Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaPDF-versio

20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 970 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista (636/2013), sähköturvallisuuslakiin (410/1996), lakiin tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista (1005/2008), lakiin vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (387/2013), painelaitelakiin (869/1999), lakiin vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005), kemikaalilakiin (599/2013), lakiin kasvinsuojeluaineista (1563/2011), kuluttajaturvallisuuslakiin (920/2011), lakiin kosmeettisista valmisteista (492/2013), maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999), lakiin pelastustoimen laitteista (10/2007), mittauslaitelakiin (707/2011), lakiin jalometallituotteista (1029/2000) sekä kaivoslakiin (621/2011).


2015 talousarvio 2 970 000
2014 talousarvio 2 700 000
2013 tilinpäätös 3 263 356

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 970 000 euroa.

31. Palkkaturvamaksujen palautukset

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 42 327 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat palkkaturvalain (866/1998) 31 §:n ja merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) 29 §:n mukaisia työttömyysvakuutusrahaston suorituksia sekä työnantajilta ja niiden konkurssipesiltä kyseisen vuoden aikana takaisin perittyjen saatavien pääomia. Palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain mukaiset menot 43 000 000 euroa on budjetoitu momentille 32.30.50.


2015 talousarvio 42 327 000
2014 talousarvio 36 327 000
2013 tilinpäätös 35 978 338

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 42 327 000 euroa.

50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 70 000 000 euroa.

Selvitysosa:Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osalta tulot kertyvät ohjelmakauden 2007—2013 alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitetta toteuttavien Itä-Suomen, Pohjois-Suomen, Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen toimenpideohjelmien EU-tuen maksuista vuoden 2015 osuutena.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osalta tulot kertyvät Manner-Suomen ESR-ohjelman 2007—2013 toteuttamiseen myönnettävän EU-tuen maksuista vuoden 2015 osuutena.

Ohjelmakauden 2014—2020 tulot kertyvät investointi, kasvu ja työpaikka -tavoitetta toteuttavan Kestävää kasvua ja työtä 2014—2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ennakkomaksuista.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Ohjelmakausi 2007—2013  
EAKR 8 000 000
ESR 2 000 000
EAKR ja ESR yhteensä 10 000 000
   
Ohjelmakausi 2014—2020  
EAKR 35 000 000
ESR 25 000 000
EAKR ja ESR yhteensä 60 000 000
   
Kaikki yhteensä 70 000 000

2015 talousarvio 70 000 000
2014 talousarvio 247 000 000
2013 tilinpäätös 290 524 290

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 114 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 44 000 000 euroa talousarvioesityksen 70 000 000 euroon nähden aiheutuu ohjelmakausien 2007—2013 ja 2014—2020 tuloarvioiden tarkentumisesta. Tuloista 72 000 000 euroa arvioidaan koostuvan ohjelmakauden 2007—2013 ohjelmista ja 42 000 000 euroa ohjelmakauden 2014—2020 ohjelmista.

Talousarvioesitykseen nähden momentin nimike on muutettu.


2015 talousarvio 114 000 000
2014 talousarvio 247 000 000
2013 tilinpäätös 290 524 290

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 114 000 000 euroa.

99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 68 500 000 euroa.

Selvitysosa:

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Innovaatiorahoituskeskus Tekesin tulot 1 500 000
Royalty-tulot 3 000 000
Palkkaturvapalautusten korot 1 000 000
Korontasaustoiminnan korkohyvitykset ja suojaustulot 12 500 000
Päästöoikeuksien huutokauppatulot 50 000 000
Muut tulot 500 000
Yhteensä 68 500 000

Momentille kertyy tuloja Innovaatiorahoituskeskus Tekesin osallistumisesta eurooppalaisiin yhteistyöhankkeisiin sekä rahoituksen takaisinperinnöistä ja vahingonkorvauksista. Vastaavat menot on merkitty momentille 32.20.40.

Royalty-maksuista saatavat tulot perustuvat lakiin valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa toisen omaksi valtion omistamia kivennäislöydöksiä sekä niiden hyväksikäyttöä varten tarvittavia maa-alueita (174/1940).

Palkkaturvapalautusten korot ovat palkkaturvalain (866/1998) 17 §:n ja merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) 15 §:n mukaan palkkaturvana maksetuille määrille kertyviä korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisia korkoja, jotka työnantaja tai tämän konkurssipesä on velvollinen maksamaan.

Korontasaustoiminnan korkohyvitykset ja suojaustulot liittyvät Suomen Vientiluotto Oy:n OECD-ehtoisten vienti- ja alusluottojen korontasaustoimintaan (1543/2011, 1137/1996).

Päästöoikeuksien huutokauppatulot perustuvat päästökauppalakiin (311/2011) sekä komission huutokauppa-asetukseen (EU) N:o 1031/2010.


2015 talousarvio 68 500 000
2014 talousarvio 70 900 000
2013 tilinpäätös 121 227 165

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 68 500 000 euroa.