätemaksu   4 000
09. Muut verotulot   3 500
10. Energiaviraston valvontamaksu   3 031
12. SEKALAISET TULOT 5 047 187
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala   16 760
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot   16 760
25. Oikeusministeriön hallinnonala   105 160
10. Tuomioistuintulot   32 010
20. Ulosottomaksut   73 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot   150
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala   18 599
98. EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan   18 149
99. Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot   450
27. Puolustusministeriön hallinnonala   5 226
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot   8
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista   18
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot   5 200
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala   2 208 291
10. Tullin tulot   4 162
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista   144 836
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista   27 744
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista   22 101
20. Valtion yhteisten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalvelujen palvelukeskuksen eräät tulot   1 100
25. Metallirahatulot   25 000
50. Siirto valtion eläkerahastosta   1 732 000
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset   152 418
52. Vakuutusmaksut   20 410
60. Työturvallisuusmaksu   900
87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta   17 000
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot   40 000
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen   2 500
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot   18 120
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala   565 111
70. Opintotukitoiminnan tulot   20 300
88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista   540 811
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot   4 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala   618 965
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot   535 888
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta   45 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta   4 000
04. EU:lta saatavat muut tulot   475
20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta   1 120
32. Kasvinjalostusmaksut   380
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut   2 500
41. Tenojoen kalastuslupamaksut   500
42. Hirvieläinten metsästysmaksut   3 400
43. Viehekalastusmaksut   3 198
44. Kalastuksenhoitomaksut   6 264
45. Riistanhoitomaksut   10 240
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot   6 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala   55 177
10. Liikenneviraston tulot   53 235
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot   1 942
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala   460 927
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot   2 700
(30.) Rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista   100 000
31. Palkkaturvamaksujen palautukset   40 327
50. Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot   247 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot   70 900
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala   517 030
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot   1 460
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot   500
90. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto   421 695
98. Valtionapujen palautukset   93 200
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot   175
35. Ympäristöministeriön hallinnonala   99 650
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista   6 150
20. Siirto valtion asuntorahastosta   90 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot   3 500
39. Muut sekalaiset tulot   376 291
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista   147 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot   75 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset   151 581
10. Muut sekalaiset tulot   2 710
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 2 642 000
01. Korkotulot   168 800
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille   21 000
05. Korot muista lainoista   112 000
07. Korot talletuksista   11 000
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot   24 800
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot   2 023 200
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulot   2 023 200
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta   180 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta   180 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset   270 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset   270 000
15. LAINAT 7 597 690
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat   598 400
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille   78 000
04. Muiden lainojen lyhennykset   520 400
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta   6 999 290
01. Nettolainanotto ja velanhallinta   6 999 290
Tuloarvioiden kokonaismäärä 54 846 225
    1000 €
MÄÄRÄRAHAT
21. EDUSKUNTA 157 597
01. Kansanedustajat   21 744
01. Kansanedustajien toimintamenot(arviomääräraha)   21 744
10. Eduskunnan kanslia   106 404
01. Eduskunnan kanslian toimintamenot(arviomääräraha)   54 339
02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot(arviomääräraha)   8 765
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   12 500
70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet(siirtomääräraha 3 v)   4 300
74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset(siirtomääräraha 3 v)   26 500
20. Eduskunnan oikeusasiamies   6 049
01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot(arviomääräraha)   6 049
30. Ulkopoliittinen instituutti   3 506
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   3 338
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   168
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto   15 889
01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   15 307
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   582
90. Eduskunnan muut menot   4 005
50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen(kiinteä määräraha)   4 005
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI 36 724
01. Tasavallan presidentti   3 175
01. Tasavallan presidentin palkkio(kiinteä määräraha)   126
02. Tasavallan presidentin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   199
20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot(arviomääräraha)   2 850
02. Tasavallan presidentin kanslia   33 549
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   7 549
02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot(siirtomääräraha 2 v)   600
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   6 500
75. Perusparannukset(siirtomääräraha 3 v)   18 900
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA 111 841
01. Hallinto   49 684
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   33 603
02. Ministereiden ja heidän erityisavustajiensa palkkaukset(arviomääräraha)   5 764
03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot(siirtomääräraha 2 v)   1 000
20. Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat(arviomääräraha)   867
22. Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminta(siirtomääräraha 3 v)   5 000
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   3 450
10. Omistajaohjaus   22 700
88. Osakehankinnat(siirtomääräraha 3 v)   22 700
20. Poliittisen toiminnan avustaminen   34 000
50. Puoluetoiminnan tukeminen(kiinteä määräraha)   34 000
30. Oikeuskanslerinvirasto   3 717
01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   3 717
90. Muut menot   1 740
21. Kunniamerkit(arviomääräraha)   640
26. Suomi 100(siirtomääräraha 3 v)   1 100
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 382 377
01. Ulkoasiainhallinto   241 662
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   217 061
21. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   974
29. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   19 627
74. Talonrakennukset(siirtomääräraha 3 v)   4 000
10. Kriisinhallinta   76 462
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot(arviomääräraha)   59 102
21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan(arviomääräraha)   17 360
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö   971 245
50. Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle   0
66. Varsinainen kehitysyhteistyö(siirtomääräraha 3 v)   961 245
88. Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen(siirtomääräraha 3 v)   10 000
90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot   93 008
50. Eräät valtionavut(kiinteä määräraha)   1 756
51. Hädänalaisten avustaminen(arviomääräraha)   45
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(siirtomääräraha 2 v)   86 507
67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot(siirtomääräraha 3 v)   500
68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö(siirtomääräraha 3 v)   3 200
95. Kurssivaihtelut(arviomääräraha)   1 000
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 911 956
01. Ministeriö ja hallinto   131 252
01. Oikeusministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   27 661
02. Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   1
03. Eräiden virastojen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   7 061
04. Tutkimus ja kehittäminen(siirtomääräraha 2 v)   2 071
20. Erityismenot(arviomääräraha)   11 865
21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   251
29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   60 000
50. Avustukset(kiinteä määräraha)   4 242
51. Eräät valtion maksamat korvaukset(arviomääräraha)   18 100
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu   377 549
01. Korkeimman oikeuden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   8 999
02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   10 970
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   260 048
04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   29 371
05. Yleisen edunvalvonnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   10 411
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset(arviomääräraha)   57 750
20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta   105 377
01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   105 377
30. Syyttäjät   45 923
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   45 923
40. Rangaistusten täytäntöönpano   234 606
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   229 206
74. Avolaitostyöt(siirtomääräraha 3 v)   5 400
50. Vaalimenot   17 249
20. Vaalimenot(arviomääräraha)   17 249
26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 283 879
01. Hallinto   136 373
01. Sisäasiainministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   21 774
03. Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   21
04. Vähemmistövaltuutetun ja syrjintälautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   1 012
20. Tietohallinnon yhteiset menot(siirtomääräraha 2 v)   12 890
22. EU:n osuus yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan(siirtomääräraha 3 v)   21 500
23. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet(siirtomääräraha 2 v)   1 439
24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan(siirtomääräraha 3 v)   10 480
29. Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   66 240
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille(arviomääräraha)   1 017
10. Poliisitoimi   741 922
01. Poliisitoimen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   731 422
20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot(arviomääräraha)   3 500
21. KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   7 000
20. Rajavartiolaitos   230 689
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   229 939
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta(siirtomääräraha 3 v)   750
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta   98 025
01. Pelastustoimen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   16 362
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   70 157
20. Erityismenot(arviomääräraha)   3 406
43. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot(siirtomääräraha 3 v)   8 100
40. Maahanmuutto   76 870
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   26 809
20. Paluumuuttajien muuttovalmennus(arviomääräraha)   876
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto(arviomääräraha)   39 168
63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet(arviomääräraha)   10 017
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 710 348
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto   360 174
01. Puolustusministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   20 183
21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   2 315
29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   337 676
10. Sotilaallinen maanpuolustus   2 292 898
01. Puolustusvoimien toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   1 863 259
18. Puolustusmateriaalihankinnat(siirtomääräraha 3 v)   427 561
50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen(kiinteä määräraha)   2 078
30. Sotilaallinen kriisinhallinta   57 276
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot(siirtomääräraha 2 v)   57 266
95. Kurssivaihtelut(arviomääräraha)   10
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 17 098 401
01. Hallinto   162 591
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   39 971
13. Julkisen hallinnon yhteisten tietojärjestelmien ja -palvelujen käyttöönottojen tuki (siirtomääräraha 3 v)   3 031
20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus(siirtomääräraha 2 v)   415
21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   30
29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   79 144
69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle(kiinteä määräraha)   35 000
89. Suomen Erillisverkot Oy:n pääomittaminen (siirtomääräraha 3 v)   5 000
10. Verotus ja tullitoimi   662 082
01. Verohallinnon toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   463 123
02. Tullin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   166 359
63. Takaisin maksetut verot(arviomääräraha)   6 900
95. Verotukseen liittyvät korkomenot(arviomääräraha)   22 700
97. Autoveron vientipalautus(arviomääräraha)   3 000
20. Palvelut valtioyhteisölle   51 745
01. Valtiokonttorin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   31 237
02. Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot(arviomääräraha)   1
03. Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   891
06. Sähköisen asioinnin ja hallinnon yhteiset palvelut(siirtomääräraha 2 v)   4 418
07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 3 v)   2 000
08. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   3 198
09. Valtion yhteisten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalvelujen palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)   4 000
10. Valtion yhteisten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalvelujen palvelukeskuksen investointimenot (siirtomääräraha 2 v)   6 000
88. Senaatti-kiinteistöt   0
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto   66 486
01. Tilastokeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   51 779
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   4 191
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   10 516
40. Valtion alue- ja paikallishallinto   90 735
01. Aluehallintoviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   58 594
02. Maistraattien toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   31 917
03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet(siirtomääräraha 3 v)   224
50. Eläkkeet ja korvaukset   4 564 021
15. Eläkkeet(arviomääräraha)   4 342 620
16. Ylimääräiset eläkkeet(arviomääräraha)   2 200
17. Muut eläkemenot(arviomääräraha)   2 798
50. Vahingonkorvaukset(arviomääräraha)   39 185
63. Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot(arviomääräraha)   152 418
95. Muiden eläkelaitosten valtion puolesta maksamien eläkemenojen ja valtiolle maksamien ennakoiden korkomenot(arviomääräraha)   24 800
60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot   13 548
02. Erikseen budjetoidut palkkamenot(arviomääräraha)   50
03. Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot(arviomääräraha)   40
10. Työturvallisuuden edistäminen(siirtomääräraha 2 v)   900
12. Osaamisen kehittäminen(siirtomääräraha 2 v)   12 328
60. Siirto Koulutusrahastolle(arviomääräraha)   230
70. Valtionhallinnon kehittäminen   54 975
01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   11 163
02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät(siirtomääräraha 3 v)   8 652
03. Kansallisen tietoalan ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)   13 000
04. Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen tietojärjestelmien tietoturvallisuus ja varautuminen(siirtomääräraha 3 v)   4 350
20. Tuottavuuden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   17 810
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle   273 611
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu(arviomääräraha)   215 811
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle(arviomääräraha)   5 300
32. Ylimääräinen määräraha Ahvenanmaan maakunnalle(siirtomääräraha 3 v)   41 000
40. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle(arviomääräraha)   11 500
90. Kuntien tukeminen   8 682 682
20. Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet(siirtomääräraha 3 v)   16 995
22. Kunta- ja palvelurakennemuutosten toteuttaminen(siirtomääräraha 3 v)   600
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen(arviomääräraha)   8 629 539
31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki(arviomääräraha)   35 028
34. Paikallisten kuntakokeilujen rahoitus(siirtomääräraha 3 v)   520
91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen   302 020
41. Energiaverotuki(arviomääräraha)   302 020
92. EU ja kansainväliset järjestöt   2 035 455
20. Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin(siirtomääräraha 2 v)   2 500
40. Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille(kiinteä määräraha)   9 140
67. Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen(arviomääräraha)   170
68. Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin peruspääoman korottamisesta(arviomääräraha)   3 340
69. Maksut Euroopan unionille(arviomääräraha)   2 015 000
95. Valtion takaussuoritukset(arviomääräraha)   5 305
99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot   138 450
87. Pankkiveron tuoton käyttö(siirtomääräraha 3 v)   133 000
95. Satunnaiset säädösperusteiset menot(arviomääräraha)   300
96. Ennakoimattomat menot(siirtomääräraha 3 v)   5 000
97. Valtion saatavien turvaaminen(arviomääräraha)   150
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 6 678 192
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot   123 763
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   27 776
02. Opetushallituksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   22 668
03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   8 655
04. Koulutuksen ja korkeakoulujen arviointi (siirtomääräraha 2 v)   3 575
21. Kansainvälinen yhteistyö(siirtomääräraha 2 v)   3 726
22. Eräät käyttöoikeuskorvaukset(siirtomääräraha 3 v)   18 338
23. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   1 994
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   30 803
50. Eräät avustukset(kiinteä määräraha)   748
51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan(kiinteä määräraha)   3 298
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille(arviomääräraha)   2 182
10. Yleissivistävä koulutus   981 916
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   50 524
02. Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   2 349
20. Yleissivistävän koulutuksen ja lasten päivähoidon kehittäminen(siirtomääräraha 2 v)   12 717
30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin(arviomääräraha)   859 023
34. Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten perustamiskustannuksiin(siirtomääräraha 3 v)   56 000
51. Valtionavustus järjestöille(kiinteä määräraha)   1 303
20. Ammatillinen koulutus   734 926
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   8 494
20. Työpaikalla tapahtuva oppiminen(siirtomääräraha 2 v)   3 026
21. Ammatillisen koulutuksen kehittäminen(siirtomääräraha 2 v)   1 339
30. Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin(arviomääräraha)   722 067
30. Aikuiskoulutus   539 138
20. Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot(siirtomääräraha 2 v)   23 147
21. Aikuiskoulutuksen kehittäminen(siirtomääräraha 2 v)   7 010
30. Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin(arviomääräraha)   164 818
31. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen(arviomääräraha)   138 075
32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen(arviomääräraha)   120 843
33. Nuorten aikuisten osaamisohjelma(arviomääräraha)   62 000
51. Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin(arviomääräraha)   15 879
53. Valtionavustus järjestöille(kiinteä määräraha)   7 366
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus   2 678 382
01. Suomen Akatemian toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   12 332
02. Arkistolaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   19 102
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   1 999
04. Varastokirjaston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   1 869
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot(siirtomääräraha 3 v)   41 414
22. Tutkimusinfrastruktuurihankkeiden rahoitus(siirtomääräraha 3 v)   8 500
30. Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin(arviomääräraha)   404 277
50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan(siirtomääräraha 2 v)   1 894 935
51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat(arviomääräraha)   143 809
52. Erityinen valtionrahoitus Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkimustoimintaan(kiinteä määräraha)   29 144
53. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen edistämiseen(arviomääräraha)   103 213
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille(arviomääräraha)   17 788
70. Opintotuki   901 721
01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   705
52. Opintolainojen valtiontakaus(arviomääräraha)   30 200
55. Opintoraha ja asumislisä(arviomääräraha)   783 352
57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki(arviomääräraha)   30 887
58. Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen(siirtomääräraha 2 v)   5 877
59. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki(arviomääräraha)   50 700
80. Taide ja kulttuuri   456 157
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   4 601
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   2 973
04. Museoviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   19 793
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   5 812
06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   7 511
16. Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet(arviomääräraha)   18 575
20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset(siirtomääräraha 2 v)   16 950
30. Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan(kiinteä määräraha)   4 713
31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin(arviomääräraha)   41 040
32. Valtionosuudet museoille(arviomääräraha)   17 431
33. Valtionavustukset kuntien ja alueiden kulttuuritoiminnan kehittämiseen(arviomääräraha)   106
34. Valtionosuus ja -avustus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin(siirtomääräraha 3 v)   4 500
35. Valtionavustus Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihankkeen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)   1 000
40. Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon(arviomääräraha)   252
50. Eräät avustukset(siirtomääräraha 3 v)   1 160
51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille(arviomääräraha)   14 246
52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen(arviomääräraha)   237 069
53. Valtionavustus tilakustannuksiin(kiinteä määräraha)   29 156
54. Valtionavustus taide- ja kulttuurilaitosten toimitilainvestointeihin(kiinteä määräraha)   7 210
55. Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen(siirtomääräraha 3 v)   2 200
59. Eräät avustukset Kansallisgallerialle(siirtomääräraha 2 v)   14 670
70. Kaluston hankinta(siirtomääräraha 3 v)   500
72. Kansallisgallerian kokoelman kartuttaminen(siirtomääräraha 3 v)   739
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito(siirtomääräraha 3 v)   3 800
95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot(arviomääräraha)   150
90. Liikuntatoimi   187 558
50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen(arviomääräraha)   147 448
52. Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille ja rahoitus liikuntatieteellisten hankkeiden arviointikustannuksiin(kiinteä määräraha)   110
54. Avustus Helsingin Olympiastadionin perusparannukseen(kiinteä määräraha)   40 000
91. Nuorisotyö   74 631
50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen(arviomääräraha)   53 081
51. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö(siirtomääräraha 2 v)   21 000
52. Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminta(siirtomääräraha 2 v)   550
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 677 554
01. Hallinto   101 095
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   29 843
02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   6 153
03. Maaseutuviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   27 021
04. Lautakuntien toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   0
21. Kansainvälinen yhteistyö(siirtomääräraha 2 v)   669
22. Tutkimus ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   2 795
29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   30 500
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(siirtomääräraha 2 v)   4 114
10. Maaseudun kehittäminen   217 140
44. Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen(siirtomääräraha 3 v)   20 000
50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen(siirtomääräraha 3 v)   7 068
54. Hevostalouden edistäminen totopeleistä valtion osuutena kertyvillä varoilla(siirtomääräraha 2 v)   952
55. Valtionapu 4H-toimintaan(kiinteä määräraha)   4 220
61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen(arviomääräraha)   93 200
62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä(arviomääräraha)   87 900
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen(arviomääräraha)   3 800
20. Maatalous   1 971 343
01. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   32 268
40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki(siirtomääräraha 2 v)   498 800
41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki(arviomääräraha)   530 000
42. Satovahinkojen korvaaminen(siirtomääräraha 3 v)   3 400
43. Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit(siirtomääräraha 2 v)   369 329
44. Luonnonhaittakorvaus(siirtomääräraha 2 v)   422 673
45. Luopumistuet ja -eläkkeet(siirtomääräraha 2 v)   84 390
46. EU:n osarahoittama ruokaketjun kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   6 605
47. Kansallinen ruokaketjun kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   8 524
49. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki(arviomääräraha)   15 000
60. Siirto interventiorahastoon(kiinteä määräraha)   354
30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu   53 199
01. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   41 521
20. Eläinlääkintähuolto(arviomääräraha)   5 230
41. Eräät korvaukset(siirtomääräraha 2 v)   6 448
40. Kala-, riista- ja porotalous   63 251
01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   16 104
20. Kalakannan hoitovelvoitteet(siirtomääräraha 3 v)   2 500
41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen(siirtomääräraha 2 v)   3 400
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen(siirtomääräraha 2 v)   9 080
43. Porotalouden edistäminen(siirtomääräraha 2 v)   1 764
50. Riistatalouden edistäminen(siirtomääräraha 2 v)   10 240
51. Kalatalouden edistäminen(siirtomääräraha 2 v)   6 395
52. Kalastuslupamaksujen palautukset ja saimaannorpan suojeluun liittyvät sopimuspalkkiot(arviomääräraha)   3 621
62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   9 390
77. Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet(siirtomääräraha 3 v)   757
50. Vesitalous   27 083
20. Vesivarojen käytön ja hoidon menot(siirtomääräraha 3 v)   12 183
31. Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen(siirtomääräraha 3 v)   13 639
43. Eräät valtion maksettavaksi määrätyt korvaukset(arviomääräraha)   420
48. Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen(siirtomääräraha 3 v)   841
60. Metsätalous   177 094
01. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   44 141
41. Metsäpuiden siemenhuolto(siirtomääräraha 2 v)   200
42. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle(siirtomääräraha 2 v)   44 043
43. Eräät korvaukset(arviomääräraha)   100
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen(arviomääräraha)   59 730
45. Metsäluonnon hoidon edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   6 527
47. Pienpuun energiatuki(siirtomääräraha 2 v)   20 000
50. Eräät metsätalouden valtionavut(siirtomääräraha 2 v)   2 343
83. Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen(siirtomääräraha 3 v)   10
63. Metsähallitus   6 387
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät(siirtomääräraha 3 v)   6 387
70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri   60 962
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   50 463
02. Geodeettisen laitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   5 499
40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot(arviomääräraha)   5 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 081 520
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot   406 341
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   20 721
21. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   1 154
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   383 438
40. Eräät valtionavut(kiinteä määräraha)   1 028
10. Liikenneverkko   1 815 085
01. Liikenneviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   86 154
20. Perusväylänpito(siirtomääräraha 2 v)   1 016 938
35. Valtionavustus länsimetron rakentamiseen(siirtomääräraha 3 v)   55 744
41. Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon(siirtomääräraha 3 v)   1 000
50. Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen(siirtomääräraha 3 v)   8 000
70. Jäänmurtajan hankinta(siirtomääräraha 3 v)   46 000
76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset(arviomääräraha)   34 997
77. Väyläverkon kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   472 252
78. Eräät väylähankkeet(siirtomääräraha 3 v)   25 000
79. Elinkaarirahoitushankkeet(siirtomääräraha 3 v)   69 000
20. Liikenteen viranomaispalvelut   48 213
01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   48 213
30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut   231 583
42. Valtionavustus koulutuksesta(siirtomääräraha 3 v)   841
43. Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen(arviomääräraha)   86 700
46. Alusinvestointien ympäristötuki(siirtomääräraha 3 v)   20 000
50. Lästimaksuista suoritettavat avustukset(arviomääräraha)   951
51. Luotsauksen hintatuki(siirtomääräraha 2 v)   4 200
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   102 843
64. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   10 745
66. Yhteysalusliikennepalvelujen ostosopimukset(siirtomääräraha 3 v)   5 303
40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen   531 402
01. Viestintäviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   11 045
42. Sanomalehdistön tuki(kiinteä määräraha)   500
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen(siirtomääräraha 3 v)   11 909
60. Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon(siirtomääräraha 3 v)   507 948
50. Tutkimus   48 896
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   48 896
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 613 671
01. Hallinto   538 746
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   55 790
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   215 135
20. Siviilipalvelus(arviomääräraha)   5 083
21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   6 019
22. Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin aiheuttamien ympäristövahinkojen estäminen(siirtomääräraha 2 v)   50 000
29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   116 692
60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin(arviomääräraha)   20
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(siirtomääräraha 2 v)   10 007
87. Osakehankinnat(siirtomääräraha 2 v)   80 000
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka   1 466 585
01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   37 974
02. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   90 012
05. Mittatekniikan keskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   5 934
06. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot(siirtomääräraha 3 v)   41 124
07. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   10 037
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen(arviomääräraha)   405 320
41. Yleisavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi(siirtomääräraha 3 v)   61 937
42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   10 600
43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin(arviomääräraha)   18 815
44. Valtionavustus yksittäisten yritysten hankevalmisteluun Venäjällä(siirtomääräraha 3 v)   1 400
45. Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu(siirtomääräraha 3 v)   2 000
46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki(siirtomääräraha 3 v)   13 200
47. Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset(arviomääräraha)   52 722
48. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille(arviomääräraha)   10 000
50. Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen(siirtomääräraha 2 v)   1 000
80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan(arviomääräraha)   484 500
82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan(arviomääräraha)   10
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan(arviomääräraha)   115 000
87. Pääomalaina Finnvera Oyj:lle(siirtomääräraha 3 v)   5 000
88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle(siirtomääräraha 3 v)   80 000
89. Pääomasijoitus alkavien yritysten pääomasijoitustoimintaan(kiinteä määräraha)   20 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka   747 063
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   159 626
44. Alueellinen kuljetustuki(siirtomääräraha 3 v)   5 067
45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen(arviomääräraha)   29 739
50. Palkkaturva(arviomääräraha)   41 000
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut(siirtomääräraha 2 v)   504 475
64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin(arviomääräraha)   7 156
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä   41 700
01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   11 362
03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot(siirtomääräraha 3 v)   2 133
04. Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   1 864
05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   18 557
31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä(siirtomääräraha 2 v)   5 011
50. Valtionavustus kuluttajajärjestölle(kiinteä määräraha)   673
51. Eräät merimiespalvelut(arviomääräraha)   2 080
95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset(arviomääräraha)   20
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka   513 929
43. Maakunnan kehittämisraha(siirtomääräraha 3 v)   6 066
62. Maaseudun kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   2 273
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin(arviomääräraha)   505 590
60. Energiapolitiikka   208 677
01. Energiaviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   8 872
28. Materiaalitehokkuuden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   500
40. Energiatuki(arviomääräraha)   72 405
41. LNG-terminaalien investointituki(arviomääräraha)   0
42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi(arviomääräraha)   1 500
43. Kioton mekanismit(arviomääräraha)   1 000
44. Uusiutuvan energian tuotantotuki(arviomääräraha)   124 400
70. Kotouttaminen   96 971
03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen(siirtomääräraha 2 v)   2 291
30. Valtion korvaukset kunnille(arviomääräraha)   94 680
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 13 073 265
01. Hallinto   90 809
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   41 156
02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   2 305
03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   4 648
04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   600
05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   548
21. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   0
25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät(siirtomääräraha 3 v)   16 330
29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   20 900
66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet(siirtomääräraha 2 v)   4 322
02. Valvonta   44 565
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   16 352
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   12 336
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   5 577
20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot(arviomääräraha)   10 300
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta   114 776
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   68 103
50. Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin(siirtomääräraha 2 v)   36 543
63. Eräät erityishankkeet(siirtomääräraha 3 v)   10 130
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut   2 658 000
50. Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen adoptioon(arviomääräraha)   11 800
51. Lapsilisät(arviomääräraha)   1 486 400
52. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet(arviomääräraha)   3 300
53. Sotilasavustus(arviomääräraha)   20 000
54. Asumistuki(arviomääräraha)   746 000
55. Elatustuki(arviomääräraha)   191 800
56. Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut(arviomääräraha)   39 000
60. Kansaneläkelaitokselle maksettavat sosiaaliturvan yleisrahaston ja palvelurahaston toimintakulut(arviomääräraha)   159 700
20. Työttömyysturva   2 986 666
31. Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä(arviomääräraha)   26 486
50. Valtionosuus ansiopäivärahasta(arviomääräraha)   1 016 550
51. Valtionosuus peruspäivärahasta(arviomääräraha)   254 480
52. Valtionosuus työmarkkinatuesta(arviomääräraha)   1 574 000
55. Valtionosuus aikuiskoulutustuesta(arviomääräraha)   63 000
56. Valtionosuus vuorottelukorvauksesta(arviomääräraha)   52 150
30. Sairausvakuutus   1 269 472
28. Kansallisen yhteyspisteen ja palveluvalikoimatoimielimen toimintakulut(siirtomääräraha 2 v)   1 272
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista(arviomääräraha)   1 268 200
40. Eläkkeet   4 501 300
50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista(arviomääräraha)   62 000
51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista(arviomääräraha)   605 600
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista(arviomääräraha)   83 000
53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä(arviomääräraha)   3 000
54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista(arviomääräraha)   17 200
60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista(arviomääräraha)   3 730 500
50. Veteraanien tukeminen   275 334
30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon(arviomääräraha)   1 450
50. Rintamalisät(arviomääräraha)   31 300
51. Sotilasvammakorvaukset(arviomääräraha)   135 121
52. Valtion korvaus sota- ja sotilasinvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten kustannuksiin(siirtomääräraha 2 v)   66 207
53. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan(siirtomääräraha 2 v)   3 100
54. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille(siirtomääräraha 2 v)   60
55. Eräät kuntoutustoiminnan menot(siirtomääräraha 2 v)   3 500
56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot(siirtomääräraha 2 v)   23 988
57. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan(siirtomääräraha 2 v)   10 608
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto   539 881
30. Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin(siirtomääräraha 3 v)   500
31. Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin ja eräisiin muihin menoihin(siirtomääräraha 3 v)   11 500
32. Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen(kiinteä määräraha)   31 300
33. Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin(arviomääräraha)   110 440
34. Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin(arviomääräraha)   13 200
35. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin(arviomääräraha)   330 350
36. Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi(kiinteä määräraha)   480
40. Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin(siirtomääräraha 3 v)   32 811
63. Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan(kiinteä määräraha)   3 000
64. Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin(siirtomääräraha 3 v)   6 300
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen   59 422
01. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   27 840
20. Rokotteiden hankinta(siirtomääräraha 3 v)   22 890
21. Terveysvalvonta(siirtomääräraha 2 v)   930
22. Tartuntatautien valvonta(siirtomääräraha 2 v)   660
50. Terveyden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   3 130
51. Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin(siirtomääräraha 3 v)   2 900
52. Valtionavustus UKK-instituutin toimintaan(siirtomääräraha 2 v)   1 072
80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta   225 040
40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin(arviomääräraha)   206 000
41. Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin(siirtomääräraha 2 v)   1 700
42. Valtion korvaus poronhoitajien sijaisavun kustannuksiin(siirtomääräraha 2 v)   300
50. Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin(kiinteä määräraha)   17 040
90. Raha-automaattiyhdistyksen avustukset   308 000
50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen(arviomääräraha)   308 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 291 300
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot   78 913
01. Ympäristöministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   37 008
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   30 655
21. Ympäristöministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   1 490
29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   7 600
65. Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon(siirtomääräraha 3 v)   2 160
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu   162 518
20. Ympäristövahinkojen torjunta(arviomääräraha)   20 200
21. Eräät luonnonsuojelun menot(siirtomääräraha 3 v)   2 840
22. Eräät ympäristömenot(siirtomääräraha 3 v)   17 160
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät(siirtomääräraha 3 v)   34 622
60. Siirto öljysuojarahastoon(siirtomääräraha 3 v)   3 000
61. Ympäristönsuojelun edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   12 342
63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot(siirtomääräraha 3 v)   53 530
64. EU:n ympäristörahaston osallistuminen ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin(siirtomääräraha 3 v)   3 000
65. Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto(siirtomääräraha 3 v)   1 000
66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(siirtomääräraha 2 v)   1 324
70. Alusinvestoinnit(siirtomääräraha 3 v)   13 500
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen   49 869
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   5 019
37. Avustukset kaavoitukseen ja maankäytön ohjaukseen(siirtomääräraha 3 v)   500
55. Avustukset korjaustoimintaan(siirtomääräraha 3 v)   43 000
60. Siirto valtion asuntorahastoon   0
64. Avustukset rakennusperinnön hoitoon(siirtomääräraha 3 v)   1 350
36. VALTIONVELAN KOROT 1 737 600
01. Valtionvelan korko   1 699 000
90. Valtionvelan korko(arviomääräraha)   1 699 000
09. Muut menot valtionvelasta   38 600
20. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta(arviomääräraha)   38 600
Määrärahojen kokonaismäärä 54 846 225