Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              04. EU:lta saatavat muut tulot
              32. Kasvinjalostusmaksut
              45. Riistanhoitomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2015

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaPDF-versio

01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 534 003 000 euroa.

Tulojen kohdentamisperusteena ovat EU:n toimielimen varainhoitovuonna tekemät maksupäätökset.

Selvitysosa:EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ja kalastuspolitiikan toteuttamiseksi Suomen osuuden Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) arvioidaan olevan yhteensä 536 966 000 euroa. Kun tästä tuloutetaan talousarvion ulkopuoliseen Maatalouden interventiorahastoon 2 963 000 euroa, momentille arvioidaan tuloutuvan 534 003 000 euroa.

Maidontuotannon maakiintiön ylityksen rahoittamiseksi tuottajilta perittävät maksut tuloutetaan tälle momentille. Koska komissio vähentää maksuja vastaavasti Suomelle suoritettavia maataloustukirahaston osuuksia, maksuilla ei ole vaikutusta momentin tulokertymään. Maitokiintiöjärjestelmä päättyy 1.4.2015.

Momentin tulokertymässä on huomioitu vähennyksenä TSE-, AI-, BT- ja Rabies-ohjelmien sekä kasvinsuojelun tukemisen EU-rahoituksen poistuminen maatalousrahastosta. Näiden ohjelmien EU-osuudet tuloutuvat vuodesta 2015 lukien momentille 12.30.04.

Tulokertymässä ei ole otettu huomioon Ahvenanmaan tuloja sen toimivaltaan kuuluvien tehtävien osalta.

Arvio maataloustukirahaston tuloista

  Yhteensä milj. € Vastaavia menoja
momenteilla
     
Talousarvioon    
EU-tulotuki 525,000 30.20.41
EU-markkinatuki 6,000 30.20.41
Tuottajaorganisaatiot 2,200 30.20.46
Hunajantuotanto 0,103 30.20.46
Menekinedistäminen 0,700 30.20.46
Yhteensä 534,003  
     
Maatalouden interventiorahastoon 2,963 Maatalouden
interventiorahastossa
Kaikki yhteensä 536,966  

2015 talousarvio 534 003 000
2014 talousarvio 535 888 000
2013 tilinpäätös 532 907 277

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 534 003 000 euroa.

Tulojen kohdentamisperusteena ovat EU:n toimielimen varainhoitovuonna tekemät maksupäätökset.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentilta vähennetään 19 000 000 euroa.

Selvitysosa:Viitaten momentin 30.20.41 perusteluihin tulokertymä supistuu menojen vähenemisen johdosta.


2015 I lisätalousarvio -19 000 000
2015 talousarvio 534 003 000
2014 talousarvio 535 888 000
2013 tilinpäätös 532 907 277

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentilta vähennetään 19 000 000 euroa.

02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 556 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Tulokertymä sisältää Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) valtion talousarvioon tuloutuvan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toisen ennakon sekä välimaksut 15.10.2015 saakka aiheutuneista menoista ohjelmakauden 2014—2020 osalta. Ennakon määrä on noin 23 597 000 euroa.


2015 talousarvio 556 000 000
2014 talousarvio 45 000 000
2013 tilinpäätös 312 342 697

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 556 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentilta vähennetään 116 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys johtuu maatalouden ympäristökorvausten, luonnonmukaisen tuotannon tuen ja eläinten hyvinvointia edistävien korvausten maksuaikataulumuutoksista sekä menokertymää koskevien arvioiden tarkentumisesta toimeenpanon käynnistyessä vuoden 2015 aikana. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) valtion talousarvioon tuloutuvien tulojen määrä on tarkentunut talousarvion laatimisen jälkeen ohjelmakauden 2014—2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman osalta. Tulojen määräksi arvioidaan noin 440 000 000 euroa, josta ennakon määrä on noin 23 597 000 euroa.


2015 IV lisätalousarvio -116 000 000
2015 talousarvio 556 000 000
2014 tilinpäätös 71 974 106
2013 tilinpäätös 312 342 697

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentilta vähennetään 116 000 000 euroa.

03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 5 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Euroopan kalatalousrahastosta (EKTR) arvioidaan tuloutuvan ohjelmakauden 2007—2013 tuloja yhteensä 4 000 000 euroa sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR) uuden ohjelmakauden tuloja yhteensä 1 000 000 euroa.

EU:lta saatavien tulojen mitoituksessa on otettu huomioon myös Ahvenanmaan osuus.


2015 talousarvio 5 000 000
2014 talousarvio 4 000 000
2013 tilinpäätös 7 588 467

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 5 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

04. EU:lta saatavat muut tulot

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 492 000 euroa.

Selvitysosa:Momentin tuloina on otettu huomioon EU:lta maa- ja metsätalousministeriön tehtäväalueelle saatavat muut kuin momenteille 12.30.01, 12.30.02 ja 12.30.03 sekä laitosten rahoittamiin hankkeisiin EU:sta tuloutuvat tulot. Tulot kertyvät EU-säädösten mukaisesti.

Arvio tuloista

  Tulot € Momentti
     
Kaupallisen kalastuksen valvonta sekä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyysjärjestelmät, Neuvoston asetus (EY) 1224/2009 sekä komission täytäntöönpanoasetus 404/2011 2 052 000 30.40.62
Eläinlääkintä ETY 414/90, josta 355 000  
— TSE-, AI- ja BT-ohjelmat 145 000 30.20.02
— Rabies-ohjelma 210 000 30.20.20
Kasvinsuojelutoimien tukeminen (EY) N:o 1290/2005 85 000 30.20.02

Momentille tuloutuvat EU:n edellyttämiin kaupallisen kalastuksen valvonnan ja jäljitettävyysjärjestelmien vuosien 2013 ja 2014 menoihin kohdistuvat neuvoston asetukseen ja komission täytäntöönpanoasetukseen perustuvat EU:n osuudet, jotka eivät sisälly Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelmaan. EU:n tukikelpoisiksi luettavista menoista EU:n rahoitusosuus on enintään 50—90 %. Vuonna 2015 tuloutuu vuosien 2013 ja 2014 menoihin perustuvia saman komission täytäntöönpanoasetuksen mukaisia EU:lta saatavia tuloja arviolta 2 052 000 euroa.

Lisäksi momentille tuloutuvat EU:n osarahoittamien TSE-, AI-, BT- ja Rabies-ohjelmien sekä kasvinsuojelun tukemisesta EU:lta saatavat tulot. Nämä tulot ovat aiemmin tuloutuneet momentilta 12.30.01.


2015 talousarvio 2 492 000
2014 talousarvio 475 000
2013 tilinpäätös

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 492 000 euroa.

20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 080 000 euroa.

Totopelien tuottojen käyttämisestä annetun lain (1055/2001) mukaisten käyttötarkoitusten lisäksi valtion osuutena saadusta tulosta voidaan käyttää 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen.

Tuloarvio budjetoidaan suoriteperusteisena.

Selvitysosa:Tulot perustuvat arpajaislakiin (1047/2001). Totopeleistä arvioidaan kertyvän valtion osuutena 1 080 000 euroa. Tuloja vastaavasti myönnetään määrärahoja 912 000 euroa momentilla 30.10.54 hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen sekä 168 000 euroa momentilla 30.01.05 Luonnonvarakeskukselle hevostalouden tutkimukseen.


2015 talousarvio 1 080 000
2014 talousarvio 1 120 000
2013 tilinpäätös 992 940

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 080 000 euroa.

Totopelien tuottojen käyttämisestä annetun lain (1055/2001) mukaisten käyttötarkoitusten lisäksi valtion osuutena saadusta tulosta voidaan käyttää 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen.

Tuloarvio budjetoidaan suoriteperusteisena.

32. Kasvinjalostusmaksut

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 280 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain (896/1977) mukaisina maksuina. Jalostettujen lajikkeiden siementavarasta suoritettavia maksuja arvioidaan kertyvän 200 000 euroa, mitä vastaavasti on menoja momentilla 30.20.42. Lisäksi momentille arvioidaan kertyvän 80 000 euroa puutarhakasvien jalostusmaksutuloja, joita vastaavat menot on merkitty momentille 30.01.05.


2015 talousarvio 280 000
2014 talousarvio 380 000
2013 tilinpäätös 192 708

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 280 000 euroa.

40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 900 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät vesilain (587/2011) 3 luvun 14 ja 22 §:n sekä ympäristönsuojelulain (86/2000) 44 §:n nojalla määrätyistä kalatalousmaksuista sekä muista vastaavista maksuista. Vastaavat menot on merkitty momentille 30.40.20.


2015 talousarvio 2 900 000
2014 talousarvio 2 500 000
2013 tilinpäätös 2 906 927

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 900 000 euroa.

41. Tenojoen kalastuslupamaksut

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 500 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät Tenojoen kalastuspiirin yhteisestä kalastussäännöstä Norjan kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen (Sops 94/1989) 5 artiklan ja kalastussäännön 2 §:n mukaisista kalastuslupamaksuista. Vuoden 2014 tulokertymää vastaavista menoista valtiolle kuuluva osuus on merkitty momentille 30.40.22 sekä kalastuskunnille ja muille yksityisille vesialueen omistajille kuuluva osuus momentille 30.40.40.


2015 talousarvio 500 000
2014 talousarvio 500 000
2013 tilinpäätös 442 140

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 500 000 euroa.

42. Hirvieläinten metsästysmaksut

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 3 400 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät valtion lukuun myytävistä hirvieläimistä sekä riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 4 §:n mukaisista pyyntilupamaksuista saatavina tuloina. Aikuisen hirven pyyntilupamaksu on 120 euroa ja hirvenvasan 50 euroa riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen (491/2007) 2 §:n mukaan. Maksujen taso säilyy ennallaan. Vastaavat menot on momentilla 30.40.41.


2015 talousarvio 3 400 000
2014 talousarvio 3 400 000
2013 tilinpäätös 3 862 232

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 3 400 000 euroa.

44. (12.30.43 ja 44) Kalastuksenhoitomaksut ja viehekalastusmaksut

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 9 580 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat kalastuslain (286/1982) 88 ja 99 c §:iin.

Kalastuksenhoitomaksu on 24 euroa kalenterivuodelta ja 7 euroa seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta. Kun kalenterivuotta koskevia kalastuksenhoitomaksuja arvioidaan kertyvän vuonna 2015 vähintään 250 000 kpl ja seitsemän vuorokauden maksuja 40 000 kpl, momentille arvioidaan kertyvän yhteensä 6 280 000 euroa. Lisäksi momentille arvioidaan kertyvän 5 000 euroa kalastuksenhoitomaksurekisterin osoite- ja nimitietojen myynnistä saatavina tuloina.

Viehekalastusmaksu on kalenterivuodelta 31 euroa ja seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta 7 euroa. Kun kalenterivuotta koskevia viehekalastusmaksuja arvioidaan kertyvän vuonna 2015 vähintään 95 000 ja seitsemän vuorokauden kalastusjaksokohtaisia maksuja vähintään 50 000 suoritusta, kokonaiskertymäksi tulee yhteensä 3 295 000 euroa. Vuoden 2014 arvioitua tulokertymää vastaavat menot vähennettyinä valtiolle maksun kannosta vuonna 2014 koituviksi arvioiduilla menoilla jaetaan vuonna 2015 kalavesien omistajille.

Kalatalouden edistämiseen ja viehekalastusmaksuihin käytettävät menot on merkitty momentille 30.40.51.

Momentin nimike on muutettu.


2015 talousarvio 9 580 000
2014 talousarvio 9 462 000
2013 tilinpäätös 8 921 014

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 9 580 000 euroa.

45. Riistanhoitomaksut

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 10 240 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat riistanhoitomaksuista ja pyyntilupamaksuista annetun lain (616/1993) 1 §:ään. Jokaisen, joka harjoittaa metsästystä tai toimii metsästyslain (615/1993) 28 §:ssä tarkoitettuna metsästyksen johtajana, on metsästysvuosittain suoritettava valtiolle riistanhoitomaksu. Riistanhoitomaksun suuruus on 33 euroa ja arvioitu metsästäjämäärä vuodelle 2015 on 310 300. Arvioitu kertymä on siten 10 240 000 euroa. Riistatalouden edistämiseen käytettävät menot on merkitty momentille 30.40.50.


2015 talousarvio 10 240 000
2014 talousarvio 10 240 000
2013 tilinpäätös 10 161 258

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 10 240 000 euroa.

99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 6 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulokertymässä otetaan huomioon ne hallinnonalan tulot, joita varten ei ole erillistä tulomomenttia tai joita ei oteta huomioon nettoutettavina tuloina. Lisäksi momentille tuloutetaan momenttien 30.10.61, 30.10.62 ja 30.10.64 takaisinperinnästä aiheutuvat erät.


2015 talousarvio 6 000 000
2014 talousarvio 6 000 000
2013 tilinpäätös 5 901 666

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 21 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 15 000 000 euroa talousarvioesityksen 6 000 000 euroon nähden aiheutuu Metsähallituksen peruspääoman alentamisesta 15 000 000 eurolla ja vastaavan suuruisen pääoman palautuksen maksamisesta momentille.


2015 talousarvio 21 000 000
2014 talousarvio 6 000 000
2013 tilinpäätös 5 901 666

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 21 000 000 euroa.