Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2014

10. KriisinhallintaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Selvitysosa:Suomi on aktiivisesti mukana EU:n, YK:n ja keskeisten kriisinhallintaa toteuttavien kansainvälisten järjestöjen työssä osallistuen toiminnan ja sen edellyttämien valmiuksien kehittämiseen. Suomi osallistuu kriisinhallintatehtäviin eri puolilla maailmaa painopistealueiden ollessa Libanonissa, Afganistanissa, Afrikassa ja Kosovossa.

Sotilaallisessa kriisinhallintaosallistumisen alueelliset painopisteet ovat Libanonissa ja Afganistanissa, mutta myös muualla Lähi-idässä sekä Afrikassa. Suurin osallistumistaso tulee vuosina 2011—2013 tehtyjen linjausten mukaisesti olemaan UNIFIL-operaatiossa Libanonissa ja ISAF-operaatiossa Afganistanissa. Suomen toiminnassa korostuu myös kriisialueiden omien turvallisuusrakenteiden ja oikeusvaltiokehityksen tukeminen ja turvallisuustoimijoiden kouluttaminen. Operaatio-osallistumisen ohella pyritään panostamaan lisääntyvästi kriisinhallinnan koulutusosaamisen viemiseen. Tavoitteena on vahvistaa kehittyvien maiden omaa kriisinhallintakykyä, erityisesti Afrikassa.

Siviilikriisinhallinnassa osallistuminen on tarkoituksenmukaista keskittää niihin ulko- ja turvallisuuspoliittisten tavoitteiden kannalta merkittäviin operaatioihin, joissa Suomen panostuksella voidaan saavuttaa erityistä lisäarvoa ja vaikuttavuutta. Suurin osa Suomen siviilikriisinhallintaosallistumisesta suuntautuu Euroopan unionin operaatioihin.

Sotilaallisiin ja siviilikriisinhallintatehtäviin palkattua henkilöstöä arvioidaan vuonna 2014 olevan noin 720 henkilöä.

20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 56 302 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa laissa (211/2006) tarkoitetun kriisinhallintahenkilöstön palkkaus-, päiväraha-, muonanparannusraha- ja koulutusmenojen sekä valtion eläkemaksun ja kriisinhallintahenkilöstölle palvelusajaksi otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen sekä sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavien etuuksien maksamiseen ja niistä aiheutuvien hallintokulujen maksamiseen

2) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen materiaalikuluihin

3) kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavaan tukeen puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen

4) sellaisten kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden taloudelliseen tukemiseen, joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muutoin osallistu.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot 1 291 000
03. Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) 260 000
04. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 2 392 000
05. Yhteiset menot 6 600 000
06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 998 000
08. SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan 15 530 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 1 666 000
10. Atalanta-operaation menot 711 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 833 000
14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 25 311 000
15. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 710 000
Yhteensä 56 302 000

Selvitysosa:Operaatioiden määrärahat on mitoitettu Suomen kriisinhallintajoukkojen vahvuuksien ja tehtävävaatimusten mukaisesti ottaen huomioon ne kriisinhallintaoperaatiot, joihin Suomi todennäköisesti tulee osallistumaan vuonna 2014. Näissä operaatioissa toimivan henkilöstön määrän arvioidaan vuonna 2014 olevan noin 590 sotilasta.

Pääosa momentin määrärahoista siirretään puolustusvoimien käyttöön. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot budjetoidaan puolustusministeriön pääluokkaan momentille 27.30.20.

YK:n maksamat palkkausmenokorvaukset on budjetoitu momentille 12.24.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -6 500
Yhteensä -6 500

2014 talousarvio 56 302 000
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 62 802 000
2012 tilinpäätös 36 699 363

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Tyhjä elementti, POISTA

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot 1 635 000
03. Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) 520 000
04. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 2 392 000
05. Yhteiset menot 5 498 000
06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 998 000
08. SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan 12 334 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 4 227 000
10. Atalanta-operaation menot 711 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 887 000
14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 25 311 000
15. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 1 038 000
16. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 751 000
Yhteensä 56 302 000

Selvitysosa:Päätösosan käyttösuunnitelma korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan käyttösuunnitelman.

Suomi on 23.8.2013 päättänyt osallistua YK:n MINUSMA-operaatioon Malissa enintään 5 sotilaalla. Talousarvioesitykseen nähden käyttösuunnitelmaan lisätään tämän johdosta uusi kohta 16. Malin YK-operaation menot (MINUSMA), jolle osoitetaan 751 000 euron määräraha.

Talousarvioesitykseen nähden käyttösuunnitelmakohdan 01. määrärahaan on lisätty tarkentuneiden suunnitteluperusteiden johdosta 344 000 euroa, käyttösuunnitelmakohdan 03. määrärahaan on lisätty 260 000 euroa operaation osallistumisvahvuuden muutoksen vuoksi, käyttösuunnitelmakohdan 11. määrärahaan on lisätty 54 000 euroa, käyttösuunnitelmakohdan 15. määrärahaan on lisätty 328 000 euroa operaation keston tarkennuttua kuuden kuukauden sijasta 12 kuukauteen, käyttösuunnitelmakohdan 05. määrärahasta on vähennetty tarkentuneiden suunnitteluperusteiden johdosta 1 102 000 euroa ja käyttösuunnitelmakohdan 08. määrärahasta on vähennetty 3 196 000 euroa. Operaation vahvuus laskee vuoden 2014 aikana asteittain 145 sotilaasta noin 100 sotilaaseen.

Operaatioiden määrärahojen lisäykset ja vähennykset kohdennetaan käyttösuunnitelmakohtaan 09. Lisäys talousarvioesityksen käyttösuunnitelmaan nähden on 2 561 000 euroa.


2014 talousarvio 56 302 000
2013 IV lisätalousarvio
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 62 802 000
2012 tilinpäätös 36 699 363

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 56 302 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa laissa (211/2006) tarkoitetun kriisinhallintahenkilöstön palkkaus-, päiväraha-, muonanparannusraha- ja koulutusmenojen sekä valtion eläkemaksun ja kriisinhallintahenkilöstölle palvelusajaksi otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen sekä sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavien etuuksien maksamiseen ja niistä aiheutuvien hallintokulujen maksamiseen

2) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen materiaalikuluihin

3) kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavaan tukeen puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen

4) sellaisten kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden taloudelliseen tukemiseen, joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muutoin osallistu.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot 1 635 000
03. Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) 520 000
04. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 2 392 000
05. Yhteiset menot 5 498 000
06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 998 000
08. SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan 12 334 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 4 227 000
10. Atalanta-operaation menot 711 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 887 000
14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 25 311 000
15. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 1 038 000
16. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 751 000
Yhteensä 56 302 000

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 2 800 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

    Alkuperäinen käyttösuunnitelma Lisätalousarvio Muutettu käyttösuunnitelma
         
01. EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot 1 635 000 +157 000 1 792 000
03. Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) 520 000 - 520 000
04. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 2 392 000 -191 000 2 201 000
05. Yhteiset menot 5 498 000 +150 000 5 648 000
06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 998 000 - 998 000
08. SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan 12 334 000 +1 092 000 13 426 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 4 227 000 -3 231 000 996 000
10. Atalanta-operaation menot 711 000 - 711 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 887 000 -150 000 737 000
14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 25 311 000 +1 979 000 27 290 000
15. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 1 038 000 - 1 038 000
16. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 751 000 -370 000 381 000
17. Suomalainen osasto Välimerellä - +1 573 000 1 573 000
18. Keski-Afrikan tasavallan kriisinhallintaoperaation menot (EUFOR RCA) - +1 791 000 1 791 000
Yhteensä 56 302 000 +2 800 000 59 102 000

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu siirrosta momentilta 27.30.20 käyttösuunnitelmakohtien 08. ja 14. tarkentuneisiin palkkauskustannuksiin.

Käyttösuunnitelmakohtaan 01. lisätään 157 000 euroa tarkentuneisiin koulutusjakson kustannuksiin, käyttösuunnitelmakohtaan 05. 150 000 euroa tarkentuneisiin rotaatiokoulutuksen kustannuksiin, käyttösuunnitelmakohtaan 08. 1 092 000 euroa tarkentuneisiin palkkauskustannuksiin (perehdyttämisjakson kustannukset) ja käyttösuunnitelmakohtaan 14. 1 979 000 euroa tarkentuneisiin palkkauskustannuksiin (perehdyttämisjakson kustannukset).

Käyttösuunnitelmaan lisätään kohdat 17. Suomalainen osasto Välimerellä ja 18. Keski-Afrikan Tasavallan kriisinhallintaoperaation menot. Käyttösuunnitelmakohtaan 17. ehdotetaan 1 573 000 euroa, jolla katetaan Syyrian kemiallisten aseiden merikuljetuksia suojaaman asetetun osaston palkkauskustannukset. Suunnitteluperusteena on käytetty kahdeksan sotilaan (SOV) noin kuuden kuukauden mittaista operaatiota sekä 20 sotilaan (MERIV os) noin kuuden kuukauden mittaista joukkoa. Käyttösuunnitelmakohtaan 18. ehdotetaan 1 791 000 euroa operaation palkkauskustannuksiin. Suunnitteluperusteena on käytetty 25 sotilaan vahvuista noin kuuden kuukauden mittaista operaatiota.

Käyttösuunnitelmakohdasta 04. vähennetään 191 000 euroa, käyttösuunnitelmakohdasta 11. 150 000 euroa ja käyttösuunnitelmakohdasta 16. 370 000 euroa tarkentuneiden palkkauskustannusten johdosta. Käyttösuunnitelmakohdasta 09. vähennetään 3 231 000 euroa kattamaan muiden käyttösuunnitelmakohtien lisätarpeet.


2014 I lisätalousarvio 2 800 000
2014 talousarvio 56 302 000
2013 tilinpäätös 43 502 995
2012 tilinpäätös 36 699 363

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 2 800 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

    Alkuperäinen käyttösuunnitelma Lisätalousarvio Muutettu käyttösuunnitelma
         
01. EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot 1 635 000 +157 000 1 792 000
03. Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) 520 000 - 520 000
04. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 2 392 000 -191 000 2 201 000
05. Yhteiset menot 5 498 000 +150 000 5 648 000
06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 998 000 - 998 000
08. SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan 12 334 000 +1 092 000 13 426 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 4 227 000 -3 231 000 996 000
10. Atalanta-operaation menot 711 000 - 711 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 887 000 -150 000 737 000
14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 25 311 000 +1 979 000 27 290 000
15. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 1 038 000 - 1 038 000
16. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 751 000 -370 000 381 000
17. Suomalainen osasto Välimerellä - +1 573 000 1 573 000
18. Keski-Afrikan tasavallan kriisinhallintaoperaation menot (EUFOR RCA) - +1 791 000 1 791 000
Yhteensä 56 302 000 +2 800 000 59 102 000

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

    Alkuperäinen käyttösuunnitelma I lisätalousarvio III lisätalousarvio Muutettu käyttösuunnitelma
           
01. EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot 1 635 000 +157 000 - 1 792 000
03. Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) 520 000 - - 520 000
04. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 2 392 000 -191 000 - 2 201 000
05. Yhteiset menot 5 498 000 +150 000 - 5 648 000
06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 998 000 - - 998 000
08. SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan 12 334 000 +1 092 000 - 13 426 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 4 227 000 -3 231 000 -80 000 916 000
10. Atalanta-operaation menot 711 000 - - 711 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 887 000 -150 000 - 737 000
14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 25 311 000 +1 979 000 - 27 290 000
15. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 1 038 000 - - 1 038 000
16. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 751 000 -370 000 +80 000 416 000
17. Suomalainen osasto Välimerellä - +1 573 000 - 1 573 000
18. Keski-Afrikan tasavallan kriisinhallintaoperaation menot (EUFOR RCA) - +1 791 000 - 1 791 000
Yhteensä 56 302 000 +2 800 000 - 59 102 000

Selvitysosa:Käyttösuunnitelmakohtaan 16. lisätään 80 000 euroa tarkentuneista henkilöstökustannuksista johtuen. Tarvittavat määrärahat katetaan käyttösuunnitelmakohdasta 09.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2014 III lisätalousarvio
2014 I lisätalousarvio 2 800 000
2014 talousarvio 56 302 000
2013 tilinpäätös 43 502 995
2012 tilinpäätös 36 699 363

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

    Alkuperäinen käyttösuunnitelma I lisätalousarvio III lisätalousarvio Muutettu käyttösuunnitelma
           
01. EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot 1 635 000 +157 000 - 1 792 000
03. Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) 520 000 - - 520 000
04. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 2 392 000 -191 000 - 2 201 000
05. Yhteiset menot 5 498 000 +150 000 - 5 648 000
06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 998 000 - - 998 000
08. SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan 12 334 000 +1 092 000 - 13 426 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 4 227 000 -3 231 000 -80 000 916 000
10. Atalanta-operaation menot 711 000 - - 711 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 887 000 -150 000 - 737 000
14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 25 311 000 +1 979 000 - 27 290 000
15. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 1 038 000 - - 1 038 000
16. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 751 000 -370 000 +80 000 416 000
17. Suomalainen osasto Välimerellä - +1 573 000 - 1 573 000
18. Keski-Afrikan tasavallan kriisinhallintaoperaation menot (EUFOR RCA) - +1 791 000 - 1 791 000
Yhteensä 56 302 000 +2 800 000 - 59 102 000

21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 17 360 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kriisinhallintatoimintaan ulkomailla osallistuvasta suomalaisesta siviilihenkilöstöstä aiheutuvien erityismenojen ja Suomen siviilikriisinhallintatoiminnasta aiheutuvien muiden menojen maksamiseen

2) vaalitarkkailijoiden aiheuttamien menojen maksamiseen

3) siviilikriisinhallinnan tehtävissä toimivalle henkilöstölle otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen

4) siviilikriisinhallinnan projekteihin ja koulutukseen

5) sellaisen rauhanvälittämistoiminnan ja siihen liittyvän kapasiteetin vahvistamiseen, johon Suomi osallistuu, menoihin.

Momentilta voidaan myöntää valtionavustusta.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Siviilikriisinhallinta 16 660 000
02. Vaalitarkkailijat 300 000
03. Rauhanvälittäminen 400 000
Yhteensä 17 360 000

Selvitysosa:Suomi on osallistunut siviilikriisinhallintaan viime vuosina 100—150 asiantuntijan vuotuisella vahvuudella. Nykyisellä määrärahatasolla tavoitteena on vakiinnuttaa Suomen lähettämien siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden lukumäärä keskimäärin 130—135 henkilöön.

Järjestöiltä saatavat tulot on budjetoitu momentille 12.24.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -1
Tasomuutos 1
Yhteensä 0

2014 talousarvio 17 360 000
2013 talousarvio 17 360 000
2012 tilinpäätös 13 308 014

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 17 360 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kriisinhallintatoimintaan ulkomailla osallistuvasta suomalaisesta siviilihenkilöstöstä aiheutuvien erityismenojen ja Suomen siviilikriisinhallintatoiminnasta aiheutuvien muiden menojen maksamiseen

2) vaalitarkkailijoiden aiheuttamien menojen maksamiseen

3) siviilikriisinhallinnan tehtävissä toimivalle henkilöstölle otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen

4) siviilikriisinhallinnan projekteihin ja koulutukseen

5) sellaisen rauhanvälittämistoiminnan ja siihen liittyvän kapasiteetin vahvistamiseen, johon Suomi osallistuu, menoihin.

Momentilta voidaan myöntää valtionavustusta.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Siviilikriisinhallinta 16 660 000
02. Vaalitarkkailijat 300 000
03. Rauhanvälittäminen 400 000
Yhteensä 17 360 000