Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2013

Talousarvioesitys 2013PDF-versio

  euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 40 002 702 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 12 585 000 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot 8 597 000 000
02. Yhteisövero 3 173 000 000
03. Korkotulojen lähdevero 150 000 000
04. Perintö- ja lahjavero 495 000 000
05. Pankkivero 170 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 17 762 000 000
01. Arvonlisävero 16 908 000 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 708 000 000
03. Apteekkimaksut 146 000 000
08. Valmisteverot 6 711 000 000
01. Tupakkavero 779 000 000
04. Alkoholijuomavero 1 429 000 000
05. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero 203 000 000
07. Energiaverot 4 285 000 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero 15 000 000
10. Muut verot 2 793 000 000
03. Autovero 1 034 000 000
05. Varainsiirtovero 606 000 000
06. Arpajaisvero 201 000 000
07. Ajoneuvovero 882 000 000
08. Jätevero 70 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot 151 702 000
02. Lästimaksut 800 000
03. Ratavero 18 000 000
04. Eräät viestinnän maksut 26 946 000
05. Lentoliikenteen valvontamaksu 11 545 000
06. Väylämaksut 84 680 000
08. Öljyjätemaksu 4 000 000
09. Muut verotulot 2 700 000
10. Energiamarkkinaviraston valvontamaksu 3 031 000
12. SEKALAISET TULOT 4 925 484 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 14 710 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 14 710 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 94 600 000
10. Tuomioistuintulot 25 400 000
20. Ulosottomaksut 69 000 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 200 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 17 028 000
98. EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan 16 578 000
99. Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot 450 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 076 000
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 8 000
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 2 050 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 132 307 000
10. Tullilaitoksen tulot 4 474 000
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 138 043 000
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 26 443 000
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 21 065 000
25. Metallirahatulot 25 000 000
50. Siirto valtion eläkerahastosta 1 688 792 000
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 130 950 000
52. Vakuutusmaksut 20 220 000
60. Työturvallisuusmaksu 900 000
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 55 000 000
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 2 800 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 18 620 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 555 756 000
70. Opintotukitoiminnan tulot 19 900 000
88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 531 856 000
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 891 937 000
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 549 288 000
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 304 500 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 4 000 000
04. EU:lta saatavat muut tulot 560 000
20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta 1 120 000
32. Kasvinjalostusmaksut 380 000
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 2 500 000
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 550 000
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 5 400 000
43. Viehekalastusmaksut 2 896 000
44. Kalastuksenhoitomaksut 5 556 000
45. Riistanhoitomaksut 10 187 000
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 5 000 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 51 533 000
10. Liikenneviraston tulot 51 483 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 50 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 299 957 000
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 2 530 000
30. Rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista 200 000
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 29 327 000
50. Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot 245 000 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 22 900 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 508 430 000
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 960 000
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 500 000
90. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto 413 295 000
98. Valtionapujen palautukset 93 500 000
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 175 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 124 650 000
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 4 150 000
20. Siirto valtion asuntorahastosta 117 000 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 3 500 000
39. Muut sekalaiset tulot 232 500 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 105 000 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 75 000 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 50 000 000
10. Muut sekalaiset tulot 2 500 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 1 916 400 000
01. Korkotulot 127 400 000
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 21 000 000
05. Korot muista lainoista 79 000 000
07. Korot talletuksista 8 500 000
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen korkotulot 18 900 000
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 1 419 000 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulot 1 419 000 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 150 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 150 000 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 220 000 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 220 000 000
15. LAINAT 7 248 125 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 235 500 000
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 72 500 000
04. Muiden lainojen lyhennykset 163 000 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 7 012 625 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta 7 012 625 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä 54 092 711 000
  euroa
MÄÄRÄRAHAT
21. EDUSKUNTA 158 452 000
01. Kansanedustajat 21 735 000
01. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) 21 735 000
10. Eduskunnan kanslia 107 463 000
01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 54 194 000
02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha) 2 769 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 12 500 000
70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 4 000 000
74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v) 34 000 000
20. Eduskunnan oikeusasiamies 5 920 000
01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 5 920 000
30. Ulkopoliittinen instituutti 3 440 000
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 257 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 183 000
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto 15 889 000
01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 15 307 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 582 000
90. Eduskunnan muut menot 4 005 000
50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (kiinteä määräraha) 4 005 000
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI 39 927 000
01. Tasavallan presidentti 3 209 000
01. Presidentin palkkio ja käyttövarat (kiinteä määräraha) 359 000
20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 2 850 000
02. Tasavallan presidentin kanslia 36 718 000
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 918 000
02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot (kiinteä määräraha) 600 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 5 500 000
75. Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) 21 700 000
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA 82 931 000
01. Hallinto 41 710 000
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 32 079 000
02. Ministereiden ja heidän erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha) 5 764 000
20. Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha) 867 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 3 000 000
10. Omistajaohjaus 2 700 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 2 700 000
20. Poliittisen toiminnan avustaminen 34 000 000
50. Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 34 000 000
30. Oikeuskanslerinvirasto 3 718 000
01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 718 000
90. Muut menot 803 000
21. Kunniamerkit (arviomääräraha) 640 000
26. Suomi 100 (siirtomääräraha 3 v) 100 000
58. Avustus Tammenlehvän perinneliiton toiminnan tukemiseen (siirtomääräraha 3 v) 63 000
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 298 393 000
01. Ulkoasiainhallinto 219 154 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 196 233 000
21. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 794 000
29. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 18 127 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) 4 000 000
10. Kriisinhallinta 80 162 000
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) 62 802 000
21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha) 17 360 000
20. Lähialueyhteistyö 0
66. Lähialueyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 0
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 902 594 000
50. Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle 0
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 892 594 000
88. Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v) 10 000 000
90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot 96 483 000
50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 1 693 000
51. Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha) 39 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 90 051 000
67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v) 500 000
68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 3 200 000
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 1 000 000
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 869 035 000
01. Ministeriö ja hallinto 122 976 000
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 26 718 000
02. Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 000
03. Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 764 000
04. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 2 068 000
20. Erityismenot (arviomääräraha) 10 330 000
21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 207 000
29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 55 000 000
50. Avustukset (kiinteä määräraha) 3 888 000
51. Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha) 18 000 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu 359 745 000
01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 964 000
02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 10 932 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 252 965 000
04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 29 398 000
05. Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 13 586 000
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha) 43 900 000
20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta 106 487 000
01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 106 487 000
30. Syyttäjät 45 947 000
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 45 947 000
40. Rangaistusten täytäntöönpano 231 853 000
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 226 453 000
74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v) 5 400 000
50. Vaalimenot 2 027 000
20. Vaalimenot (arviomääräraha) 2 027 000
26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 315 189 000
01. Hallinto 122 086 000
01. Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 21 510 000
03. Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 921 000
04. Vähemmistövaltuutetun ja syrjintälautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 011 000
20. Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) 8 588 000
22. EU:n osuus yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan (siirtomääräraha 3 v) 22 100 000
23. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v) 1 439 000
29. Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 65 500 000
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille (arviomääräraha) 1 017 000
10. Poliisitoimi 727 077 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 723 577 000
20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 3 500 000
20. Rajavartiolaitos 302 586 000
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 226 586 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v) 76 000 000
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta 89 209 000
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 13 632 000
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 64 071 000
20. Erityismenot (arviomääräraha) 3 406 000
31. Pelastustoimen valtionavustukset (siirtomääräraha 2 v) 0
43. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v) 8 100 000
40. Maahanmuutto 74 231 000
01. Maahanmuuttoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 18 066 000
20. Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha) 876 000
63. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha) 55 289 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 780 785 000
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 357 129 000
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 19 724 000
21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 1 755 000
29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 334 500 000
40. Avustus Leijona Catering Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 1 150 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 0
10. Sotilaallinen maanpuolustus 2 363 022 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 769 549 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v) 591 595 000
19. Hawk Mk 66 -koneiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 0
50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 1 878 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta 60 634 000
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v) 60 624 000
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 10 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 16 744 997 000
01. Hallinto 125 844 000
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 38 820 000
13. Valtion IT-palvelukeskukselle yhteisten tietojärjestelmien käyttöönotoista aiheutuvat kulut (siirtomääräraha 3 v) 1 649 000
20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen (siirtomääräraha 2 v) 215 000
21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 4 606 000
29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 80 154 000
69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle (kiinteä määräraha) 400 000
10. Verotus ja tullitoimi 611 436 000
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 424 094 000
02. Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 163 442 000
63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha) 3 200 000
95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha) 17 700 000
97. Autoveron vientipalautus (arviomääräraha) 3 000 000
20. Palvelut valtioyhteisölle 31 788 000
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 26 241 000
03. Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 091 000
06. Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 646 000
07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (arviomääräraha) 10 000
08. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 800 000
88. Senaatti-kiinteistöt 0
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto 61 813 000
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 50 497 000
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 233 000
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 083 000
40. Valtion alue- ja paikallishallinto 87 541 000
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 54 481 000
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 32 836 000
03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v) 224 000
50. Eläkkeet ja korvaukset 4 413 805 000
15. Eläkkeet (arviomääräraha) 4 219 860 000
16. Ylimääräiset eläkkeet (arviomääräraha) 2 130 000
17. Muut eläkemenot (arviomääräraha) 2 830 000
50. Vahingonkorvaukset (arviomääräraha) 39 285 000
63. Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot (arviomääräraha) 130 800 000
95. Ennakkotuloista maksettavat korkomenot (arviomääräraha) 18 900 000
60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot 2 290 000
01. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 000 000
02. Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha) 50 000
03. Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot (arviomääräraha) 60 000
10. Työturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 900 000
20. Työhyvinvoinnin edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 0
60. Siirto Koulutusrahastolle (arviomääräraha) 280 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen 80 125 000
01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 10 100 000
02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v) 27 200 000
20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 42 825 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 249 860 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha) 211 860 000
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 25 000 000
32. Ylimääräinen määräraha Ahvenanmaan maakunnalle (siirtomääräraha 3 v) 0
40. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 13 000 000
90. Kuntien tukeminen 8 762 407 000
20. Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (siirtomääräraha 3 v) 16 681 000
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha) 8 678 719 000
31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki (arviomääräraha) 67 007 000
91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen 304 050 000
41. Energiaverotuki (arviomääräraha) 304 050 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt 2 008 588 000
20. Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin (siirtomääräraha 2 v) 2 800 000
40. Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille (kiinteä määräraha) 8 350 000
67. Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha) 170 000
68. Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin peruspääoman korottamisesta (arviomääräraha) 3 350 000
69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha) 1 930 000 000
87. Suomen osuus Euroopan investointipankin peruspääoman korottamisesta (siirtomääräraha 3 v) 63 918 000
99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot 5 450 000
95. Satunnaiset säädösperusteiset menot (arviomääräraha) 300 000
96. Ennakoimattomat menot (siirtomääräraha 3 v) 5 000 000
97. Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha) 150 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 6 640 029 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 120 711 000
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 27 609 000
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 21 935 000
03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 865 000
04. Koulutuksen ja korkeakoulujen arviointi sekä opiskelijoiden oikeusturvalautakunta (siirtomääräraha 2 v) 2 539 000
21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 3 848 000
22. Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v) 17 888 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 32 003 000
50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha) 585 000
51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha) 3 102 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 2 337 000
10. Yleissivistävä koulutus 975 309 000
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 49 564 000
02. Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 905 000
20. Yleissivistävän koulutuksen ja lasten päivähoidon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 12 894 000
30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 851 818 000
34. Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 58 000 000
51. Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 1 128 000
20. Ammatillinen koulutus 736 705 000
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 566 000
20. Työpaikalla tapahtuva oppiminen (siirtomääräraha 2 v) 3 026 000
21. Ammatillisen koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 339 000
30. Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 723 774 000
30. Aikuiskoulutus 502 989 000
20. Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2 v) 25 347 000
21. Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 3 010 000
30. Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 164 418 000
31. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha) 142 175 000
32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha) 114 494 000
33. Nuorten aikuisten osaamisohjelma (arviomääräraha) 27 000 000
51. Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 19 279 000
52. Valtionavustus vapaan sivistystyön perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 0
53. Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 7 266 000
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus 2 727 959 000
01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 12 455 000
02. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 19 388 000
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 055 000
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 621 000
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 35 490 000
22. Tutkimusinfrastruktuurihankkeiden rahoitus (siirtomääräraha 3 v) 5 000 000
30. Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 411 754 000
50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 1 851 920 000
51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v) 238 592 000
52. Erityinen valtionrahoitus Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkimustoimintaan (kiinteä määräraha) 30 159 000
53. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen edistämiseen (arviomääräraha) 102 191 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 17 334 000
70. Opintotuki 916 102 000
01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 703 000
52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha) 30 200 000
55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha) 798 000 000
57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha) 32 200 000
58. Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen (siirtomääräraha 2 v) 5 549 000
59. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha) 49 450 000
80. Taide ja kulttuuri 433 801 000
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 919 000
02. Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 19 469 000
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 644 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 22 728 000
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 385 000
06. Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 844 000
07. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 667 000
08. Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
16. Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet (arviomääräraha) 19 142 000
30. Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan (kiinteä määräraha) 4 513 000
31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 40 420 000
32. Valtionosuudet museoille (arviomääräraha) 17 431 000
33. Valtionavustukset kuntien ja alueiden kulttuuritoiminnan kehittämiseen (arviomääräraha) 106 000
34. Valtionosuus ja -avustus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 5 000 000
40. Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon (arviomääräraha) 252 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 7 970 000
51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha) 14 091 000
52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha) 224 821 000
53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha) 19 824 000
54. Valtionavustus taide- ja kulttuurilaitosten toimitilainvestointeihin (kiinteä määräraha) 7 336 000
55. Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 2 100 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) 2 250 000
72. Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v) 739 000
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v) 4 000 000
95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 150 000
90. Liikuntatoimi 152 397 000
50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha) 145 988 000
52. Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille (kiinteä määräraha) 109 000
53. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat Helsingin Olympiastadionin perusparannukseen (arviomääräraha) 6 300 000
91. Nuorisotyö 74 056 000
50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha) 52 556 000
51. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v) 21 000 000
52. Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminta (siirtomääräraha 2 v) 500 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 705 261 000
01. Hallinto 101 009 000
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 31 012 000
02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 089 000
03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 27 487 000
04. Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 895 000
21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 669 000
22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 3 343 000
29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 28 000 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 3 514 000
10. Maaseudun kehittäminen 171 140 000
50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v) 7 168 000
54. Hevostalouden edistäminen totopeleistä valtion osuutena kertyvillä varoilla (siirtomääräraha 2 v) 952 000
55. Valtionapu 4H-toimintaan (kiinteä määräraha) 4 320 000
61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) 80 500 000
62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha) 78 200 000
20. Maatalous 2 045 856 000
01. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 31 830 000
40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v) 511 000 000
41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha) 545 200 000
42. Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 3 400 000
43. Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2 v) 364 329 000
44. Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v) 422 673 000
45. Luopumistuet ja -eläkkeet (siirtomääräraha 2 v) 97 370 000
46. Markkinoinnin ja tuotannon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 4 861 000
47. Elintarvikeketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 3 293 000
48. Puutarhatalouden erityistoimenpiteet (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
49. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha) 58 900 000
60. Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha) 1 000 000
30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu 52 961 000
01. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 41 783 000
20. Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha) 4 730 000
41. Eräät korvaukset (siirtomääräraha 2 v) 6 448 000
40. Kala-, riista- ja porotalous 63 474 000
01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 17 298 000
20. Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 3 v) 2 400 000
41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v) 5 400 000
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v) 4 300 000
43. Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 764 000
50. Riistatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 10 187 000
51. Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 5 887 000
52. Kalastuslupamaksujen palautukset ja saimaannorpan suojeluun liittyvät sopimuspalkkiot (arviomääräraha) 3 592 000
62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 11 889 000
77. Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 757 000
50. Vesitalous 23 848 000
20. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v) 12 508 000
31. Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 10 079 000
43. Eräät valtion maksettavaksi määrätyt korvaukset (arviomääräraha) 420 000
48. Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 841 000
60. Metsätalous 178 920 000
01. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 44 302 000
41. Metsäpuiden siemenhuolto (siirtomääräraha 2 v) 600 000
42. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v) 45 458 000
43. Eräät korvaukset (arviomääräraha) 100 000
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha) 61 480 000
45. Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 6 527 000
47. Pienpuun energiatuki (siirtomääräraha 2 v) 18 000 000
50. Eräät metsätalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v) 2 443 000
83. Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (siirtomääräraha 3 v) 10 000
63. Metsähallitus 6 373 000
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 6 373 000
70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri 61 680 000
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 51 052 000
02. Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 628 000
40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 5 000 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 952 632 000
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 414 867 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 20 767 000
21. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 720 000
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 392 752 000
40. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 628 000
10. Liikenneverkko 1 692 695 000
01. Liikenneviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 86 503 000
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v) 935 235 000
35. Valtionavustus länsimetron rakentamiseen (siirtomääräraha 3 v) 24 000 000
41. Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v) 1 000 000
50. Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v) 8 000 000
70. Jäänmurtajan hankinta (siirtomääräraha 3 v) 27 000 000
76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha) 34 997 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 361 700 000
78. Eräät väylähankkeet (siirtomääräraha 3 v) 167 260 000
79. Elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 47 000 000
20. Liikenteen viranomaispalvelut 42 591 000
01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 42 591 000
30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut 236 808 000
42. Valtionavustus koulutuksesta (siirtomääräraha 3 v) 841 000
43. Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen (arviomääräraha) 81 000 000
46. Alusinvestointien ympäristötuki (siirtomääräraha 3 v) 38 000 000
50. Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha) 800 000
51. Luotsauksen hintatuki (siirtomääräraha 2 v) 4 200 000
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 99 243 000
64. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 12 724 000
66. Yhteysalusliikennepalvelujen ostosopimukset (siirtomääräraha 3 v) 0
40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen 519 895 000
01. Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 9 895 000
42. Sanomalehdistön tuki (kiinteä määräraha) 500 000
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v) 9 500 000
60. Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon (siirtomääräraha 3 v) 500 000 000
50. Tutkimus 45 776 000
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 45 776 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 827 881 000
01. Hallinto 365 791 000
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 54 632 000
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 209 095 000
20. Siviilipalvelus (arviomääräraha) 5 568 000
21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 4 777 000
29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 81 692 000
60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arviomääräraha) 20 000
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 10 007 000
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka 1 795 574 000
01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 39 395 000
02. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 91 334 000
03. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
05. Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 978 000
06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 39 204 000
07. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 10 097 000
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha) 428 070 000
41. Yleisavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi (siirtomääräraha 3 v) 35 672 000
42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 5 100 000
43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha) 19 185 000
45. Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu (siirtomääräraha 3 v) 4 000 000
46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v) 2 900 000
47. Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha) 55 287 000
48. Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha) 10 800 000
50. Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 2 v) 0
63. Velkakonversiosta aiheutuvien maksusuoritusten hoitaminen (siirtomääräraha 3 v) 0
80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha) 755 000 000
81. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n rahoitukseen kotimaisille alustoimituksille (arviomääräraha) 185 000 000
82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha) 10 000
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) 108 542 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka 793 461 000
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 168 116 000
44. Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v) 5 039 000
45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha) 33 856 000
46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v) 0
48. Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha) 0
50. Palkkaturva (arviomääräraha) 30 000 000
51. Julkiset työvoimapalvelut (siirtomääräraha 2 v) 545 964 000
64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha) 10 486 000
80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha) 0
82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha) 0
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 40 159 000
01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 10 959 000
02. Kilpailuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 1 434 000
04. Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 213 000
05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 18 269 000
31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v) 4 511 000
50. Valtionavustus kuluttajajärjestölle (kiinteä määräraha) 673 000
51. Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha) 2 080 000
95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset (arviomääräraha) 20 000
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka 479 526 000
43. Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) 10 566 000
62. Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 2 023 000
63. Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) 0
64. EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ja ENPI CBC -ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha) 466 937 000
60. Energiapolitiikka 257 580 000
01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 175 000
20. Energiansäästön ja uusiutuvan energian käytön edistäminen sekä energiatiedotus (siirtomääräraha 3 v) 3 400 000
28. Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 500 000
40. Energiatuki (arviomääräraha) 121 355 000
42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha) 150 000
43. Kioton mekanismit (arviomääräraha) 2 000 000
44. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha) 125 000 000
70. Kotouttaminen 95 790 000
03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 661 000
30. Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha) 95 129 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 12 555 124 000
01. Hallinto 85 947 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 41 190 000
02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 243 000
03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 534 000
04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 600 000
05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 548 000
21. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 100 000
25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v) 11 800 000
29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 20 900 000
66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (siirtomääräraha 2 v) 4 032 000
02. Valvonta 40 950 000
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 13 872 000
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 11 694 000
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 584 000
20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha) 10 300 000
66. Suomen ja Venäjän välisen säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 1 500 000
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 115 938 000
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 70 198 000
50. Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v) 37 964 000
63. Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 7 776 000
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut 2 526 325 000
28. Kansaneläkelaitokselle maksettavat sosiaaliturvan yleisrahaston ja palvelurahaston toimintakulut (arviomääräraha) 159 422 000
50. Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen lapseksiottamiseen (arviomääräraha) 11 800 000
51. Lapsilisät (arviomääräraha) 1 481 687 000
52. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha) 2 500 000
53. Sotilasavustus (arviomääräraha) 21 250 000
54. Asumistuki (arviomääräraha) 633 800 000
55. Elatustuki (arviomääräraha) 180 900 000
60. Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut (arviomääräraha) 34 966 000
20. Työttömyysturva 2 650 486 000
31. Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha) 26 486 000
50. Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha) 1 104 600 000
51. Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha) 178 100 000
52. Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha) 1 247 500 000
55. Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha) 43 000 000
56. Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha) 50 800 000
30. Sairausvakuutus 1 243 000 000
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 1 243 000 000
40. Eläkkeet 4 460 508 000
50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha) 58 358 000
51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 580 000 000
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 70 000 000
53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha) 2 389 000
54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha) 15 761 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha) 3 734 000 000
50. Veteraanien tukeminen 292 356 000
30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha) 1 550 000
50. Rintamalisät (arviomääräraha) 38 500 000
51. Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha) 146 833 000
52. Valtion korvaus sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 68 207 000
53. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 3 100 000
54. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v) 70 000
55. Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 3 500 000
56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 30 588 000
57. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 8 000
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 553 617 000
30. Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 500 000
31. Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin ja eräisiin muihin menoihin (siirtomääräraha 3 v) 14 500 000
32. Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen (kiinteä määräraha) 30 000 000
33. Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 110 240 000
34. Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 10 500 000
35. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (arviomääräraha) 348 100 000
36. Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha) 480 000
37. Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon korjaushankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) 0
38. Valtionavustus kunnille vanhuspalvelulain toimeenpanoon (siirtomääräraha 2 v) 5 757 000
40. Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin (siirtomääräraha 3 v) 23 740 000
63. Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (kiinteä määräraha) 3 500 000
64. Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 6 300 000
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 61 257 000
01. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 27 675 000
20. Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 24 390 000
21. Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2 v) 930 000
22. Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v) 660 000
50. Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 3 780 000
51. Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 2 900 000
52. Valtionavustus UKK-instituutin toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 922 000
80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta 223 740 000
40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha) 205 000 000
41. Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 2 600 000
42. Valtion korvaus poronhoitajien sijaisapukokeilun kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 0
50. Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin (kiinteä määräraha) 16 140 000
90. Raha-automaattiyhdistyksen avustukset 301 000 000
50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arviomääräraha) 301 000 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 256 475 000
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot 74 701 000
01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 33 600 000
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 31 215 000
21. Ympäristöministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 1 186 000
29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 6 700 000
65. Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu 123 280 000
20. Ympäristövahinkojen torjunta (arviomääräraha) 5 200 000
21. Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v) 2 440 000
22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v) 12 660 000
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 27 284 000
60. Siirto öljysuojarahastoon (siirtomääräraha 3 v) 3 000 000
61. Ympäristönsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 11 542 000
63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3 v) 53 830 000
64. EU:n ympäristörahaston osallistuminen ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) 4 500 000
65. Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto (siirtomääräraha 3 v) 1 000 000
66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 1 324 000
70. Alusinvestoinnit (siirtomääräraha 3 v) 500 000
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen 58 494 000
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 644 000
37. Avustukset kaavoitukseen ja maankäytön ohjaukseen (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
55. Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v) 50 500 000
56. Suhdanneluonteiset avustukset asunto-osake- ja vuokrataloyhtiöiden korjauksiin (arviomääräraha) 0
60. Siirto valtion asuntorahastoon 0
64. Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v) 1 350 000
36. VALTIONVELAN KOROT 1 865 600 000
01. Valtionvelan korko 1 827 000 000
90. Valtionvelan korko (arviomääräraha) 1 827 000 000
09. Muut menot valtionvelasta 38 600 000
20. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha) 38 600 000
Määrärahojen kokonaismäärä 54 092 711 000