Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

Talousarvioesitys 2021PDF-versio

  euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 45 186 174 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 14 101 000 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot 10 006 000 000
02. Yhteisövero 3 218 000 000
03. Korkotulojen lähdevero 31 000 000
04. Perintö- ja lahjavero 846 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 21 243 700 000
01. Arvonlisävero 20 217 000 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 829 000 000
03. Apteekkivero 197 700 000
08. Valmisteverot 6 880 000 000
01. Tupakkavero 1 132 000 000
04. Alkoholijuomavero 1 393 000 000
05. Virvoitusjuomavero 182 000 000
07. Energiaverot 4 158 000 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero 15 000 000
10. Muut verot 2 816 700 000
03. Autovero 795 000 000
05. Varainsiirtovero 780 000 000
06. Arpajaisvero 90 700 000
07. Ajoneuvovero 1 143 000 000
08. Jätevero 8 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot 144 774 000
04. Eräät viestinnän maksut 43 181 000
05. Eräät liikenteen maksut 33 051 000
06. Väylämaksut 48 100 000
09. Muut verotulot 10 455 000
10. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu 4 040 000
11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut 3 397 000
12. Säteilytoimintavero 2 550 000
12. SEKALAISET TULOT 5 717 277 000
23. Valtioneuvoston kanslia 50 000
99. Valtioneuvoston kanslian muut tulot 50 000
24. Ulkoministeriön hallinnonala 25 748 000
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot 987 000
99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulot 24 761 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 150 650 000
10. Tuomioistuintulot 44 900 000
15. Yleisen edunvalvonnan tulot 29 000 000
20. Ulosottomaksut 74 000 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 2 750 000
26. Sisäministeriön hallinnonala 30 764 000
98. EU:lta saatavat tulot 28 814 000
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot 1 950 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 3 718 000
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 0
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 3 700 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 484 764 000
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 131 128 000
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 25 234 000
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 14 419 000
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot 11 440 000
50. Siirto valtion eläkerahastosta 1 948 874 000
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 276 174 000
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut 18 095 000
60. Työturvallisuusmaksu 900 000
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 42 000 000
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 2 500 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 14 000 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 438 700 000
70. Opintotukitoiminnan tulot 20 000 000
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista 414 700 000
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 926 083 000
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 536 970 000
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 310 000 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 15 000 000
04. EU:lta saatavat muut tulot 340 000
20. Maa- ja metsätalousministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta 29 600 000
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 3 300 000
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 620 000
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 5 600 000
44. Kalastonhoitomaksut 8 900 000
45. Riistanhoitomaksut 11 753 000
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 51 880 000
10. Hallinnonalan virastojen tulot 51 030 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 850 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 546 320 000
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 2 650 000
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 31 770 000
50. EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot 200 000 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 311 900 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 601 950 000
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 1 600 000
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 100 000
90. Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta 433 000 000
98. Valtionapujen palautukset 163 200 000
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 4 050 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 3 650 000
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 150 000
20. Siirto Valtion asuntorahastosta 2 500 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 1 000 000
39. Muut sekalaiset tulot 453 000 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 167 000 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 79 000 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 200 000 000
10. Muut sekalaiset tulot 7 000 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 2 388 762 000
01. Korkotulot 47 287 000
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 3 700 000
05. Korot muista lainoista 23 111 000
07. Korot talletuksista 100 000
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot 20 376 000
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 2 086 475 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot 2 086 475 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 100 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 100 000 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 155 000 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 155 000 000
15. LAINAT 10 904 411 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 143 146 000
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 18 300 000
04. Muiden lainojen lyhennykset 124 846 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 10 761 265 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta 10 761 265 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä 64 196 624 000
  euroa
MÄÄRÄRAHAT
21. EDUSKUNTA 128 555 000
01. Kansanedustajat 22 222 000
01. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) 22 222 000
10. Eduskunnan kanslia 73 191 000
01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 58 001 000
02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha) 0
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 6 000 000
51. Avustajatuki eduskuntaryhmille (arviomääräraha) 5 190 000
70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 4 000 000
20. Eduskunnan oikeusasiamies 7 517 000
01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 7 517 000
30. Ulkopoliittinen instituutti 3 911 000
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 701 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 210 000
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto 17 204 000
01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16 554 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 650 000
90. Eduskunnan muut menot 4 510 000
50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (kiinteä määräraha) 4 510 000
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI 18 761 000
01. Tasavallan presidentti 126 000
01. Tasavallan presidentin palkkio (kiinteä määräraha) 126 000
02. Tasavallan presidentin kanslia 18 635 000
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 585 000
02. Entisten tasavallan presidenttien menot (siirtomääräraha 2 v) 500 000
20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v) 2 550 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 2 000 000
75. Perusparannukset (siirtomääräraha 5 v) 5 000 000
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA 221 744 000
01. Hallinto 174 157 000
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 130 401 000
02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha) 11 473 000
03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v) 990 000
22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirtomääräraha 3 v) 10 793 000
24. Suomen EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v) 0
25. Terveet tilat 2028 (siirtomääräraha 3 v) 1 500 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 19 000 000
10. Omistajaohjaus 5 700 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 5 700 000
20. Poliittisen toiminnan avustaminen 35 635 000
50. Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 35 635 000
30. Oikeuskanslerinvirasto 3 932 000
01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 932 000
90. Muut menot 2 320 000
21. Kunniamerkit (arviomääräraha) 700 000
61. Jäsenmaksut ja maksuosuudet Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukselle (siirtomääräraha 2 v) 1 620 000
24. ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 288 096 000
01. Ulkoasiainhallinto 268 872 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 238 782 000
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen menot (siirtomääräraha 3 v) 2 987 000
21. Ulkoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 1 155 000
29. Ulkoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 13 648 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) 12 300 000
10. Kriisinhallinta 71 665 000
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) 53 080 000
21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (kiinteä määräraha) 17 585 000
22. Rauhanvälitys (kiinteä määräraha) 1 000 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 853 589 000
50. Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle 0
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 710 859 000
67. Demokratia- ja oikeusvaltiotuki (siirtomääräraha 2 v) 3 000 000
88. Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v) 10 000 000
89. Kehitysyhteistyön finanssisijoitukset (siirtomääräraha 3 v) 129 730 000
90. Ulkoministeriön hallinnonalan muut menot 93 970 000
50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 1 641 000
51. Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha) 45 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 89 084 000
68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 2 400 000
87. Pääomasijoitus Instex S.A.S.:lle (siirtomääräraha 3 v) 300 000
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 500 000
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 005 228 000
01. Ministeriö ja hallinto 139 639 000
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 24 932 000
03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 10 490 000
05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 535 000
20. Erityismenot (arviomääräraha) 12 093 000
21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 1 820 000
29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 49 810 000
50. Avustukset (kiinteä määräraha) 12 959 000
51. Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha) 19 000 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu 460 827 000
01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 969 000
02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 13 624 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 281 108 000
04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 81 141 000
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha) 75 985 000
20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta 107 771 000
01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 107 771 000
30. Syyttäjät 55 185 000
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 55 185 000
40. Rangaistusten täytäntöönpano 233 997 000
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 229 297 000
74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v) 4 700 000
50. Vaalimenot 7 809 000
20. Vaalimenot (arviomääräraha) 7 809 000
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 567 775 000
01. Hallinto 156 911 000
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16 316 000
04. Kriisinhallintakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 194 000
20. Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) 1 682 000
24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan (siirtomääräraha 3 v) 13 159 000
25. Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta (siirtomääräraha 3 v) 5 500 000
26. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan ohjelmakaudella 2021—2027 (siirtomääräraha 3 v) 6 840 000
29. Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 110 000 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v) 260 000
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille (arviomääräraha) 960 000
10. Poliisitoimi 848 298 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 796 137 000
02. Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 44 553 000
20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v) 7 608 000
20. Rajavartiolaitos 276 598 000
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 271 598 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v) 5 000 000
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta 79 043 000
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 17 529 000
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 59 548 000
20. Erityismenot (arviomääräraha) 1 966 000
40. Maahanmuutto 206 925 000
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 67 198 000
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (siirtomääräraha 2 v) 107 614 000
22. Vapaaehtoinen paluu (siirtomääräraha 2 v) 3 570 000
63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (arviomääräraha) 28 543 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 4 873 251 000
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 584 831 000
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16 515 000
21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 2 875 000
29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 565 441 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus 4 229 681 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 955 078 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v) 790 751 000
19. Monitoimihävittäjien hankinta (siirtomääräraha 5 v) 1 479 000 000
50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 4 852 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta 58 739 000
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v) 58 729 000
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 10 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 19 467 894 000
01. Hallinto 184 785 000
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 34 794 000
20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (siirtomääräraha 2 v) 345 000
21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 3 306 000
25. Metallirahamenot (arviomääräraha) 890 000
29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 134 000 000
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 1 000 000
69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle (siirtomääräraha 3 v) 10 450 000
10. Verotus ja tulli 647 093 000
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 432 841 000
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 175 752 000
03. Kansallisen tulorekisterin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 12 500 000
63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha) 3 000 000
95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha) 15 000 000
97. Autoveron vientipalautus (arviomääräraha) 8 000 000
20. Palvelut valtioyhteisölle 52 524 000
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 27 924 000
02. Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot (arviomääräraha) 600 000
03. Huoltovarmuuspankin palvelumaksu (arviomääräraha) 1 500 000
07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 000 000
10. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen investointimenot (siirtomääräraha 2 v) 15 000 000
11. Verkkomaksaminen (siirtomääräraha 2 v) 500 000
88. Senaatti-konsernin liikelaitokset 0
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto 112 298 000
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 50 932 000
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 850 000
03. Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 50 516 000
04. Sähköinen tunnistautuminen (arviomääräraha) 7 000 000
40. Valtion alue- ja paikallishallinto 58 102 000
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 57 882 000
03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v) 220 000
50. Eläkkeet ja korvaukset 5 218 270 000
15. Eläkkeet (arviomääräraha) 4 880 246 000
16. Ylimääräiset eläkkeet ja muut eläkemenot (arviomääräraha) 3 934 000
50. Vahingonkorvaukset (arviomääräraha) 37 540 000
63. Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot (arviomääräraha) 276 174 000
95. Muiden eläkelaitosten valtion puolesta maksamien eläkemenojen ja valtiolle maksamien ennakoiden korkomenot (arviomääräraha) 20 376 000
60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot 19 015 000
02. Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha) 115 000
10. Työturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 900 000
12. Osaamisen kehittäminen (arviomääräraha) 18 000 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen 67 940 000
01. Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 8 700 000
02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v) 8 600 000
20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 37 740 000
21. Kansallisen tulorekisterin toteutus (siirtomääräraha 3 v) 0
23. Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (siirtomääräraha 3 v) 4 800 000
40. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v) 8 100 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 290 167 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha) 188 567 000
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 12 000 000
33. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 10 000 000
34. Ahvenanmaan verotasoitus (arviomääräraha) 79 600 000
90. Kuntien tukeminen 10 077 000 000
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha) 7 696 600 000
31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki (arviomääräraha) 10 400 000
32. Valtionavustus kuntien kannustinjärjestelmiin (siirtomääräraha 3 v) 10 000 000
35. Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä (kiinteä määräraha) 2 360 000 000
91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen 260 000 000
41. Energiaverotuki (arviomääräraha) 260 000 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt 2 459 700 000
03. Rahoitusvakausviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 397 000
20. Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin (siirtomääräraha 2 v) 2 500 000
40. Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille (kiinteä määräraha) 12 950 000
60. Siirto rahoitusvakausrahastoon (siirtomääräraha 3 v) 9 174 000
67. Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha) 170 000
68. Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin sekä Kansainvälisen rahoitusyhtiön peruspääoman korottamisesta (arviomääräraha) 14 509 000
69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha) 2 417 000 000
87. Suomen osuus Aasian infrastruktuuri-investointipankin peruspääomasta (arviomääräraha) 0
99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot 21 000 000
95. Satunnaiset säädösperusteiset menot (arviomääräraha) 300 000
96. Ennakoimattomat menot (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
97. Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha) 300 000
98. Kassasijoitusten riskienhallinta (arviomääräraha) 18 400 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 7 012 067 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 270 296 000
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16 795 000
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 64 860 000
03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 013 000
21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 3 161 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 34 000 000
30. Lasten ja nuorten harrastustoiminta (siirtomääräraha 2 v) 14 500 000
50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha) 1 547 000
51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha) 3 680 000
52. Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin (arviomääräraha) 116 984 000
53. Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 7 510 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 2 246 000
10. Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus ja vapaa sivistystyö 828 916 000
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 42 256 000
20. Perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 149 065 000
30. Valtionosuus ja -avustus esi- ja perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 469 239 000
31. Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 161 093 000
51. Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 7 263 000
20. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus 1 101 779 000
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 427 000
21. Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 14 006 000
30. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha) 884 657 000
35. Valtionosuus ja -avustus lukiokoulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 194 689 000
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus 3 359 545 000
01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 11 972 000
02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 19 933 000
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 431 000
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 679 000
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 24 919 000
50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 1 893 903 000
51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha) 353 744 000
53. Rahapelitoiminnan tuotot tieteen edistämiseen (arviomääräraha) 76 261 000
54. Strateginen tutkimusrahoitus (arviomääräraha) 55 631 000
55. Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 896 993 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 20 079 000
70. Opintotuki 643 411 000
01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 647 000
52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha) 99 200 000
55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha) 458 600 000
57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha) 36 164 000
59. Koulumatkatuki (arviomääräraha) 48 800 000
80. Taide ja kulttuuri 575 997 000
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 248 000
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 103 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 22 314 000
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 510 000
06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 307 000
16. Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet (arviomääräraha) 19 619 000
20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset (siirtomääräraha 2 v) 16 886 000
30. Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan (kiinteä määräraha) 3 826 000
31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden, orkestereiden ja museoiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 129 217 000
34. Valtionosuus ja -avustus taiteen perusopetuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 88 583 000
40. Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon (arviomääräraha) 252 000
41. Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v) 26 648 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 11 784 000
51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha) 17 460 000
52. Rahapelitoiminnan tuotot taiteen edistämiseen (arviomääräraha) 190 275 000
53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha) 23 337 000
55. Digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuus ja säilyttäminen (siirtomääräraha 3 v) 1 950 000
72. Kansallisgallerian kokoelman kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v) 739 000
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v) 3 899 000
95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 40 000
90. Liikuntatoimi 155 820 000
30. Avustukset Liikkuva opiskelu, Liikkuva varhaiskasvatus ja Liikkuva aikuinen -ohjelmiin sekä liikuntapaikkarakentamiseen (siirtomääräraha 3 v) 0
50. Rahapelitoiminnan tuotot urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha) 108 944 000
52. Valtionosuudet kunnille ja liikunnan koulutuskeskuksille sekä rahoitus liikuntatieteellisten hankkeiden arviointikustannuksiin ja eräisiin avustuksiin (kiinteä määräraha) 40 676 000
56. Liikunnan ja huippu-urheilun edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 6 200 000
91. Nuorisotyö 76 303 000
50. Rahapelitoiminnan tuotot nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha) 39 220 000
51. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v) 27 612 000
52. Valtionosuudet kuntien nuorisotoimeen ja eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v) 9 471 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 628 322 000
01. Hallinto ja tutkimus 137 707 000
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 23 455 000
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 78 978 000
22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 1 943 000
23. Hallinnolliset järjestelyt (siirtomääräraha 2 v) 1 240 000
29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 27 652 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) 4 439 000
10. Maaseudun kehittäminen 389 683 000
40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v) 55 050 000
41. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha) 15 000 000
42. Luopumistuet ja -eläkkeet (siirtomääräraha 2 v) 31 300 000
43. Eläinten hyvinvointikorvaukset (siirtomääräraha 3 v) 67 767 000
50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v) 5 326 000
51. Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 843 000
54. Rahapelitoiminnan tuotolla rahoitettava hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 39 892 000
55. Valtionapu 4H-toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 3 805 000
63. Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 4 000 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v) 165 700 000
20. Maa- ja elintarviketalous 1 806 926 000
01. Ruokaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 75 984 000
20. Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta (arviomääräraha) 5 948 000
40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v) 323 100 000
41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha) 526 200 000
43. Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 3 v) 297 710 000
44. Luonnonhaittakorvaukset (siirtomääräraha 3 v) 551 888 000
46. EU-rahoitteinen ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 10 910 000
47. Ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 3 669 000
48. Peltorakenteen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 1 000 000
49. Ravinnekierrätyksen edistäminen biokaasutuotannolla (siirtomääräraha 3 v) 4 000 000
60. Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha) 400 000
61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 3 v) 0
62. Eräät valtionavut (siirtomääräraha 2 v) 6 117 000
40. Luonnonvaratalous 239 328 000
20. Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 3 v) 3 300 000
21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v) 14 259 000
22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 43 452 000
31. Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 8 636 000
40. Eräät luonnonvaratalouden korvaukset (arviomääräraha) 1 745 000
41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 5 600 000
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v) 11 250 000
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha) 53 230 000
45. Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 8 027 000
46. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v) 42 171 000
47. Tuki joutoalueiden metsitykseen (siirtomääräraha 3 v) 1 360 000
50. Riistatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 13 878 000
51. Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 9 400 000
53. Eräät luonnonvaratalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v) 1 132 000
62. Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 21 888 000
64. Metsähallitus 8 115 000
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 8 115 000
70. Maanmittaus ja tietovarannot 46 563 000
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 43 563 000
40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 3 000 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 485 560 000
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 680 301 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 14 602 000
02. Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 80 543 000
03. Väyläviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 54 385 000
04. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 47 528 000
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 483 243 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 2 v) 0
10. Liikenne- ja viestintäverkot 2 021 872 000
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 3 v) 1 363 904 000
30. Avustukset liikenne- ja viestintäverkkoihin (siirtomääräraha 3 v) 67 658 000
31. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 17 400 000
76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha) 34 997 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 422 113 000
79. Elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 115 800 000
20. Liikenteen ja viestinnän palvelut 783 387 000
43. Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen (arviomääräraha) 89 000 000
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v) 5 000 000
51. Avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin (siirtomääräraha 3 v) 18 741 000
54. Saaristo- ja yhteysalusliikenteen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 19 136 000
55. Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 108 224 000
60. Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon (siirtomääräraha 3 v) 543 286 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 828 872 000
01. Hallinto 819 309 000
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 38 333 000
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 184 926 000
03. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 199 731 000
04. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 32 864 000
05. Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 101 104 000
06. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 18 361 000
07. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 9 157 000
08. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 21 857 000
09. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 758 000
20. Siviilipalvelus (arviomääräraha) 4 939 000
29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 57 072 000
40. Valtionavustus kestävää kasvupolitiikkaa edistäville toimijoille (siirtomääräraha 3 v) 5 041 000
41. Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin (arviomääräraha) 4 400 000
49. Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 109 303 000
50. Valtionavustus kuluttajajärjestölle (kiinteä määräraha) 1 222 000
51. Valtion osuus merimiespalvelutoiminnasta (arviomääräraha) 2 572 000
53. Matkustajien paluukuljetukset ja korvaukset (siirtomääräraha 3 v) 400 000
54. Korvaukset matkustajille matkapakettien peruuntumisesta (arviomääräraha) 3 000 000
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 17 219 000
95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset (arviomääräraha) 50 000
20. Uudistuminen ja vähähiilisyys 1 286 223 000
20. Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 3 420 000
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha) 516 318 000
41. Energiatuki (arviomääräraha) 101 250 000
42. Kiertotalouden ekosysteemien ja osaamisalustojen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 1 000 000
43. Yritysvetoisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sekä kiertotalouden ja toimialojen kasvun tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 64 200 000
44. Kiertotalouden investointituki (siirtomääräraha 3 v) 1 000 000
45. LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha) 5 532 000
46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (arviomääräraha) 23 750 000
47. Sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurin edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 8 000 000
48. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha) 282 803 000
49. Uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituki (siirtomääräraha 3 v) 4 150 000
66. Siirrot EU:n innovaatiorahastoon (arviomääräraha) 0
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) 262 800 000
87. Pääomalainat teollisuuden uudistumiseen ja yritysvetoisten liiketoimintaekosysteemien kehittämiseen (arviomääräraha) 12 000 000
30. Työllisyys ja yrittäjyys 944 202 000
40. Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 12 000 000
42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha) 93 378 000
44. Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v) 6 000 000
46. Päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiotuki (arviomääräraha) 121 000 000
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v) 296 686 000
52. Palkkaturva (arviomääräraha) 32 000 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) 378 638 000
95. Vaikuttavuusinvestointien tuotonmaksu (arviomääräraha) 4 500 000
40. Yritysten erityisrahoitus 598 987 000
42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha) 700 000
47. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset ja korkotuet (arviomääräraha) 189 928 000
48. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha) 83 200 000
60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arviomääräraha) 20 000
82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha) 10 000
87. Pääomasijoitus Suomen Malmijalostus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 300 000 000
89. Pääomasijoitus Business Finland Venture Capital Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 19 100 000
95. Tuotonvaihtosopimus- ja suojausmenot (arviomääräraha) 6 029 000
50. Kotoutuminen ja kansainvälinen osaaminen 180 151 000
03. Kotoutumisen ja työvoiman maahanmuuton edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 8 991 000
30. Valtion korvaukset kotouttamisesta (arviomääräraha) 171 160 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 17 603 125 000
01. Hallinto 102 397 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 36 018 000
04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 980 000
05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 118 000
06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 20 405 000
07. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 8 714 000
25. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen tiedonhallinta (siirtomääräraha 3 v) 10 400 000
29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 19 500 000
66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (siirtomääräraha 2 v) 5 262 000
02. Valvonta 81 252 000
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 14 794 000
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 14 132 000
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 351 000
07. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 26 934 000
08. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietolupaviranomaisen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 200 000
09. Lääkeasioiden tiekartan toimeenpano (siirtomääräraha 3 v) 5 000 000
20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha) 11 841 000
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 99 316 000
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 59 272 000
25. Kansalliset osaamiskeskittymät (siirtomääräraha 3 v) 5 000 000
31. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 8 000 000
50. Valtionosuus Työterveyslaitoksen toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 23 042 000
63. Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 4 002 000
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut 4 487 757 000
50. Perhe-etuudet (arviomääräraha) 1 596 500 000
53. Sotilasavustus (arviomääräraha) 16 500 000
54. Asumistuki (arviomääräraha) 1 580 400 000
56. Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut (arviomääräraha) 56 500 000
57. Perustoimeentulotuki (arviomääräraha) 768 800 000
60. Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v) 469 057 000
20. Työttömyysturva 2 815 869 000
31. Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha) 28 366 000
50. Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha) 991 000 000
52. Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha) 1 792 700 000
55. Valtionosuudet Työllisyysrahastolle (arviomääräraha) 3 803 000
30. Sairausvakuutus 2 140 300 000
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 2 140 300 000
40. Eläkkeet 5 044 200 000
50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha) 58 400 000
51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 737 500 000
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 418 000 000
53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha) 13 900 000
54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha) 13 400 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha) 3 803 000 000
50. Veteraanien tukeminen 241 334 000
30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha) 1 050 000
50. Rintamalisät (arviomääräraha) 9 900 000
51. Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha) 48 600 000
52. Valtion korvaus sota- ja sotilasinvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 16 000 000
53. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 2 080 000
54. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v) 16 000
55. Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 1 260 000
56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 30 400 000
57. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 8 000
58. Rintamaveteraanien kotiin vietävät palvelut (arviomääräraha) 132 020 000
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 2 052 097 000
30. Valtion korvaus terveydenhuollon ja sosiaalihuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 350 000
31. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 2 800 000
32. Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen sekä sosiaalityön yliopistotasoiseen tutkimukseen (kiinteä määräraha) 25 000 000
33. Valtion korvaus sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön erikoistumiskoulutukseen (arviomääräraha) 96 000 000
34. Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista, potilassiirroista ja lääketieteellisistä asiantuntijalausunnoista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 15 200 000
35. Valtion rahoitus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön opiskeluterveydenhuoltoon (siirtomääräraha 2 v) 65 800 000
36. Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha) 562 000
37. Valtion korvaus kunnille laittomasti maassa oleskelevien kiireellisen sosiaalihuollon kustannuksiin (arviomääräraha) 2 000 000
38. Valtionavustus julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19 kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 1 660 000 000
39. Palvelurakenteen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 122 900 000
40. Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin (siirtomääräraha 3 v) 27 835 000
52. Valtion rahoitus turvakotitoiminnan menoihin (siirtomääräraha 2 v) 23 550 000
63. Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (kiinteä määräraha) 3 000 000
64. Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 7 100 000
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 37 773 000
20. Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 30 940 000
21. Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2 v) 545 000
22. Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v) 460 000
50. Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
51. Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 2 900 000
52. Valtionavustus UKK-instituutin toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 928 000
80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta 138 390 000
40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha) 117 000 000
41. Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 1 900 000
42. Valtion korvaus poronhoitajien sijaisavun kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 350 000
50. Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin (siirtomääräraha 2 v) 19 140 000
90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen 362 440 000
50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arviomääräraha) 362 440 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 302 864 000
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot 70 780 000
01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 35 240 000
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 23 975 000
29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 9 435 000
65. Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon (siirtomääräraha 3 v) 2 130 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu 191 751 000
20. Ympäristövahinkojen torjunta (siirtomääräraha 3 v) 1 900 000
21. Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v) 31 340 000
22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v) 24 435 000
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 60 142 000
60. Siirto Öljysuojarahastoon (siirtomääräraha 3 v) 4 000 000
61. Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 18 542 000
63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3 v) 49 630 000
66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 1 762 000
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen 40 333 000
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 563 000
04. Rakennetun ympäristön digitaalisen rekisterin ja alustan luominen (siirtomääräraha 3 v) 7 300 000
30. Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen (siirtomääräraha 2 v) 0
32. Avustukset asunnottomuuden poistamiseksi ja asunnottomuuden tilastoinnin kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 3 300 000
52. Avustukset asuinrakennusten sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v) 5 500 000
55. Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v) 6 250 000
56. Avustukset asuinrakennusten öljylämmityksestä luopumiseksi (siirtomääräraha 3 v) 9 720 000
60. Siirto Valtion asuntorahastoon 0
64. Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v) 1 700 000
36. VALTIONVELAN KOROT 764 510 000
01. Valtionvelan korko 755 000 000
90. Valtionvelan korko (arviomääräraha) 755 000 000
09. Muut menot valtionvelasta 9 510 000
20. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha) 9 510 000
Määrärahojen kokonaismäärä 64 196 624 000